Statuss:
Īstenošanā
Publicēšanas datums: 25.06.2020.
ESF
ESF vizualais ansamblis

Informācija par projektu
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.5.2.0/16/I/001
SAM: 8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai
Īstenošanas laiks: 2016.gada 16.decembris – 2022.gada 30.jūnijs
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Projekta kopējais finansējums: 12 572 584 EUR
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 10 686 696 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 1 885 888 EUR

Projekta kontaktpersona
Nora Veignere
Tālr: 64615342
E-pasts: nora.veignere@852.visc.gov.lv

Projekta mērķi

 • Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir pilnveidot profesionālās izglītības saturu un saskaņā ar Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūru aktualizēt un izstrādāt profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, kā arī izstrādāt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, ieviešot izglītības programmu modulāro pieeju un nodrošinot nepieciešamos mācību līdzekļus programmu kvalitatīvai īstenošanai, lai tādā veidā pilnveidotu nozaru kvalifikācijas sistēmu.
 • Projekta tiešais mērķis ir izstrādāt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālās izglītības saturu un nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai.

Galvenās darbības

 • nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveide, veicot nozaru izpēti un pilnveidojot to kvalifikāciju struktūru;
 • profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrāde, lai nodrošinātu vienoto Eiropas profesionālās izglītības kvalitātes rādītāju ieviešanu un atzīšanu;
 • profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura un sasniedzamo rezultātu novērtēšanas metodikas izstrāde atbilstoši Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai, Eiropas kredītpunktu sistēmai profesionālās izglītības jomā un Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūrai profesionālajā izglītībā;
 • modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde un ieviešana, tai skaitā to atbilstības izvērtēšana Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai un Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūrai, atbalstot mūžizglītības un profesionālo kompetenču programmu nodrošināšanu, katrā modulārajā profesionālās izglītības programmā iekļaujot komponentes "iniciatīva un uzņēmējdarbība", "sabiedrības un cilvēka drošība", "informācijas un komunikācijas tehnoloģijas", "sociālās un pilsoniskās prasmes", "valodas, kultūras izpratne un izpausme" vai integrējot tās profesionālās izglītības saturā;
 • mācību līdzekļu (tai skaitā digitālo mācību līdzekļu) un metodisko materiālu, kā arī novērtēšanas materiālu un darba vidē balstītas profesionālās izglītības ieviešanai nepieciešamo mācību līdzekļu izstrāde, iegāde un publiskošana un atbilstības Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai izvērtēšana, kā arī simulācijas iekārtu (informācijas tehnoloģiju programmas, speciāli aprīkotas iekārtas reālas darbības aizstāšanai, atspoguļojot galvenās īpašības vai uzvedību izvēlētai fiziskai vai abstraktai sistēmai vai procesam) iegāde;
 • ekspertīzes nodrošināšana profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturam, modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei, iegādāto un izstrādāto mācību līdzekļu (tai skaitā digitālo mācību līdzekļu) saturam un iegādātajām simulācijas iekārtām.

Plānotie rezultāti

 • pilnveidotas 14 nozaru kvalifikācijas struktūras (Būvniecība, Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, Informācijas un komunikācijas tehnoloģija, Enerģētika, Kokrūpniecība, Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares, Metālapstrāde, Mašīnbūve un mašīnzinības, Pārtikas rūpniecība, Lauksaimniecība, Poligrāfija un izdevējdarbība, Papīra un papīra izstrādājumu ražošana un datordizains, Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, Transports un loģistika, Tūrisms, Skaistumkopšana, Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana) un izstrādāta viena jauna nozares kvalifikācijas struktūra Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoram;
 • izstrādāti 160 profesiju standarti un/vai profesionālās kvalifikācijas prasības;
 • izstrādāts profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturs 206 profesionālajām kvalifikācijām un viena profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura un sasniedzamo rezultātu novērtēšanas metodika;
 • izstrādātas modulārās profesionālās izglītības programmas 185 profesionālajām kvalifikācijām;
 • izstrādāti un/vai iegādāti 80 mācību līdzekļi (tai skaitā simulācijas iekārtas).
 • Latvijas Darba devēju konfederācija;
 • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība;
 • Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome;
 • Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Digitālo mācību līdzekļu izstrādes gaita projektā

Projekta ietvaros tiek izstrādāts 31 digitālais mācību līdzeklis dažādās tautsaimniecības nozarēs. Tā kā Latvijas profesionālās izglītības vidē jau ilgstoši nebija izstrādāti mācību līdzekļi, tad Projektam tas bija liels profesionāls izaicinājums.

16.03.2020. N.Veignere.
Par projekta darba organizāciju sakarā ar vīrusa "COVID-19" izplatību

Ar šo Projekts vēlas informēt savus sadarbības partnerus un pakalpojumu sniedzējus, ka, ņemot vērā no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim valstī izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar vīrusa “Covid-19” izplatību, aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību, lai ievērotu lielāku sociālo distancēšanos un veiktu piesardzības pasākumus. Lūdzam sazināties ar Projekta darbiniekiem galvenokārt telefoniski vai elektroniski, izmantojot VISC tīmekļa vietnē norādītos Projekta kontaktus, neskaidrību gadījumos: info@852.visc.gov.lvsintija.sejeja@852.visc.gov.lv.
Kā arī norādām, ka modulāro profesionālās izglītības programmu, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura, digitālo mācību līdzekļu izstrādes pakalpojuma līgumu izpildes termiņi NETIEK ATCELTI, jo šobrīd lielāko daļu Projektā noslēgto Līgumu izpildi ir iespējams nodrošināt attālināti. Gadījumos, kad nav iespējama līguma izpilde, sazināties ar Projektu atsevišķi.
Lūdzam kritiski vērtēt informāciju par “COVID-19” izplatību publiskajā telpā un izmantot tikai oficiālās informācijas vietnes, lai sekotu līdzi aktualitātēm, piemēram: https://spkc.gov.lv/lv/.
Visu Projekta darbinieku vārdā vēlam veselību, izturību un savstarpējo sapratni!

22.03.2019. N.Veignere.
Aicinām piedalīties iepirkumā!

Lai pilnveidotu profesionālās izglītības saturu, t.sk., profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, projekts 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” ir izsludinājis publisko iepirkumu „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VISC 2019/04) Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). 
Iepirkuma dokumentācija ir pieejama EIS mājaslapā, sadaļā “E-konkursi” (adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18809 ). Pieteikumu iesniegšanas termiņš 29.04.2019.
Ņemot vērā, ka profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izstrādes iepirkums EIS sistēmā tiek izsludināts pirmo reizi, tiks organizēta sanāksme potenciālajiem pretendentiem. Par sanāksmes vietu un datumu paziņojums sekos.

16.08.2018. D.Bērzkalna. Papildināts 20.08.2018.
Aicinām piedalīties apspriedē par simulācijas iekārtu iegādi Latvijas profesionālās izglītības vajadzībām

Projekta ietvaros 2018.gada 30.augustā, plkst.15:00 norisināsies Publisko iepirkumu likuma 18.panta 2.daļā paredzētā piegādātāju apspriede pirms plānotās simulācijas iekārtu iegādes Latvijas Republikas profesionālās izglītības vajadzībām sekojošās nozarēs:

 • Transporta un loģistikas nozare:
  • Jūras transports:
   • Marine Training Software (CBT).
  • Loģistika:
   • Simulācijas spēle (papīra formātā) “Beer distribution game”;
 • Drukas un mediju tehnoloģiju nozare:
  • Poligrāfija:
   • PackSim-Flekso simulators fleksogrāfijai;
   • WebSim–Heatset simulators Heatset iekārtām.
  • Poligrāfijas dizains:
   • Programmatūra iepakojuma projektēšanas un parauga izgatavošanas simulēšanai.
 • Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares (ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide):
  • Ķīmiskā rūpniecība:
   • Ķīmisko procesu un iekārtu tehnoloģiskās modelēšanas programmatūra “CHEMCAD”;
   • Datorkontrolēts ķīmiskā reaktora treniņu aprīkojums CEXC.
  • Viesu izmitināšanas sektors:
   • Suite 8 (Fidelio Opera) viesnīcu vadības sistēmas programma.
 • Lauksaimniecības nozare:
  • Agrotehnika:
   • Traktora stimulators lauksaimniecības darbiem.
 • Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozare:
  • Lietvedība, grāmatvedība:
   • Dokumentu pārvaldības un procesu vadības programma DocLogic;
 • Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare:
  • “NI Multisim for educators” programma (elektrisko shēmu izstrādes un simulācijas programma);
  • “Edison” programma (analogs komerciālajam elektrisko ķēžu stimulatoram TINA, kas pielāgots elektronikas un elektrotehnikas apmācību vajadzībām).
 • Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors:
  • Dizaina sektors:
   • Trīsdimensionālu objektu vizualizēšanas un projektēšanas simulēšanas iekārtu komplekts;
   • Trīsdimensiju objektu ražošanas simulators – trīsdimensiju printeris.

Apspriede notiks Rīgā, Aspazijas bulvārī 24, 2.stāvā (ieeja no Teātra ielas puses)
Dalību sanāksmē lūdzam pieteikt elektroniski, nosūtot pieteikumu uz adresi info@852.visc.gov.lv vai pa tālruni 64615339, līdz 2018.gada 24. augustam.

29.03.2018. I.Zeide.
Panākta vienošanās starp izglītotājiem un darba devējiem par profesionālajām kvalifikācijām, kuras nepieciešams sagatavot darba tirgū

Pabeigta Projekta 1.darbība Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveide, veicot nozaru izpēti un pilnveidojot struktūru.
Pilnveidota nozaru kvalifikāciju sistēma un 14 nozaru kvalifikācijas struktūras, izstrādāta jauna nozares kvalifikācijas struktūra Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoram.
Darbības ietvaros,  atbilstoši noslēgtā pakalpojuma līguma nosacījumiem Par tiesībām sniegt speciālistu pakalpojumus Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālo analīzi atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, ir veicis sekojošus uzdevumus:

 • Izvērtēti nozaru procesi, nosakot pamatprocesus/funkcijas un veicamos darbus/uzdevumus nozarē, izdalītas nozares darbības jomas  - sektorus/pamatprocesus – nozares sastāvdaļas vai atzarus ar misiju un noteiktu specifiku, kas veidojas, balstoties uz kopīgiem darbības procesiem vai pazīmēm.
 • Pilnveidoti/izstrādāti nozaru kvalifikāciju līmeņu apraksti atbilstoši Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmeņiem, izveidoti nozaru profesiju vispārīgie raksturojumi.
 • Pilnveidoti/izstrādāti nozaru profesiju apraksti, izveidoti nozares profesiju, tajās ietilpstošo specializāciju, saistīto profesiju pārskati.
 • Izstrādāta nozares saistīto profesiju karte, t.i. vizualizēta apkopotā informācija par nozarē esošo profesiju atbilstību Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras/un Latvijas Kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem.

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām izstrādātās nozaru kvalifikāciju struktūras tiks saskaņotas nozaru ekspertu padomēs vai Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē, ja attiecīgā nozares ekspertu padome vēl nav izveidota.
Projekta 2.darbības ietvaros sadarbības partneri - LDDK, LOSP un LBAS  uzsākuši 90 Profesijas standartu/Profesionālās kvalifikācijas prasību (PS/PKP) izstrādi, t.sk. 56 jau pabeigti un ir saskaņoti Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē.
Projekta 3.darbības ietvaros 30.01.2018. noslēdzies pirmais iepirkums par Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādi. Pieņemts lēmums 15.daļās par 36 profesionālo kvalifikāciju eksāmenu satura izstrādi, ar iepirkuma uzvarētājiem ir uzsākta līgumu slēgšana.
Projekta 4.darbības ietvaros turpinās Modulāro izglītības programmu izstrāde 34 profesionālām kvalifikācijām, saņemti I un/vai II nodevumi. Sadarbības partneru  - LDDK, LOSP un LBAS piesaistītie nozares eksperti nodrošina saturiskās ekspertīzes.
Projekta 5.darbības ietvaros ir izstrādātas tehniskās specifikācijas mācību simulācijas iekārtu iegādei profesionālām izglītības iestādēm,
Turpinās 26 mācību līdzekļu izstrāde, kas būs paredzēti profesionālās  izglītības izglītojamiem un pedagogiem izglītības satura apguvei, saņemti I un/vai II nodevumi.
16.03.2018. noslēdzies iepirkums Par digitālo mācību līdzekļu multimediju digitālās komponentes izgatavošanu, aprīlī tiks noslēgts līgums.

2017.gads

05.09.2017. D.Bērzkalna.
Informatīvs seminārs "Par modulārās izglītības programmu, kā arī mācību līdzekļu izstrādes pakalpojumu, iepirkumiem"

VISC projekta ietvaros rīko informatīvo semināru par modulārās izglītības programmu, kā arī mācību līdzekļu izstrādes pakalpojumu, iepirkumiem.
Informatīvais seminārs notiks 2017.gada 13.septembrī plkst. 15.00., Rīgā,  Aspazijas bulvārī 24, 2.stāvā pa kreisi (ieeja no Teātra ielas).
Seminārā būs iespējams uzzināt par iespējām pieteikties finansējuma saņemšanai, kā arī izteikt priekšlikumus un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem par iepirkuma procedūru.
Projekta realizācijas ietvaros ir paredzēts tuvākajā laikā izsludināt  jaunus iepirkumus modulārās izglītības programmu (MIP) izstrādei  vairākām profesijām, kā arī mācību līdzekļu (ML)izstrādei, atbilstoši Latvijas tautsaimniecības vajadzībām.
Par ierašanas, lūgums līdz 08.09.2017. informēt projekta lietvedi Ingūnu Kažmeri: tālrunis: 64615339, 25662887; e-pasts: inguna.kazmere@852.visc.gov.lv

13.03.2017. I.Zeide.
Projekta aktualitātes 2017.g. februārī

2017.gada 8.februārī Ventspilī notika Seminārs republikas pilsētu, novadu izglītības pārvalžu un profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem par ESF specifisko atbalsta mērķu projektu īstenošanu un plānoto 2017. gadā, kurā piedalījās projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” vadītāja Inga Zeide un prezentēja projekta saturu, mērķus un galvenās darbības.
2017.gada 14.februārī tika izsludināts atklāts konkurss „Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai”, iepirkuma identifikācijas Nr. VISC 017/07. Pieteikumu iesniegumu termiņš 11.04.2017. Iepirkuma mērķis ir pilnveidot vai izstrādāt nozaru kvalifikāciju struktūras veicot nozares funkcionālo analīzi atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai”. Pēc iepriekš minētās izpētes tiks uzsākti profesijas standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrāde (vienotas Eiropas profesionālās izglītības kvalitātes rādītāju ieviešanai un atzīšanai).
Uzsākta sadarbības līgumu saskaņošana ar projekta sadarbības partneriem, t.i. ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi un Izglītības kvalitātes valsts dienestu