Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādei

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” - Projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Vienošanās Nr. 8.5.2.0./16/I/001) ietvaros, sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu izstrādātā metodika “Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un sasniedzamo rezultātu apguves novērtēšanas pārbaudījumu izstrāde”.

Dokumentu paraugi

  • Ministru kabineta 2022. gada 29. novembra noteikumu Nr. 752 “Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību” pielikumi (Profesionālās kvalifikācijas eksāmena vai tās daļas norises un rezultātu protokols, akts par eksaminējamā vai novērotāja izraidīšanu no profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises telpas) pieejami vietnē likumi.lv

     

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena plānojums - noformējuma piemērs

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmas piemērs

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās un praktiskās daļas materiālu noformējuma piemērs