Gatavojoties pilnveidotā mācību satura un tam atbilstošu pieeju pakāpeniskai ieviešanai, lai lietpratība jeb kompetence kļūtu par skolēna mācīšanās rezultātu izglītības procesā visās izglītības pakāpēs, Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – centrs) turpina veidot atbalsta mehānismus pedagogiem, izglītības iestāžu vadībai un pašvaldībām. Veicinot atbilstošu mācību pieeju ieviešanu izglītības iestādēs, centrs 2018.gadā sadarbībā ar augstskolām un citām izglītības institūcijām īsteno šādas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus:

  •  “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām”, 72 st. Īsteno Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (LU SIIC). Kursu laiks no jūnija līdz oktobrim. Vismaz 80 dalībnieki ar pašvaldības deleģējumu no visiem reģioniem apgūs prasmi profesionāli sniegt atbalstošu atgriezenisko saiti kolēģiem skolā (novadā, reģionā) par mācīšanu un māčišanos stundā mācīšanas pieejas maiņas īstenošanai.
  • “Mācīšanās konsultantu - ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām”, 36 st. Programmas “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” turpinājums. Īsteno LU SIIC. Mācības dziļāk no aprīļa līdz oktobrim turpina uzaicinātie iepriekšējā gada 40 mācīšanās konsultanti, lai apgūtu prasmes vadīt skolotāju mācīšanos skolas vidē sadarbības grupās, atbalstot kolēģus savas, novada/pilsētas vai citas reģiona skolas vadību pārmaiņu īstenošanas procesā.
  • “Profesionālās pilnveides ekspertu sagatavošana kompetenču pieejas ieviešanai skolā”, 72 st. Īsteno LU SIIC no maija līdz novembrim. 28 dalībnieki – potenciālie kursu nodarbību vadītāji pedagogu izglītošanai par jaunā mācību satura un mācīšanas pieejas nostiprināšanu izglītības procesā.  
  • “Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām”, 72 st. Īsteno Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija no maija līdz novembrim. Dalībnieki – pašvaldību deleģētie 84 pirmsskolas izglītības pedagogi-līderi, izglītības speciālisti, kuri tiek gatavoti pirmsskolas pedagogu profesionālās darbības pilnveidei un mācīšanās kopienas veidošanai pirmsskolās reģionos.

Jūlijā un augustā 193 pedagogi un pašvaldību dabaszinātņu, tehnoloģiju un matemātikas mācību jomu koordinatori pilnveidoja savu profesionālo kompetenci par jaunā mācību satura plānošanu mācību jomā skolas līmenī, par mācīšanu un mācīšanos stundā mācīšanas pieejas maiņas īstenošanai novadā vai skolā, apgūstot LU SIIC vadītu 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācīšanās lietpratībai mācību jomā” (dabaszinātņu, tehnoloģiju un matemātikas moduļi). Savukārt, aprīlī un maijā 215 izglītības iestāžu administrācijas pārstāvji tika izglītoti kursos “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā” (54 st.), kurus īstenoja biedrība „Mūžizglītības un kultūras institūts „Vitae”” par vadības komandas lomu kompetenču pieejas ieviešanai, skolotājiem sadarbojoties starpdisciplinārā izglītības vidē. Kursi tiek organizēti par valsts budžeta līdzekļiem un notiek pēc centra apstiprinātajām programmām. Kursu nobeigumā dalībnieki, kuri apmeklēja visas nodarbības un sekmīgi nokārtoja nobeiguma pārbaudījumus, saņem centra apliecības par kursu programmas apguvi. Kursi ir pieprasīti un plaši apmeklēti. Centrs pateicas pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm par atbalstu kursu praktisko nodarbību nodrošināšanā, t.sk. iespēju kursu dalīniekiem vērot un analizēt mācību stundas un rotaļnodarbības klātienē.