Ilustratīvs attēls

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” projektā „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (vienošanās Nr. 8.5.2.0./16/I/001) (turpmāk – Projekts), lai veicinātu izglītības ieguves digitalizāciju, t.sk. daļu no profesionālo prasmju apguves pārceltu digitālajā vidē, sadarbībā ar Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares ekspertu padomi papildus tika izvēlētas simulācijas iekārtas ‒ auto sektorā e-mācību risinājums „Electude” papildus iegādāts piecām profesionālās izglītības iestādēm, iepriekš to jau saņēmušas deviņas profesionālās izglītības iestādes. Otra simulācijas iekārta metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību nozarē – metināšanas simulators „Soldamatic IE 4.0 Education+/Lifetime” ‒ papildus iegādāts divām profesionālās izglītības iestādēm, iepriekš tas jau sagādāts trim profesionālās izglītības iestādēm. Joprojām aktuāla ir simulācijas iekārtas „Holstein Model Dystocia simulator” iegāde lauksaimniecības nozarē vienai profesionālās izglītības iestādei.

2022. gada 8. jūnija Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē tika saskaņoti pēdējie Projektā izstrādātie LKI 5. līmeņa profesijas standarti/profesionālās kvalifikācijas prasības (turpmāk – PS/PKP), līdz ar to Projektā kopā ir izstrādāti 202 PS/PKP sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, nozaru profesionāļus procesā iesaistot vismaz 1000 reižu – katrā PS/PKP darba grupā ir ne mazāk par pieciem nozares ekspertiem. Izstrādātie LKI 5. līmeņa PS/PKP būs par pamatu gan īsā cikla augstākās izglītības studiju programmu izstrādei, gan arī Profesionālās izglītības likumā iekļautā regulējuma nodrošināšanai ‒ profesionālās tālākizglītības programmu izstrādei LKI 5. līmenī.

Projektā ir sagatavoti 29 oriģināli digitālie mācību līdzekļi (turpmāk – DML) un divi digitālie mācību līdzekļi ir tulkoti un adaptēti Latvijas profesionālās izglītības sistēmai. DML pieejami https://dml.visc.gov.lv (lietotājvārds – students, parole – students). Šobrīd notiek DML migrācija uz mācību platformu skolo.lv (pieejami https://skolo.lv/course/index.php?categoryid=5828), kur to izmantošanas iespējas mācībām ir plašākas, lejupielādējot DML katras profesionālās izglītības iestādes kontā un pēc nepieciešamības pilnveidojot vai pārveidojot tos aktīvajam mācību procesam. Līdz Projekta beigām turpināsies darbs pie trīs dažādu nozaru moduļu satura izklāsta izstrādes un publicēšanas. Projekts izsaka pateicību ikvienam, kurš iesaistījās profesionālās izglītības satura reformas saturisko materiālu izstrādē