Statuss:
Noslēdzies

ESF vizualais ansamblis

Informācija par projektu
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.5.2.0/16/I/001
SAM: 8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai
Īstenošanas laiks: 2016.gada 16.decembris – 2022.gada 31.decembris
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Projekta kopējais finansējums: 12 572 584 EUR
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 10 686 696 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 1 885 888 EUR

Projekta kontaktpersona
Nora Veignere
Tālr: 64615342
E-pasts: nora.veignere@852.visc.gov.lv

Projekta mērķi

 • Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir pilnveidot profesionālās izglītības saturu un saskaņā ar Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūru aktualizēt un izstrādāt profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, kā arī izstrādāt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, ieviešot izglītības programmu modulāro pieeju un nodrošinot nepieciešamos mācību līdzekļus programmu kvalitatīvai īstenošanai, lai tādā veidā pilnveidotu nozaru kvalifikācijas sistēmu.
 • Projekta tiešais mērķis ir izstrādāt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālās izglītības saturu un nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai.

Galvenās darbības

 • nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveide, veicot nozaru izpēti un pilnveidojot to kvalifikāciju struktūru;
 • profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrāde, lai nodrošinātu vienoto Eiropas profesionālās izglītības kvalitātes rādītāju ieviešanu un atzīšanu;
 • profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura un sasniedzamo rezultātu novērtēšanas metodikas izstrāde atbilstoši Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai, Eiropas kredītpunktu sistēmai profesionālās izglītības jomā un Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūrai profesionālajā izglītībā;
 • modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde un ieviešana, tai skaitā to atbilstības izvērtēšana Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai un Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūrai, atbalstot mūžizglītības un profesionālo kompetenču programmu nodrošināšanu, katrā modulārajā profesionālās izglītības programmā iekļaujot komponentes "iniciatīva un uzņēmējdarbība", "sabiedrības un cilvēka drošība", "informācijas un komunikācijas tehnoloģijas", "sociālās un pilsoniskās prasmes", "valodas, kultūras izpratne un izpausme" vai integrējot tās profesionālās izglītības saturā;
 • mācību līdzekļu (tai skaitā digitālo mācību līdzekļu) un metodisko materiālu, kā arī novērtēšanas materiālu un darba vidē balstītas profesionālās izglītības ieviešanai nepieciešamo mācību līdzekļu izstrāde, iegāde un publiskošana un atbilstības Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai izvērtēšana, kā arī simulācijas iekārtu (informācijas tehnoloģiju programmas, speciāli aprīkotas iekārtas reālas darbības aizstāšanai, atspoguļojot galvenās īpašības vai uzvedību izvēlētai fiziskai vai abstraktai sistēmai vai procesam) iegāde;
 • ekspertīzes nodrošināšana profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturam, modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei, iegādāto un izstrādāto mācību līdzekļu (tai skaitā digitālo mācību līdzekļu) saturam un iegādātajām simulācijas iekārtām.

Plānotie rezultāti

 • pilnveidotas 14 nozaru kvalifikācijas struktūras (Būvniecība, Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, Informācijas un komunikācijas tehnoloģija, Enerģētika, Kokrūpniecība, Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares, Metālapstrāde, Mašīnbūve un mašīnzinības, Pārtikas rūpniecība, Lauksaimniecība, Poligrāfija un izdevējdarbība, Papīra un papīra izstrādājumu ražošana un datordizains, Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, Transports un loģistika, Tūrisms, Skaistumkopšana, Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana) un izstrādāta viena jauna nozares kvalifikācijas struktūra Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoram;
 • izstrādāti 160 profesiju standarti un/vai profesionālās kvalifikācijas prasības;
 • izstrādāts profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturs 206 profesionālajām kvalifikācijām un viena profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura un sasniedzamo rezultātu novērtēšanas metodika;
 • izstrādātas modulārās profesionālās izglītības programmas 185 profesionālajām kvalifikācijām;
 • izstrādāti un/vai iegādāti 80 mācību līdzekļi (tai skaitā simulācijas iekārtas).
 • Latvijas Darba devēju konfederācija;
 • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība;
 • Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome;
 • Izglītības kvalitātes valsts dienests.

2020.gads

08.09.2020. N.Veignere.
Digitālo mācību līdzekļu izstrādes gaita projektā

Projekta ietvaros tiek izstrādāts 31 digitālais mācību līdzeklis dažādās tautsaimniecības nozarēs. Tā kā Latvijas profesionālās izglītības vidē jau ilgstoši nebija izstrādāti mācību līdzekļi, tad Projektam tas bija liels profesionāls izaicinājums.
>> Lasīt vairāk

27.03.2020. N.Veignere.
Par digitālo mācību līdzekļu izmantošanu attālinātajās mācībās

Projekta ietvaros tiek izstrādāti 29 digitālie mācību līdzekļi  (DML) Nozaru kvalifikāciju struktūrā ietilpstošajām Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 2., 3. un 4. līmeņa profesionālajām kvalifikācijām 16 nozarēs.   
DML ir mācību materiālu komplekts, kurā ietilpst:

 • PDF mācību materiāls, kurā ir iekļauts mācību teksts ar uzdevumiem, ko iespējams lejupielādēt un skatīt datorā vai izdrukāt;
 • e-kursa mācību materiāls, kas papildina PDF materiālu. E-kursa mācību materiālā ir iekļauti konspektīvi materiāla kopsavilkumi, video, palielināmi attēli, interaktīvi uzdevumi, pārbaudes vingrinājumi, testi u. c. digitālais saturs.

Daļai no DML autoru kolektīvi jau ir izveidojuši pamattekstus PDF mācību materiālam un sadarbībā ar Baltijas Datoru akadēmiju izstrādā  e-kursa mācību materiālu. Digitālie mācību līdzekļi šobrīd ir izstrādē, kurus kopsummā paredzēts pabeigt līdz 2022.gada 30.jūnijam. Ārkārtējas situācijas laikā Projekts piedāvā iespēju 17 autoru kolektīvu izstrādāto un ar nozares ekspertiem saskaņoto mācību līdzekļu tekstuālo saturu (jārēķinās, ka materiāls ir darba versija!!!) izmantot profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem attālināto mācību procesā.
>> Lasīt vairāk

16.03.2020. N.Veignere.
Par projekta darba organizāciju sakarā ar vīrusa "COVID-19" izplatību

Ar šo Projekts vēlas informēt savus sadarbības partnerus un pakalpojumu sniedzējus, ka, ņemot vērā no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim valstī izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar vīrusa “Covid-19” izplatību, aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību, lai ievērotu lielāku sociālo distancēšanos un veiktu piesardzības pasākumus. Lūdzam sazināties ar Projekta darbiniekiem galvenokārt telefoniski vai elektroniski, izmantojot VISC tīmekļa vietnē norādītos Projekta kontaktus, neskaidrību gadījumos: info@852.visc.gov.lv, sintija.sejeja@852.visc.gov.lv.
Kā arī norādām, ka modulāro profesionālās izglītības programmu, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura, digitālo mācību līdzekļu izstrādes pakalpojuma līgumu izpildes termiņi NETIEK ATCELTI, jo šobrīd lielāko daļu Projektā noslēgto Līgumu izpildi ir iespējams nodrošināt attālināti. Gadījumos, kad nav iespējama līguma izpilde, sazināties ar Projektu atsevišķi.
Lūdzam kritiski vērtēt informāciju par “COVID-19” izplatību publiskajā telpā un izmantot tikai oficiālās informācijas vietnes, lai sekotu līdzi aktualitātēm, piemēram: https://spkc.gov.lv/lv/.
Visu Projekta darbinieku vārdā vēlam veselību, izturību un savstarpējo sapratni!

2019.gads

13.11.2019. S.Sējēja.
Jauns stimuls profesionālās izglītības apguvei

Projekta ietvaros 2018.-2019.gadā sadarbībā ar profesionālo nozaru pārstāvjiem 29 profesionālajām izglītības iestādēm tika iegādātas simulācijas iekārtas dažādās nozarēs, kuru mērķis ir sniegt atbalstu izglītojamajiem profesionālās izglītības programmu apguvē. Uzstādot simulācijas iekārtas, profesionālās izglītības iestāžu pedagogi tika iepazīstināti ar iekārtu darbības principiem, kā arī konkrētās simulācijas iekārtas lietošanu.
>> Lasīt vairāk

24.10.2019. N.Veignere.
Projekta aktualitātes

Kopš projekta sākuma līdz 2019.gada oktobrim kopā apgūti 6,3 miljoni eiro. Projekta 2.darbības ietvaros, kas paredz profesijas standartu un profesionālo kvalifikāciju prasību izstrādi, ir izstrādāti un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē apstiprināti 162 profesiju standarti. Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2019.gada 11.oktobrī tika pieņemts lēmums piešķirt projektam snieguma rezerves finansējumu papildu 5.LKI profesijas standartu izstrādei.
>> Lasīt vairāk

02.07.2019. I.Zeide.
Izstrādāti visi projektā paredzētie 162 profesiju standarti

Projekta ietvaros izstrādāti visi projektā paredzētie 162 profesiju standarti.
Aprīlī Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome ( PINTSA) apstiprināja atlikušos 4 projekta izstrādātos profesiju standartus.
Projekta 2.darbība, kas paredz profesijas standartu un profesionālo kvalifikāciju prasību izstrādi, uzskatāma par pabeigtu. Kopā tika izstrādāti 162 profesiju standarti tūrisma, poligrāfijas, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, komunikāciju tehnoloģijas, būvniecības, uzņēmējdarbības, veselības, mākslas, metālapstrādes un enerģētikas nozarēs.
>> Lasīt vairāk

22.03.2019. N.Veignere.
Aicinām piedalīties iepirkumā!

Lai pilnveidotu profesionālās izglītības saturu, t.sk., profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, projekts 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” ir izsludinājis publisko iepirkumu „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VISC 2019/04) Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). 
Iepirkuma dokumentācija ir pieejama EIS mājaslapā, sadaļā “E-konkursi” (adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18809 ). Pieteikumu iesniegšanas termiņš 29.04.2019.
Ņemot vērā, ka profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izstrādes iepirkums EIS sistēmā tiek izsludināts pirmo reizi, tiks organizēta sanāksme potenciālajiem pretendentiem. Par sanāksmes vietu un datumu paziņojums sekos.

22.03.2019. I.Zeide.
Projekta aktualitātes

Projekta 2.darbības ietvaros, kas paredz profesijas standartu un profesionālo kvalifikāciju prasību izstrādi, uz 2019.gada martu, Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē no Projekta ietvaros izstrādājamajiem 162 iesniegti un saskaņoti 159 profesijas standarti/profesionālās kvalifikācijas prasības.
Savukārt, Projekta 3.darbības ietvaros: noslēgti 26 jauni pakalpojuma līgumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādi 54 profesionālajām kvalifikācijām. Projekta sadarbības partneri, Latvijas Darba devēju konfederācijai, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome nodrošina veiksmīgu nozares ekspertu piesaisti un saturisko ekspertīžu veikšanu.
>> Lasīt vairāk

2018.gads

17.12.2018. I.Zeide.
Projekta aktualitātes septembris-decembris

Projekta 2.darbības ietvaros profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē no Projekta ietvaros izstrādājamajiem 162 iesniegti un saskaņoti 150 profesijas standarti/profesionālās kvalifikācijas prasības.
Projekta 3.darbības ietvaros noslēgti 17 pakalpojuma līgumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādi 38 profesionālajām kvalifikācijām; sadarbības partneru - Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes - piesaistītie nozares eksperti nodrošina saturiskās ekspertīzes.
>> Lasīt vairāk

28.09.2018. I.Zeide.
Projekta aktualitātes jūlijs-augusts

Projekta 2.darbības ietvaros profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē no Projekta ietvaros izstrādājamajiem 160 iesniegti un saskaņoti 125 profesijas standarti/profesionālās kvalifikācijas prasības.
Projekta 3.darbības ietvaros sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta piesaistīto vecāko ekspertu darba grupu ir izstrādāts “Profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izstrādes un sasniedzamo rezultātu novērtēšanas metodikas” projekts; noslēgti 15 pakalpojuma līgumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izsrādi 33 profesionālajām kvalifikācijām; sadarbības partneru - Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes - piesaistītie nozares eksperti nodrošina saturiskās ekspertīzes.
>> Lasīt vairāk

16.08.2018. D.Bērzkalna. Papildināts 20.08.2018.
Aicinām piedalīties apspriedē par simulācijas iekārtu iegādi Latvijas profesionālās izglītības vajadzībām

Projekta ietvaros 2018.gada 30.augustā, plkst.15:00 norisināsies Publisko iepirkumu likuma 18.panta 2.daļā paredzētā piegādātāju apspriede pirms plānotās simulācijas iekārtu iegādes Latvijas Republikas profesionālās izglītības vajadzībām sekojošās nozarēs:

 • Transporta un loģistikas nozare:
  • Jūras transports:
   • Marine Training Software (CBT).
  • Loģistika:
   • Simulācijas spēle (papīra formātā) “Beer distribution game”;
 • Drukas un mediju tehnoloģiju nozare:
  • Poligrāfija:
   • PackSim-Flekso simulators fleksogrāfijai;
   • WebSim–Heatset simulators Heatset iekārtām.
  • Poligrāfijas dizains:
   • Programmatūra iepakojuma projektēšanas un parauga izgatavošanas simulēšanai.
 • Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares (ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide):
  • Ķīmiskā rūpniecība:
   • Ķīmisko procesu un iekārtu tehnoloģiskās modelēšanas programmatūra “CHEMCAD”;
   • Datorkontrolēts ķīmiskā reaktora treniņu aprīkojums CEXC.
  • Viesu izmitināšanas sektors:
   • Suite 8 (Fidelio Opera) viesnīcu vadības sistēmas programma.
 • Lauksaimniecības nozare:
  • Agrotehnika:
   • Traktora stimulators lauksaimniecības darbiem.
 • Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozare:
  • Lietvedība, grāmatvedība:
   • Dokumentu pārvaldības un procesu vadības programma DocLogic;
 • Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare:
  • “NI Multisim for educators” programma (elektrisko shēmu izstrādes un simulācijas programma);
  • “Edison” programma (analogs komerciālajam elektrisko ķēžu stimulatoram TINA, kas pielāgots elektronikas un elektrotehnikas apmācību vajadzībām).
 • Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors:
  • Dizaina sektors:
   • Trīsdimensionālu objektu vizualizēšanas un projektēšanas simulēšanas iekārtu komplekts;
   • Trīsdimensiju objektu ražošanas simulators – trīsdimensiju printeris.

Apspriede notiks Rīgā, Aspazijas bulvārī 24, 2.stāvā (ieeja no Teātra ielas puses)
Dalību sanāksmē lūdzam pieteikt elektroniski, nosūtot pieteikumu uz adresi info@852.visc.gov.lv vai pa tālruni 64615339, līdz 2018.gada 24. augustam.

28.06.2018. S.Valaine.
Projekta aktualitātes aprīlis-jūnijs

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas datiem, lielākajā daļā attīstīto valstu ekonomiskā attīstība 2017.gada otrajā pusē bija straujāka nekā iepriekš prognozēts. 2017.gada beigās strauji pieauga globālās tirdzniecības rādītāji, ko balstīja stabils investīciju pieaugums, īpaši attīstīto valstu grupā, kā arī ražošanas apjomu pieaugums 2018.-2019.gadā paredzams Latvijā, nodrošinot stabilu izaugsmi. Tā kā globālās ekonomikas izaugsme turpina uzlaboties, būtisks darbaspēka pieprasījuma pieaugums ir vērojams arī vairākās nozarēs Latvijā.
Tāpēc svarīgi ir turpināt analizēt aktuālās darba tirgus prasības un Projekta 2.darbības ietvaros sadarbībā ar Projekta sadarbības partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, izstrādāt nozaru kvalifikāciju struktūrās esošajām profesionālajām kvalifikācijām profesijas standartus/profesionālās kvalifikācijas prasības.
>> Lasīt vairāk

29.03.2018. I.Zeide.
Panākta vienošanās starp izglītotājiem un darba devējiem par profesionālajām kvalifikācijām, kuras nepieciešams sagatavot darba tirgū

Pabeigta Projekta 1.darbība Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveide, veicot nozaru izpēti un pilnveidojot struktūru.
Pilnveidota nozaru kvalifikāciju sistēma un 14 nozaru kvalifikācijas struktūras, izstrādāta jauna nozares kvalifikācijas struktūra Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoram.
Darbības ietvaros,  atbilstoši noslēgtā pakalpojuma līguma nosacījumiem Par tiesībām sniegt speciālistu pakalpojumus Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālo analīzi atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, ir veicis sekojošus uzdevumus:

 • Izvērtēti nozaru procesi, nosakot pamatprocesus/funkcijas un veicamos darbus/uzdevumus nozarē, izdalītas nozares darbības jomas  - sektorus/pamatprocesus – nozares sastāvdaļas vai atzarus ar misiju un noteiktu specifiku, kas veidojas, balstoties uz kopīgiem darbības procesiem vai pazīmēm.
 • Pilnveidoti/izstrādāti nozaru kvalifikāciju līmeņu apraksti atbilstoši Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmeņiem, izveidoti nozaru profesiju vispārīgie raksturojumi.
 • Pilnveidoti/izstrādāti nozaru profesiju apraksti, izveidoti nozares profesiju, tajās ietilpstošo specializāciju, saistīto profesiju pārskati.
 • Izstrādāta nozares saistīto profesiju karte, t.i. vizualizēta apkopotā informācija par nozarē esošo profesiju atbilstību Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras/un Latvijas Kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem.

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām izstrādātās nozaru kvalifikāciju struktūras tiks saskaņotas nozaru ekspertu padomēs vai Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē, ja attiecīgā nozares ekspertu padome vēl nav izveidota.
Projekta 2.darbības ietvaros sadarbības partneri - LDDK, LOSP un LBAS  uzsākuši 90 Profesijas standartu/Profesionālās kvalifikācijas prasību (PS/PKP) izstrādi, t.sk. 56 jau pabeigti un ir saskaņoti Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē.
Projekta 3.darbības ietvaros 30.01.2018. noslēdzies pirmais iepirkums par Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādi. Pieņemts lēmums 15.daļās par 36 profesionālo kvalifikāciju eksāmenu satura izstrādi, ar iepirkuma uzvarētājiem ir uzsākta līgumu slēgšana.
Projekta 4.darbības ietvaros turpinās Modulāro izglītības programmu izstrāde 34 profesionālām kvalifikācijām, saņemti I un/vai II nodevumi. Sadarbības partneru  - LDDK, LOSP un LBAS piesaistītie nozares eksperti nodrošina saturiskās ekspertīzes.
Projekta 5.darbības ietvaros ir izstrādātas tehniskās specifikācijas mācību simulācijas iekārtu iegādei profesionālām izglītības iestādēm,
Turpinās 26 mācību līdzekļu izstrāde, kas būs paredzēti profesionālās  izglītības izglītojamiem un pedagogiem izglītības satura apguvei, saņemti I un/vai II nodevumi.
16.03.2018. noslēdzies iepirkums Par digitālo mācību līdzekļu multimediju digitālās komponentes izgatavošanu, aprīlī tiks noslēgts līgums.

18.01.2018. D.Bērzkalna.
Aicinām piedalīties apspriedē par simulācijas iekārtu iegādi Latvijas Profesionālās izglītības vajadzībām

Projekta ietvaros 2018.gada 26.janvārī plkst. 12.00 norisināsies Publisko iepirkumu likuma 18.panta 2.daļā paredzētā piegādātāju apspriede pirms plānotās simulācijas iekārtu iegādes Latvijas Republikas profesionālās izglītības vajadzībām.

2017.gads

29.12.2017. I.Zeide.
Projekta aktualitātes

Projekta 1.darbības ietvaros SIA "Ernst&Young Baltic",  atbilstoši noslēgtā pakalpojuma līguma nosacījumiem Par tiesībām sniegt speciālistu pakalpojumus Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālo analīzi atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, ir veicis sekojošus uzdevumus:
– Izvērtēti nozaru procesi, nosakot pamatprocesus/funkcijas un veicamos darbus/uzdevumus nozarē, izdalītas nozares darbības jomas  - sektorus/pamatprocesus – nozares sastāvdaļas vai atzarus ar misiju un noteiktu specifiku, kas veidojas balstoties uz kopīgiem darbības procesiem vai pazīmēm.
– Pilnveidoti/izstrādāti nozaru kvalifikāciju līmeņu apraksti atbilstoši Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmeņiem, izveidoti nozaru profesiju vispārīgie raksturojumi.
– Pilnveidoti/izstrādāti nozaru profesiju apraksti, izveidoti nozares profesiju, tajās ietilpstošo specializāciju, saistīto profesiju pārskati.
>> Lasīt vairāk

26.09.2017. I.Zeide.
Tiks uzsākta līgumu slēgšana

Tiks uzsākta līgumu slēgšana par modulāro profesionālās izglītības programmu un digitālo mācību līdzekļu izstrādi.

05.09.2017. D.Bērzkalna.
Informatīvs seminārs "Par modulārās izglītības programmu, kā arī mācību līdzekļu izstrādes pakalpojumu, iepirkumiem"

VISC projekta ietvaros rīko informatīvo semināru par modulārās izglītības programmu, kā arī mācību līdzekļu izstrādes pakalpojumu, iepirkumiem.
Informatīvais seminārs notiks 2017.gada 13.septembrī plkst. 15.00., Rīgā,  Aspazijas bulvārī 24, 2.stāvā pa kreisi (ieeja no Teātra ielas).
Seminārā būs iespējams uzzināt par iespējām pieteikties finansējuma saņemšanai, kā arī izteikt priekšlikumus un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem par iepirkuma procedūru.
Projekta realizācijas ietvaros ir paredzēts tuvākajā laikā izsludināt  jaunus iepirkumus modulārās izglītības programmu (MIP) izstrādei  vairākām profesijām, kā arī mācību līdzekļu (ML)izstrādei, atbilstoši Latvijas tautsaimniecības vajadzībām.
Par ierašanas, lūgums līdz 08.09.2017. informēt projekta lietvedi Ingūnu Kažmeri: tālrunis: 64615339, 25662887; e-pasts: inguna.kazmere@852.visc.gov.lv

31.08.2017. I.Zeide.
Projekta aktualitātes jūnijs - augusts

Projekta 1.darbības ietvaros Valsts izglītības satura centrs 24.07.2017. ir noslēdzis pakalpojuma līgumu ar SIA “Ernst&Young Baltic” par nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālo analīzi atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.
>> Lasīt vairāk

30.05.2017. I.Zeide.
Noslēgti sadarbības līgumi ar sadarbības partneriem

Valsts izglītības satura centrs ir noslēdzis sadarbības līgumus ar visiem četriem sadarbības partneriem: 21.03.2017. ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD), 26.04.2017. ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS), 26.04.2017. ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP) un 09.05.2017. ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) par sadarbību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” projekta 8.5.2.0./16/I/001 „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālas izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Projekts) īstenošanā.

31.03.2017. I.Zeide.
Noslēgts sadarbības līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu

21.03.2017. VISC ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par sadarbību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” projekta 8.5.2.0./16/I/001 „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālas izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” īstenošanā.

13.03.2017. I.Zeide.
Projekta aktualitātes 2017.g. februārī

2017.gada 8.februārī Ventspilī notika Seminārs republikas pilsētu, novadu izglītības pārvalžu un profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem par ESF specifisko atbalsta mērķu projektu īstenošanu un plānoto 2017. gadā, kurā piedalījās projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” vadītāja Inga Zeide un prezentēja projekta saturu, mērķus un galvenās darbības.
2017.gada 14.februārī tika izsludināts atklāts konkurss „Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai”, iepirkuma identifikācijas Nr. VISC 017/07. Pieteikumu iesniegumu termiņš 11.04.2017. Iepirkuma mērķis ir pilnveidot vai izstrādāt nozaru kvalifikāciju struktūras veicot nozares funkcionālo analīzi atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai”. Pēc iepriekš minētās izpētes tiks uzsākti profesijas standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrāde (vienotas Eiropas profesionālās izglītības kvalitātes rādītāju ieviešanai un atzīšanai).
Uzsākta sadarbības līgumu saskaņošana ar projekta sadarbības partneriem, t.i. ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi un Izglītības kvalitātes valsts dienestu.