Speciālā izglītība
Speciala_izglitiba_ricibas_shema_atbalstam

Informatīvs materiāls „Rīcības shēma atbalsta pasākumu nodrošināšanai izglītības iestādēs“ piedāvā rīcības soļus, kā agrīni vecākiem, skolotājiem un speciālistiem palīdzēt bērnam, ko iespējams darīt, lai veicinātu iekļaujošās izglītības pieejamību.

Informatīvā materiāla mērķis ir veidot izpratni par savlaicīgu palīdzības sniegšanu bērniem/skolēniem, kuriem tā būtu nepieciešama. Sadaļā rīcības soļi vecākiem un skolotājiem ir ietverts informācijas kopums par iespējām agrīni saņemt atbalsta pasākumus izglītības iestādēs.

Materiāls izmantojams izglītības speciālistiem, vecākiem un visiem interesentiem.

Ieteikumi vecākiem, skolotājiem!

  • Vecāki!

Uzklausiet skolotāju un atbalsta personāla ieteikumus, neatsakieties no palīdzības! Sadarbojieties ar izglītības iestādes atbalsta personālu, skolotājiem, palīdziet izprast situācijas sava bērna individuālo grūtību gadījumā, lai saņemtu atbalstu. Ja noteiktie atbalsta pasākumi būs palīdzējuši skolēnam sasniegt pozitīvu dinamiku, tad skolotāji sadarbībā ar bērnu vecākiem var paši veikt plānā nepieciešamās izmaiņas un izvērtēt, vai ir nepieciešams atbalsts turpmākajās mācību gaitās. Skolotāji!

  • Skolotāji! 

 sadarbojaties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem, analizējiet, konsultējieties ar vecākiem, noskaidrojiet cēloņus un novērtējiet kopā pēc iespējas agrāk, vai bērnam ir grūtības apgūt mācību saturu vai nevēlēšanās mācīties.

  • Vecāki, skolotāji, speciālisti!

Vislabāk bērnus iepazīstam tad, kad esam ar viņiem kopā (klasē, mājās, ciemos u.c.), bet brīžos, kad bērni ir vienaudžu vidū, jo īpaši pusaudžu vecumā, mēs nezinām un nevaram prognozēt bērnu uzvedību. Sadarbībā ar pusaudžiem ņemiet vērā, ka viņi daudzas lietas var neizstāstīt, neizdarīt, aizmirst, viņiem var mainīties intereses, tāpēc atbalstiet, esiet klātesoši!