Statuss:
Noslēdzies

ESF vizuālais ansamblis

Informācija par projektu

Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2023.
Projekta kopējais finansējums:  34 145 389.41 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 29 023 581 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 5 121 808.41 EUR

Projekta kontakti:
info@832.visc.gov.lv

Projekta aktivitātes Facebook

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenās darbības

 • Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
 • Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Plānotie rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.

Pašvaldības.

2020.gads

11.06.2020. I.Lipene.
Par lektoru atlasi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas VIMALA multiplikatoru mācībām

Projekta ietvaros tika izstrādāts metodiskais materiāls agrīnas lasītprasmes veicināšanai un jēgpilnas lasītprasmes attīstīšanai (VIMALA programma), kas ir pieejams mājaslapā atbalstsizcilibai.lv. Vienlaikus tika izstrādāta arī pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma 24 stundu apjomā. Lai nodrošinātu šīs metodikas pārnesi vispārējām izglītības iestādēm, projekts paredz multiplikatoru sagatavošanu. Plānots, ka apmācītie multiplikatori iegūs tiesības multiplicēt VIMALA programmu Latvijas vispārējās izglītības iestādēs. Projekta ietvaros ir plānots apmācīt līdz 20 multiplikatoriem. Lai projekts varētu veikt šo uzdevumu, aicinām Jūs pieteikties lektorus VIMALA multiplikatoru sagatavošanai. Izvēlētajiem lektoriem būs jāiesniedz un jāsaskaņo pedagogu profesionālās pilnveides programma VIMALA multiplikatoru apmācībai, kas ir atbilstoša mājaslapā atbalstsizcilibai.lv izstrādātajai VIMALA programmai. Plānots, ka mācības notiks divas dienas -  š.g. 29., 30.jūnijā.
Prasības pretendentiem:

 • Vismaz bakalaura grāds pedagoģijā vai skolotāja kvalifikācija
 • Pieredze pedagogu profesionālās pilnveides programmu īstenošanā
 • Pieredze VIMALA metodikas aprobācijā un VIMALA mācību materiālu izstrādē
 • Prasme sadarboties un strādāt komandā

Savus pieteikumus līdz 17.06.2020. lūdzam sūtīt uz e-pastu indra.lipene@832.visc.gov.lv Par lektoru atlases rezultātiem pretendentus informēsim personīgi.

11.03.2020. L.Voroņenko.
Pieteikumu iesniegšana laborantu – pedagogu palīgu atbalsta programmai

VISC aicina projekta sadarbības partnerus un dalībskolas līdz 2020.gada 15.aprīlim iesniegt pieteikumus laborantu – pedagogu palīgu piesaistes atbalsta programmai 2020./2021.mācību gadā. 2019.gadā VISC iniciēja Fizikas gada īstenošanu skolās un šogad veiksmīgi šo praksi turpināja Tehnoloģiju gads. Turpinot atbalstu STEM mācību jomas attīstībai izglītības iestādēs, tās tiek aicinātas iesniegt priekšlikumus jaunai atbalsta programmai – laborantu (pedagogu palīgu) STEM jomā piesaistei 2020./2021.mācību gadā. Plānots, ka šīs programmas ietvaros tiks sniegts atbalsts jaunu speciālistu piesaistei tādos mācību priekšmetos, kā matemātikā, fizikā, bioloģijā, ķīmijā, tehnoloģijās, datorikā u.c. Plānots, ka pieteikumu izvērtēšana tiks noslēgta 2020.gada 30.aprīlī.
Pieteikumi nosūtāmi uz e-pastu pieteikumi@832.visc.gov.lv, papildu informācijai lūdzam sazināties ar Lieni Voroņenko vai Aivu Šmēlu.

11.03.2020. L.Voroņenko.
Pieteikumu iesniegšana LEGO robotikas interešu izglītības programmu īstenošanai

VISC aicina projekta sadarbības partnerus un dalībskolas līdz 2020.gada 15.aprīlim iesniegt pieteikumus mācību līdzekļiem interešu izglītības programmu īstenošanai LEGO robotikas jomā.
Kopumā plānots nodrošināt vismaz 30 interešu izglītības programmu atbalstu ar LEGO We Do 2.0 un vismaz 15 interešu izglītības programmu atbalstu ar LEGO Mindstorms EV3 komplektiem 10 izglītojamo grupām. Pieteikumu izvērtēšanā prioritāri atbalsts tiks piešķirts, izvērtējot izglītības iestāžu pedagogu un to gatavību īstenot jaunās programmas, izstrādātās programmas saturisko piedāvājumu, kā arī programmas ilgtspēju un iepriekš veiktos pasākumus materiāltehniskās bāzes nodrošinājumā. Plānots, ka pieteikumu izvērtēšana tiks noslēgta 2020.gada 30.aprīlī.
Pieteikumi nosūtāmi uz e-pastu pieteikumi@832.visc.gov.lv, papildu informācijai lūdzam sazināties ar Lieni Voroņenko vai Aivu Šmēlu

2019.gads

06.11.2019. A.Šmēla.
Par pedagogu-multiplikatoru atlasi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu īstenošanai

Projekta ietvaros ir turpināts darbs pie VIMALA (Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstībai) metodikas pilnveides. Projekts plāno nodrošināt šīs metodikas pārnesi projektā iesaistīto vispārējās izglītības iestāžu pedagogu kolektīviem. Vairāk informācijas par minēto metodiku var atrast vietnē - https://atbalstsizcilibai.lv/ (sadaļā Lasītprasme). Lai nodrošinātu šīs metodikas pārnesi pēc iespējas vairāk vispārējās izglītības iestādēm, ir plānots piesaistīt 20 multiplikatorus, kuru galvenais pienākums būs nodrošināt minētās pedagogu profesionālās kompetences programmas īstenošanu visā Latvijā. Izstrādātā pedagogu profesionālās kompetences programma ir 24 stundu apjomā, tādējādi ir plānots, ka multiplikators katrā no izglītības iestādēm šos kursus vadīs divas dienas.
Multiplikatoriem tiks nodrošināta sagatavošana - mācības (divu dienu kursi), ko vadīs VIMALA metodikas izstrādes darba grupas pārstāvji.
Aicinām pieteikties multiplikatorus, savus pieteikumus, sūtot uz e-pastu: aiva.smela@832.visc.gov.lv līdz 2019.gada 2.decembrim.
Par multiplikatoru atlases rezultātiem pretendentus informēsim personīgi.

03.09.2019. L.Voroņenko.
Par atbalsta sniegšanu Tehnoloģiju gada īstenošanai skolās

Informējam, ka 26.08.2019. Izglītības un zinātnes ministrija ir izsludinājusi nākamo mācību gadu par Tehnoloģiju gadu. Ņemot vērā, ka projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" STEM attīstība ir viena no prioritātēm, kā iepriekš informējām semināros, projekta sadarbības partnerus aicinām piedalīties šī gada ieviešanā skolās.
Finansējuma saņemšanas nosacījumi:

 1. Finansējumam papildu var pieteikties tikai tās pašvaldības un tikai tās skolas, kurām ir apstiprināts un spēkā esošs jaunais APP plāns;
 2. Finansējumam var pieteikties šādos virzienos:
  1. Tehnoloģiju gada īstenošanas pasākumi (kopā pieejamais finansējums 750 000 EUR);
  2. Fizikas gada turpināšanai (kopā pieejamais finansējums 500 000 EUR) – tikai tās skolas, kas piedalījās Fizikas gada pasākumos pagājušā gadā;
  3. Atbalsta pasākumu papildu atbalsts 1.-4.klasēm, ja skolas finansējums šobrīd plāna ietvaros nav pietiekams atbalsta personāla nodrošinājumam un pedagogu palīgiem kā otrajiem pedagogiem mācību stundās.
 3. Pieteikumi jāgatavo par katru skolu atsevišķi un līdz 30.septembrim jānosūta mums uz e-pastu pieteikumi@832.visc.gov.lv. Ja pieteikums tiks apstiprināts, tālāk informēsim par finansējuma apmēru. Lūdzam izvērtēt skolu prioritātes un vēlmes, jo finansējuma nepietiekamības gadījumā, izvērtējot pieteikumus, izskatīsim skolas plāna esošās situācijas aprakstu un noteiktās prioritātes.

17.04.2019. I.Lipene.
Informācija lektoriem-multiplikatoriem

2018.gada jūnijā projekta ietvaros tika aprobēta pedagogu profesionālās pilnveides programma “Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā”, kas nodrošina pedagogu kompetences pilnveidošanu darbā ar bērniem ar uzvedības traucējumiem. Informējam,  ka tiek uzsākta pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanas programmas “Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā” īstenošana skolu vidē. Lai nodrošinātu programmas apguves iespēju ieinteresētajās izglītības iestādēs visos Latvijas reģionos, centrs aicina pieteikties lektorus-multiplikatorus.
Savus pieteikumus ar izglītību apliecinošām dokumentu kopijām lūdzam sūtīt uz e-pastu: indra.lipene@832.visc.gov.lv  līdz 2019. gada 30.aprīlim.
Par multiplikatoru atlases rezultātiem pretendentus informēsim elektroniski.

29.03.2019. A.Šmēla.
Par jauno projekta plānošanas periodu

Marta mēnesī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” komanda  viesojās reģionos, lai tiktos ar projektā iesaistīto pašvaldību koordinatoriem un izglītības iestāžu pārstāvjiem. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par jauno projekta plānošanas periodu, kas sāksies 2019.gada 1.jūnijā un ilgs līdz 2021.gada 31.maijam. Līdzīgi kā pirmajā plānošanas periodā (2017.gada 1.jūnijs – 2019.gada 31.maijs) pašvaldības sadarbībā ar projektā iesaistītajām izglītības iestādēm izvērtē faktiskās vajadzības, lai nodrošinātu daudzveidīgu individuālas pieejas nodrošināšanu skolēniem. Iepriekšējā periodā šāds atbalsts ir nodrošināts vairāk nekā 84 tūkstošiem skolēnu no 354 vispārējās izglītības iestādēm.
Plānots, ka projekta īstenošanas laikā šos kursus apgūs ne mazāk kā 5000 pedagogu. Par kursiem pedagogi var interesēties pie attiecīgo pašvaldību projekta koordinatoriem.

2018.gads

10.10.2018. L.Voroņenko.
Fizikas gada ietvaros pašvaldībām tiks piešķirts papildu atbalsts jaunu pulciņu attīstībai un fizikas apguvei skolās

Projekta ietvaros līdz 2018.gada 20.novembrim projekta sadarbības partneri ir aicināti iesniegt pieteikumus papildu darbību īstenošanai fizikas kā mācību priekšmeta apguves veicināšanai skolās. Projekts ietvaros pašvaldībām tiks piešķirts kopējais atbalsts 300 000 EUR apmērā gan pedagoga un laborantu piesaistei fizikas mācību stundu apguvei, gan jaunu ārpusstundu pasākumu īstenošanai. Papildu informācija info@832.visc.gov.lv
Fizikas gads ir nozīmīga vairāku partneru iniciatīva, kas noslēgsies mācību gada beigās, organizējot 3.Eiropas fizikas olimpiādi.

12.09.2018. I.Lipene.
Par pedagogu-multiplikatoru atlasi tālākizglītības programmu īstenošanai skolas vidē

Projekta ietvaros plānots piedāvāt projektā iesaistīto skolu kolektīviem vairākas profesionālās pilnveides mācību programmas, kas nodrošina pedagogu kompetences pilnveidošanu darbā ar bērniem ar uzvedības un mācīšanās traucējumiem, kā arī darbā ar mūsdienu pedagoģijas un mācību procesa uzlabošanas izaicinājumiem. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar 117 Latvijas pašvaldībām.
Lai nodrošinātu pedagogu profesionālo pilnveidi VISC izstrādā pedagogu profesionālās pilnveides programmas divos aktuālos virzienos – skolu kolektīvu mācības iekļaujošas izglītības jomā un radoši risinājumi mācību procesa organizācijas jomā.
Lai visām ieinteresētajām skolām būtu iespēja apgūt profesionālās pilnveides programmas, centrs ir nolēmis piesaistīt 20 multiplikatorus turpmākajai pedagogu profesionālās pilnveides darbību īstenošanai visā Latvijā. Centrs nodrošinās multiplikatoriem mācības, kurās viņi apgūs darbam nepieciešamās zināšanas.
Multiplikatoram vidēji 10 dienas gadā būs jānodrošina pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu īstenošana dažādu reģionu skolās.
Savus pieteikumus, aizpildot ,,Multiplikatora pieredzes apraksta formu” lūdzam sūtīt uz e-pastu: indra.lipene@832.visc.gov.lv  līdz 2018. gada 15.oktobrim.
Par multiplikatoru atlases rezultātiem pretendentus informēsim elektroniski.

21.06.2018. B.Livdanska.
Tiek īstenoti pasākumi robotikas interešu izglītības attīstībai Latvijas skolās

Projekta ietvaros ir uzsākta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu īstenošana robotikas jomā. Pirmie 60 pedagogi ir apguvuši profesionālās kompetences pilnveidi robotikas jomā 1.-6. klašu grupā, apgūstot robota konstruēšanu, programmēšanas pamatus “Scratch” jomā, robota motora vadību, sensorus un to izmantošanu. Darbā tiek izmantoti Makeblock robotu konstruktori. Kursu īstenošana notiek sadarbībā ar Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju. Šīs mācības turpināsies 15. un 16. augustā Liepājā, 20. un 21. augustā Daugavpilī.
Lai pieteiktos mācībām, aicinām kontaktēties pašvaldības projekta koordinatoriem.
Vienlaikus informējam, ka 2018.gada 20.jūnijā ir noslēdzies robotikas materiālu iepirkuma konkurss un projekta komanda plāno septembrī nodot materiālus izglītības iestādēm

2017.gads

16.10.2017. L.Voroņenko.
Par grozījumiem atbalsta pasākumu plānā

Lai veiktu grozījumus APP, pirmkārt, nepieciešams parakstīt vienošanos par grozījumiem Sadarbības līgumā. Šī vienošanās paredz papildināt Sadarbības līgumu ar 9.4.apakšpunktu, kas nosaka, ka turpmāk APP 1.pielikums un/vai 2.pielikums tiks uzskatīts par grozītu, kad Projekta vadītājs ar elektronisko parakstu saskaņos jaunu 1.pielikuma un/vai 2.pielikuma versiju un nosūtīs sadarbības partnerim.

06.09.2017. L.Voroņenko.
Projekta pasākumu uzskaite E-klasē

Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (8.3.2.2./16/I/001) pasākumu uzskaitei tām izglītības iestādēm, kuras ikdienas darbā neizmanto izglītības portālu "E-klase", tiks nodrošināta bezmaksas pieeja projekta pasākumu uzskaites sadaļai. Šāda iespēja būtiski atvieglos projektā iesaistīto speciālistu darbu satura atskaišu sagatavošanā - pasākumu un skolēnu uzskaitei projekta vajadzībām.
Lūdzam projekta īstenošanā iesaistītās izglītības iestādes sazināties ar "E-klasi", lai saņemtu detalizētāku informāciju.

31.08.2017. L.Voroņenko.
34 Rīgas skolas uzsāks īstenot projektu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

2017.gada 31.augustā Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa un Rīgas domes Izglītības, kultūras un  sporta departamenta Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa parakstīja sadarbības līgumu par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Rīgas pilsētā.
Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz divu mācību gadu laikā 34 Rīgas izglītības iestādēs īstenot vairāk kā 800 dažādus mācību un ārpusstundu  pasākumus, kopā atvēlot tam vairāk kā 4,3 miljonus eiro.
Projekta vadītāja Liene Voroņenko informē, ka šobrīd ir noslēgti sadarbības līgumi ar 74 pašvaldībām, iesaistot 233 izglītības iestādes visā Latvijā. Līdz ar to skolu risinājumi individuālās pieejas attīstībā un skolu izglītības pakalpojuma dažādošanā var tikt uzsākti, t.sk., sasaistot tos ar kopējām izglītības sistēmas pārmaiņām.
“Ir gandarījums par pašvaldību milzīgo darbu, kas paveikts esošās situācijas izvērtēšanā, skolu vajadzību noteikšanā un jaunu risinājumu izstrādē. Šo risinājumu vislielākā ietekme būs jūtama STEM izglītības saturā, jo var novērot, ka dabaszinību apguve un jaunu mācību formu attīstība STEM jomā izglītības iestādēm ir kļuvusi par prioritāti,” uzsver projekta vadītāja Liene Voroņenko.

29.08.2017. L.Voroņenko. Precizēts 30.08.2017.
Skaidrojums par pedagoģiskā personāla piesaistes nosacījumiem projektā

Informējam, ka ir saņemts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras skaidrojums, ka pedagoģiskajam personālam, kas darba pienākumus veic saskaņā ar 05.07.2016. MK noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 13.punkta nosacījumiem (13. Vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu direktori un viņu vietnieki, struktūrvienību vadītāji, izglītības metodiķi, sporta organizatori, izglītības iestāžu bibliotekāri, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, viņu vietnieki un pirmsskolas izglītības metodiķi, ja viņu darba slodze minētajos amatos atbilst vienai darba algas likmei, papildus sava amata pienākumiem var veikt citu pedagoģisko darbu līdz septiņām stundām nedēļā, saņemot par to papildu samaksu”) pieļaujamā maksimālā darba slodze nedēļā ir 47 stundas. Darba līgumos vai vienošanās par darba līguma grozījumiem šajos gadījumos ir jānorāda atsauce uz noteikumu 13.punktu.
Informācijai tiek pievienota vienošanās par darba līguma grozījumiem vispārīgā paraugforma, kurā ar dzelteno krāsu atzīmēts maināmais saturs.

22.08.2017. L.Voroņenko.
Atbalsta materiāls sadarbības partneriem par projekta īstenošanu pašvaldībās

Izstrādāti skaidrojumi un paraugformas sadarbības partneru - pašvaldību Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānu ieviešanai pašvaldībās.
Informējam, ka papildu jautājumi par grāmatvedības un finanšu jautājumiem nosūtāmi uz e-pasta adresi finanses@832.visc.gov.lv

06.07.2017. L.Voroņenko.
Sadarbības partneru iepirkumu plānu iesniegšana

Sadarbības partneri – pašvaldības, ar kurām ir parakstīti sadarbības līgumi par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu, 10 dienu laikā tiek aicinātas iesniegt kalendārā ceturkšņa iepirkumu plānu. Iepirkumu plānā tiek iekļauti visi pakalpojumu iepirkumi, kurus plānots īstenot kalendārajā ceturksnī, t.sk., zemsliekšņa iepirkumi.
Iepirkumu plāni nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi info@832.visc.gov katra kalendārā ceturkšņa pirmajā darba dienā.

06.04.2017. D.Vilka.
Seminārs pašvaldību deleģētajiem vispārējo izglītības iestāžu direktoriem par individuālās pieejas veidošanu darbā ar izglītojamiem

VISC tālākizglītības programmas „Individuālās pieejas attīstība vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros individuālās pieejas veidošanā darbam ar izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs rīko papildus semināru vispārējo izglītības iestāžu direktoriem.

30.03.2017. L.Voroņenko.
Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna īstenošanas laiks

Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānu sadarbības partneri izstrādā divu gadu periodam no 2017.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.maijam (iekļaujot divus mācību gadus - 2017./2018.m.g. un 2018./2019.m.g.). Izstrādājot formu iesniegšanai, izvēlnē Īstenošanas periods atzīmējama norāde "2017-2018".
Vēršam uzmanību, ka ir publicētas aktualizētas versijas Ieteikumiem izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna izstrādei un plāna formas!

15.03.2017. L.Voroņenko. Precizēts 28.03.2017.
Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna izstrāde

Lai nodrošinātu sadarbības partneriem atbalstu Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānu (turpmāk plāns) projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs: 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros, VISC ir izstrādājis ieteikumus "Individuāla pieeja katram skolēnam vispārējās izglītības iestādēs" kā palīgmateriālu plāna izstrādes procesā. Izstrādātais plāns ir iesniedzams 6 nedēļu laikā pēc pašvaldības deleģētā pārstāvja dalības tālākizglītības programmas semināros reģionos elektroniski uz epasta adresi info@832.visc.gov.lv vai vienojoties par citu laiku.
Papildu informācija un konsultācijas pieejamas nosūtot jautājumus uz augstākminēto epasta adresi.
Kontaktpersonas plānu izstrādes jautājumos:
– projekta vadītāja Liene Voroņenko;
– eksperte (iekļaujošās izglītības jautājumos) Māra Liepniece;
– ekspertes (pedagoģijas jomā) Lilita Kreicberga, Karīna Brikmane.

10.02.2017. D.Vilka.
Tālākizglītības pasākumi pašvaldību deleģētajiem pārstāvjiem

VISC rīko tālākizglītības programmu „Individuālās pieejas attīstība vispārējās izglītības iestādēs” (A programma, 12 stundas) individuālās pieejas veidošanā darbam ar izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs. Apmācības pašvaldību deleģētajiem pārstāvjiem notiks visos Latvijas reģionos. Pašvaldību deleģētie pārstāvji tiks individuāli uzaicināti dalībai profesionālās pilnveides pasākumos pēc pašvaldības deleģējuma saņemšanas. Apmācības notiks projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs: 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros.