Ilustratīvs attēls

Lai eksāmenu norise kļūtu ērtāka un pieejamāka, šodien, 5. jūlijā, Ministru kabinetā tika apstiprināti noteikumi par  centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību. Noteikumi paredz Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas (VPIS) pilnveidošanu, lai optimizētu un modernizētu eksāmenu norises procesu gan saistībā ar reģistrēšanos eksāmeniem un to kārtošanu, gan veidu, kā tiek saņemti pārbaudes darbu rezultāti.

Līdz šim esošā kārtība noteica, ka pieteikšanos un reģistrēšanos eksāmeniem pamataizglītības un vidējās izglītības posmā veic tikai izglītības iestāde. Turpmāk izglītojamie, kuri apgūst vispārējo vidējo izglītību, informācijas sistēmā paši varēs atzīmēt tos eksāmenus, kurus viņi vēlas kārtot.

Jaunajos noteikumus ir iestrādāta kārtība, kas ļaus saplānot eksāmenu norises laikus pēc iespējas īsākā laika periodā mācību gada beigās, atbilstoši izglītojamo skaitam, kas kārtos pārbaudījumus vai nu vispārīgajā, optimālajā vai augstākajā līmenī.

Tā kā eksāmena laikā nav iespējams pārbaudīt visus standartā iekļautos sasniedzamos rezultātus, lai pārliecinātos, ka izglītojamais sagatavojies kārtot eksāmenu, jaunie noteikumi paredz, ka izglītojamajiem ne vēlāk kā astoņas nedēļas pirms eksāmena norises pievieno informācijas sistēmā eksāmena piekļuves materiālus (mācību procesa laikā veiktos uzdevumus), kas norādīti eksāmena programmā, un attiecīgais mācību priekšmeta skolotājs informācijas sistēmā tos apstiprina.

Plānots, ka no 2022./2023. mācību gada tiks īstenota pakāpeniska pāreja uz augstākā līmeņa valsts pārbaudes darbu īstenošanu tiešsaistē un noteikumi paredz, ka katram skolēnam būs nepieciešams vismaz viens dators ar interneta pieslēgumu. Jau šobrīd sadarbībā ar pašvaldībām plānots līdz 2022. gada decembrim īstenot konsultāciju procesu par augstākā līmeņa eksāmenu norisi un šajā procesā identificēt izglītības iestādes ar nepietiekamu datorvienību skaitu, lai tās koordinēti varētu izmantot vienas pašvaldības ietvaros. Tāpat centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju plāno īstenot digitālo bibliotēku izveides ieceri, kas ļaus būtiski kāpināt digitālo ierīču pieejamību Latvijas izglītības sistēmā, no 2022.gada rudens nodrošinot regulāras piegādes datortīkla izveides nepieciešamībai izglītības iestādēs.

Organizējot valsts pārbaudes darbu norisi tiešsaistē, tiek ņemts vērā izglītības iestāžu esošās infrastruktūras - datoru un interneta nodrošinājums, kā arī iespējamais valsts pārbaudes darbu saturs. Pāreja uz valsts pārbaudes darbu veikšanu tiešsaistē notiks pakāpeniski. 2022./2023.mācību gadā iecerēts, ka tiešsaistē notiks valodu eksāmenu mutvārdu daļa  - izglītojamie informācijas sistēmā saņems mutvārdu daļas uzdevumus, savukārt vērtētājs varēs fiksēt vērtējumu. Tiešsaistē pirmajā gadā plānots pildīt tikai tos augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmenus, kuru veikšanai nav nepieciešamas īpašas datorprasmes (valodu un sociālo jomu mācību priekšmetu valsts pārbaudes darbi). Katru gadu tiešsaistes eksāmenu skaits tiks palielināts atbilstoši izglītības iestāžu infrastruktūrai un izglītojamo skaitam, kas piedalās valsts pārbaudes darbā.
 

Noteikumiem stājoties spēkā, spēku zaudēs  2010. gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumi  Nr.335 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”.

Noteikumu projekts "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē.