Profesijas standarts (PS) nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas prasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences.

Profesionālās kvalifikācijas prasības (PKP) nosaka zināšanas, prasmes, attieksmes, profesionālās kompetences, kas nepieciešamas darba uzdevumu veikšanai attiecīgās nozares saistītajās profesijās un specializācijās.

Nozaru ekspertu padomes deleģē nozares ekspertus profesiju standartu, profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādei, kā arī izvērtē un sniedz atzinumu par profesiju standartiem, un izstrādā priekšlikumus par profesionālās kvalifikācijas prasībām. VISC sniedz metodisku atbalstu un nodrošina profesiju standartu, profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādi 2.-5.LKI līmenim, savukārt Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome tos saskaņo.

Obligāti piemērojamie profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības

Citi profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības