Statuss:
Īstenošanā
Publicēšanas datums: 30.12.2016.
ESF
ESF vizuālais ansamblis

Informācija par projektu
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 31.10.2016. – 31.12.2020.
Projekta kopējais finansējums: 3 287 350 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 2 794 247 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 493 103 EUR

Projekta kontaktpersona
Liene Voroņenko
Tālr: 67350815
E-pasts: liene.voronenko@832.visc.gov.lv

Projekta aktivitātes Facebook

Veicināt vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo individuālo kompetenču un talantu attīstību, nodrošinot nacionāla un starptautiska mēroga atbalsta pasākumu kopumu.

 • Izglītojamo pētnieciskās darbības attīstība, nodrošinot atbalstu izglītojamo pētniecisko kompetenču pilnveidei, dalībai reģionāla, nacionāla un starptautiska līmeņa zinātniski pētniecisko darbu konkursos, kā arī praktiskas ievirzes pasākumos zināšanu padziļināšanai un talantu pilnveidošanai;
 • Izglītojamo spēju un talantu pilnveide, atbalstot viņu dalību nacionāla un starptautiska līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs un pilnveidojot olimpiāžu norisi;
 • Atbalsts pedagogiem individuālās pieejas ieviešanā, nodrošinot nepieciešamo metodiku darbam ar talantīgiem izglītojamiem un profesionālās pilnveides iespējas
 • Projekta rezultātā plānots, ka vismaz 400 pedagogi 200 vispārējās izglītības iestādēs būs saņēmuši atbalstu un darbā izmantos individuālu pieeju izglītojamo kompetenču un talantu attīstībai.
 • Projekta īstenošanas laikā vismaz 9000 talantīgu izglītojamo būs saņēmuši individuālu atbalstu savu kompetenču un talantu pilnveidei, un dalībai reģionāla, nacionāla un starptautiska līmeņa pasākumos.
 • Daugavpils Universitāte;
 • Vidzemes Augstskola;
 • Latvijas Universitāte;
 • Liepājas Universitāte;
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Projekta aktualitātes

02.06.2020. S.Birule. Precizēts 04.06.2020.
Mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD aktivitāšu kalendārs 2020./2021. mācību gadam

Projekta ietvaros sagatavots mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētnieciskās darbības pasākumu plānotās norises kalendārs.

25.05.2020. I.Arāja.
Par Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēm 2020./2021.mācību gadā

Ir apstiprināti Latvijas skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu konferences norises datumi 2020./2021.mācību gadā:

 • 2021.gada 5.martā – reģionālās zinātniskās pētniecības darbu konferences Kurzemes reģionā, Zemgales reģionā, Rīgas reģionā, Vidzemes reģionā un Latgales reģionā;
 • 2021.gada 31.martā – valsts zinātniskās pētniecības darbu konference, kas norisināsies Jelgavā (LLU).

13.05.2020. I.Arāja.
Par īpašiem apbalvojumiem starptautisko pasākumu dalībnieku atlases konkursā

Izglītības un zinātnes ministrija ar īpašām balvām ir apbalvojusi tos jauniešus, kuru darbus augstu novērtējusi starptautisko pasākumu atlases komisija:

 • Evelīna Rudzīte - Rīgas Angļu ģimnāzija (Inženierzinātnes un tehnoloģijas);
 • Krišjānis Blūms - Liepājas Raiņa 6.vidusskola (Inženierzinātnes un tehnoloģijas);
 • Džonatans Miks Melgalvis, Edvards Jānis Treijs - RTU inženierzinātņu vidusskola (Ķīmijas zinātnes);
 • Kārlis Kaugars - Rīgas 64.vidusskola (Medicīna un veselības zinātnes);
 • Ance Priedniece - Rīgas 64.vidusskola (Bioloģijas zinātnes);
 • Artis Fiļs, Deniss Galanders - Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija (Datorzinātnes un informātika);
 • Aleksandra Dubovska, Jana Zēberga - Rīgas 74.vidusskola (Datorzinātnes un informātika);
 • Kārlis Vēliņš - Rīgas Franču licejs (Fizikālās zinātnes).

Izglītības iestādēm vai pilsētu izglītības pārvaldēm balvas ir iespējams saņemt VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā līdz 20.maijam.

06.05.2020. E.Bārdiņš.
VISC izsludina projekta sadarbības partneru atlases konkursu

Konkursa mērķis ir nodrošināt projekta sadarbības partneru – augstskolu atlasi atbilstoši 31.05.2016. Ministru Kabineta noteikumu Nr. 345 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1. pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi” 15.punktam, iesaistot sadarbības partnerus reģionālo zinātnisko konferenču organizēšanā un atbalsta nodrošināšanā novadu, republikas pilsētu vai novadu apvienību olimpiāžu norisei tiešsaistes režīmā.
Lūdzam Augstskolām pieteikumus sūtīt līdz š.g. 25.maijam uz e-pastu info@832.visc.gov.lv

13.03.2020. S.Birule.
Par izmaiņām mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD klātienes norisē Latvijā

Valsts izglītības un satura centrs (VISC) koronavīrusa Covid-19 dēļ izsludinātās ārkārtas situācijas laikā līdz 2020.gada 14.aprīlim klātienē atceļ Latvijā plānotās mācību priekšmetu olimpiādes un zinātniskās pētniecības darbu konferenci (ZPD), Latvijā organizētās starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādes, mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanas, kā arī Latvijas skolēnu dalību starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs ārvalstīs.
Ārkārtas situācijas laikā Latvijā klātienē atceltas šādas mācību priekšmetu olimpiādes un ZPD:

 • Latviešu valodas un literatūras valsts 46. olimpiādes 8.-9. klasēm trešais posms 2020.gada 27.martā;
 • Fizikas valsts 70.olimpiādes trešais posms no 2020.gada 31.martam līdz 1.aprīlim;
 • Ķīmijas valsts olimpiādes trešais posms no 2020.gada 7.aprīļa līdz 9.aprīlim;
 • Baltijas valstu franču valodas olimpiāde no 2020.gada 27.marta līdz 29.martam;
 • Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konference 3.aprīlī.

VISC meklē un apzina iespējamos risinājumus. Aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Facebook lapā, kā arī mājaslapā visc.gov.lv.
Ārkārtas situācijas laikā Latvijā atceltas šādas mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanas:

 • Filozofijas valsts 6.olimpiādes, Ekonomikas valsts 21.olimpiādes un Vēstures valsts 26.olimpiādes laureātu apbalvošana 2020.gada 24.martā;
 • Angļu valodas valsts 49.olimpiādes, Franču valodas valsts 50.olimpiādes un Vācu valodas valsts 50.olimpiādes laureātu apbalvošana 2020.gada 25.martā;
 • Latviešu valodas valsts 46.olimpiādes 11.-12. klasēm laureātu apbalvošana 2020.gada 6.aprīlī.

Ārkārtas situācijas laikā atcelta šāda Latvijas skolēnu dalība starptautiskā mācību priekšmetu olimpiādē ārvalstīs:

 • Eiropas matemātikas meiteņu olimpiāde EGMO2020 no 2020.gada 15.aprīļa līdz 21.aprīlim Nīderlandē.

10.12.2019. I.Arāja.
Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai

Projekta ietvaros ir tikušas pilnveidotas 2017.gadā izstrādātās “Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai”. Vadlīnijās tika pilnveidotas pamatojoties uz skolotāju un vērtētāju ieteikumiem skolēnu zinātniskās pētniecības darba veikšanai. Tās paredzētas gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vērtētājiem (recenzentiem). Vadlīnijas pieejamas arī e-sistēmā https://skolas.lu.lv.

01.10.2019. I.Arāja.
Par ekspertiem – skolu konsultantiem zinātniskās pētniecības jautājumos

Publicējam ekspertu – skolu konsultantu sarakstu 2019./2020.mācību gadam. Saraksts ir veidots pa sešām zinātņu nozaru grupām un tur ir pieejama informācija par 230 ekspertiem no dažādām Latvijas augstskolām, zinātniskās pētniecības institūtiem, u.c.. Lai uzsāktu sadarbību ar ekspertu – skolu konsultantu, skolai ir jāatsūta aizpildīts pieteikums (pieteikuma forma atrodama ekspertu saraksta pirmajā lapā) projekta aktivitātes koordinatorei ZPD jautājumos Ingunai Arājai uz e-pastu: inguna.araja@832.visc.gov.lv līdz 20.oktobrim.

09.03.2020. I.Arāja.
Par Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posma norisi

Latvijas Skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences 3.posms – valsts konference notiks š.g. 3.aprīlī Jelgavā. Pirmo reizi valsts konference notiks ārpus Rīgas un tā norisināsies vienu dienu.
Uz valsts posmu ir izvirzīti 478 skolēnu zinātniskās pētniecības darbi un tos prezentēs 580 skolēni no 121 izglītības iestādes.
Skolēnu darbi tiks vērtēti sešās zinātņu nozaru grupās: dabaszinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes, sociālās zinātnes, medicīna un veselības zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, lauksaimniecība, meža un veterinārās zinātnes. Visvairāk darbu šogad ir šādās zinātņu nozaru grupās:

 • sociālās zinātnēs – 148 darbi,
 • dabaszinātnes – 133 darbi,
 • humanitārās un mākslas zinātnes – 110 darbi.

>> Lasīt vairāk

27.01.2020. I.Arāja.
Aicinām pieteikties sestajam semināram "Beta"

VISC sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabriku organizē sesto praktiskās ievirzes semināru “Beta” šajā mācību gadā un tas tiek veltīts jaunu produktu dizainam, 3D modelēšanas un drukāšanas tehnoloģijām. Seminārs tiek organizēts 10. – 12.klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par 3D modelēšanas un 3D drukāšanas tehnoloģijām, kuri savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šo jomu. Seminārs notiks 2020.gada 15.februārī Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrikā (Ķīpsalas ielā 6, Rīgā)..
Semināram aicināti pieteikties 10.-12. klašu skolēni līdz 2020.gada 10.februārim, aizpildot anketu.
>> Lasīt vairāk

10.01.2020. I.Arāja.
Aicinām pieteikties piektajam semināram "Beta"

VISC organizē piekto praktiskās ievirzes semināru “Beta” šajā mācību gadā, un tas tiek veltīts pārtikas, vides drošības un augu aizsardzības izaicinājumiem, paskatoties uz tiem caur zinātnes prizmu. Seminārs tiek organizēts 10. – 12.klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par ķīmiju, vides zinātni, sabiedrības un vides veselību, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbu vai savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šīm zinātņu nozarēm. Seminārs notiks 2020.gada 25.janvārī “BIOR” - Pārtikas drošības, Dzīvnieku veselības un Vides zinātniskajā institūtā (Lejupes iela 3, Rīga). .
Semināram aicināti pieteikties 10.-12. klašu skolēni līdz 2020.gada 20.janvārim, aizpildot anketu.
>> Lasīt vairāk

 
2019.gads

20.11.2019. I.Arāja.
Aicinām pieteikties ceturtajam semināram "Beta"

VISC organizē ceturto praktiskās ievirzes semināru “Beta” šajā mācību gadā, bioķīmijai. Seminārs tiek organizēts 10. – 12.klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par mikrobioloģiju un bioķīmiju, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbu vai savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šo zinātni. Seminārs notiks 2019.gada 7.decembrī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Jelgavas ielā 1, Rīgā) Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtā, 439.telpā.
Semināram aicināti pieteikties 10.-12. klašu skolēni līdz 2019.gada 2.decembrim, aizpildot anketu.
>> Lasīt vairāk

01.11.2019. I.Arāja.
Aicinām pieteikties trešajam semināram "Beta"

VISC organizē trešo praktiskās ievirzes semināru “Beta” šajā mācību gadā, un tas tiek veltīts ķīmijas zinātnei. Seminārs tiek organizēts 10. – 12.klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par ķīmiju, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbu vai savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šo zinātni. Seminārs notiks 2019.gada 23.novembrī Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (Aizkraukles ielā 21, Rīgā).
Semināram aicināti pieteikties 10.-12.klašu skolēni līdz 2019.gada 15.novembrim, aizpildot pieteikuma anketu.
>> Lasīt vairāk

23.10.2019. I.Arāja.
Semināri ekonomikas skolotājiem un skolēniem

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte sadarbībā ar VISC rīko semināru ekonomikas skolotājiem “Kvalitātes vadības un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas kontekstā (reģistrācija semināram paredzēta elektroniski līdz 11.11.2019.) un skolēniem “Kvalitātes vadības un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kontekstā” (reģistrācija semināram paredzēta elektroniski līdz 11.11.2019.) Semināri notiks 2019.gada 15.novembrī skolotājiem – no plkst.12.00 līdz 17.00 Aspazijas bulvārī 5, 412.auditorijā, savukārt, skolēniem seminārs notiks no plkst.13.00 līdz 16.00 Aspazijas bulvārī 5, 414.auditorijā. Seminārs ir bezmaksas. Skolotāji saņems VISC apliecības par piedalīšanos seminārā (6 stundas).
>> Semināru programma

10.10.2019. I.Arāja.
Aicinām pieteikties otrajam semināram "Beta"

VISC organizē otro praktiskās ievirzes semināru “Beta” šajā mācību gadā, un tas tiek veltīts vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas biomateriālu virzienam. Seminārs tiek organizēts 10. – 12.klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par ķīmiju, fiziku, medicīnu, ķīmijas tehnoloģiju un materiālzinātni, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbu vai savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar kādu no šīm zinātņu nozarēm.
Seminārs notiks 2019.gada 2.novembrī Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrā (Pulka ielā 3, Rīgā).
Semināram aicināti pieteikties 10.-12.klašu skolēni līdz 2019.gada 25.oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu.
>> Lasīt vairāk

24.09.2019. I.Arāja.
Aicinām pieteikties 2019./2020.mācību gada pirmajam semināram "Beta"

VISC, uzsākot šī mācību gada “Beta” semināru ciklu, aicina uz pirmo praktiskās ievirzes semināru, kas tiek veltīts medicīnas un veselības zinātnei. Seminārs tiek organizēts 10.-12. klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par veselību, medicīnu un ģenētiku, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbu medicīnas un veselības zinātnē vai savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šo zinātni.
Seminārs notiks 2019.gada 19.oktobrī Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a.
10.-12.klašu skolēni aicināti pieteikties semināram līdz 2019.gada 12.oktobrimaizpildot pieteikuma anketu.
>> Lasīt vairāk

21.08.2019. I.Arāja.
Par Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikumu

Projekta ietvaros ir sagatavots Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikums 2019./2020.mācību gadam.
Informējam, ka e-sistēmā ir pieejams pagājušā gada Latvijas Skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferences darbu nosaukumu saraksts, kurā iekļauti to darbu nosaukumi, kas bija ieguvuši 80 un vairāk punktu.
Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai VISC vietnē.
>> Konferences nolikums

30.05.2019. I.Arāja.
Par Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēm 2019./2020.mācību gadā

Ir apstiprināti Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences norises datumi 2019./2020. mācību gadā:

 • 2020.gada 28.februārī – reģionālās zinātniskās pētniecības darbu konferences Liepājā, Jelgavā, Rīgā, Valmierā un Daugavpilī;
 • 2020.gada 3. un 4.aprīlī – valsts zinātniskās pētniecības darbu konference Rīgā.

23.04.2019. I.Arāja.
Šogad desmit Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu laureāti dosies uz Starptautiskajiem jauno zinātnieku konkursiem

Š.g. 18.aprīlī Valsts izglītības satura centrā notika atlases konkurss skolēnu dalībai starptautiskajos zinātniskajos konkursos trīs zinātņu nozaru grupās: Dabaszinātnes, Inženierzinātnes un tehnoloģijas, Medicīna un veselības zinātnes. Atlases konkursa vērtēšanas komisija pavisam izvērtēja 16 darbus, no kuriem 10 darbi tika izvirzīti uz četriem dažādiem starptautiskajiem konkursiem.
>> Lasīt vairāk

15.04.2019. I.Arāja. Precizēts 16.04.2019.
Latvijas Skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti

12. un 13.aprīlī notika Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konference. Sešās zinātņu nozaru grupās ar 1., 2. un 3.pakāpes diplomiem tika apbalvoti 183 darbi un 225 skolēni no visas Latvijas!
Šogad pilnībā bija mainīts konferences formāts un skolēni ar saviem darbiem iepazīstināja atbilstoši starptautiskajai skolēnu zinātnes konferenču praksei - intervijās ar Latvijas vadošajiem zinātniekiem un mācībspēkiem stendu referātos. Pirmoreiz arī visus ZPD konferences finālistus uzņēma viena universitāte – Rīgas Tehniskā universitāte.
Izstrādātos zinātniskās pētniecības darbus šogad vērtēja 116 eksperti – augstskolu mācībspēki un zinātnieki, kas iepazinās ar 390 pieteiktajiem darbiem un uzklausīja to stendu referātu prezentācijas. Visvairāk apbalvojumus šogad ir saņēmušas Āgenskalna Valsts ģimnāzija un RTU Inženierzinātņu vidusskola (13 apbalvoti darbi).
Valsts izglītības satura centrs izsaka pateicību visiem darbu autoriem par uzdrīkstēšanos un ieguldīto darbu, skolotājiem, pētniecisko darbu vadītājiem, skolēnu vecākiem un citiem atbalstītājiem par skolēnu motivēšanu pētniecībai un atbalstu pētniecisko darbu izstrādes procesā. Tāpat centrs pateicas Rīgas Tehniskajai universitātei par veiksmīgo sadarbību konferences organizēšanā!
>> Konferences rezultāti

11.04.2019. L.Voroņenko.
Skolēni zinātniski pētnieciskos darbus prezentēs kā pasaulē prestižākajās zinātniskajās konferencēs

Turpat pustūkstotis Latvijas talantīgāko skolēnu no 117 skolām 12. un 13. aprīlī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) telpās studentu pilsētiņā Ķīpsalā prezentēs 387 zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD) sešās zinātņu nozaru grupās. Šogad pilnībā mainīts konferences formāts un skolēni ar darbiem iepazīstinās atbilstoši starptautiskajai skolēnu zinātnes konferenču praksei - intervijās ar Latvijas vadošajiem zinātniekiem un mācībspēkiem stendu referātos. Pirmoreiz arī visus ZPD finālistus uzņem viena universitāte — RTU.
Skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konference ir noslēgums piecu reģionālo zinātnisko konferenču ciklam. No 1112 pētnieciskajiem darbiem, kuru autori pārstāv 184 vispārējās izglītības iestādes, uz valsts mēroga zinātnisko konferenci izvirzīti 387 labākie darbi, ko izstrādāja 458 skolēni. Darbi aptver plašu tēmu loku, sākot no ikdienā un sadzīvē aktuāliem jautājumiem, piemēram, «Ieteikumi pedagogiem darbā ar skolēniem stostīšanās problēmu mazināšanai» un «Gēla nagu lakas krāsa dažādu spuldžu starojumā» līdz pat sarežģītām zinātniskām tēmām - «Permutācijas un maģiskās slēgtās lauztās līnijas trijstūra režģī» un «ERBB2 gēna kopiju skaita analīze Her2 pozitīvos krūts vēža audos». Šogad ievērojami pieaugusi skolēnu interese par dabaszinātnēm. Šajā nozarē tiks prezentēts vislielākais darbu skaits – 103. Ja iepriekš skolēnu prezentācijas uzklausīja komisija, tad šogad ir piesaistīti 120 Latvijas zinātnieki un mācībspēki, kas intervēs un sarunāsies ar dalībniekiem viņu stendos.
>> Ielūgums masu medijiem

15.03.2019. I.Arāja.
Par Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posma norisi

Šajā nedēļā 458 skolēni saņēma uzaicinājumu piedalīties Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferences 3.posmā – valsts konferencē, kas notiks š.g. 12. un 13.aprīlī Rīgā. Uz valsts posmu ir izvirzīti  387 skolēnu zinātniskās pētniecības darbi.
Šogad konferences vērtēšanas komisija visās zinātņu nozaru grupās vērtēs stendu referātu prezentācijas.  Tas būs jauns izaicinājums lielākajai daļai skolēnu, bet vienlaicīgi arī lieliska iespēja apgūt jaunas zināšanas un prasmes, iepazīt pasaulē pieņemto praksi zinātniskās pētniecības darbu prezentēšanā līdzīgi, kā tas notiek starptautiskajos jauno zinātnieku konkursos.
Lai palīdzētu skolēniem labāk sagatavoties savu darbu prezentēšanai, esam sagatavojuši ieteikumus stendu referāta jeb plakāta noformēšanai un tā prezentēšanai. Tie ir atrodami e-sistēmā https://skolas.lu.lv. Visiem skolēniem, kuri ir uzaicināti uz valsts konferenci, tiks nodrošināta plakātu izdrukāšana un to nogādāšana uz konferences norises vietu – Rīgas Tehnisko universitāti Ķīpsalā. Obligāts nosacījums: plakāta digitālā sagatave PDF formātā jāiesūta uz e-pastu: plakati@832.visc.gov.lv   ne vēlāk kā līdz 3.aprīlim! Līdz 5.aprīlim jāpiesaka nepieciešamais papildus aprīkojums pie stenda (piemēram, galds, krēsli vai nepieciešama pieslēgšanās pie elektrības rozetes utml.)
>> Lasīt vairāk

04.03.2019. I.Arāja.
Par Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēm

4.martā ir noslēgusies skolēnu zinātniskās pētniecības darbu recenzēšana reģionos. Visu zinātniskās pētniecības darbu recenzijas skolēniem ir pieejamas e-sistēmā https://skolas.lu.lv .
Šogad zinātniskās pētniecības darbu konferences 2.posmā (reģionos) tika iesniegti 1110 skolēnu darbi. Visvairāk darbu tika iesniegti Sociālajās zinātnēs – 322 darbi, Dabaszinātnēs – 303 darbi, Humanitārajās un mākslas zinātnēs – 243 darbi. Lai darbus novērtētu reģionos tika piesaistīti 297 eksperti-recenzenti.
2019.gada 8.martā notiks piecas reģionālās zinātniskās pētniecības darbu konferences: Liepājā, Jelgavā, Rīgā, Valmierā un Daugavpilī. Darbi, kuri recenzijas un prezentācijas vērtējumu kopsummā saņems vismaz 80 punktus, tiks izvirzīti uz 3.posmu – valsts ZPD konferenci.
Latvijas Skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu valsts konference notiks 2019.gada 12. un 13.aprīlī Rīgā.

28.02.2019. I.Arāja.
Aicinām pieteikties semināram "Beta"

VISC organizē sesto praktiskās ievirzes semināru “Beta” šajā mācību gadā, un tas tiek veltīts materiālzinātnei un polimērmateriālu attīstības tehnoloģijas virzienam. Seminārs tiek organizēts 10. – 12.klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par ķīmiju, fiziku, medicīnu, ķīmijas tehnoloģiju un materiālzinātni, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbu vai savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šīm zinātņu nozarēm. Seminārs notiks 2019.gada 23.martā Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē (Paula Valdena iela 3/7, Rīga). .
Semināram aicināti pieteikties 10.-12. klašu skolēni līdz 2019.gada 18.martam, aizpildot anketu.
>> Lasīt vairāk

04.02.2019. I.Arāja.
Aicinām pieteikties semināram "Beta"

VISC organizē piektās praktiskās ievirzes semināru “Beta” šajā mācību gadā, un tas tiek veltīts pārtikas, vides drošības un augu aizsardzības izaicinājumiem, paskatoties uz tiem caur zinātnes prizmu. Seminārs tiek organizēts 10. – 12.klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par ķīmiju, vides zinātni, sabiedrības un vides veselību, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbu vai savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šīm zinātņu nozarēm
Seminārs notiks 2019.gada 23.februārī “BIOR” - Pārtikas drošības, Dzīvnieku veselības un Vides zinātniskajā institūtā (Lejupes iela 3, Rīga).
Semināram aicināti pieteikties 10.-12. klašu skolēni līdz 2019.gada 15.februārim, aizpildot anketu.
>> Lasīt vairāk

14.01.2019. I.Arāja.
Aicinām izglītības iestādes pieteikties 2019.gada vasaras nometņu norises vietas nodrošināšanai

Valsts izglītības satura centra īstenotais ESF projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” aicina izglītības iestādes piedāvāt norises vietu divām vasaras nometnēm, kuru īstenošana plānota 2019.gada jūlijā un augustā. Izglītības iestādei nometnes vajadzībām jāspēj nodrošināt izmitināšanu (naktsmītnes), telpas mācību nodarbībām un brīvā laika aktivitātēm un ēdināšanu (4 ēdienreizes).
Plānotais laiks un dalībnieku skaits:

 • Nometnei “Alfa” – no 2019.gada 5.jūlija līdz 26.jūlijam (21 diena), līdz 60 personām;
 • Nometnei “Aicinājums” –  no 2019.gada 30.jūlija līdz 9.augustam (10 dienas), līdz 30 personām.

Iesniedzot pieteikumu, aicinām norādīt kādas vēl papildus iespējas varat piedāvāt mācību un brīvā laika aktivitātēm savā izglītības iestādē vai tās  apkārtnē.
Pieteikumam lūdzam pievienot izrakstu vai kopiju no publisko pakalpojumu cenrāža izmitināšanai (dienesta viesnīcas izmaksas), telpām (mācību telpas un sporta zāle) un ēdināšanai.
Pieteikumu  brīvā formā iesniegt, sūtot e-pastu uz adresi info@832.visc.gov.lv līdz 2019.gada 31.janvārim. Uzziņas pa tālruni 67350966.

04.01.2019. I.Arāja. Precizēts 10.01.2018.
Aicinām pieteikties semināram "Beta"

VISC organizē ceturto praktiskās ievirzes semināru “Beta” šajā mācību gadā, un tas tiek veltīts vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas biomateriālu virzienam. Seminārs tiek organizēts 10. – 12.klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par ķīmiju, fiziku, medicīnu, ķīmijas tehnoloģiju un materiālzinātni, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbu vai savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šīm zinātņu nozarēm. Seminārs notiks 2019.gada 26.janvārī Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrā (Pulka ielā 3, Rīgā).
>> Lasīt vairāk

 
2018.gads

26.11.2018. I.Arāja.
Aicinām pieteikties semināram "Beta"

VISC organizē trešo praktiskās ievirzes semināru "Beta" šajā mācību gadā, un tas tiek veltīts bioķīmijai. Seminārs tiek organizēts 10. – 12.klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par mikrobioloģiju un bioķīmiju, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbu vai savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šo zinātni. Seminārs notiks 2018.gada 8.decembrī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Jelgavas ielā 1, Rīgā) Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtā, 439.telpā
>> Lasīt vairāk

05.11.2018. I.Arāja.
Aicinām pieteikties semināram "Beta"

VISC organizē otro praktiskās ievirzes semināru "Beta" šajā mācību gadā, un tas tiek veltīts ķīmijas zinātnei. Seminārs tiek organizēts 10. – 12.klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par ķīmiju, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbu vai savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šo zinātni. Seminārs notiks 2018.gada 24.novembrī Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (Aizkraukles ielā 21, Rīgā). Latvijas Organiskās sintēzes institūtā uzzini kā top jaunas zāļu vielas!
>> Lasīt vairāk

01.11.2018. S.Birule.
Fizikas gads

Jaunais mācību gads Latvijai iesācies ar augstu atzinību no starptautiskās sabiedrības – novērtējot ieguldījumu jauno fiziķu sagatavošanā, mūsu valstij uzticēts pavasarī sarīkot 3.Eiropas fizikas olimpiādi.
Gatavojoties nozīmīgajam pasākumam, šis mācību gads tiek pasludināts par Fizikas gadu!
>> Video

Vēstures olimpiādes aktualitātes

Šogad olimpiādes 2. posms – novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde gan pamatskolas, gan vidusskolas klašu skolēniem notiks pārraudzītā tiešsaistes režīmā 2019.gada 11.janvārī plkst.10:00, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni. Lēmumu pāriet uz tiešsaistes olimpiādi arī vēsturē pieņēma Valsts izglītības satura centrs, lai pēc iespējas plašākam dalībnieku lokam radītu iespēju piedalīties olimpiādēs, tādējādi gan ļaujot pārbaudīt savas zināšanas un prasmes, gan arī veicinot skolēnu interesi un motivāciju mācīties patstāvīgi gatavošanās laikā.
>> Lasīt vairāk

12.10.2018. I.Arāja.
Semināri ekonomikas skolotājiem un skolēniem

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte sadarbībā ar VISC rīko semināru ekonomikas skolotājiem “Pieredzes ekonomika un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas kontekstā” (reģistrācija semināram paredzēta elektroniski līdz 29.10.2018.) un skolēniem “Pieredzes ekonomika un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kontekstā” (reģistrācija semināram paredzēta elektroniski līdz 31.10.2018.)
Semināri notiks 2018.gada 2.novembrī skolotājiem – no plkst.12.00 līdz 17.00 Aspazijas bulvārī 5, 407.auditorijā, savukārt, skolēniem seminārs notiks no plkst.13.00 līdz 16.00 Aspazijas bulvārī 5, 412.auditorijā.
Seminārs ir bezmaksas.
Skolotāji saņems VISC apliecības par piedalīšanos seminārā (6 stundas).
>> Lasīt vairāk

12.10.2018. S.Birule. Precizēts 23.10.2018.
Aicinām vēstures pedagogus pieteikties uz lekciju kursu vēsturē "Dzīve padomju Latvijā"

VISC sadarbībā ar Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti organizē vienas dienas lekciju kursu par valsts olimpiādes (vidusskolas skolēniem) tēmu "Dzīve padomju Latvijā". Kursi notiks 2018.gada 25.oktobrī, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā. Sakarā ar lielo pieteikumu skaitu ir mainīta auditorija, lekciju kurss notiks 500. auditorijā.
Pietikšanās kursiem sūtot vārdu, uzvārdu, darba vietu un amatu uz e-pastu sigita.sne@lu.lv
Saņemtie personas dati tiks izmantoti apliecību sagatavošanai par dalību seminārā.
Par kursu noklausīšanos apliecība ar stundu skaitu netiks izsniegta.
Darba kārtība:

10.30. Prof. Daina Bleiere. LPSR varas sistēma un tās attīstības posmi.
12.30 Doc. Jānis Ķeruss. LPSR tautsaimniecība: darbības principi, sasniegumi un problēmas.
14. 30. Prof. Ilgvars Butulis. Sabiedrības ikdiena, kultūra un cenzūra žurnala "Zvaigzne" 20. gs. 50. gadu materiālu un varas iestāžu dokumentu atspoguļojumā
16.30. Doc. Jānis Ķeruss. Literatūra un māksla padomju Latvijā: attīstības posmi, cenzūra, zemteksti.

Nodarbības ilgums ir 90 minūtes, pēc katras lekcijas 30 minūšu pārtraukums.

01.10.2018. I.Arāja.
Aicinām pieteikties 2018./2019.mācību gada pirmajam semināram "Beta"

VISC, uzsākot šī mācību gada "Beta" semināru ciklu, aicina uz pirmo praktiskās ievirzes semināru, kas tiek veltīts fizikas zinātnei. Seminārs tiek organizēts 10.-12.klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par fiziku, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbu fizikā vai savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šo zinātni.
Seminārs notiks 2018.gada 20.oktobrī Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūtā (Ķengaraga ielā 8, Rīgā), kur jaunieši ievadlekcijā uzzinās par LU Cietvielu fizikas institūta zinātniskajām aktivitātēm, piedalīsies lekcijās par tēmām “Ilgspīdošie materiāli”, “Optiskā litogrāfija attēlu filtrēšanai” un “Augšup-pārveidotā luminiscence”, kā arī piedalīsies nodarbībās zinātniskajās laboratorijās - Cietvielu radiācijas fizikas laboratorijā, Spektroskopijas laboratorijā, Redzes uztveres laboratorijā, u.c. Seminārs plānots no pulksten 11.00 līdz 16.00.
10.-12.klašu skolēni aicināti pieteikties semināram līdz 2018.gada 12.oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu.
Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, dalība seminārā tiks apstiprināta izskatot motivāciju dalībai seminārā.
Apstiprinājums dalībai seminārā tiks izsūtīts individuāli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi 2018. gada 16.oktobrī .
>> Pieteikuma anketa

07.09.2018. I.Arāja. Precizēts 11.09.2018.
Par Latvijas Skolēnu 43.Zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikumu

Projekta ietvaros ir sagatavots Latvijas Skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikums 2018./2019.mācību gadam.
Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai VISC vietnē.
>> Konferences nolikums

15.08.2018. S.Birule. Precizēts 23.08.2018 un 30.08.2018.
Mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD aktivitāšu kalendārs 2018./2019. mācību gadam

Projekta ietvaros sagatavots valsts mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētnieciskās darbības pasākumu plānotās norises kalendārs.
>> Kalendārs

26.04.2018. I.Arāja.
Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti

Pagājušās nedēļas nogalē tika aizvadīta Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konference un 155 dalībnieki kļuva par konferences laureātiem kopumā 23 zinātņu sekcijās. Valsts izglītības satura centrs izsaka pateicību visiem darbu autoriem par uzdrīkstēšanos un ieguldīto darbu, skolotājiem, pētniecisko darbu vadītājiem, skolēnu vecākiem un citiem atbalstītājiem par skolēnu motivēšanu pētniecībai un atbalstu pētniecisko darbu izstrādes procesā. Tāpat centrs pateicas Latvijas Universitātei un Rīgas Tehniskajai universitātei par sadarbību konferences dalībnieku uzņemšanā Rīgā.
Izstrādātos zinātniskās pētniecības darbus šogad vērtēja 133 eksperti – augstskolu mācībspēki un zinātnieki, kas iepazinās ar 799 pieteiktajiem darbiem un uzklausīja to prezentācijas.

20.04.2018. L.Voroņenko.
Augstskolu rektori apņemas veicināt skolēnu zinātniskās pētniecības darbību

Atklājot Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konferenci, piektdien izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un sešu augstskolu rektori parakstīja memorandu par sadarbību skolēnu zinātniskās pētniecības darbības veicināšanā.
Latvijas Universitātes Lielajā Aulā notikušajā atklāšanas pasākumā memorandu parakstīja Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks, Rīgas Tehniskās universitātes rektors Leonīds Ribickis, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvere, Liepājas Universitātes rektore Dace Markus, Daugavpils Universitātes rektors Arvīds Barševskis un Rīgas Stradiņa universitātes rektors Aigars Pētersons.
Šogad uzaicinājumu piedalīties zinātniskās pētniecības darbu konferences 3.posmā – valsts konferencē – saņēma 978 audzēkņi. Viņi divās dienās Latvijas Universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē prezentēs pavisam 798 pētnieciskos darbus 23 zinātņu sekcijās. Populārākās no tām ir veselība, ķīmija, bioloģija un inženierzinātnes. Sestdien, 21. aprīlī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, Rīgā zinātnieka un TV personības Jura Šteinberga vadītajā plenārsēdē no pl. 10.00 – 13.00 tiks prezentēti labākie darbi un apbalvoti laureāti.
Labāko darbu autori iegūs iespēju iestāties izvēlētās augstskolas budžeta grupā bez konkursa un pārstāvēt Latviju starptautiskās konferencēs Eiropā un ASV.
Pasākums notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros. Projekts tiek īstenots kopš 2017. gada un paredz ilgtspējīgu zinātniski pētniecisko darbu tradīciju attīstību sadarbībā ar augstskolām 4 gadu garumā.

11.04.2018. I.Arāja.
Par Latvijas Skolēnu 42.Zinātniskās pētniecības darbu konferenci

Latvijas Skolēnu 42.Zinātniskās pētniecības darbu konference notiks no 20. līdz 21.aprīlim Rīgā sadarbībā ar Latvijas augstskolām.
Lūdzam sekot līdzi turpmākajai informācijai VISC mājas lapā un e-sistēmā https://skolas.lu.lv
>> Konferences darba kārtība

03.04.2018. I.Arāja.
Par Latvijas Skolēnu 42.Zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posma norisi

Šodien 978 skolēni saņēma uzaicinājumu piedalīties Latvijas Skolēnu 42.Zinātniskās pētniecības darbu konferences 3.posmā – valsts konferencē, kas notiks š.g. 20. un 21.aprīlī Rīgā.
Šogad uz valsts posmu izvirzīti 798 skolēnu zinātniskās pētniecības darbi un tas būs liels izaicinājums 23 sekciju vērtēšanas komisijām. Konferences vērtēšanas komisija vērtēs mutvārdu prezentācijas vai stendu intervijas. Ar Latvijas Skolēnu 42.Zinātniskās pētniecības darbu konferences 3.posma darbu vērtēšanas kārtību un kritērijiem var iepazīties VISC vietnē.
Latvijas Skolēnu 42.Valsts zinātniskās pētniecības darbu konferences atklāšana notiks 2018.gada 20.aprīlī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā Raiņa bulvārī 19, Rīgā. No plkst.11.30 tiek plānots darbs  zinātniskajās sekcijās četrās Rīgas vietās:

 • Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē, Raiņa bulvāris 19;
 • Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, Aspazijas bulvāris 5;
 • Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas iela 1;
 • Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Āzenes iela 12.

2018.gada 21.aprīlī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas iela 1, Rīgā notiks Latvijas Skolēnu 42.Zinātniskās pētniecības darbu konferences noslēguma plenārsēde un laureātu apbalvošana.
Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai VISC mājas lapā un e-sistēmā http://skolas.lu.lv
>> Darbu vērtēšanas kārtība un kritēriji

15.03.2018. I.Arāja.
Par Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēm

Noslēgumam tuvojas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu vērtēšana reģionos. Plānots, ka visu 23 sekciju darbu recenzijas skolēniem būs pieejamas e-sistēmā https://skolas.lu.lv  2018. gada 16. martā plkst.16.00.
Šogad zinātniskās pētniecības darbu konferences 2.posmā (reģionos) tika iesniegti 1134 skolēnu darbi. Visvairāk darbu tika iesniegti Veselības zinātņu sekcijā – 108 un Bioloģijas sekcijā – 78 darbi. Lai darbus novērtētu reģionos tika piesaistīti 185 eksperti-recenzenti.
2018.gada 23.martā notiks piecas reģionālās zinātniskās pētniecības darbu konferences: Liepājā, Jelgavā, Rīgā, Valmierā un Daugavpilī. Darbi, kuri recenzijas un prezentācijas vērtējumu kopsummā saņems vismaz 60 punktus, tiks izvirzīti uz 3.posmu – valsts ZPD konferenci.
Latvijas Skolēnu 42.Valsts zinātniskās pētniecības darbu konference notiks 2018.gada 20. un 21.aprīlī Rīgā.

08.03.2018. I.Arāja.
Aicinām pieteikties 2017./2018.mācību gada noslēguma semināram "Beta"

VISC, noslēdzot šī mācību gada “Beta” semināru ciklu, sadarbībā ar TechHub RIGA aicina uz īpašu praktiskās ievirzes semināru, un tas tiek veltīts inovācijām un investīciju jautājumiem. Seminārs tiek organizēts 10. – 12. klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par šo jomu un kuri vēlas iepazīt, kas īsti ir “start-up” uzņēmums. Semināra ietvaros skolēniem būs iespēja iepazīt cilvēkus, kuri idejas pārvērtuši biznesā, un darboties kopā ar investīciju ekspertiem.
Seminārs notiks 2018.gada 7.aprīlī Tec Hub RIGA telpās (Sporta ielā 2, Rīgā).
Vairākās darbnīcās tiks iepazītas tēmas:

 • Kas ir uzņēmējdarbība un “start-up”?
 • Kā rodas “start-up” ideja?
 • Kā ideju pārvērst produktā un kā prezentēt projektu? 

40 jauniešiem būs unikāla iespēja kopā ar vadošajiem nozares ekspertiem apgūt jauna produkta tirgus atbilstības meklēšanas paņēmienus un prasmes prezentēt savu ideju investoriem.
Seminārs plānots no pulksten 10.00 līdz 16.00.
10. - 12.klašu skolēni aicināti pieteikties semināram līdz 2018.gada 20.martam, aizpildot pieteikuma anketu.
Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, dalība seminārā tiks apstiprināta, izskatot atsūtītos iepazīšanās video (līdz 1 minūtei), kurā jāsniedz atbildes uz jautājumiem:

 • Kuras ir 2 – 3 lietas, ko es protu vislabāk?
 • Ko es sagaidu no šī semināra?

Video nepieciešams augšupielādēt YouTube slēptajā režīmā un tā saiti iekopēt pieteikuma anketā.
>> Anketa

31.01.2018. A.Kozlovska.
Aicinām pieteikties semināram "Beta"

VISC organizē piekto praktiskās ievirzes semināru “Beta” šajā mācību gadā, un tas tiek veltīts enerģētikas un elektrotehnikas zinātnei. Seminārs tiek organizēts 10.–12.klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par šo jomu, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbu vai savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šo jomu.
Seminārs notiks 2018.gada 24.februārī Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Enerģētikas institūtā (Āzenes ielā 12/1, Rīgā)
Ievadlekcijā un ekskursijā tiks iepazīta Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, lekcijā tiks runāts par zinātni un “zinātni” (vienkārša lekcija par sarežģītu problēmu). Semināra otrā daļa norisināsies Rīgas hidroelektrostacijā, kurā būs iespēja iepazīt tās darbību.
Seminārs plānots no pulksten 10.00 līdz 16.00.
Semināram aicināti pieteikties 10.-12.klašu izglītojamie līdz 2018. gada 8. februārim, aizpildot anketu.
Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, dalība seminārā tiks apstiprināta izskatot motivāciju dalībai seminārā.
Apstiprinājums dalībai seminārā tiks izsūtīts individuāli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi 2018. gada 9. februārī. .
>> Anketa

16.01.2018. A.Kozlovska.
Seminārs par skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādes un vērtēšanas vadlīnijām

2017.gadā tika izstrādātas vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai ietvaros.
2018.gada 23.janvārī plkst.15.00 (Strūgu ielā 4, 1.telpā) tiek organizēts seminārs par skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādes un vērtēšanas vadlīnijām, kurā aicināti piedalīties visi interesenti, kas vēlas iegūt papildus skaidrojumus par izstrādātajām vadlīnijām. Seminārā vadlīnijas skaidros un uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kā arī semināra dalībnieku jautājumiem atbildēs viens no vadlīniju autoriem – Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes docents, Dr.ķīm. Jāzeps Logins.
Semināram var pieteikties, aizpildot anketu līdz 2018. gada 21. janvārim.
>> Anketa

12.01.2018. A.Kozlovska.
Aicinām pieteikties semināram "Beta"

VISC organizē ceturto praktiskās ievirzes semināru “Beta” šajā mācību gadā, un tas tiek veltīts ķīmijas zinātnei. Seminārs tiek organizēts 10. – 12. klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par ķīmiju, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbu vai savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šo zinātni.
Seminārs notiks 2018. gada 27. janvārī Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (Aizkraukles ielā 21, Rīgā). Latvijas Organiskās sintēzes institūtā uzzini kā top jaunas zāļu vielas!
Lekcijā “No kolbas līdz aptiekai” tiks stāstīts par to, kā tiek atklātas jaunas zāļu vielas un kāds ir to ceļš līdz aptiekas plauktam. Lekcijā tiks meklētas atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • ja zāļu viela ir aktīva šūnās un efektīva žurkās un pelēs, tad kāpēc tā ne vienmēr darbojas cilvēkos?
 • kāpēc jāsintezē tik daudz potenciālo zāļu vielu molekulu, ja tikai dažas no tām nokļūst aptieku plauktā?

Pirms doties uz praktiskajām nodarbībām, jaunieši apgūs darba drošības un ugunsdrošības noteikumus laboratorijā.
Praktiskos darbus veiks ķīmiķa ikdienas darba vidē un vietā – organiskās sintēzes laboratorijā. Skolēni paši veiks spirta grupas pārvēršanu par mezilgrupu. Mezilgrupai ir nozīmīga loma organiskajā ķīmijā. Mezilatvasinājumi tiek izmantoti kā starpsavienojumi dažādās ķīmiskās pārvērtībās. Katram skolēnam tiks nodrošināta iespēja pašam veikt gan sintēzi un sekot līdz reakcijas gaitai, gan arī veikt iegūtā produkta attīrīšanu.
Seminārs plānots no pulksten 10.00 līdz 15.00.
Semināram aicināti pieteikties 10.–12. klašu izglītojamie līdz 2018. gada 18. janvārim, aizpildot anketu.
Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, dalība seminārā tiks apstiprināta izskatot motivāciju dalībai seminārā.
Apstiprinājums dalībai seminārā tiks izsūtīts individuāli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi 2018.gada 19.janvārī.
>> Anketa

 
2017.gads

19.12.2017. A.Kozlovska.
Latvijas 41.skolēnu zinātniskās konferences laureātskolām iespēja izmantot ekspertu konsultācijas

Šogad Latvijas 41.skolēnu zinātniskās konferences laureātskolām tika piedāvāta iespēja pieteikt skolēnu zinātniskās pētniecības darbu tēmas un ekspertus, kuri būtu nepieciešami skolēnu darbu izstrādei. Ekspertu piesaistei atsaucās 35 skolas no 71 uzrunātās skolas. Skolas kopumā iesūtīja 280 tēmas un norādīja 181 ekspertu. Tika uzrunāts 221 eksperts, no kuriem darbam atsaucās 69 eksperti. Uzrunātie eksperti konsultēs 108 skolēnu zinātniskās pētniecības darbus. Ekspertu konsultācijas notiek ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) atbalstu.
>> Piesaistīto ekspertu saraksts

14.11.2017. A.Kozlovska.
Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikums

VISC publicējis Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikumu. Nolikumā atrunāta kārtība, kādā ir iesniedzami skolēnu zinātniskās pētniecības darbi, kā arī konferences norise un dalībnieku atlase starptautiskajiem pasākumiem. Sīkāka informācija par konferences norisi sekos.
>> Nolikums

26.10.2017. A.Kozlovska.
Aicinām pieteikties semināram "Beta"

VISC organizē otro praktiskās ievirzes semināru “Beta” šajā mācību gadā, un tas tiek veltīts fizikas zinātnei.
Seminārs tiek organizēts 10.-12. klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par fiziku, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbu fizikā vai savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šo zinātni.
Seminārs notiks 04.11.2017. Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē (Zeļļu ielā 25, Rīgā).
Semināram aicināti pieteikties 10.-12. klašu izglītojamie līdz 31.10.2017., aizpildot anketu.
>> Lasīt vairāk

17.10.2017. A.Kozlovska.
Semināri ekonomikas skolotājiem un skolēniem

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte sadarbībā ar VISC rīko semināru ekonomikas skolotājiem “Vērtspapīru tirgus un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas kontekstā” (reģistrācija semināram ir paredzēta elektroniski līdz 20.10.2017) un skolēniem “Vērtspapīru tirgus un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kontekstā” (reģistrācija semināram ir paredzēta elektroniski līdz 23.10.2017). Semināri notiks 26.10.2017. skolotājiem – no plkst.12.00 līdz 17.00 Aspazijas bulvārī 5, 507.aud., savukārt skolēniem seminārs notiks no plkst.13.00 līdz 16.00 Aspazijas bulvārī 5, 508.aud.
Seminārs ir bezmaksas.
Skolotāji saņems VISC apliecības par piedalīšanos seminārā (6 stundas).
>> Lasīt vairāk

02.10.2017. A.Kozlovska.
Četri Latvijas skolēni piedalījās 29.Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursā

Šogad četri Latvijas 41. skolēnu zinātniskās konferences pētniecisko darbu laureāti devās uz 29.Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursu Tallinā, Igaunijā. Konkurss norisinājās no 22.septembra līdz 27.septembrim. Tallinā piedalījās 146 skolēni ar 89 darbiem no 38 valstīm. ES jauno zinātnieku konkurss ir daļa no programmas “Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to” aktivitātēm, kuru vada Eiropas Komisijas Pētniecības un inovāciju ģenerāldirektorāts. 1989.gadā tika izveidots Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkurss, lai veicinātu jauno zinātnieku sadarbības un apmaiņas iespējas. Konkurss sniedz skolēniem iespēju konkurēt ar vienaudžiem Eiropas līmenī, diskutēt ar vienaudžiem par savu darbu tēmām, kā arī iespēja klausīties izcilāko Eiropas zinātnieku lekcijas.
>> Lasīt vairāk

29.09.2017. A.Kozlovska.
Aicinām pieteikties semināram "Beta"

VISC atsāk organizēt semināru ciklu “Beta” un pirmais seminārs būs veltīts medicīnas zinātnei. Seminārs tiek organizēts 10.–12. klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese medicīnā, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbu medicīnā vai savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šo zinātni.
Seminārs notiks 2017.gada 14.oktobrī Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas un izglītības tehnoloģiju centrā (Anniņmuižas bulvārī 26a, Rīgā), kurā jaunieši lekcijās uzzinās par bioķīmiskajiem procesiem aknās, tiks sniegts ievads neiroloģijā, kā arī ekskursijās būs iespēja apskatīt klīnisko simulāciju telpas.
Seminārs plānots no pulksten 11.00 līdz 15.20.
Semināram aicināti pieteikties 10.–12.klašu izglītojamie līdz 2017.gada 6.oktobrim, aizpildot anketu.
Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, dalība seminārā tiks apstiprināta izskatot motivāciju dalībai seminārā.
Apstiprinājums dalībai seminārā tiks izsūtīts individuāli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi  līdz 2017.gada 7.oktobrim.
>> Pieteikuma anketa

04.09.2017. A.Kozlovska. Precizēts 08.01.2018.
Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai

Projekta ietvaros izstrādātas vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai. Vadlīnijās apkopoti ieteikumi skolēnu zinātniskās pētniecības darba veikšanai. Tās paredzētas gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vērtētājiem (recenzentiem). Izstrādātās vadlīnijās iekļauti galvenie darba veikšanas posmi, zinātniskās pētniecības darba struktūra, teksta noformēšanas prasības, darba aizstāvēšanas (prezentācijas) prasības un vērtēšanas kritēriji. Vadlīnijas izstrādājuši Latvijas augstskolu docētāji un praktizējoši pedagogi.
>> Vadlīnijas

17.08.2017. L.Voroņenko. Precizēts 18.08.2017.
Mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD pasākumu kalendārs 2017./2018. mācību gadam

Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros sagatavots valsts mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētnieciskās darbības pasākumu plānotās norises kalendārs.
>> Kalendārs

04.08.2017. L.Voroņenko.
Pieci Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu laureāti dosies uz Milset starptautisko EXPO zinātnes izstādi

Šogad pieci Latvijas 41. skolēnu zinātniskās konferences pētniecisko darbu laureāti dosies uz Starptautisko jauniešu zinātnes izstādi “Expo-Sciences International 2017”, ko organizē Starptautiskā kustība brīvā laika aktivitātēm zinātnē un tehnoloģijā (MILSET) un šogad tā notiks Brazīlijā, Fortalezā, no 7. līdz 12. augustam. Starptautiskajai jauniešu organizācijai MILSET šogad aprit 30. gadadiena, savukārt zinātnes izstāde tiek rīkota jau sešpadsmito gadu.
Uz zinātnes izstādi Latvijas delegācijas sastāvā no bioloģijas sekcijas dosies Siguldas Valsts ģimnāzijas skolniece Agneta Apaļka ar zinātniski pētniecisko darbu “Iedzimtības faktoru korelācija ar sportiskajām spējām Siguldas Valsts ģimnāzijas jauniešiem”, no informātikas sekcijas Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolnieks Rūdolfs Kalniņš ar darbu “Bezvadu tīklu pieejas punktu drošība”, no inženierzinātņu sekcijas Latviju pārstāvēs Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolnieks Dāvis Cinītis ar pētniecisko darbu “Saules paneļu pārklājumu ietekme uz efektivitāti”, savukārt no ķīmijas sekcijas Latviju pārstāvēs Cēsu Valsts ģimnāzijas skolnieces Junita Palavinska un Anete Gelsberga ar zinātniski pētniecisko darbu “Mazgāšanas līdzekļu ķīmiskais sastāvs un īpašības”..
>> Lasīt vairāk

03.07.2017. L.Voroņenko.
Vasaras skolai-semināram "Alfa" – 50

Jau 50.gadu pēc kārtas no 2.jūlija līdz 22.jūlijam Jēkabpils novada Zasas vidusskolā notiks vasaras skola-seminārs „Alfa”. Tradīcijām bagātā vasaras skolas-semināra dalībnieki ir valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un Latvijas 41.izglītojamo zinātniskās konferences laureāti. Mācības vasaras skolā-seminārā „Alfa” tiks organizētas lekciju un praktisko nodarbību veidā 4 sekcijās – fizikas, matemātikas un informātikas, ķīmijas un bioloģijas, humanitāro un sociālo zinātņu. 2017.gada 6.jūlijā vasaras skolu-semināru atklās Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa.
>> Lasīt vairāk

20.06.2017. A.Bērziņa.
Daugavpils skolnieces iegūst zelta godalgu prestižajā GENIUS Olympiad Amerikas Savienotajās Valstīs

No 2017. gada 12. jūnija līdz 17. jūnijam OSWEGO Universitātē, Oswego (ASV) un Ivy League Universitātē, Ņujorkā (ASV) norisinājās ikgadējās starptautiskās GENIUS Olympiad pasākumi. Ar Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” atbalstu Latviju šogad pārstāvēja Daugavpils 13.vidusskolas skolnieces Elīna Lipska, Alisa Gabdrahmanova un Diana Gabdrahmanova.
>> Lasīt vairāk

24.04.2017. M.Butlere Bērziņa.
Latvijas 41.skolēnu zinātniskās konferences rezultāti

Šogad skolēnu pētniecisko darbu konkursā Rīgā no 21.līdz 23.aprīlim pulcējās 556 skolēni no 129 vispārējās izglītības iestādēm. 23 sekciju žūrijas komisijas kopā vērtēja 460 pētniecisko darbu autoru prezentācijas. Valsts izglītības satura centrs saka lielu paldies visiem darbu autoriem par uzdrīkstēšanos, skolotājiem, pētniecisko darbu vadītājiem, skolēnu vecākiem un citiem atbalstītājiem par skolēnu motivēšanu pētniecībai un atbalstu pētniecisko darbu izstrādes posmā.
>> Rezultāti

19.04.2017. D.Vilka.
Labākie valsts skolēni prezentēs savus zinātniski pētnieciskos darbus Latvijas 41. izglītojamo zinātniskajā konferencē

9.-12.klašu skolēni, kuri veikuši pētījumu kādā no 23 zinātnes nozarēm kā: astronomija, ekonomika, filosofija, inženierzinātnes, tieslietas un citas, 21.-23.aprīlī, Rīgā tiksies Latvijas 41. izglītojamo zinātniskajā konferencē. Konferences atklāšana notiks Latvijas Universitātes Lielajā aulā 22.aprīlī plkst.10.00. Dalībniekus uzrunās izglītības un zinātnes ministrs K. Šadurskis un LU rektors I. Muižnieks. Pēc konferences dalībnieki prezentēs savus pētnieciskos darbus zinātniskajās sekcijās Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē.
>> Lasīt vairāk

11.04.2017. M.Kalniņa.
Par Latvijas 41.izglītojamo zinātniskās konferences norisi

Marta mēnesī Latvijā tika organizētas piecas reģionālās izglītojamo zinātniskās konferences, kurās tika prezentēts 1041 pētnieciskais darbs un autori pārstāvēja 192 vispārējās izglītības iestādes.
Latvijas 41.izglītojamo zinātniskajai konferencei, kura notiks Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē no 2017.gada 21. līdz 23.aprīlim, 23 sekcijās ir pieteikti 460 pētnieciskie darbi, kurus ir izstrādājuši 556 izglītojamie.
Visu valsts konferencei pieteikto darbu autori ir aicināti prezentēt savus pētījumus.
>> Konferences programma

30.03.2017. L.Voroņenko.
Aicina brīvprātīgos - studentus pieteikties atbalsta nodrošinājumā

VISC aicina studentus pieteikties brīvprātīgā darba veikšanai Latvijas 41.izglītojamo zinātniskajā konferencē no 2017.gada 21.līdz 23.aprīlim Rīgā. Brīvprātīgo darba pienākumos ietilpst valsts konferences - dalībnieku organizēšana un informatīvais atbalsts transporta un norises jautājumos, kā arī organizatoriskais atbalsts pasākumu norises vietās Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā, Rīgas Tehniskajā Universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē.
Lūdzam pieteikumus sūtīt līdz š.g. 14.aprīlim uz e-pastu info@832.visc.gov.lv, norādot vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, e-pasta adresi, tālruņa numuru.

15.03.2017. M.Kalniņa. Precizēts 20.03.2017.
Tuvojas Latvijas 41.izglītojamo zinātniskā konference

Izglītojamo zinātniski pētnieciskā darbība Latvijā aktīvi notiek jau vairākus gadu desmitus. Pētnieciskos darbus izstrādā vecāko klašu izglītojamie, un ik gadu valsts izglītojamo zinātniskajai konferencei tiek pieteikti ap 400 darbu. Kopš 1999.gada Latvijas izglītojamie piedalās Eiropas Savienības Jauno zinātnieku konkursā, kurš katru gadu notiek kādā no Eiropas valstīm. Latvijas pārstāvju pētnieciskie darbi ir guvuši augstu novērtējumu ne tikai šajā prestižajā konkursā, bet arī starptautiskajās Milset (Starptautiskā kustība brīvā laika aktivitātēm zinātnē un tehnoloģijā) zinātnes izstādēs.
Latvijas 41.izglītojamo zinātniskā konference notiks Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē no 2017.gada 21. līdz 23.aprīlim.
Konferences atklāšana notiks Latvijas Universitātes Lielajā aulā 22.aprīlī plkst.10.00.
21.aprīlī notiks fizikas, ķīmijas, bioloģijas, inženierzinātņu un veselības zinātnes  sekciju darbu izstādes, kurās darbi tiks eksponēti stendos.
Konferences dalībniekus ar stendiem nodrošina pasākuma organizatori. Izglītojamie izgatavo plakātus.
Plakāta izmērs izvietošanai uz stenda - A0, vertikāli. Ja uz stenda izvietojamais materiāls sastāv no vairākiem plakātiem, to kopējais izmērs nedrīkst pārsniegt A0 izmēru.
>> Konferences nolikums, recenzijas un prezentācijas vērtēšanas forma [ZIP]

01.03.2017. M.Kalniņa.
Aicinām pieteikties semināram "Beta"

Lai radītu izglītojamiem iespēju padziļināt savas zināšanas dabaszinātnēs, iepazīties ar jaunākajiem sasniegumiem zinātnē un sniegt ievirzi turpmākās profesijas izvēlē, Valsts izglītības satura centrs 2017.gada 25.martā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Jelgavas ielā 1, Rīgā) organizē semināru dabaszinātnēs.
Semināram aicināti pieteikties 9.-12.klašu izglītojamie līdz 2017.gada 10.martam, aizpildot anketu.
Dalība seminārā tiks apstiprināta, ņemot vērā informāciju pieteikšanās anketā.
Ja Jūsu dalība seminārā ir apstiprināta, taču ierasties nav iespējams, lūdzu informēt projekta asistenti Beāti Livdansku, e-pasts: beate.livdanska@visc.gov.lv
Apstiprinājums dalībai seminārā tiks izsūtīts individuāli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi līdz 2017.gada 11.martam.
>> Lasīt vairāk
>> Semināra darba kārtība

09.02.2017. A.Mīļā.
Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām projekta pasākumos

Valsts izglītības satura centrs nodrošina atbalsta personāla izmaksas izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām (redzes, dzirdes, fiziskās attīstības, somatiskiem, valodas, mācīšanās un garīgās veselības traucējumiem), lai nodrošinātu izglītojamo dalību projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projektaNr. 8.3.2.1/16/I/002) pasākumos. Izglītības iestāde izvērtē un savlaicīgi informē Valsts izglītības satura centru par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem. Izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis ir tiesīgs atteikties no atbalsta pasākumu piemērošanas projekta pasākumos, iesniedzot rakstisku iesniegumu Valsts izglītības satura centram.

02.02.2017. M.Kalniņa.
Aicinām pieteikties semināram "Beta"

VISC 2017.gada 18.februārī Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē (Raiņa bulvārī 19, Rīgā) organizē semināru, kurā jaunieši lekcijās un praktiskajās nodarbībās tiks iepazīstināti ar lielajiem datiem un modernajām datu bāzēm, atvērtajiem datiem un semantisko tīmekli, kā arī – uzzinās par sensoru programmēšanu un prototipēšanu, interneta serveri un citām aktualitātēm datorikā. Seminārs plānots no pulksten 11.00 līdz 16.00.
Semināram aicināti pieteikties 10.-12.klašu izglītojamie līdz 2017.gada 9.februārim, aizpildot anketu.
>> Lasīt vairāk

09.01.2017. L.Voroņenko.
Par izglītojamā transporta izmaksu kompensāciju

Lai nodrošinātu izglītojamo dalību projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.1/16/I/002) pasākumos, Valsts izglītības satura centrs nodrošina transporta izmaksu segšanu izglītojamiem.
>> Lasīt vairāk

 
2016.gads

30.12.2016. M.Butlere-Bērziņa.
Aicinām pieteikties semināram "Beta"

VISC 2017.gadā organizē semināru ciklu "Beta" 9.-12.klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par dabas zinātnēm un datorzinātni, kuri izstrādā pētnieciskos darbus dabas zinātnēs, vai arī savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šīm zinātnēm.
Pirmais seminārs notiks 2017.gada 28.janvārī Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā (Ķengaraga ielā 8, Rīgā). Seminārs plānots no plkst.11.00 līdz 16.00.
Izglītojamie aicināti pieteikties semināram līdz 2017.gada 10.janvārim, aizpildot anketu. Apstiprinājums par dalību seminārā tiks izsūtīts individuāli uz pieteikumā norādīto e-pastu līdz 2017.gada 13.janvārim.
>> Lasīt vairāk

06.12.2016. M.Butlere Bērziņa.
Aicinām pieteikties ekspertus darba grupai

Projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" viena no aktivitātēm paredz izstrādāt metodisku materiālu pedagogiem talantīgu izglītojamo atpazīšanai un izglītojamo talantu izkopšanai. Šobrīd pedagogiem pieejamie materiāli ir samērā ierobežoti, ir pieejami dažādi pētījumi, rekomendācijas un vadlīnijas, taču iztrūkst vienotas metodikas, kas būtu atbilstoša Latvijas izglītības sistēmai.
Projekta ietvaros plānotās metodikas izstrādei tiks iepirkts viens autordarbs, kurš saturēs pedagogiem nepieciešamās kompetences talantu identificēšanai un attīstībai, praktiskās metodes un to aprakstus, kā arī palīgmateriālus, kas ikdienā ļaus pedagogam pilnveidot darba metodes izglītojamo talantu paaugstināšanā.
Metodikas vispārējā satura izstrādei tiek veidota ekspertu darba grupa. Aicinām pieteikties nozares ekspertus!
Ekspertu uzdevums būs identificēt metodikas satura jautājumus, piedalīties izstrādātās metodikas izvērtēšanā un priekšlikumu sniegšanā tās pilnveidei.
Motivētus pieteikumus par dalību darba grupā līdz š.g. 13.decembrim lūdzam aizpildīt anketā.
Papildu informācija: tālr. 67350815, 20329916; e-pasts maija.butlere-berzina@visc.gov.lv