EMVC
ECML Logo

Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijai (LAVSA), īstenojot sadarbību ar Eiropas Moderno valodu centru (EMVC) Grācā un Eiropas komisijas atbalstu 2020. gada 29. un 30. oktobrī izdevās īstenot projektu “Atbalsts daudzvalodīgām klasēm” (“Supporting Multilingual Classes”).

Projekta dalībnieki bija 28 Latvijas angļu valodas skolotāji līderi/tālāk izglītotāji, svešvalodu jomu koordinatori un metodisko komisiju vadītāji, kam bija iespēja divas dienas tikties Rīgā un strādāt projektā. Kursus vadīja Eiropas Moderno valodu centra eksperti Mersē Bernaus (Merce Bernaus)  no Spānijas un Kristina Brogana (Kristin Brogan) no Īrijas izmantojot Zoom platformu.

Lektori iepazīstināja ar daudzvalodīgu klašu atšķirībām, atbalsta sniegšanas iespējām dažādu valodas prasmju attīstīšanā, efektīvu valodas pamatprasmju integrēšanu, kā arī ar labās prakses piemēriem satura un valodas integrētai apmācībai daudzvalodīgās klasēs. Skolotāji iepazinās ar Eiropas Moderno valodu centra resursiem un to pielietošanas iespējām,  projekta darbu piemēriem valodu un citu mācību priekšmetu skolotāju sadarbībai.

Informācija par projektu: http://late.lv/smc2020.htm un https://www.facebook.com/LVEnglishteachers/