Statuss:
Noslēdzies

2018. gada 14. augustā valdība apstiprināja Izglītības u zinātnes ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu “Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta īstenošanai Latvijā”. Līdz ar ziņojuma apstiprināšanu ir dota atļauja Latvijai īstenot Globālās izglītības tīkla Eiropā – GENE īstenoto programmu. Tās mērķis Latvijā ir veicināt pilsonisko atbildību, izpratni par globālajiem procesiem un aktīvu līdzdarbošanos taisnīgas, iekļaujošas un ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā. Finanšu instrumenta kopējais finansējums ir 132 550 eiro, no kuriem 76 000 eiro ir GENE piešķirtais līdzfinansējums un 56 550 eiro – valsts līdzfinansējums.

Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas īstenošanas laikā Latvijā tiks izstrādāti inovatīvi un integrēti mācību materiāli skolēniem un pedagogiem, sekmējot sabiedrības izpratni par attīstības procesiem pasaulē un sasaisti ar Latvijā notiekošo. Programmas ietvaros tiks īstenoti arī pasākumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei. Projektu konkursu plānots izsludināt 2018. gada septembrī, vienam projektam kopējais pieejamais finansējums ir 5000 – 20000 eiro apmērā Latvijā finanšu instrumenta īstenošana ir īpaši svarīga, jo šobrīd valstī tiek realizēta nozīmīga mācību satura reforma, kuras mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju un mācību satura pakāpenisku ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. Finanšu instruments sniegs nozīmīgu atbalstu mācību satura reformas procesā, jo sociālā kompetence un ar to saistītā solidaritāte, vienlīdzība, iekļaušana un sadarbība ir vienas no nozīmīgām jaunajā mācību saturā ietvertajām vērtībām.

Programmu Latvijā īsteno Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Globālās izglītības tīklu Eiropā – GENE un Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

Programmas kontaktpersona Valsts izglītības satura centrā – Sandra Falka, e-pasts: sandra.falka@visc.gov.lv

09.11.2018. A.Bērziņa.
Izsludina pieteikšanos konferencei "Domājam, mācāmies, dzīvojam globāli!"

2018.gada 20.novembrī viesnīcā Grand Hotel Kempinski Riga notiks konference "Domājam, mācāmies, dzīvojam globāli!". Konferences mērķis ir iepazīstināt ar Latvijas labo praksi globālās tematikas integrēšanā vispārējās izglītības saturā, kā arī apmainīties pieredzē ar globālo izglītību saistītos jautājumos. Konferencē uzstāsies pārstāvji no Globālās izglītības tīkla Eiropā – GENE, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra, Izglītības iniciatīvu centra, Drošāka interneta centra, organizācijas "QUO tu domā" un Dabas aizsardzības pārvaldes.

 

Lūdzam pieteikties konferencei, reģistrējoties tiešsaistes anketā: https://goo.gl/Z39kYo. Pieteikšanās līdz 15.novembra plkst.17:00. Pieteikšanās tiks slēgta ātrāk, ja tiks sasniegts maksimālais dalībnieku skaits. Dalība konferencē ir bez maksas.

Konferences pirmajā daļā ievadvārdus teiks Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra pārstāvji, kā arī savā pieredzē dalīsies starptautiskā globālās izglītības eksperte Arja Liisa Jääskeläinen no Somijas. Pēc tam sekos diskusijas par tādām tēmām kā globālais pilsoniskums un vietējais patriotisms; digitālā vide, informācijas pieejamība un medijpratība; kritiskā un sistēmiskā domāšana globālo problēmjautājumu risināšanai: ilgtspējīgs patēriņš un dzīves kvalitāte; atbildīgas attieksmes veidošana pret dabas resursiem, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un klimata pārmaiņām, kurās eksperti parādīs, ka globālā izglītība ir aktīvs mācīšanās process, kas veido skolēnu un sabiedrības kopumā izpratni par attīstības procesiem pasaulē un veicina indivīdu un organizāciju līdzdalību aktuālu vietējo un globālo jautājumu risināšanā. Konferences noslēgumā Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” pārstāvis prezentēs tās redzējumu par globālās izglītības attīstību Latvijā.

Konference notiks latviešu valodā ar sinhrono tulkojumu latviešu un angļu valodās.
Konferenci organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, biedrību “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” un Globālās izglītības tīklu Eiropā – GENE un Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

31.08.2018. A.Bērziņa.
Ar īpašas programmas atbalstu sekmēs sabiedrības izpratni par attīstības procesiem pasaulē un Latvijā

2018. gada 12. septembrī Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas ietvaros Izglītības un zinātnes ministrijā notiks seminārs “Globālā izglītība vispārējās izglītības saturā”. Seminārā aicināti piedalīties vispārējo izglītības iestāžu pārstāvji un citi interesenti, reģistrēties lūgums līdz 11. septembrim tiešsaistes anketā: https://ej.uz/f4q5. Seminārs plānots, lai aktualizētu globālās izglītības jautājumus vispārējās izglītības kontekstā, īpaši saistībā ar šobrīd īstenoto vispārējās izglītības satura reformu. Seminārā interesenti arī uzzinās par iespēju vispārējās izglītības iestādēm 2018./2019.mācību gadā iesaistīties projektu īstenošanā globālās izglītības jomā.