Mācību priekšmetu olimpiādes
vestures_olimpiades_programma

Vēstures valsts 27. olimpiādes temats 9. klases izglītojamajiem ir Sabiedrība Latvijas teritorijā 20.gadsimtā, bet 10.-12. klašu izglītojamajiem – Industrializācijas un urbanizācijas radītās pārmaiņas Latvijas teritorijā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā. Olimpiādes 2. posms abām skolēnu grupām norisināsies 10. decembrī, bet 3. posms notiks 15. un 16. februārī.

Pamatskolas olimpiādes veidotas, lai mudinātu skolēnus vairāk pētīt un analizēt to, kas veido mūsu valsti – sabiedrību. Olimpiādes temats ietver gan jautājumus, kas saistīti ar Latvijas sabiedrības demogrāfiju – iedzīvotāju skaitu un tā izmaiņām, etnisko sastāvu, sabiedrības dalījumu pēc reliģiskās piederības, kā arī urbanizāciju, jautājumus par dažādu sabiedrības grupu emancipāciju, par slavenākajiem dažādu tautību pārstāvjiem, kas dzīvojuši un darbojušies Latvijā 20. gadsimtā. Jautājumi būs saistīti ne tikai ar statistikas datiem, bet arī šo jomu redzamākajām izpausmēm. Olimpiādes otrajā (novada, pilsētas, novadu apvienības posmā) tiks aptverts laika posms no 20. gadsimta sākuma līdz 1940. gadam, savukārt trešajā (valsts) posmā tiks ietverti jautājumi par visu 20. gadsimtu.

Vidusskolas olimpiādes temats ietver gan tehnoloģiju attīstības hronoloģiju, gan ieskatu Latvijas lielāko pilsētu attīstībā, gan industrializācijas un urbanizācijas radīto seku atpazīšanu sabiedrības ikdienā. Uzsvars tiks likts uz vēstures avotu (rakstisko, vizuālo, statistikas) analīzes uzdevumiem, darbu ar karti. Olimpiādes otrajā (novada, pilsētas, novadu apvienības posmā) tiks aptverts laika posms no 19.gadsimta sākuma līdz 1940.gadam, trešajā (valsts) posmā tiks ietverta 200 gadu vēsture Latvijas teritorijā (to starp pēc LPSR sabrukuma).

Programmā piedāvātie vēstures avotu krājumi un literatūra paredzēti olimpiādes dalībniekiem, lai atbalstītu viņu gatavošanos dalībai olimpiādē. Šis saraksts nav nedz visaptverošs, nedz obligāts. Olimpiādes rīcības komisija negarantē, ka uzdevumos iekļautie avoti tiks ņemti tieši no šīm krātuvēm. Šeit norādīto uzziņas avotu uzdevums ir palīdzēt izprast laikmetu kopumā un iedziļināties tā atsevišķos aspektos.