Ilustratīvs attēls

Laika posmā no 11. aprīļa līdz 7. maijam valsts valodas prasmes pārbaudi kārtojuši 4995 Krievijas Federācijas (KF) pilsoņi. Šobrīd no visiem pretendentiem valsts valodas prasmes pārbaudi ar pirmo reizi izdevies nokārtot vidēji 49% kārtotāju, savukārt 51% personu pārbaude būs jākārto atkārtoti, jo nav izdevies iegūt nepieciešamo punktu skaitu kādā no pārbaudījuma daļām.

Vēl līdz 22. maijam pārbaudījumu A2 līmenī turpina kārtot tie KF pilsoņi, kuri reģistrējās pārbaudei laika posmā no 1. februāra līdz 24. martam.

*Rīgā pārbaudījumu līdz šim kārtojuši 4139 pretendenti, Daugavpilī 257, Liepājā 599.

Daugavpilī valsts valodas prasmes pārbaudi A2 līmenī ar pirmo reizi nokārtojušas 128 personas, Liepājā 306, savukārt Rīgā pārbaudījumu nokārtojuši 2006 KF pilsoņi.

Visiem kārtotājiem labākie rezultāti ir lasīšanas daļā, kur vidējais vērtējums ir – 73 %, klausīšanās daļā – 71% un runāšanas daļā 67 %.   KF pilsoņiem lielākās grūtības sagādājusi valsts valodas prasmes pārbaudes rakstīšanas daļa, kur vidējais iegūtais vērtējums ir 36% (tiem kārtotājiem, kuriem neizdevās pārbaudījumu nokārtot ar pirmo reizi). Kopējais vidējais vērtējums rakstīšanas daļā visiem kārtotājiem ir 56 %. 

Pārbaude ir sekmīgi nokārtota, ja personas valsts valodas prasmes vērtējums katrā prasmē (klausīšanās prasmē, lasītprasmē, rakstītprasmē un runātprasmē) nav mazāks par 60 procentiem no maksimālā punktu skaita.

Katrā no daļām minimālais punktu skaits ir 9, maksimālais – 15.

Pamata līmeņa 2. pakāpe paredz, ka persona spēj vienkāršos teikumos sazināties par tematiem, kas saistīti ar sadzīves situācijām vai personas nodarbošanos, lasa un saprot vienkāršus tekstus par sadzīvi un savu nodarbošanos, prot aizpildīt tipveida dokumentus (piemēram, veidlapas, rēķinus, kvītis), prot uzrakstīt personiska satura īsus tekstus, uztver un saprot dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas nodarbošanos un sadzīvi saistītus tekstus.

Tiem pretendentiem, kuriem nav izdevies ar pirmo reizi pārbaudi nokārtot vai tiem, kuri nav reģistrējušies pārbaudījumam iepriekš noteiktajā laikā, būs iespēja pārbaudījumu kārtot atbilstoši   Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajam Ministru kabineta noteikumu gorzījumu projektam “Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumos Nr. 157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību”” (turpmāk – projekts). Projekts izstrādāts saskaņā ar grozījumiem Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58.punktā, kas Saeimā pieņemti 2023. gada 5. aprīlī.

Projekta mērķis ir noteikt kārtību, kādā KF pilsoņi reģistrējas un kārto valsts valodas prasmes pārbaudi (turpmāk - pārbaude), ja tai nav reģistrējušies līdz 2023. gada 24. martam, kā arī noteikt procedūru atkārtotas pārbaudes kārtošanai noteiktā laika periodā, lai īstenotu Saeimā 2023. gada 5. aprīlī pieņemtos grozījumus Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58. punktā, kas nosaka atkārtotas pārbaudes laika pagarinājumu līdz 2023. gada 30. novembrim.

Projekts paredz noteikt jaunu reģistrēšanās kārtību KF pilsoņiem - tie, kuri nereģistrējās pārbaudei līdz 2023. gada 24. martam, varēs reģistrēties tai no 2023. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam, un attiecīgi kārtot pārbaudi no 2023. gada 1. jūlija līdz 13. augustam. Minētie termiņi noteikti, ņemot vērā Saeimā 2023. gada 5. aprīlī pieņemtos grozījumus Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58. punkta 2. apakšpunktā, kurā ir noteikts, ka Valsts izglītības satura centram līdz 2023. gada 1. septembrim ir jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei informācija par KF pilsoņiem, kuri līdz 2023. gada 1. septembrim vismaz vienu reizi ir kārtojuši pārbaudi un, tiem, kuriem nepieciešamības gadījumā ir noteikta atkārtota pārbaude līdz 30. novembrim. KF pilsoņiem pārbaudes noteiktas 2023. gada jūlija mēnesī, lai nenokārtotas pārbaudes gadījumā dotu iespēju 2023. gada augustā reģistrēties atkārtotai pārbaudei, izpildot iepriekšminētā likuma noteiktos termiņus. Tādējādi KF pilsoņi atkārtotai pārbaudei reģistrējas no 2023. gada 1. augusta līdz 31. augustam, un atkārtoti pārbaudi kārto no 2023. gada 4. septembra līdz 2023. gada 30. novembrim. 

 

*Ziņā norādītā informācija par KF pilsoņu sniegumu var mainīties, jo Valsts valodas prasmes pārbaudes reģistrētajiem kārtotājiem turpinās līdz 22. maijam.