Mācību gads Speciālā izglītība
Rīcības soļi spec.vajadzību noteikšanai

Sākot bērna obligāto izglītošanu no piecu gadu vecuma pirmsskolā, PII iestādes atbalsta personālam un pedagogiem ir jāizvērtē  bērnu speciālās vajadzības. Izvērtēšana veicama atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 453 “Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs”.

1.solis.

Atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 19.novembra noteikumu Nr.556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām” 7.punktam katrā izglītības iestādē ir apstiprināta bērnu speciālo vajadzību noteikšanas kārtība, kā arī individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādes un īstenošanas kārtība.

2.solis

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs iepazīstina bērnu vecākus ar bērnu speciālo vajadzību noteikšanas kārtību, kuras ietvaros tiks veikta bērnu mācīšanās pamatprasmju un uzvedības izvērtēšana, aizpildot Ministru kabineta noteikumu Nr.453 pielikumā pievienoto veidlapu.

3.solis

Pirmsskolas skolotāji aizpilda Ministru kabineta noteikumu Nr.453 pielikumā pievienoto veidlapu, atzīmējot pedagoģiskajos novērojumos un individuālajās sarunās ar bērnu iegūto informāciju.

4.solis

Izglītības iestādes pedagogi un atbalsta speciālisti izvērtē iegūtos rezultātus un nosaka, kuriem bērniem nepieciešami atbalsta pasākumi mācību satura apguvē, bet kuriem bērniem nepieciešama padziļināta atbalsta speciālistu izpēte.

Pirmsskolas pedagogi ar izpētes rezultātiem iepazīstina bērnu vecākus un paskaidro turpmāko darbību.

5.solis

Bērniem, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi mācību satura apguvē, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 19.novembra noteikumu Nr.556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām”4.punktam izglītības iestādes atbalsta speciālisti (izglītības vai klīniskais psihologs, logopēds, skolotājs logopēds vai speciālais pedagogs), pamatojoties uz bērnu vecāku iesniegumu, sniedz atzinumu par atbalsta pasākumu nepieciešamību.

Bērniem, kuriem nepieciešama padziļināta atbalsta speciālistu izpēte, pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs nodrošina attiecīgo speciālistu konsultāciju un sadarbībā ar bērna vecākiem vienojas par izpētes veikšanu.

 Speciālā izglītība --> Metodiskie materiāli --> VISC izstrādātie metodiskie materiāli --> Metodiskie ieteikumi speciālistiem (psihologs, logopēds, speciālais pedagogs) dokumentu sagatavošanai 

6.solis

Pēc izpētes pabeigšanas atbalsta speciālisti sniedz savus ieteikumus pedagogu darbam, kā arī sadarbībai ar bērna vecākiem. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs un pedagogi pieņem lēmumu par turpmāko darbību atbalsta sniegšanā bērnam ar speciālām vajadzībām.