Statuss:
Īstenošanā

ERAF vizuālais ansamblis

Informācija par projektu

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts.
Projekta numurs: Nr.8.1.2.0/22/I/001
SAM 8.1.2.0 “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm”
Īstenošanas laiks: no 2022.gada jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim.
Finansējuma saņēmējs: Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta kopējais finansējums: 11140678,00 EUR t.sk. 448294,00 EUR noslēgtā sadarbības līguma ar VISC aktivitāšu īstenošanai
ES fondu līdzfinansējums: 9469 576,00 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 1671102,00 EUR  
Aktuālā informācija par projekta gaitu pieejama Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm | Izglītības un zinātnes ministrija (izm.gov.lv)

Projekta risinājuma attīstības vadītāji:

Projekta mērķis ir valsts un pašvaldību dibināto speciālās, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu nodrošināšana ar mācību procesam atbilstošām, izmaksu efektīvām un drošām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vienībām – portatīvo datortehniku, nodrošinot to pieejamību izglītojamiem mācību procesā, lai paaugstinātu mācību efektivitāti un mazinātu nevienlīdzību, ievērojot principu "dators ikvienam bērnam".

Galvenās darbības: Portatīvās datortehnikas iegāde un metodiskais atbalsts ilgtspējīgas sistēmas izveidei atbilst pilnveidotajam vispārējās izglītības mācību saturam un izglītojamo vecumposmam, sekmējot Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam noteikto izaicinājumu un problēmu risināšanu.

Plānotie rezultāti: 43 pašvaldības saņem tehnisko un metodisko atbalstu izglītības iestāžu digitalizācijai 7.-9. klasēm

Sadarbības partneri

  • Izglītības un zinātnes ministrija
  • Valsts izglītības satura centrs
  • Visas pašvaldības