Diagnosticējošie darbi 9.klasei

Valsts izglītības satura centrs informē, ka 2021. gada 24. martā Ministru kabinets apstiprinājis grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”, Ministru kabineta 2020. gada 26. maija noteikumos Nr.319 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā” un Ministru kabineta 2020. gada 14. janvāra noteikumos Nr.28 “Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”.

Atbilstoši normatīvo aktu grozījumiem 2020./2021. mācību gadā 9. klases skolēniem obligāti jāveic diagnosticējošie darbi:

  • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombi­nēti) - rakstu daļa - 2021. gada 27. aprīlī, mutvārdu daļa - no 13. aprīļa līdz 29. aprīlim;
  • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2021. gada 27. aprīlī, mutvārdu daļa - no 13. aprīļa līdz 29. aprīlim;
  • matemātikā (rakstiski) - 2021. gada 29. aprīlī.

Pēc izglītības iestādes izvēles var organizēt arī citu diagnosticējošo darbu norisi:

  • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2021. gada 13. aprīlī, mutvārdu daļa - no 13. aprīļa līdz 29. aprīlim;
  • Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2021. gada 15. aprīlī;
  • dabaszinības (rakstiski) - 2021. gada 20. aprīlī;
  • mazākumtautības valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2021. gada 22. aprīlī, mutvārdu daļa - no 13. aprīļa līdz 29. aprīlim.

Ja izglītības iestāde izvēlas organizēt kādu no diagnosticējošajiem darbiem, tad to veic visi vienas skolas/klases skolēni.

Izglītojamie, kuri apgūst mazākumtautību izglītības programmu un kuri vēlas, drīkst kārtot centralizēto eksāmenu latviešu valodā (rakstu daļa - 2021. gada 19. maijā, mutvārdu daļa - 19. un 20. maijā.)

Ja eksāmenu kārtot izvēlas vismaz viens skolēns, tad pašvaldība eksāmenu organizē vai nu izglītības iestādē, kurā mācās skolēns, vai organizē apvienoto eksāmenu.

Skolēni Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPIS) jāpiesaka tikai diagnosticējošajam darbam dabaszinībās līdz 13. aprīlim, savukārt centralizētajam eksāmenam latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) – līdz 7. aprīlim. Pārējiem darbiem skolēni atkārtoti nav jāpiesaka. VPIS vārds “eksāmens” aizstāts ar vārdiem “diagnosticējošais darbs”.

Atbilstoši MK 2013.gada 17. decembra noteikumiem Nr.1510 “Valsts pārbaudījumu norises kārtība” izglītības iestādes vadītājs norīko diagnosticējošo darbu vadītāju (tas drīkst būt arī mācību priekšmeta skolotājs, kurš māca konkrēto klasi) un vērtētāju.

Diagnosticējošo darbu programmas ir publicētas VISC tīmeklī.

Valsts pārbaudes darbu norise (publicētas VISC tīmeklī) ir plānota gan attālināti, gan klātienē, ja, ievērojot veselības drošības pasākumus, skolēni varēs uzsākt mācības klātienē.

  • Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un nepieciešamību samazināt skolēnu pulcēšanos izglītības iestādē - diagnosticējošo darbu mutvārdu daļu izglītības iestādes organizē tiešsaistē no 13. aprīļa līdz 29. aprīlim pēc skolas izveidota saraksta, ievērojot pārbaudes darba norises laikos noteiktās darbības. Mutvārdu daļas vadītājs un intervētājs drīkst būt mācību priekšmeta skolotājs.

Ja darbu norises tiks organizētas attālināti, tad izglītības iestāde, ievērojot skolēnu tehnisko nodrošinājumu un iespējas, to var organizēt, izmantojot līdzšinējo pieredzi citu pārbaudes darbu norisē. Diagnosticējošie darbi izglītības iestādēm būs pieejami no plkst.15.00 PDF un DOCX formātā dienu pirms diagnosticējošā darba. Svešvalodu diagnosticējošo darbu klausīšanās prasmes pārbaudes ieraksts būs MP3 formātā, kā arī tiks norādīta saite, kurā publicēts audioieraksts. Visu valodu diagnosticējošo darbu mutvārdu daļas materiāli (uzdevumi, vērtēšanas kritēriji un protokoli) VPIS tiks publicēti 12. aprīlī plkst.15.00.

  • Diagnosticējošo darbu norisēs ir publicēti arī metodiskie ieteikumi, kā izglītības iestādes darbus var veikt attālināti.
  • VISC iesaka konsultāciju laikā nepildīt diagnosticējošos darbus, jo darbu izpildes ilgums pārsniedz 40 minūtes.

Tie skolēni, kuri atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem, ir atbrīvoti arī no valsts  diagnosticējošajiem darbiem. Tā kā diagnosticējošie darbi paredzēti ar mērķi pārbaudīt skolēnu zināšanas un pamatprasmes, lai pēc tam tās varētu līdz mācību gada beigām pilnveidot, iesakām atbilstoši skolēna spējām tos izpildīt, izmantojot nepieciešamos atbalsta pasākumus.

Darba vērtējums nedrīkst ietekmēt ne semestra, ne gada vērtējumu.

ATGĀDINĀJUMAM: diagnosticējošie darbi paredzēti tikai skolēnu zināšanu un prasmju pārbaudei, paškontrolei, nevis semestra vērtējumu uzlabošanai.

Ņemot vērā skolotāju slodzi, VPIS diagnosticējošo darbu rezultātus vēlams ievadīt septiņu darba diena laikā, bet ne vēlāk kā līdz 14. maijam.