2019.gada rudenī Ministru kabinetā tika pieņemti divi ar jaunā mācību satura un pieejas ieviešanu saistīti dokumenti: 2018.gada 21.novembrī noteikumi Nr.716 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem" un 2018.gada 27.novembrī noteikumi Nr.747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem". Tuvojas nobeigumam jaunā valsts vispārējās vidējās izglītības standarta izstrāde.
Gatavojoties jaunā mācību satura un tam atbilstošas pieejas pakāpeniskai ieviešanai, lai lietpratība jeb kompetence kļūtu par skolēna mācīšanās rezultātu izglītības procesā visās izglītības pakāpēs, VISC turpina veidot atbalsta mehānismus pedagogiem, izglītības iestāžu vadībai un pašvaldībām. 2019.gadā VISC sadarbībā ar augstskolām un citām izglītības institūcijām īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus, īpaši stiprinot pašvaldību mācību jomu koordinatoru profesionālo kompetenci: jauns mācību saturs, mācību plānošana un īstenošana skolēnu pamatprasmju, caurviju prasmju un vērtību attīstībai, lai mācīšanās rezultāts ir lietpratība; vērtēšana; starpdisciplinārā pieeja; paņēmieni skolotāju sadarbības organizēšanai un vadīšanai jomas ietvaros un starp jomām.

Mācību jomu koordinatoriem tiek piedāvāti šādi 36 stundu kursi:

 • "Mācīšanās lietpratībai mācību jomās sākumskolā", 80 dalībnieki.
  Īsteno Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (LU SIIC).
  Kursu norises laiks: jūnijs – augusts.
  Kontaktpersona Dace Rūtiņa, e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t.67033740.
 • "Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu "Latviešu valoda"", 60 dalībnieki.
  Īsteno Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.
  Kursu norises laiks: augusts – novembris.
  Kontaktpersona Lienīte Litavniece, e-pasts: Lienite.Litavniece@rta.lv,   t. 29298800.
 • "Mācīšanās lietpratībai mācību jomā" (matemātikas, dabaszinātņu, tehnoloģiju mācību jomās), 100 dalībnieki.
  Īsteno LU SIIC.
  Kursu norises laiks: augusts.
  Kontaktpersona Dace Rūtiņa, e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.
 • "Mācīšanās lietpratībai mācību jomā" (sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā), 60 dalībnieki.
  Īsteno LU SIIC.
  Kursu norises laiks: augusts.
  Kontaktpersona Dace Rūtiņa, e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.
 • "Mācīšanās lietpratībai mācību jomā" (veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā), 60 dalībnieki.
  Īsteno Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija.
  Kursu norises laiks: augusts – oktobris.
  Kontaktpersona Ilona Blekte, e-pasts: ilona.blekte@lspa.lv, t. 67543480.
  >> Pieteikšanās anketa
 • "Mācīšanās lietpratībai mācību jomā" (kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā), 80 dalībnieki (1 pārstāvis no pašvaldības).
  Īsteno Latvijas Kultūras akadēmija.
  Kursu norises laiks: augusts.
  Kontaktpersona Dana Daugule,  e-pasts: dana.daugule@lka.edu.lv, t. 67114800.
  >> Vairāk informācijas un pieteikšanās anketa LKA vietnē

Ieviešot jauno mācību saturu un realizējot skolās mācīšanas pieejas maiņu, palielinās izglītības iestāžu dibinātāju (pašvaldība) un pašvaldību darbinieku, kas ir atbildīgi par izglītību, loma. Atbildīgajiem darbiniekiem ir nepieciešama dziļāka izpratne par dažādiem iespējamiem mācību satura plānošanas un īstenošanas modeļiem skolās, par datos balstītu mērķu izvirzīšanu izglītības iestādēm un efektīvu to sasniegšanu, metodiskā darba organizēšanu un mācību jomu koordinatoru un mācīšanās konsultantu lomu pieejas maiņas realizēšanā.

Izglītības pārvalžu darbiniekiem tiek piedāvāti 12 stundu kursi:

 • "Mācīšanās lietpratībai – izglītības pārvaldes loma", 60 dalībnieki (1 pārstāvis no pilsētas, novada vai novadu apvienības).
  Īsteno LU SIIC.
  Kursu norises laiks: 29.aprīlis, 13.septembris.
  Kontaktpersona Dace Rūtiņa, e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

2019.gadā centrs turpina sagatavot mācīšanās konsultantus un mācīšanās konsultantus-ekspertus, tai skaitā pirmsskolām, kuri spēj profesionāli sniegt atbalstošu atgriezenisko saiti kolēģiem (izglītības iestādē, novadā, reģionā) par mācīšanu un mācīšanos stundā/rotaļnodarbībā mācīšanas pieejas maiņas īstenošanai, efektīvu mācību stundu/rotaļnodarbību, dziļo mācīšanos, individualizāciju un diferenciāciju mācību procesā, personalizētās mācīšanas un mācīšanās īstenošanu.

Mācīšanās konsultantu un mācīšanās konsultantu-ekspertu sagatavošanai ir paredzēti šādi kursi:

 • "Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām". Prioritāri mācības pašvaldību pirmsskolas koordinatoriem, 72 st.,  60 dalībnieki.
  Īsteno biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs".
  Kursu norises laiks: aprīlis – novembris.
  Kontaktpersona Daiga Zaķe, e-pasts: iic.daiga@gmail.com, t. 26306704.
 • "Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām". Tas ir kursu turpinājums pirmsskolas mācīšanās konsultantiem, kuri apguvuši kursu "Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām" programmu 2018.gadā (centra apliecība). 72 st., 40 dalībnieki.
  Īsteno biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs".
  Kursu norises laiks: augusts – novembris.
  Kontaktpersona Daiga Zaķe, e-pasts: iic.daiga@gmail.com, t. 26306704.
 • "Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām". Kursi pedagogiem no dažādām pašvaldībām (ar pašvaldības deleģējumu), sagatavojot viņus par mācīšanās konsultantiem. 72 st., 80 dalībnieki.
  Īsteno LU SIIC.
  Kursu norises laiks: jūnijs – novembris.
  Kontaktpersona Dace Rūtiņa, e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.
 • "Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām". Mācības mācīšanās konsultantu grupām kapacitātes stiprināšanai: treniņi stundu vērošanā un analīzē, atgriezeniskās saites sniegšanā; mācīšanās grupu, savas profesionālās darbības izpētes grupu vadīšanā. 36 st., 40 dalībnieki.
  Īsteno LU SIIC.
  Kursu norises laiks: aprīlis – septembris.
  Kontaktpersona Dace Rūtiņa, e-pasts: dace.rutina@lu.lv,   t. 67033740.

Skolotājiem, kuri no 2020.gada 1.septembra plāno īstenot jaunu mācību saturu "Teātra māksla", tiek piedāvāti kursi

 • "Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu "Teātra māksla"", 72 st., 80 dalībnieki.
  Īsteno Latvijas Kultūras akadēmija.
  Kursu norises laiks: jūnijs – augusts.
  Kontaktpersona Dana Daugule, e-pasts: dana.daugule@lka.edu.lv, t. 67114800. Skolotājiem būs iespēja pilnveidot vispārējas nozares kompetences, iegūt teātra mākslas pedagoģisko izpratni un mākslinieciskās radīšanas procesa personīgo pieredzi, apgūt dažādas metodes skolēnu pamatprasmju un caurviju prasmju attīstīšanai atbilstoši vecumposmam un kopējam jomas mācību saturam. Uzņemšana ar pašvaldības vai izglītības iestādes deleģējumu.
  >> Vairāk informācijas un pieteikšanās anketa LKA vietnē

Skolēna digitālās pratības attīstība ir mācību satura novitāte, būtisks mācību satura apguves mērķis, ko 1.-4.klases posmā ir iespējams īstenot, iekļaujot datorikas elementus citu mācību jomu saturā. Skolotājiem, kas strādā sākumskolas posmā, ir nepieciešams nostiprināt datorikas, tai skaitā programmēšanas zināšanas un prasmes, kā arī šā satura īstenošanas metodiku.

Pedagogiem, kas strādā sākumskolā (1.-4.klasē) un saskata iespēju iekļaut mācību procesā datorikas elementus, mācot citus mācību priekšmetus, tiek piedāvāti kursi:

 • "Mācīšanās lietpratībai, īstenojot programmēšanas mācību saturu datorikā 1.-4.kl.", 72 st., 42 dalībnieki.
  Īsteno LU SIIC.
  Kursu norises laiks: jūnijs – augusts.
  Kontaktpersona Dace Rūtiņa, e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

Visi kursi tiek organizēti par valsts budžeta līdzekļiem un notiek pēc centra apstiprinātajām programmām. Pieteikšanās uz kursiem tiek izsludināta elektroniski centra un kursu īstenotāja vietnē. Kursu nobeigumā dalībnieki, kuri būs apmeklējuši visas nodarbības un sekmīgi nokārtojuši nobeiguma pārbaudījumus, saņems centra apliecību par kursu programmas apguvi. Vairāk informācijas par kursiem pie kursu kontaktpersonām. VISC pateicas pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm par atbalstu kursu praktisko nodarbību nodrošināšanā, t.sk. iespēju kursu dalīniekiem vērot un analizēt mācību stundas un rotaļnodarbības klātienē.