Valsts izglītības satura centrs kopā ar sadarbības partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi un Izglītības kvalitātes valsts dienestu – īsteno Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” - Projektu “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Vienošanās Nr. 8.5.2.0./16/I/001). Tā ietvaros tiek izstrādāti profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un modulāro profesionālās izglītības programmu A un B daļas moduļos iekļauto sasniedzamo mācīšanas rezultātu novērtēšanas pārbaudījumu saturi, kopā plānots izstrādāt 206 profesionālajām kvalifikācijām.

Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar sadarbības partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu – īstenojusi Eiropas Sociālā fonda projektu "Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana" (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001). Tā ietvaros ir izstrādāti profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un alternatīvas mācību rezultātu novērtēšanas formas saturi 32 profesionālajām kvalifikācijām.