Profesionālā izglītība
Profesionalas_izglitības_finansejums

2020.gada 12.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izskatīts jautājums par profesionālās izglītības programmu finansēšanas modeļa pilnveidošanu, lai pielāgotu izglītības programmu atbilstību faktiskajām izmaksām.

“Profesionālās izglītības programmas un to finansiālais atbalsts ir kritisks faktors gan darbaspēka kvalifikācijas paaugstināšanai, gan pārkvalifikācijai, īpaši šai laikā, kad Covid-19 ietekmē virknē profesiju aktualizējies jautājums par jaunu profesionālu izaicinājumu pieņemšanu,” uzsver Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs Jānis Volberts.

Darba grupa, kurā strādāja profesionālās izglītības īstenošanā iesaistītās puses, izstrādājusi sekojošus priekšlikumus profesionālās izglītības finansēšanas pilnveidei:

  • bāzes finansējuma noteikšana profesionālās izglītības programmu īstenošanai - izglītības programmu grupas “Vadība un administrēšana” normējamo izmaksu uz vienu izglītojamo gadā paaugstināšana (koeficients 1) no 425,15 EUR uz 624,86 EUR; dienesta viesnīcas uzturēšanas izmaksu paaugstināšana uz vienu izglītojamo gadā no 282,23 EUR uz 351,69 EUR. Šim priekšlikumam izstrādāti divi iespējamie scenāriji, viens no tiem paredz bāzes finansējumu paaugstināt uzreiz, otrs – nodrošināt pakāpenisku bāzes finansējuma paaugstināšanu trīs gadu laikā;
  • pašvaldību un citu dibinātāju izglītības iestādēs īstenoto profesionālās izglītības programmu finansēšana no valsts budžeta līdzekļiem - izstrādāti trīs iespējamie scenāriji šī priekšlikuma īstenošanai, šobrīd kā optimālākais scenārijs tiks virzīts tas, kurš paredz piešķirt valsts budžeta finansējumu to pašvaldību un citu dibinātāju izglītības iestādēs profesionālās izglītības programmas īstenošanai, kuras atbilst noteiktiem kritērijiem;
  • iespējamie kritēriji pašvaldību un privāto izglītības iestāžu īstenoto izglītības programmu (kuru īstenošanas kvalitāte akreditācijā novērtēta ar vismaz «labi») finansēšanai no valsts budžeta:
    • izglītības programmas, kas valstī nepieciešamas un darba tirgus pieprasītas, ja to īstenošanu nenodrošina valsts dibinātas izglītības iestādes attiecīgajā plānošanas reģionā;
    • izglītības programmas, kurās tiek īstenotas vides ilgtspējā balstītas pieejas (ilgtspējīga resursu izmantošana, zaļās tehnoloģijas un videi draudzīgi risinājumi);

Šobrīd valstī finansējums profesionālās izglītības iestādei tiek piešķirts pēc viena izglītojamā izmaksām konkrētās izglītības programmu grupās, diferencējot normējamās izmaksas ar katrai izglītības programmas grupai noteikto izmaksu minimālo koeficientu.

IZM padotībā atrodas 26 profesionālās izglītības iestādes  (t.sk. t.sk. 5 koledžas un 1 valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību).

Konceptuālais ziņojums "Par profesionālās izglītības programmu finansēšanu" 19.10.2020. tika nodots sabiedriskajai apspriešanai. Tika saņemti atzinumi no Kultūras ministrijas un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības. Ministrija izvērtēja visus iebildumus un daļa no tiem tika ņemti vērā, attiecīgi precizējot konceptuālo ziņojumu. Vairāki no sniegtajiem iebildumiem netika ņemti vērā, par tiem diskusiju plānots turpināt ar visām iesaistītajām pusēm jau pēc konceptuālā ziņojuma izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē, kad sniegtie iebildumi un priekšlikumi tiks izskatīti līdztekus pārējiem saņemtajiem viedokļiem.