Mācību gads Pedagogu prof. pilnveide visparējā izglītībā
Pedagogu profesionālā pilnveide 2021. gadā

Turpinot pilnveidotā mācību satura un tam atbilstošas mācīšanās pieejas pakāpenisku ieviešanu, lai lietpratība jeb kompetence kļūtu par skolēna mācīšanās rezultātu mācību procesā visās izglītības pakāpēs, Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – centrs) turpina veidot atbalsta mehānismus pedagogiem, izglītības iestāžu vadībai un pašvaldībām.

2021.gadā centrs sadarbībā ar augstskolām un citām izglītības institūcijām plāno īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, stiprinot pirmsskolas pedagogus un citus mācību priekšmetu skolotājus:

Lai veicinātu pedagogu savstarpējo mācīšanos, izglītības inovāciju un labas prakses pārnesi, stiprinātu piederību profesijai un motivāciju, kā arī īstenotu skolas kā mācīšanās organizācijas pieeju, saskaņā ar jaunajām Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam, centrs piedāvā šādas pedagogu profesionālās komptences pilnveides programmas:

Aicinām pievērst uzmanību!

  • Visi kursi tiek organizēti par valsts budžeta līdzekļiem un notiek pēc centra apstiprinātajām programmām.
  • Pieteikšanās uz kursiem tiek izsludināta elektroniski kursu īstenotāja vietnē, iepriekš par to ievietojot informāciju centra mājaslapā.
  • Kursu daļa var būt īstenota pilnīgi vai daļēji tiešsaistē vai izmantojot citas attālināto mācību formas.
  • Kursu nobeigumā dalībnieki, kuri būs apmeklējuši visas nodarbības un sekmīgi nokārtojuši nobeiguma pārbaudījumus, saņems centra apliecību par kursu programmas apguvi.
  • Plānotais kursu norises laiks var tikt mainīts, saistībā ar ārkārtas situāciju.

Centrs pateicas pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm par iepriekšējo sadarbību pedagogu profesionālās kompetences pilnveides īstenošanā un atbalstu kursu praktisko nodarbību nodrošināšanā, t.sk. iespēju kursu dalībniekiem vērot un analizēt mācību stundas un rotaļnodarbības klātienē.

Kursos tiek aicināti piedalīties arī profesionālās izglītības vidusskolas vispārizglītojošo mācību kursu skolotāji.

Ļubova Jakovele, tālr.: 67216427, e-pasts: lubova.jakovele@visc.gov.lv