ESF projekts 8.5.2.0/16/I/001
Ilustratīvs attēls

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (vienošanās Nr. 8.5.2.0./16/I/001) (turpmāk – Projekts) saistošajos 2016. gada 26.aprīļa Ministru kabineta noteikumos "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" īstenošanas noteikumi" veikti grozījumi, kuri pagarina Projekta īstenošanas laiku līdz 2022.gada 31.decembrim.  

Atbilstoši grozījumiem Profesionālās izglītības likumā (turpmāk – PIL), profesionālā kvalifikācija veidojas no sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības/ām (profesionālās kvalifikācijas daļa, kas ir atsevišķi pārbaudāms un novērtējams saskaņotu zināšanu, prasmju, attieksmes, profesionālās patstāvības un atbildības kopums). PIL grozījumi paredz, “2⁴) modulis – profesionālās izglītības programmas patstāvīga sastāvdaļa, tā pamatā ir sasniedzamie mācīšanās rezultāti kā novērtējams un pierādāms zināšanu, prasmju, profesionālās patstāvības un atbildības  kopums”, un par moduļa apguvi ir paredzēts izsniegt dokumentu. Profesionālās kvalifikācijas sadalīšana sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienībās dod iespēju atsevišķus sasniedzamos mācīšanās rezultātus: 1) atzīt no iepriekšējās pieredzes, 2) atzīt no citas izglītības iestādes, 3) uzkrāt izglītības iestādē, 4) izmantot mobilitātei.

Lai nodrošinātu PIL plānoto grozījumu normu piemērošanu, sekmētu Projekta mērķi – izstrādāt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālās izglītības saturu, nepieciešams veikt papildinājumus šādu Projekta darbību ieviešanā. Līdz ar to Projektā plānota sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienību (kvalifikācijas daļām) 186 profesionālajām kvalifikācijām sakārtošana atbilstoši izstrādātajiem MIP  un novērtēšanas sadaļas salāgošana ar izstrādātajiem PKE un moduļa noslēgumu pārbaudījumiem LKI 2.-4.līmenim.

Projekts izsaka pateicību ikvienam iesaistītajam profesionālās izglītības satura reformas saturisko materiālu izstrādē!