Covid-19 Nometnes
Ilustratīvs attēls

Bērnu nometnes (turpmāknometne) organizē un to darbību nodrošina saskaņā ar:

Noteikumu Nr.662 4.punkts nosaka: ”Pakalpojumu sniedzējs vai darba devējs ievēro vispārīgās epidemioloģiskās drošības prasības, darbības formai vai nozarei noteiktās speciālās drošības prasības, kā arī attiecīgos ieteikumus epidemioloģiskās drošības prasību ieviešanai. Pakalpojumu sniedzējs vai darba devējs atbilstoši darba specifikai var noteikt papildu prasības šajos noteikumos minētajām epidemioloģiskās drošības prasībām, ja šādu prasību noteikšana ir pamatota ar darba vides drošību, pakalpojumu drošību pakalpojuma saņēmējiem vai organizācijas darbības nepārtrauktību.”

Nosacījumi epidemioloģiski drošas nometnes organizēšanai un norisei

Nometnē var piedalīties:

 • darbinieki, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
 • dalībnieki, kuriem pēdējo 72 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir veikts SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas tests siekalu paraugā vai pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma SARS-CoV-2 vīrusa antigēna tests, un tas ir negatīvs.  
 • Nometnes darbības laikā ir jāveic SARS-CoV-2 vīrusa antigēna paštests  reizi divās dienās vakcinētiem,  nevakcinētiem un pārslimojušiem nometnes darbiniekiem un dalībniekiem.
 • Nometnes organizatoram jānodrošina:
  • nometnes reģistrēšana un saskaņošana interneta vietnē www.nometnes.gov.lv ;
  • nometnes darbinieku vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un dalībnieku SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testa rezultāta pārbaude;
  • nometnes darbinieku un dalībnieku instruēšana par nometnes dienas režīmu, personīgās higiēnas, dezinfekcijas līdzekļu lietošanu, uzturēšanos telpās, ēdienreižu organizēšanu, rīcību āra aktivitātēs un pārgājienos un citiem drošības pasākumiem, kā arī par sejas masku lietošanu nometnes dalībniekiem un personālam;
  • dalībnieku vecāku (likumiskā pārstāvja) informēšana par nometnes noteikumiem, t.sk., par prasību veikt SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testu, par dalībnieka atvešanu un aizvešanu no nometnes, kā arī par izņemšanu no nometnes, ja dalībniekam, atrodoties nometnē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, vai atbilstoši kompetento iestāžu norādījumiem tiek noteikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 saslimšanas gadījumā;
  • kontaktinformācija un saraksti par visām personām, kas atradušās nometnē;
  • atbildīgā persona un procedūra rīcībai, ja nometnes dalībnieku vai personāla vidū tiek konstatēts Covid-19 saslimšanas gadījums.

Nosacījumi epidemioloģiski drošas nometnes organizēšanai un norisei

 1.         Netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, klātbūtne nometnē.
 2.         Netiek pieļauta bērnu un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne nometnē. Bērnu un darbinieku veselības skrīningu (temperatūras mērīšana, elpceļu saslimšanas pazīmes: klepus, iesnas, kakla sāpes), veicot vizuālu novērojumu, nodrošina nometnes organizatora norīkota persona pirmajā dienā diennakts nometnēs un dienas nometnēs  –  katru dienu. Nometnes dalībnieku veselības stāvokli monitorē visu nometnes norises laiku:
  1. ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums pārtraukt darba pienākumu veikšanu, informēt nometnes organizatoru par situāciju un doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu;
  2. darbinieks, kuram tiek identificētas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), pārtrauc darba pienākumu veikšanu un var atgriezties nometnē tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu);
  3. nometnes organizētājs nodrošina personu, kura aizstāj 2.1.apakšpunktā minēto darbinieku;
  4. ja bērnam, atrodoties nometnē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi):
   1. bērnu izolē atsevišķā telpā/ vietā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu pirms tam, klātbūtni,
   2. sazinās ar bērna vecākiem (likumiskie pārstāvji), kuri nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki (likumiskie pārstāvji) telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu,
   3. bērnam izsniedz sejas masku, ko viņš lieto, pārvietojoties uz izolācijas telpu/ vietu, ja nepieciešams doties uz koplietošanas tualetes telpu, kā arī atstājot Nometnes telpas/ teritoriju, ierodoties vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem);
   4. bērns tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies nometnē saskaņā ar ģimenes ārsta norādījumiem;
   5. ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk bērniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, nometnes organizators rīkojas atbilstoši nometnes iekšējās kārtības noteikumiem un procedūrai, izolē bērnus, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazinās ar bērnu vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt šeit: https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/.
  5. Ja tiks konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar konkrēto nometni, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas nometnes vadībai, tai skaitā, ja būs nepieciešams, sniegs norādes par nometnes slēgšanu vai karantīnas noteikšanu.
  6. Nometnes grupā ir ne vairāk kā 30 dalībnieki.  
  7. Nometnēs, kas tiek organizētas brīvā dabā vai ēkā (piem., daudzstāvu, ar vairākām ieejām), kurā iespējams nodrošināt dalībnieku un darbinieku nekrustošanos un plūsmu vadību, ir pieļaujama vairāku grupu dalība, ja tiek veikti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Katrai grupai ir noteiktas savas telpas/darbības zonas un personāls. Koplietošanas telpas var izmantot vairākas grupas pēc noteikta stingra grafika, nekrustojoties un ievērojot starplaiku 20 min. Starplaikā tiek veikta telpu uzkopšana, dezinfekcija, vēdināšana. Vienlaikus katrai grupai jānodrošina atsevišķu labierīcību izmantošana.
  8. Nometnes norise notiek tikai noteiktā teritorijā (norises vietā). Netiek rīkotas aktivitātes ārpus šīs teritorijas, izņemot gadījumus, ja nometnes dalībnieki attiecīgajā vietā ir vienīgie apmeklētāji;
  9. Nometnes dalībnieki un personāls lieto sejas maskas, izņemot:
   1. bērnus līdz 7 gadu vecumam,
   2. darbiniekus un dalībniekus diennakts nometnēs vienas grupas ietvaros, ja tiek nodrošināts viena “burbuļa” princips;
   3. dalībniekus un darbiniekus āra nometnēs;
   4. fizisko aktivitāšu un sporta treniņu laikā gan telpās, gan āra nodarbībās;
   5. mūzikas instrumenta spēles, vokālās mākslas un dejas procesā, ja tas plānots nometnes programmas ietvaros.
   6. Pieaicinātie darbinieki, kas tiek piesaistīti nometnes darbībai uz noteiktu laiku,  piemēram, uz atsevišķām nodarbībām, ir ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, un viņi lieto sejas masku.