2020.gadā VISC sadarbībā ar augstskolām un citām izglītības institūcijām īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus, stiprinot pirmsskolas pedagogus un mācību priekšmetu skolotājus: jauns mācību saturs, mācību plānošana un īstenošana skolēnu pamatprasmju, caurviju prasmju un vērtībās balstītu ieradumu attīstībai, lai mācīšanās rezultāts ir lietpratība; vērtēšana; starpdisciplinārā pieeja; skolotāju sadarbības veidi starpdisciplinaritātes īstenošanai mācību jomas ietvaros un starp jomām u.c.

  Gatavojoties jaunā mācību satura un tam atbilstošas pieejas pakāpeniskai ieviešanai, lai lietpratība jeb kompetence kļūtu par skolēna mācīšanās rezultātu izglītības procesā visās izglītības pakāpēs, centrs turpina veidot atbalsta mehānismus pedagogiem, izglītības iestāžu vadībai un pašvaldībām, jau trešo gadu pēc kārtas valsts budžeta līdzekļu ietvaros izglītojot pašvaldību mācību jomu koordinatorus, gatavojot mācīšanās konsultantus un mācīšanās konsultantus-ekspertus pirmsskolām un vispārējās izglītības iestādēm.

   VISC vērš uzmanību!

   • Visi kursi tiek organizēti par valsts budžeta līdzekļiem un notiek pēc centra apstiprinātajām programmām.
   • Pieteikšanās uz kursiem tiek izsludināta elektroniski kursu īstenotāja vietnē, iepriekš par to ievietojot informāciju VISC mājaslapā.
   • Kursu daļa var būt īstenota tiešsaistē vai izmantojot citas attālināto mācību formas.
   • Kursu nobeigumā dalībnieki, kuri būs apmeklējuši visas nodarbības un sekmīgi nokārtojuši nobeiguma pārbaudījumus, saņems centra apliecību par kursu programmas apguvi.
   • Plānotais kursu norises laiks var tikt mainīts, saistībā ar ārkārtas situāciju.

   VISC pateicas pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm par iepriekšējo sadarbību pedagogu profesionālās kompetences pilnveides īstenošanā un atbalstu kursu praktisko nodarbību nodrošināšanā, t.sk. iespēju kursu dalībniekiem vērot un analizēt mācību stundas un rotaļnodarbības klātienē.