Profesionālās izglītības prakses apjoms 2021

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem jau ilgstoši nav iespēju klātienē apgūt izglītības programmu praktisko daļu, un tas būtiski ietekmē jauniešus, kuriem  kvalifikācijas ieguve paredzēta 2021. gada pirmajā pusgadā. Lai nodrošinātu iespēju noteiktajā apjomā un termiņā kvalifikācijas praksi iziet, valdība atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumu ļaut profesionālās izglītības iestādēm noteiktā apjomā samazināt kvalifikācijas prakses apjomu.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" paredz, ka profesionālās izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot izveidojušos situāciju un konkrētās profesionālas izglītības programmas specifiku, varēs ar rīkojumu noteikt kvalifikācijas prakses apjoma samazināšanu profesionālās izglītības programmās, kuras audzēknis uzsāk pēc pamatizglītības ieguves. Profesionālās vidējās izglītības programmās un arodizglītības programmās kvalifikācijas prakses apjomu varēs samazināt  ne vairāk par 320 stundām, bet profesionālās pamatizglītības programmās - ne vairāk par 240 stundām.

Kvalifikācijas prakses apjoma samazināšana būs iespējama gadījumos, kad tā nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā; ja praksi nav iespējams īstenot attālināti, kā arī gadījumos, ja kvalifikācijas praksi nav iespējams īstenot klātienē individuāli vai  tās norises laikā nav iespējams ievērot divu metru distanci un novērst saskarsmi ar citiem audzēkņiem. Modulārajās izglītības programmās prakses apjoms netiek samazināts, jo šajās programmās praktiskā daļa ir katra moduļa noslēgumā, tāpēc lielākā daļa no šīs prakses jau bija notikusi iepriekšējos kursos. Tas ļauj šo programmu plānot elastīgāk, modelējot programmas īstenošanas procesu.

Atbilstoši Profesionālās izglītības likumam, kvalifikācijas prakse ir  attiecīgās profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas (profesionālo iemaņu un prasmju) apguves noslēdzošā daļa pirms valsts pārbaudījuma profesionālās kvalifikācijas iegūšana. Līdz ar to, neizejot noteiktajā apjomā un termiņā kvalifikācijas praksi, audzēknis nevar kārtot noslēguma pārbaudījumus un iegūt kvalifikāciju.

Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu teorētiskās daļas norise profesionālajās izglītības iestādēs tiek plānota no 2021. gada 8. līdz 18. jūnijam, bet praktiskā daļa līdz pat jūlija sākumam.