Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes 2024.gadā

 1. Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdēm aicinām pieteikt tikai tos izglītojamos, kuriem ir saskaņā ar 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām” 1.pielikumu atbilstoši speciālistu atzinumu oriģināli dokumenti (skat. 4.kolonnā – speciālistu atzinums un 5.kolonnā - speciālista atzinuma derīguma termiņš).
 2. Izglītojamo ar speciālām vajadzībām izvērtēšana komisijas sēdēs klātienē notiek PĒC INDIVIDUĀLA IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA;
 3. Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēžu norises adrese: Elizabetes  iela 51, Rīga;
 4. Pieteikšanās uz komisijas sēdēm notiek pa tālruni 67718165;
 5. Konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti – pa tel. 67718165; 60001643 vai VISC Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļas darbinieku e-pastiem.

Pēc individuāla iepriekšēja pieraksta notiks izglītojamo ar speciālām vajadzībām izvērtēšana komisijas sēdēs klātienē

Lūdzam ievērot drošības pasākumus sakarā ar COVID 19! Informācija šeit: https://spkc.gov.lv/lv/

Konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti – pa tel. 67718165; 60001643; 60001645 vai VISC Speciālās izglītības nodaļas darbinieku e-pastiem.

Ierodoties uz VPMK, visiem izglītojamiem nepieciešami šādi dokumenti:

 1. Vecāku iesniegums par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā (iesnieguma veidlapu var aizpildīt arī ierodoties uz komisijas sēdi).
 2. Izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāku personu apliecinošs dokuments.
  Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt izglītojamā spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un pilnvaro personu, kura pārstāvēs izglītojamā intereses. Pilnvarotajai personai nepieciešams personu apliecinošs dokuments. Ja bērnu uz VPMK sēdi pavada aizbildnis, tad nepieciešams bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu. Ja bērnu uz VPMK sēdi pavada audžuģimene, tad nepieciešams attiecīgās bāriņtiesas pilnvarojums.
 3. Ārsta speciālista (atbilstoši izglītojamā traucējumu veidam) atzinums par izglītojamā veselības stāvokli. Ārsta speciālista atzinums izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
 4. Ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi. Ģimenes ārsta atzinums izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
 5. Psihologa atzinums, kurš noformēts atbilstoši VPMK izstrādātajai metodikai.
 6. Izglītības iestādes informācija par izglītojamo, kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes, kā arī individuālais izglītības plāns vai izglītojamajam mācību procesā un pārbaudes darbos piemērotie atbalsta pasākumi.
  Ja izglītojamais komisiju apmeklē atkārtoti, kopā ar izglītības iestādes informāciju jāiesniedz individuālais izglītības plāns.
 7. Sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi dzimtajā valodā un matemātikā.

Atbilstoši izglītojamā traucējumu veidam nepieciešami papildu dokumenti:

Izglītojamiem ar redzes traucējumiem

 1. Ārsta oftalmologa atzinums, kurš  izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.

Izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem

 1. Otorinolaringologa, audiologa un audiologopēda vai logopēda, kā arī psihologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes un noformēti atbilstoši VPMK izstrādātajai metodikai.
 2. Izglītojamiem ar centrālās nervu sistēmas saslimšanām – arī bērnu neirologa vai neirologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes 

Izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem

 1. Radioloģiskās (apstiprina radiologs), funkcionālās vai citas objektīvās izmeklēšanas metodes slēdziens, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
 2. Ortopēda, reimatologa, traumatologa vai bērnu ķirurga vai ķirurga atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
 3. Nepieciešamības gadījumā – bērnu neirologa vai neirologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
 4. Atkārtotas komisijas gadījumā nepieciešams rehabilitācijas procesa dinamikas izvērtējums.

Izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām

 1. Atkarībā no saslimšanas veida ftiziatra vai alergologa vai pneimonologa vai gastroenterologa vai endokrinologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
 2. Nepieciešamības gadījumā atkarībā no saslimšanas veida – klīnisku, radioloģisku, bakterioloģisku vai histoloģisku izmeklējumu rezultāti.

Izglītojamiem ar valodas traucējumiem

 1. Logopēda vai audiologopēda atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes un noformēts atbilstoši VPMK izstrādātajai metodikai.
 2. Psihologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes un noformēts atbilstoši VPMK izstrādātajai metodikai.
 3. Nepieciešamības gadījumā atkarībā no traucējuma veida - otorinolaringologa un audiologa vai bērnu neirologa vai psihiatra vai ķirurga atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.

Izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (pirmsskolas izglītībā) un  mācīšanās  traucējumiem (pamatizglītībā)

 1. Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes un noformēts atbilstoši VPMK izstrādātajai metodikai.
 2. Nepieciešamības gadījumā (atkarībā no traucējuma veida vai smaguma pakāpes) bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.

Izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem

 1. Bērnu psihiatra vai psihiatra vai bērnu neirologa vai neirologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
 2. Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes un noformēts atbilstoši VPMK izstrādātajai metodikai.

Izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

 1. Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes un noformēts atbilstoši VPMK izstrādātajai metodikai.
 2. Bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.

Izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

 1. Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes un noformēts atbilstoši VPMK izstrādātajai metodikai.
 2. Bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
 3. Nepieciešamības gadījumā (atkarībā no traucējuma veida un smaguma pakāpes) citu ārstu atzinumi.

Visiem izglītojamiem komisijā lūdzam iesniegt pedagoģiskās izvērtēšanas dokumentus (logopēda izvērtējums, speciālā pedagoga izvērtējums, kuri noformēti atbilstoši VPMK izstrādātajai metodikai), kā arī dokumentus par veselības stāvokli (slimnīcu un/vai sanatoriju izrakstus, ārstu speciālistu atzinumus, u.c.), lai objektīvi sniegtu atzinumu par bērnam atbilstošāko izglītības programmu.