Ilustratīvs attēls

Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros plānots veikt tīmekļa vietnes “Elektroniskās Nozaru kvalifikācijas sistēma” (turpmāk Sistēma) koncepcijas izstrādi. Koncepcijas izstrādes mērķis ir identificēt, noteikt un aprakstīt plānotās Sistēmas nepieciešamās funkcionalitātes prasības, izplānot Sistēmas arhitektūru, Sistēmas ietvaros īstenojamo darbību/rīcību pēctecību, nepieļaujot dublēšanos. Pārbaudīt un attīstīt Sistēmas idejas, ieskaitot tās saturu, informācijas sniegšanu, Sistēmas procesu un lietotāju mijiedarbību, kas ļaus pārliecināties par Sistēmas vispārējo dzīvotspēju. Koncepcijas izstrāde būs par pamatu tālākai Sistēmas izstrādei.

Plānotā līgumcena par pakalpojuma līgumu ir līdz EUR 9999,00 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Lūdzam sniegt cenu piedāvājumu saskaņā ar pielikumā pievienoto tehnisko specifikāciju līdz 08.07.2022. plkst.14.00 uz e-pasta adresi: projekts853@visc.gov.lv.

 

 

Informāciju sagatavoja: 

Natālija Valtere

Projekta vadītājas vietniece administratīvos jautājumos

mob. 26323156

ESF projekts "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva
pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" 

Nr.8.5.3.0/16/I/001