Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 20.04.2010.

2010.gada 20.aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūra un Valsts izglītības satura centrs parakstīja vienošanos par Eiropas Sociālā fonda projekta "Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana" (identifikācijas Nr. 1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001) īstenošanu. Projekta finansējums – 85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Projekta mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo kompetenču paaugstināšanu sākotnējās profesionālās izglītības pedagogiem un prakses vadītājiem, uzsverot saistību ar modernizēto profesionālās izglītības saturu, inovācijām tautsaimniecībā, ievērojot ražošanas tehnoloģiju nepārtrauktu attīstību, veidojot ilglaicīgu un nepārtrauktu sadarbību starp profesionālās izglītības iestādēm, sociālajiem un sadarbības partneriem un darba tirgu visā Latvijas teritorijā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar sociālajiem partneriem - Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Daugavpils Universitāti, Rēzeknes Augstskolu un Liepājas Universitāti.

2013.gads

10.12.2013. E.Kokina.
ESF projekta "Profesionālo mācību priekšmetu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana" (vienošanās Nr. 2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001) noslēgums

2013.gada 5.decembrī viesnīcā Radisson SAS Daugava notika ESF projekta noslēdzošais pasākums – starpnozaru pieredzes apmaiņas seminārs „Profesionālās izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides iespējas”.
Seminārā kopumā piedalījās vairāk kā 100 dalībnieki, tai skaitā, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, Valsts izglītības satura centra darbinieki, izglītības iestāžu administrācija, un, protams, projekta dalībnieki - profesionālās izglītības iestāžu pedagogi un prakses vadītāji. Seminārā tika sniegtas prezentācijas un izvērstas diskusijas gan par teorētisko zināšanu kompetenču pilnveides nepieciešamību pedagogiem un prakses vadītājiem, gan praktisko kompetenču pilnveides pasākumu nozīmi un ietekmi. Kā būtiskākie secinājumi no visām projekta īstenošanā iesaistītajām pusēm tika minēti – iespēja veidot savstarpējo dialogu starp pedagogiem, prakšu vadītājiem un uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem (stažēšanās aktivitātē, pieredzes apmaiņas un praktiskās darbības semināros), inovatīvu un mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošu tehnoloģiju, iekārtu un metožu apgūšana, savstarpējās komunikācijas paplašināšana nozares ietvaros dažādu izglītības iestāžu starpā, kā arī personiskās izaugsmes veicināšana un redzesloka paplašināšana.
Semināra noslēgumā tika uzsākta diskusija par projekta pēctecību un ilgtspēju, kas noveda pie secinājuma, ka būtiski ir turpināt iesāktās aktivitātes, lai nodrošinātu kompleksu profesionālās izglītības pedagogu un prakses vadītāju kompetenču paaugstināšanu.
Pateicamies visiem dalībniekiem par atsaucību un atklātību produktīva semināra norisei! Esam priecīgi un gandarīti par kopīgi paveikto darbu un par iespēju veicināt profesionālās izglītības sistēmas attīstību!

>> Videoieraksti

27.11.2013. E.Kokina.
Projekta starpnozaru pieredzes apmaiņas seminārs "Profesionālās izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides iespējas"

Tuvojoties projekta noslēgumam, tiek rīkots starpnozaru pieredzes apmaiņas seminārs "Profesionālās izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides iespējas", kas notiks 2013.gada 5.decembrī no plkst.11:00 – 17:00 Radisson BLU Daugava.
Seminārā būs diskusija par šādiem jautājumiem:

  • Teorētisko zināšanu atbilstības darba tirgum nodrošināšana, izmantojot inovatīvas mācību metodes;
  • Nozaru pasākumi, praktiskās darbības un pieredzes apmaiņas semināri – jaunāko tehnoloģiju demonstrācija un profesionālo kompetenču attīstība;
  • Profesionālās izglītības pedagogu un prakses vadītāju stažēšanās nozīme;
  • Nākamā plānošanas perioda prioritātes un projekta pēctecība.

Semināru aicināti apmeklēt izglītības iestāžu direktori, asociāciju vadītāji, projekta sadarbības partneri, atbalstītāji un citi interesenti, iepriekš piesakoties pa tālr. 67350812 vai atsūtot pieteikuma veidlapu uz epastu: esfprofuprojekts@inbox.lv

07.10.2013. E.Kokina.
Papildu stažēšanās piecās nozarēs

Projekta ietvaros turpinās stažēšanās pasākumu īstenošana, pedagogiem un prakses vadītājiem piedaloties praktiskās mācībās un apgūstot darbu ar modernām iekārtām un inovatīvām tehnoloģijām uzņēmumos, profesionālās organizācijās un kompetenču centros gan Latvijā, gan Eiropas Savienības dalībvalstīs. Balstoties uz stažēšanās dalībnieku izvērtējumu un ieguvumiem, 2013.gada novembra mēnesī tiek plānota papildu stažēšanās piecās nozarēs sekojošās stažēšanās programmās:
1. „Stažēšanās dzelzceļa nozares uzņēmumos un/vai mācību centros”
2. „Jaunākās teksilizstrādājumu un/vai apģērbu izgatavošanas tehnoloģijas”
3. „Poligrāfijas nozares pedagogu stažēšanās poligrāfijas uzņēmumos”
4. „Inovācijas tūrisma nozarē”
5. „Jaunākās tehnoloģijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā”
Izglītības iestādēm lūdzam izvērtēt pedagogu un prakšu vadītāju iespējas piedalīties atlasē un kandidātiem līdz šī gada 10.oktobrim nosūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē tālāk norādītos dokumentus Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003. Atlasei iesniedzamie dokumenti:
1. Stažēšanās kandidāta iesniegums - motivācijas vēstule. Iesniegumā – motivācijas vēstulē jāapraksta turpmākās ilgtspējas veicamās darbības, pasākumi (pieredzes apmaiņas semināri, diskusijas, lekcijas utt.), lai multiplicētu stažēšanās laikā gūtās kompetences un pieredzi citiem pedagogiem, prakses vadītājiem un izglītojamiem.
2. Stažēšanās kandidāta CV dzīves un darba gājums (latviešu valodā, EUROPASS forma)
3. Profesionālās izglītības iestādes vadītāja deleģējuma vēstule, kurā pieteikta attiecīgā stažēšanās kandidāta dalība ESF projekta „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” 6. aktivitātē. Deleģējuma vēstulē jānorāda stažēšanās kandidāta personas kods un konta numurs.
4. Atbilstošās profesionālās nozares asociācijas vai uzņēmuma ieteikuma vēstule. Ar projekta teorētisko zināšanu profesionālo kompetenču pilnveides moduļiem aicinām iepazīties projekta e-mācību vidē.

02.09.2013. E.Kokina.
Seminārs profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem

Projekta ietvaros 2013.gada 12.septembrī tiek organizēts praktiskās darbības seminārs Uzņēmējdarbības nozares pedagogiem un prakses vadītājiem.

20.08.2013. E.Kokina.
Stažēšanās Latvijā turpinās

Projekta ietvaros turpinās stažēšanās pasākumu īstenošana nozares uzņēmumos. Stažēšanās programmām Latvijā pieteikumus aicināti iesniegt transporta, enerģētikas, lauksaimniecības, būvniecības, kā arī veselības un sociālās aprūpes nozares pedagogi. Izglītības iestādēm lūdzam izvērtēt pedagogu iespējas piedalīties atlasē un pretendentiem līdz šī gada 26. augustam nosūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē tālāk norādītos dokumentus Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003.

04.06.2013. E.Kokina.
Projekta aktivitātes vasarā

VISC īstenotais ESF projekts „Profesionālo mācību priekšmetu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana" (vienošanās Nr. 2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001) turpina profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakšu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveidi arī vasaras sezonā!
Visas vasaras garumā pedagogiem un prakšu vadītājiem Rīgā būs iespējams apmeklēt svešvalodas kompetenču paaugstināšanas moduli, informācijas tehnoloģiju kompetenču paaugstināšanas moduli, kā arī darba tiesisko attiecību, darba vides drošības un darba aizsardzības profesionālo kompetenču paaugstināšanas moduli. Piedāvātos moduļus pedagogi var apgūt gan klātienē, gan neklātienē.
Tāpat vasaras sezonā vairākās nozarēs turpināsies pedagogu stažēšanās uzņēmumos un kompetenču centros gan Latvijā, gan ES valstīs. Pieteikties projekta aktivitātēm var reģistrējoties e-mācību vidē un aizpildot pieteikuma anketu. Apgūstot projekta piedāvātās programmas, katrs pedagogs un prakšu vadītājs saņems apliecinājumu par profesionālo pilnveidi.
Papildu informācija – Elīna Kokina, VISC ESF Projekta vadītāja, tālr.: +371 67350812, e-pasts: elina.kokina@visc.gov.lv

08.05.2013. E.Kokina.
LEtERA piedalās VISC īstenotā ESF projekta īstenošanā sadarbībā ar Somijas sadarbības partneriem

Šī gada marta un aprīļa mēnešos LEtERA piedalījās Valsts Izglītības satura centra (VISC) organizētājā Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālo mācību priekšmetu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” (Vienošanās Nr.2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001) iepirkumā „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju stažēšanās organizēšana Latvijā un/vai citās Eiropas Savienības valstīs” (iepirkuma identifikācijas Nr.VISC 2012/96/ESF, CVP kods: 80000000-4). Projekta ietvaros 10 elektronikas profesionālās izglītības programmas pasniedzējiem tika dota iespēja stažēties pie LEtERA uzņēmumos un Lapland Vocational College, Somijā.

2011.gads

07.06.2011. S.Bidzāne.
Profesionālās meistarības konkurss "Krēsls 2011"

Īstenojot ESF projektu „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001) (turpmāk – projekts) laikā no 2011.gada 6.jūnija līdz 11.jūnijam Rīgas Amatniecības vidusskolā norisinās profesionālās meistarības konkurss „Krēsls 2011” un projekta Kokapstrādes nozares pedagogu Teorētisko zināšanu pilnveides moduļa īstenošanas seminārs (turpmāk – seminārs). Semināra ietvaros profesionālās izglītības iestāžu pedagogi un prakses vadītāji apgūst projektā izstrādātos un e-vidē “ Moodle” ievietotos materiālus par kokapstrādes nozares aktualitātēm, attīstības tendencēm un tehnoloģijām. Profesionālās meistarības konkursā “Krēsls 2011” piedalās 45 audzēkņi un 35 profesionālās izglītības pedagogi un prakses vadītāji no 17 profesionālās izglītības iestādēm trīs dažādās nominācijās: 1.nominācija - “Finierētais krēsls” seši dalībnieki, 2.nominācija - “Krēsls ar roku balstiem” 24 dalībnieki, 3.nominācija - “Krēsls bez roku balstiem” 15 dalībnieki.

27.05.2011. S.Bidzāne.
ESF projekta starprezultātu video konference

2011.gada 03.martā notika Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta "Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana" (vienošanās Nr. 2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001)starprezultātu videokonference "Profesionālās izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide klātienē un e-mācību vidē – izstrādāto moduļu un materiālu aprobācija".

28.02.2011. S.Bidzāne.
ESF projekta starprezultātu video konference

2011.gada 03.martā notiks Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta "Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana" (vienošanās Nr. 2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001)starprezultātu videokonference "Profesionālās izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide klātienē un e-mācību vidē – izstrādāto moduļu un materiālu aprobācija". Konferences norises vietas:
Rīgas reģionā – SIA "RTU-BT1", Ķīpsalas ielā 8, Rīgā;
Vidzemes reģionā – Valmieras 36.arodvidusskolā, Vadu ielā 3, Valmierā;
Zemgales reģionā – Jelgavas amatniecības vidusskolā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā;
Kurzemes reģionā - RTU Liepājas filiālē, Vānes ielā 4, Liepājā;
Latgales reģionā – Daugavpils medicīnas koledžā, Varšavas ielā 26a, Daugavpilī.
Uz konferenci aicināti profesionālās izglītības iestāžu vadītāji, viņu vietnieki profesionālās izglītības jautājumos, profesionālo mācību priekšmetu pedagogi un prakses vadītāji.

2010.gads

05.11.2010. S.Bidzāne.
ESF projekta ievadkonference

2010.gada 10.novembrī "Maritim Park Hotel Riga", Slokas ielā 1, Rīgā notiks Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta "Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana" (vienošanās Nr. 2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001) ievadkonference "Profesionālās izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide- ceļš uz kvalitatīvu izglītības procesu". Aicināti profesionālās izglītības iestāžu vadītāji vai viņu vietnieki profesionālās izglītības jautājumos un izglītības iestādes sadarbības partneri no nozares uzņēmumiem.

20.09.2010. S.Bidzāne.
Skolotāju aptaujas anketa

ESF projekta "Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana" ietvaros tiks izveidotas sešas teorētisko un praktisko zināšanu paaugstināšanas moduļu programmas. Lai izveidotās programmas pilnībā atbilstu profesionālo priekšmetu skolotāju un prakšu vadītāju kompetenču pilnveidei, aicinām Jūs sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem. Uz katru jautājumu sniedziet vienu atbilžu variantu. Lūdzu anketu aizpildīt tiešsaistē!