Ilustratīvs attēls

Ar 2020. gada 1. septembri ir stājušies spēkā valsts pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standarti, kas stiprina Izglītības un zinātnes ministrijas(turpmāk-IZM) rosinātās pārmaiņas izglītības saturā un pieejā, lai ieviestu tādu izglītības saturu un pieeju mācībām, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgās kompetences. Minēto standartu saturu veido caurviju prasmes, tostarp digitālā pratība, kas paredz digitālo tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā zināšanu ieguvei, jauna satura radīšanai, satura koplietošanai un komunikācijai. Minēto standartu ieviešanai tiek izmantoti digitālie mācību līdzekļi, un to īpatsvars mācību procesā turpinās palielināties. 

Lai nodrošinātu turpmākās investīcijas izglītības iestāžu informāciju un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma iegādei, IZM izstrādāja un 2021. gada 30. novembrī valdība apstiprināja “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības un pētniecības nozarē" 13.1.2.2. pasākuma "Izglītības iestāžu digitalizācija" īstenošanas noteikumus.

Apstiprinātie noteikumi paredz ES fondu pasākuma "Izglītības iestāžu digitalizācija" ieviešanu. REACT-EU atbalsta pasākums ar 11,2 miljonu eiro pieejamo finansējumu ir sākotnējais posms sadarbības memoranda "Dators ikvienam skolēnam" mērķu sasniegšanai, lai līdz 2025. gadam nodrošinātu mācību procesam piemērotu datoru katram skolēnam. Ar REACT-EU pieejamo finansējumu iepirkuma rezultātā tiks iegādāti aptuveni 25 000 portatīvo datoru ar ChormeOS operētājsistēmu, kas prioritāri paredzēti 7.-9.klases skolēniem, nosedzot 2022./2023. mācību gadā 41% mērķauditorijas.

Projekta īstenošanu nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), organizējot centralizētu iepirkumu procedūru. IZM projekta īstenošanas sadarbības partneri ir Valsts izglītības satura centrs (VISC) un pašvaldības. VISC sniedz metodisku un konsultatīvu atbalstu pašvaldībām un izglītības iestādēm izglītības procesa digitalizācijai un informācijas tehnoloģiju (IT) izmantošanai mācību procesā. Pašvaldības kā sadarbības partneri nodrošina datortehnikas pārvaldības, uzturēšanas un ilgtspējas funkcijas.

Datoru iegāde REACT-EU pieejamā finansējuma ietvaros plānota kā plašs, kompleksu darbību kopums ceļā uz vispārējās izglītības sistēmas digitalizāciju, lai nodrošinātu mūsdienīgu izglītības apguves iespēju katram skolēnam.

Izglītības rīcībpolitikas mērķis ir līdz 2025.gadam visās izglītības iestādēs, kurās apgūst vispārējās izglītības saturu, nodrošināt katru pedagogu un katru 7.-12. klašu skolēnu ar datoru kā mācību līdzekli, sasniedzot vismaz 1:3 ierīču un skolēnu skaita proporciju 1.-3. klašu skolēniem, un vismaz 1:2 ierīču un skolēnu skaita proporciju 4.-6. klašu skolēniem.

Datoru izmantošanai jābūt elastīgai, izmantojot tos gan mācību procesa nodrošināšanai, gan kā mobilās datorklases, gan patstāvīgā darba veikšanai izglītības iestādē vai mājās. 

 


Par REACT-EU

Eiropas savienības visaptverošs un vērienīgs atveseļošanās plāns un finanšu resursi, lai palīdzētu veicināt ar Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai. Šie papildus finanšu resursi 50,6 miljardu EUR apmērā ir paredzēti kā Atveseļošanās palīdzība kohēzijai un Eiropas teritorijām (REACT-EU), tostarp ir izmantojami investīcijām, kas veicina pāreju uz digitālo ekonomiku, kā arī izglītībai, apmācībai un prasmju attīstīšanai.