Gatavojoties pilnveidotā mācību satura un tam atbilstošās mācīšanās pieejas pakāpeniskai ieviešanas uzsākšanai pirmsskolas izglītībā nākamajā mācību gadā, Valsts izglītības satura centrs (VISC) turpina veidot atbalsta mehānismus pirmsskolas pedagogiem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadībai un pašvaldībām.
VISC sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) uzsāk valsts apmaksātu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas kursu “Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām” (72 st.) īstenošanu.
Kursi ir paredzēti pašvaldību deleģētiem pirmsskolas pedagogiem, prioritāri pirmsskolas un sākumskolas mācību jomas koordinatoriem, lai pilnveidotu viņu profesionālo kompetenci un sagatavotu par profesionālās pilnveides vadītājiem un mācīšanās konsultantiem, kuri reģionos varētu izglītot un konsultēt pirmsskolu izglītības iestāžu vadību un pedagogus, sniegt praktisku profesionālu atbalstu pirmsskolas izglītības mērķa sasniegšanai un pārmaiņu īstenošanai. VISC aicina pašvaldības savstarpēji sadarboties deleģējamo pedagogu kandidatūru izvēlē, atbilstoši viņu mācīšanās vajadzībām un plānojot viņu tālākās iespējas pēc kursu pabeigšanas produktīvi iesaistīties reģiona metodiskā tīkla veidošanā un pirmsskolas pedagogu atbalstā.
Plānots, ka programmas īstenošanas rezultātā kursu dalībnieki, praktiski darbojoties, apgūs prasmes pirmsskolas pedagogu profesionālās darbības izpētes un novērtēšanas grupu vadīšanā un individuālajā konsultēšanā, ieteikumu pedagogu profesionālajai pilnveidei un pirmsskolas izglītības iestāžu attīstības izveidē.
Kursu norises laiks – no maija līdz novembrim. Kursu norises vietas – Rīga, Valmiera, Jēkabpils, Rēzekne, Kuldīga. Plānotais grupu skaits – 6. Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņems VISC apliecību.
Vairāk informācijas un pieteikšanās līdz 7.maijam, aizpildot anketu: http://www.rta.lv/aktualitates/1418