Profesionālās izglītības programmas izstrādei

  Modulāras programmas izstrādei

   Apliecības par moduļa/moduļu apguvi izglītības iestādes var izgatavot savā formātā, sniedzot papildu informāciju par apgūto moduli/moduļiem un ievērojot IZM 19.01.2018. vēstulē Nr. 4-9.2e/2018/233 “Par apliecības par moduļu apguvi izsniegšanu” noteikto:

   Saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 6. daļas 9. punktā noteikto Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Akadēmiskās informācijas centru ir izveidojusi apliecības par moduļa vai moduļu apguvi paraugu (turpmāk – paraugs). Lai apliecinātu viena vai vairāku moduļu apguvi, izglītības iestāde var veidot savu apliecības formātu, sniedzot paraugā norādīto obligāti ietveramo informāciju. Apliecība par moduļa vai moduļu apguvi ir izsniedzama izglītojamajam, ja viņš nav ieguvis pilnu kvalifikāciju, bet sekmīgi apguvis atsevišķu moduli vai moduļus. Apliecībai ir pievienojams pielikums, tajā norādot sasniegtos rezultātus.

   Apliecība tiek izsniegta pēc izglītojamā pieprasījuma.

   Profesionālās izglītības programmas apguvei

   Digitālie mācību līdzekļi

   Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” - Projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Vienošanās Nr. 8.5.2.0./16/I/001) ietvaros izstrādātie digitālie mācību līdzekļi.

   Pieejami platformā Skolo.lv

   Profesionālās izglītības programmu vērtēšanai