Statuss:
Īstenošanā
ESF vizuālais ansamblis

Informācija par projektu

Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.3.6.2/17/I/001
SAM: 8.3.6. Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu
Finansējuma saņēmējs: Izglītības un zinātnes ministrija
Īstenošanas laiks: 01.04.2018. – 31.12.2022.
Projekta kopējais finansējums: 4 126 123 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 3 507 204,50 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 618 918,50 EUR

Projekta eksperts/kontaktpersona
Ļaisana Šakirova
Tālr: 60001603
E-pasts: laisana.sakirova@visc.gov.lv

Projekta mērķis

Izveidot izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu izglītības kvalitātes attīstībai, kas balstās uz statistikās informācijas, salīdzinošo izglītības pētījumu rezultātu, valsts līmeņa izglītojamo sasniegumu un citu izglītības iestāžu darba rezultātus raksturojošo rādītāju mērīšanu un analīzi, centralizēto eksāmenu rezultātu analīzi un akreditācijas, licencēšanas, kā arī pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanas informācijas izmantošanu un analīzi, ievērojot vidēja termiņa un ilgtermiņa sasniedzamos nozares stratēģiskos mērķus un rezultātus.

Galvenās darbības

  • Izglītības kvalitātes novērtēšanas monitoringa sistēmas apraksta un tajā ietilpstošo izglītības kvalitātes monitoringa rīku aprakstu izstrāde, aprobācija un ieviešana.
  • Nacionāla līmeņa pētījumu programmas izveide un īstenošana izglītībā.
  • Mērķa sadarbības, stratēģiskās komunikācijas un mācību pasākumi par izglītības kvalitātes novērtēšanas monitoringu un tā izmantošana izglītības politikas veidošanā un īstenošana projekta tiešajai un netiešajai mērķa grupai.

Plānotie rezultāti

  • Izveidota viena, visaptveroša izglītības kvalitātes monitoringa sistēma un nodrošināta tā ieviešana.
  • Īstenoti 8 nacionālā mēroga izglītības kvalitāti raksturojoši pētījumi.
  • Izglītības kvalitātes valsts dienests;
  • Valsts izglītības satura centrs;
  • Valsts izglītības attīstības aģentūra;
  • Akadēmiskās informācijas centrs

29.06.2020. Ļ.Šakirova.
Projekta aktualitātes 2020.g. aprīlī-jūnijā

Projektā ietvaros turpinās darbs pie izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveides un īstenošanas. Paredzams, ka sistēma sniegs būtisku informāciju ne vien izglītības politikas plānotājiem valsts līmenī, bet arī pašvaldībām, skolām, vecākiem un skolēniem. Monitoringa sistēma izglītības kvalitāti aplūkos plašākā kontekstā, pievēršoties tādiem aspektiem kā kvalitatīvas mācības, iekļaujoša vide, laba pārvaldība un atbilstība mērķiem. Precīzāka informācija skolēniem un viņu vecākiem ļaus pieņemt motivētus lēmumus par izglītības iestādes un programmas izvēli. Vienlaikus izglītības iestādēm tā būs iespēja vērtēt veiktos ieguldījumus un attīstības perspektīvas.
Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) kopā ar sadarbības partneriem turpina sagatavot rādītāju aprakstus un pilnveidot prototipu vizualizācijas, lai ierobežotā apjomā tās būtu pieejamas jau šoruden. Tāpat šogad plānots monitoringa rīku prototipus sasaistīt ar Valsts izglītības informācijas sistēmu. Tiek izstrādāta arī risku identificēšanas sistēma, lai uz izmaiņām izglītības kvalitātē varētu reaģēt nekavējoties, negaidot kārtējo skolas vai izglītības programmas akreditāciju.
Latvijā jau pašlaik pastāv vairāki izglītības kvalitātes monitoringa procesi, to skaitā valsts pārbaudes darbu rezultātu uzskaites sistēma, izglītības iestāžu akreditācija, pedagogu profesionālās darbības vērtēšana, starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu īstenošana, izglītības statistikas datu uzskaite Valsts izglītības informācijas sistēmā. Tomēr vienota sistēma ļaus analizēt dažādu procesu rezultātu kopsakarības, novērtēt to ietekmi un veidot pierādījumos balstītu izglītības politiku visos izglītības līmeņos, kā arī īstenot nepieciešamās atbalsta programmas.

24.03.2020. Ļ.Šakirova.
Uzsāk pētījumu par studējošo kompetencēm un to attīstības dinamiku

Projekta ietvaros ir uzsākts pētījums par augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējumu un to attīstības dinamiku studiju periodā. Pētījuma ietvaros tiks pētītas studējošo caurviju kompetences. To vidū ir pētniecības un inovāciju, uzņēmējspējas, digitālās un globālās, kā arī pilsoniskās kompetences. Gūtie rezultāti palīdzēs vairot izpratni par studējošo sasniegumiem un sniegs pārskatu par izglītības piedāvājuma kvalitāti.
>> Lasīt vairāk IZM vietnē

17.02.2020. Ļ.Šakirova.
Informatīvais ziņojums "Par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidi"

Izglītības un zinātnes ministrijas vietnē, sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" sabiedriskajai apspriešanai nodots informatīvais ziņojums "Par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidi".
>> Lasīt vairāk IZM vietnē

10.01.2020. Ļ.Šakirova.
Projekta aktualitātes 2019.g. oktobrī-decembrī

Projektā ietvaros turpinās darbs pie izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas un monitoringa rīku apraksta izstrādes vispārējā, profesionālā un augstākā izglītībā. Notiek projektā piesaistīto “SIA “Civitta Latvija”, UAB “Civitta” un Tventes Universitāte” ekspertu pamatziņojuma (“Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas apraksts un monitoringa rīku apraksts”) izvērtēšana, precizēšana un komentēšana, kā arī notiek diskusijas par izglītības kvalitātes indikatoriem.
Tāpat turpinās diskusijas ar partneriem par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveidošanu un tās korelāciju ar citiem aktuālajiem procesiem (jaunā izglītības satura ieviešana, akreditācijas sistēmas pilnveide, jauno pedagogu sagatavošana u.c.).
Projekta ietvaros uzsākts darbs pie izglītības kvalitātes monitoringa rīku prototipu (datu analīzes modelis) izstrādes.

20.09.2019. Ļ.Šakirova.
Izglītības kvalitātes monitoringa rīks ļaus ērti un pārskatāmi aplūkot lielus datu apjomus

Izglītības zinātnes ministrijas un UNESCO rīkotajā diskusijā izglītības nozares eksperti, izglītības pētnieki, IZM pārstāvji un sadarbības partneri sprieda par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidi. IZM sadarbības partnera - konsultāciju uzņēmuma “Civitta” pārstāvji tikšanās laikā prezentēja izglītības kvalitātes monitoringa rīka prototipa demo versiju, kuru plānots ieviest interneta vidē.
>> Lasīt vairāk

18.01.2019. Ļ.Šakirova.
Notika diskusija par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstību

Projekta ietvaros 14. un 15.janvārī notika diskusija par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstību, kurā Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji un ministrijas sadarbības partneri, izglītības darbinieki un pētnieki, kā arī pārstāvis no Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sprieda, kā veidot tādu monitoringa sistēmu, lai izglītības iestādes to varētu izmantot savu sniegumu uzlabošanai un izvirzīto mērķu sasniegšanas novērtēšanai.
>> Lasīt vairāk