Statuss:
Noslēdzies

2013.gads

28.12.2013. K.Brikmane.
Projekts "Vispārējās izglītības pedagogu tālakizglītība" noslēdzies

2010.gada 20.aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūra un Valsts izglītības satura centrs parakstīja vienošanos par Eiropas sociālā fonda projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” (identifikācijas Nr. 2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA /003) īstenošanu.  Projekta finansējums – no projekta kopējā finansējuma 85% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts. Projekta īstenošana pilnā apjomā uzsākta 2010.gada 1.septembrī. Projekta mērķis ir Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai, uz zināšanām un inovācijām balstītas sabiedrības veidošanai, izstrādājot mūsdienīgas tālākizglītības programmas, izdales materiālus, sagatavojot tālākizglītotājus un īstenojot kursus:

 • vispārējo pedagoģisko kompetenču pilnveidei;
 • izglītības jomas kompetenču pilnveidei;
 • izglītības procesa vadības kompetenču pilnveidei;
 • IKT prasmju atjaunošanai un paaugstināšanai;
 • svešvalodu prasmju atjaunošanai un paaugstināšanai.

No 2010.gada novembra līdz 2011.gada augustam projektā tika izstrādātas un aprobētas 39 pedagogu profesionālās pilnveides programmas un izdales materiālu komplekti.
Projektā izstrādāto programmu īstenošana uzsākta 2011.gada augustā un īstenota līdz 2013.gada decembrim. Kopumā īstenotas 57 (39 projektā izstrādātas + 18 iepirktas vai jau izstrādātas citos projektos, tai skaitā “Dabaszinātņu un Matemātikas” projektā izstrādātās) tālākizglītības kursu programmas. Lai attīstītu jaunas tālākizglītības formas, tika izstrādātas praktiskās, radošās darbnīcas pedagogu profesionālajai pilnveidei, kas piedāvāja skolu vai novada kolektīviem un/vai interešu grupām piedalīties divu dienu (12 st.) praktiskajās darbnīcās, kurās skolotāji pilnveidoja profesionālo un pedagoģisko kompetenci dažādās jomās (IKT prasmju, sadarbības, finanšu pratības, vispārējo pedagoģisko kompetenču pilnveides u.c.). Kopumā notika 47 darbnīcas.
Reģistrācija kursiem notika elektroniski. E-vidē reģistrējušies 24744 lietotāju. Kursu īstenošana notika pēc reģionālā principa.  Kopumā projekta kursus un darbnīcas apmeklējuši vairāk nekā 22000 pedagogu.
Pateicamies visiem projekta dalībniekiem par atsaucību un ieinteresētu iesaistīšanos projekta aktivitātēs! Esam priecīgi un gandarīti par kopīgi paveikto darbu un par iespēju veicināt izglītības kvalitāti valstī, pilnveidojot pedagogu profesionālās kompetences!

28.12.2013. K.Brikmane.
Publicitātes konference pedagogiem

2013.gada 7.novembrī projekts organizēja konferenci „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide: iespējas un nākotnes izaicinājumi” mērķauditorijas informētības nodrošināšanai par projekta ietvaros īstenotajiem tālākizglītības un kompetences paaugstināšanas pasākumiem. 
Konferencē piedalījās gandrīz 200 pedagogu. Pedagogi varēja aktīvi līdzdarboties praktiskajās nodarbībās, kurās tika izmantoti metodes un paņēmieni no īstenotajām kursu programmām.
ESF projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”  visā Latvijāpiedāvāja visplašākās pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides iespējas. Nodarbībās teorija mijās ar praktisko, radošajās darbnīcās risināja problēmas „iz dzīves”, īstenoja inovatīvas idejas. Projekts veicinājis izmantot materiālus e-mācību vidē, strādāt ar interaktīvo tāfeli, izstrādāt pašiem savus interaktīvos materiālus.
Prezentācijas un foto no konferences varat skatīt e-mācību vidē.

17.10.2013. K.Brikmane. Papildināts 04.11.2013.
Projekts organizē konferenci pedagogiem

Projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālakizglītība” darbība tika uzsākta 2010. gada novembrī ar mērķi nodrošināt vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšanu un prasmju atjaunošanu mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai. Projektā realizētas 57 programmas un profesionālo kompetenci pilnveidojuši vairāk nekā 21000 pedagogu.
Projekts organizē 2013.gada 7.novembrī konferenci „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide: iespējas un nākotnes izaicinājumi” mērķauditorijas informētības nodrošināšanai par projekta ietvaros īstenotajiem tālākizglītības un kompetences paaugstināšanas pasākumiem.
Aicinām apstiprināt dalību konferencē, reģistrējoties http://www.directhit.lv/pieteiksanas/
Dalībnieku skaits ir ierobežots. Konferences norises vietu un darba kārtību nosūtīsim uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.
Ja jums rodas kādi jautājumi par konferenci, ir neskaidrības vai grūtības ar dalības pieteikšanu, lūdzu, sazinieties ar organizatoriem pa kādu no šiem tālruņiem 29225080, 67350966 vai rakstiet uz dace.zalkalne@visc.gov.lv

30.08.2013. K.Brikmane.
Aktuālais projekta īstenošanā

2013.gada nogalē noslēdzas Eiropas Sociālā fonda projekts "Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība", kas šobrīd īsteno vairāk nekā 48 pedagogu profesionālās pilnveides programmas, kā arī aprobē jaunas tālākizglītības formas – praktiskās darbnīcas. Praktiskās darbnīcas ir jau guvušas atzinību skolu kolektīvos.
Projektā īstenoto tālākizglītības kursu programmās profesionālo kompetenci pilnveidojuši: mācību priekšmetu pedagogi, skolu bibliotekāri, klašu audzinātāji, pirmskolas pedagogi, kā arī izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki. Kursus vada gan augstskolu pasniedzēji, gan praktizējoši izglītības iestāžu pedagogi. Šādu lektoru pāru darbu kursu dalībnieki ir atzinuši kā ļoti veiksmīgu un produktīvu. Pedagogi labi novērtējuši gan kursu saturu, gan metožu daudzveidību. Atzinīgi vērtēta arī praktisko nodarbību un teorijas sabalansētība, gan arī jaunais skatījums uz problēmu risinājumiem. Kursu dalībnieki īpaši uzsver un novērtē pieredzes apmaiņas iespējas.
Patlaban e-mācību vidē iereģistrējušies vairāk nekā 24 400 pedagogu, taču ne visi ir pieteikušies kādai programmai. Tāpēc aicinām visus pedagogus, kas vēl joprojām nav saņēmuši uzaicinājumu uz kursiem, ielogoties e-mācību vidē (http://talakizglitiba.visc.gov.lv) sadaļā "Mani notikumi" un pārliecināties, vai esat pieteikušies sev interesējošos kursos un, cik dalībnieku ir pieteikušies grupā. Grupa tiek komplektēta tikai tad, ja ir pieteikušies vismaz 23 dalībnieki.
Vēršam jūsu uzmanību, ka e-mācību vidē šobrīd ir atvērts līdz projekta beigām ieplānoto grupu skaits. Nenokavējiet pieteikšanos, jo patlaban grupas piepildās ļoti ātri. Jaunas grupas netiks atvērtas.

05.08.2013. D.Zaļkalne.
Par līderības kursiem

Piedāvājam vispārējās izglītības pedagogiem apgūt profesionālās pilnveides programmu „Jauniešu līderības prasmju attīstība”- 36 stundas.
Kursu ietvaros pedagogiem būs iespēja celt profesionālo kompetenci līderības prasmju attīstīšanai jauniešos, iepazīties ar līderības prasmju raksturojumu un nozīmi personības veidošanas procesā, iegūt informāciju par jauniešu līderības prasmju attīstīšanas iespējām, izmantojot dažādas metodes.

2012.gads

30.01.2012. K.Brikmane.
Jaunumi projektā

ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” ietvaros kursu apguvējiem bija iespējams reģistrēties tikai vienam kursam, bet no 2012.gada februāra beigām varēs pieteikties vēl arī atsevišķiem moduļiem, tā, lai projektā apgūtais tālākizglītības kursu stundu skaits nepārsniegtu 48 stundas. Aicinām visus vispārējās izglītības pedagogus, kas vēl to nav izdarījuši, droši reģistrēties sistēmu, kurā var redzēt visu kursu tālākizglītības programmu aprakstus, izvēlēties savām interesēm un vajadzībām piemērotāko un pieteikties kursiem. Ļoti vēlamies, lai kursos gūtais rod piepildījumu ikdienas darbā!

2011.gads

15.09.2011. K.Brikmane.
Kā pieteikties tālākizglītības kursiem

Pamācība, kā pieteikties tālākizglītības kursiem, reģistrējoties integrētās kursu un lietotāju reģistrācijas, uzskaites un e-mācību vides nodrošināšanas sistēmā.

Par pieteikšanos tālākizglītības kursiem

Darbību uzsākusi elektroniskā kursu dalībnieku un lietotāju reģistrācijas uzskaites un e-mācību vides nodrošināšanas sistēma. Sistēma darbosies visu projekta īstenošanas laiku – līdz 2013.gada novembrim. Lai neradītu sistēmas traucējumus, vēršam Jūsu uzmanību, ka pieteikšanos kursiem Jūs varat veikt jebkurā sev izdevīgā laikā.
Aicinām izpētīt programmu piedāvājumu un veikt izvēli atbilstoši savām profesionālajām vajadzībām! Kursu norise plānota pēc reģionālā principa un visu projekta īstenošanas laiku, tāpēc satraukumam, ka grupas būs nokomplektētas un nebūs vietu, nav pamata. Tālākizglītības programmu piedāvājums regulāri tiks aktualizēts.
Uz jautājumiem atbildes sniegs vecākā satura eksperte projekta īstenošanas jautājumos Dace Zaļkalne
tālr.: 67350965, e-pasts: dace.zalkalne@visc.gov.lv
Jautājumus par bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas kursu organizāciju varat noskaidrot, zvanot pa tālruni 67033740 (Uldis Dzērve) vai rakstot ilze.gaile@visc.gov.lv (Ilze Gaile).

Programmas nosaukums Programmas īstenošanas laiks Pieteikšanās programmas apguvei
Sadarbība, komunikācija un sevis menedžments efektīvam izglītības procesam

Pieteikšanās un vairāk informācijas par programmu ”Izglītības attīstības centrā “ pa tālruni 67503730 vai e-pastu iac@latnet.lv. Programma piedāvā tēmas par mūsdienīgu saskarsmi, efektīvu komunikāciju un komandas darba principiem, stresu un izdegšanas sindromu, konfliktu veidošanās cēloņiem un attīstību, par kognitīvajiem pieņēmumiem attiecībā uz domāšanas paradumiem. Tā ir veidota, lai praktiski apgūtu paņēmienus domāšanas un uzvedības vadīšanai, emocionālās inteliģences attīstīšanai, cieņpilnas saskarsmes, konfliktu risināšanai, kas pilnveido pedagogu personību un uzlabo profesionālo darbību ikdienā.

12.2010. - 09.2013. No 07.10.2010.
Attīstības izglītības projektu izveide un vadība

Pieteikšanās un vairāk informācijas par programmu “Izglītības attīstības centrā” pa tālruni 67503730 vai e-pastu iac@latnet.lv. Programmā ietvertais attīstības izglītības jeb globālās izglītības saturs ietver astoņus pamatjautājumus: dažādība, cilvēktiesības, savstarpējā mijiedarbība, ilgtspējīga attīstība, vērtības un uzskati, sociālais taisnīgums, konfliktu risināšana, globālā pilsonība. Programmas saturs vērsts uz dalībnieku personīgās pieredzes aktualizēšanu un tās projicēšanu attīstības izglītības globālajā dimensijā. Tās ir būtiskas tēmas nevien mācību priekšmetu apguvē, bet arī ļoti būtiskas klašu audzinātājiem un skolas attīstības plānošanā no pirmsskolas un sākumsskolas līdz pat vidusskolai

12.2010.- 09.2013. No 07.10.2010.
Teaching English - Learning Technologies for Classroom

Britu padomes izstrādātās programmas "Teaching English - Learning Technologies for Classroom" mērķis ir mācīt skolotājus lietot jaunākos WEB 2.0 resursus (wiki, blog, podcast), kā arī sociālās komunikācijas platformas (Facebook, MySpace, Twitter u.c.), veidot stundu plānus, izmantojot jaunas Microsoft Word un Power Point iespējas. Pirmā nodarbība kursu sākumā un noslēguma nodarbība kursu beigās plānotas visai grupai kopā (face-to-face), pārējās nodarbības būs individuālas – patstāvīgs darbs pie datora e-vidē. Sīkāka informācija Britu padomes mājas lapā: http://www.teachingenglish.org.uk/train/learning-technologies-classroom-online

01.2011.- 09.2013. No 07.10.2010.
Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana angļu valodā 01.2011.- 09.2013. No 07.10.2010.
„Primary Essentials” e-vidē

Britu padomes izstrādātā programma "Primary Essentials" paredzēta sākumskolas un pamatskolas angļu valodas skolotājiem, kuri strādā vai plāno strādāt ar 5 līdz 12 gadus veciem bērniem. Kursā izmantoti audio un video materiāli. Tas palīdzēs skolotājiem veidot savus stundu plānus saskaņā ar programmu un standartu, izvēlēties savu skolēnu mācīšanās stilam atbilstošākās darba metodes, veiksmīgāk iesaistīt stundās rotaļu, spēļu elementus un dziesmas. Pirmā nodarbība kursu sākumā un noslēguma nodarbība kursu beigās plānotas visai grupai kopā (face-to-face), pārējās nodarbības būs individuālas – patstāvīgs darbs pie datora e-vidē. Sīkāka informācija Britu padomes mājas lapā http://www.teachingenglish.org.uk/training-courses/primary-essentials-online

02.2011.- 09.2013. No 07.10.2010.
Pedagogu kompetenču pilnveide darbā ar talantīgiem un apdāvinātiem bērniem

Programma paredzēta vispārējās vidējās izglītības pedagogiem. Programmas apjoms 36 stundas: 3.modulis sniedz padziļinātu izpratni par apdāvināto un talantīgo skolēniem diagnosticēšanu, individuālo un diferencēto pieeju, būs saistošs arī skolu psihologiem.
Programmas īstenošanā tiek izmantotas minilekcijas, grupu darbi, semināri, praktiskie darbi u.c. Akcentēts arī kursu dalībnieku patstāvīgais darbs. Programma sekmē izpratnes veidošanos par radošā procesa būtību, tā saistību ar apdāvinātību un talantu; piedāvā izzināt apdāvināto un talantīgo bērnu personības iezīmes un socializācijas procesa īpatnības.
Programmas autori: Linda Mackēviča, Asoc.prof., Dr.paed.; Jeļena Davidova, Prof., Dr.paed.; Uldis Klepers, Mg.geogr.; Irēna Kokina, Dr.psych.; Ilze Miķelsone, Asoc.prof., Dr.paed.,

 • 1.modulis. Ievads darbā ar talantīgiem un apdāvinātiem bērniem. Radošā procesa būtība - (6 māc.st.)
 • 2. modulis. Metodes un paņēmieni darbā ar apdāvinātiem un talantīgiem bērniem - (12 māc.st.)
 • 3. modulis. Specializācija. Apdāvinātības un talanta pedagoģiskie un psiholoģiskie aspekti - (18 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Programmas saturs orientēts uz vispārējās izglītības pedagogu pedagoģisko, izglītības jomas un procesa vadības kompetenču pilnveidi, īstenojot ilgtspējīgas attīstības mērķi un uzdevumus pedagoģiskajā darbībā. Kursos tiks piedāvāta iespēja atpazīt ilgtspējīgu un neilgtspējīgu attīstību, izstrādāt savas personiskās un profesionālās atskaites sistēmas (kompetenci) izglītības ilgtspējīgai attīstībai īstenošanai pedagoģiskajā procesā, gatavību risināt šos jautājumus praksē, padarot izglītību ilgtspējīgu.
2.moduļa "Izglītības ilgtspējīgai attīstībai organizācija mācību procesā" divi temati tiek piedāvāti divām atšķirīgām mērķauditorijām: pedagogiem – iesācējiem, kuri vēlas sākt strādāt ar IIA jautājumiem (2.temats) un pedagogiem, kuri jau darbojas ar IIA jautājumiem un vēlas papildināt savas prasmes (3.temats).
Programmas autori: Ilga Salīte, Dr.paed., Rudīte Grabovska, Dr.paed., Staņislava Marsone, Dr.paed. Mg.hist., Dace Pole, Mg.paed., Elita Lavrinoviča

 • 1.modulis. Izglītības ilgtspējīgai attīstībai būtība, tās realizēšanas formas un metodes skolas pedagoģiskajā procesā - (12 māc.st.)
 • 2.modulis. Izglītības ilgtspējīgai attīstībai organizācija mācību procesā - (24 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Inovatora un uzņēmēja kompetenču attīstīšana izglītības procesā

Programma ir orientēta uz pedagogiem un skolas administratīvo personālu ar mērķi attīstīt inovatora un uzņēmēja kompetences šajā grupā. Apgūstot atbilstošas zināšanas un prasmes, dalībnieki būs spējīgi atpazīt un veidot inovatora un uzņēmēja kompetences skolniekos, iegūs pieredzi uzņēmējspēju attīstīšanā izglītības procesā.
Programmas autori: Irina Bausova, Mg.oec., Daina Šķiltere Dr.oec.,, Svetlana Saksonova Dr.oec.,, Ilga Livmane.

 • 1.modulis. Inovatora un uzņēmēja kompetences, to diagnostika un veidošanas metodes izglītības procesā - (12 māc.st.)
 • 2.modulis. Biznesa ideja – veiksmīgas uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstīšanas priekšnosacījums - (6 māc.st.)
 • 3.modulis. Biznesa ideju īstenošanas iespēju vērtēšana - (6 māc.st.)
 • 4.modulis. Biznesa imitācijas spēles kā uzņēmējspēju kompetenču attīstīšanas metode izglītībā - (6 māc.st.)
 • 5.modulis. Lēmumu pieņemšanas un rezultātu efektivitātes vērtēšanas metodes - (6 māc.st.)
 • 6.modulis. Biznesa ideju īstenošanas un uzņēmēja kompetences attīstīšanas labas prakses piemēri - (12 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Pedagogu kompetenču pilnveide izglītības iestādes muzeja mācību un audzināšanas darba satura pilnveidošanā

Programma paredzēta izglītības iestāžu muzeju vadītājiem un personālam, pedagogiem un skolu administrācijai. Tā veicina muzeju resursu radošu izmantošanu skolēnu mācību un audzināšanas darbā, kā arī palielina izglītības iestādes muzeja pieejamību un izmantojamību. Programma sastāv no diviem moduļiem. Pirmais paredzēts izglītības iestādes muzeja pedagogu kompetences palielināšanai; tas sniedz ieskatu dažādos veidos, kā skolas muzeju izmantot skolēnu mācību darbā, zinātniski pētnieciskās darbības veicināšanai un audzināšanas darba vajadzībām, kā arī trenē skolu muzeju personālam vajadzīgās prasmes, tostarp muzejpedagoģisko programmu veidošanu un prasmes strādāt digitālā vidē. Otrais un trešais modulis paredzēts pedagogiem un skolu administrācijai. Tie piedāvā izmantot muzeju kā resursu un mācību vidi, vadot pedagogus caur muzeja nodarbības procesam – no plānošanas un skolēnu sagatavošanas līdz uzdevumu veidošanai, nodarbību vadīšanai un izvērtēšanai. Nodarbībās tiks aplūkoti muzeja nodarbību riska faktori un iespējas darbam ar talantīgiem skolēniem.
Programmas autori: Laima Geikina, Dr.Paed., Rita Burceva, Mg.Paed., Danute Dūra, Mg.Hist., Anita Brunere, Ba.Philol., Ba. Paed.

 • 1.modulis. Mūsdienīga izglītības iestādes muzeja darba organizācija. Skolas muzejs virtuālā vidē - (18 māc.st.)
 • 2.modulis. Mācību metodika darbam muzejā - (12 māc.st.)
 • 3.modulis. Kultūrvide kā resurss mācību un audzināšanas darbā - (12 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Pirmsskolas izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošana

Programmas mērķauditorija ir pedagogi, kuri izglītības iestādēs īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Programmas saturs aktualizē katra dalībnieka izpratni par pirmsskolas izglītību un rosina analizēt individuālo izglītības filozofiju, izstrādājot tās modeli pirmsskolā.
Saturā ietvertas tēmas par iekļaujošu, bērna attīstību veicinošu vidi, daudzveidīgu integrēšanas iespēju pielietošanu ikdienas pedagoģiskajā procesā, radošuma attīstību un vērtēšanu pirmsskolā, kā arī tēmas, kas sekmē integrētas mācību programmas sešgadīgiem bērniem kvalitatīvu īstenošanu.
Programmas īstenošanā dalībniekiem tiek nodrošināta iespēja klātienē pilnveidot gan vispārējās kompetences pirmsskolas pedagoģijā un psiholoģijā, gan specifiskās kompetences pedagoģiskā procesa organizācijā. Programmas apguves laikā dota iespēja izmantot e-vidē esošos materiālus, dalīties pieredzē un piedalīties diskusijās.
Programmas autori: Anda Ļoļāne, Mg.paed., Jana Grava, Mg.paed., Sarmīte Joma, Mg.paed., Dina Gaide, Mg.paed., Guna Valdone, Dzintra Iliško, PhD, Zenta Anspoka, Dr.paed.

 • 1.modulis. Pedagoģiskās domas aktualizācija pirmsskolas pedagoga profesionālajā pilnveidē - (24 māc.st.)
 • 2.modulis. Sešgadīgu bērnu izglītības programmas saturs un tā īstenošana - (12 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
1.-4. klašu skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide

Tālākizglītības programmas programma paredzēta, lai uzlabotu izglītības kvalitāti vispārējās izglītības skolu 1.-4. klasēs atbilstīgi valsts izglītības politikas pamatnostādnēm, pamatizglītības standarta prasībām, ekonomikas, sabiedrības un katra indivīda attīstības tendencēm daudzkultūru sabiedrībā. Tālākizglītības programmas satura izstrādē ņemts vērā arī tas, ka pirmajās klasēs mācās bērni, kas pirmsskolā vai skolā apguvuši integrētu pirmsskolas izglītības programmu atbilstīgi Ministru kabineta noteikumiem nr. 709 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām". Šai sakarā paredzēts palīdzēt pedagogiem pilnveidot pieredzi, kā nodrošināt sistēmisku pēctecību mācību satura apguvē pirmsskolā un skolā.
Tālākizglītības programma "1.-4. klašu skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide" piedāvā divus, no vienas puses, savstarpēji saistītus, no otras puses, patstāvīgus moduļus.
Programmas autori : Dr.paed. Zenta Anspoka, Dr. paed. Ineta Helmane, Dr. paed. Raimonds Arājs, Mg. paed. Rūta Vociša, Mg. paed. Agrita Miesniece, Mg. paed. Elga Drelinga

 • 1.modulis. 21. gadsimta pedagoģiskais process un skolēna individuālās attīstības programmas izveide, skolēna attīstības dinamikas plānošana un analīze - (12 māc.st.)
 • 2.modulis. Pētnieciskās mācīšanās prasmju attīstīšana un IKT izmantošana mācību procesā sākumskolā - (24 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Klasvadības process, tā organizēšana un vadīšana. Individuālais darbs ar vecākiem

Pedagogu tālākizglītības programma "Klasvadības process, tā organizēšana un vadīšana. Individuālais darbs ar vecākiem" satur 5 autonomus moduļus, kuru apguve nodrošina kādu konkrētu audzinātājdarbības organizēšanas un vadīšanas aspekta veiksmīgu izpildi.
Programma ir izveidota, balstoties uz klašu audzinātāju tālākizglītības vajadzību pētījuma rezultātiem, tāpēc tajā iekļauti tie saturiskie elementi, kas pašlaik ir aktuāli vairumam vispārizglītojošo skolu pedagogu. Programmas saturs balstīts uz humānpedagoģiskās pieejas un sadarbības pedagoģijas galvenajiem principiem, tādejādi ir dota iespēja padziļināti izprast mūsdienu audzinātājdarbības mērķus un uzdevumus, kā arī apgūt atbilstošas pedagoģiskās prasmes (metodes, formas, līdzekļus) šo mērķu un uzdevumu veiksmīgai īstenošanai.
Programmas saturs atklāj gan konkrētas rekomendācijas audzinātājdarbības īstenošanai, gan arī ieteikumus, kā izvairīties no visbiežāk pieļautajām kļūdām un nepilnībām audzināšanas darba īstenošanā. Programmas apguve ir iespējama gan praktisku izglītojošu semināru veidā, gan e-mācību vidē.
Programmas autori: Aija Kuķalka, Dana Ķempele, Mg.paed.; Dina Lazdovska, Irina Rozentāle, Mārīte Rozenfelde, Mg.paed.; Alvars Baldiņš, Dr.sc.pol., Dipl. paed.

 • 1.modulis. Klases audzinātāja darbs skolēnu pedagoģiskajā izpētē - (6 māc.st.)
 • 2.modulis. Klases audzinātāja sadarbības virzieni - (12 māc.st.)
 • 3.modulis. Skolēnu attīstības pedagoģiskie nosacījumi - (6 māc.st.)
 • 4.modulis. Audzinātājdarbības virzieni un saturs - (6 māc.st.)
 • 5.modulis. Uzvedības traucējumi un atstumtība, to mazināšanas iespējas - (6 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Skolu bibliotekāru profesionālo kompetenču pilnveide

Izglītības procesā iesaistītie bibliotekāri un pedagogi – padziļinās izpratni un pilnveidos prasmes, kas nepieciešamas kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai, lasīšanas un kultūru dialoga veicināšanai.
Programma veidota, lai sekmētu skolas bibliotekāra, pedagogu, skolēnu un vecāku sadarbību, veicinātu bibliotēkas kā informācijas un kultūras centra funkcijas. Piedāvātās programmas apjoms – 42 stundas, kas tālākizglītības dalībnieku intereses var apmierināt vienotā vai atsevišķos programmas moduļos.
Tālākizglītības nodarbībās izmantotas daudzveidīgas metodes, metodiskie paņēmieni un darba organizācijas formas, kas nodrošina dalībnieku aktīvu līdzdalību un pašpilnveidi. Izvēlētā metodika un sagatavotie izdales materiāli garantē efektīvu mācību procesu un apgūtā satura un metožu turpmāko izmantošanu bibliotekāru un pedagogu profesionālajā darbībā.
Mūsdienu prasības bibliotēku darbiniekiem izvirza nepieciešamību ikdienā izmantot datorprasmes un orientēties globālajā tīmeklī. Tāpēc programmas materiāli ir izvietoti e-studiju vidē, kas tiks izmantota kontaktstundās, kā arī tajā izvietotie mācību materiāli būs izmantojami patstāvīgajā darbā. Programmas sekmīgu apguvi garantē dalība nodarbībās, uzdevumu un plānoto patstāvīgo darbu izpilde.
Programmas autori: Dženija Dzirkale Maļavkina Mg.Sci.Soc.; Iveta Gudakovska, Dr. paed.; Aija Kalve, Mg.paed.; Baiba Sporāne, Dr.paed.; Ilze Stikāne, Dr. philol.

 • 1.modulis. Skolas bibliotēkas vieta un loma zināšanu sabiedrībā - (6 māc.st.)
 • 2.modulis. Lasīšanas kompetences attīstīšanas iespējas - (12 māc.st.)
 • 3.modulis. Informācijpratības izaugsmes veicināšana mācību procesā - (12 māc.st.)
 • 4.modulis. Saskarsme informācijas vidē - (12 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide

Tālākizglītības programmas ietvaros skolotāji būs pilnveidojuši kompetenci, kā cilvēka spēju un gatavību darboties profesionālajās situācijās, personiski plānojot un sabiedriski uzņemoties atbildību, rodot risinājumus pamatojoties uz zināšanām, pieredzi un kreatīvām idejām, tādējādi attīstot savas darbības spējas skolēniem atvērtā un draudzīgā sporta stundā.
Programmas autori: Rasma Jansone, Dr.paed.; Andra Fernāte, Dr.paed.; Antra Gulbe Dr.paed.; Inese Bautre, Mg.paed.; Tija Tripāne, Mg.paed.; Inta Bula-Biteniece, Mg.paed.

 • 1.modulis. Sporta skolotāju darbības reglamentējošo dokumentu saturs un lietošanas tehnoloģija. Radošo stundu saturs un plānošana - (6 māc.st.)
 • 2.modulis. Zināšanas un izpratne sportā - (6 māc.st.)
 • 3.modulis. Pamatprasmes sporta veidu vingrojumos un vingrinājumos - (6 māc.st.)
 • 4.modulis. Fizisko spēju attīstība veselības nostiprināšanai un uzlabošanai - (6 māc.st.)
 • 5.modulis. Sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamās pamatprasmes un Fiziskās aktivitātes sociālajā un apkārtējā vidē - (7 māc.st.)
 • 6.modulis. Formatīvās un summatīvās vērtēšana priekšmetā SPORTS mācīšanās atbalstīšanai - (6 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Veselības mācības skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide

24 stundu tālākizglītības programma paredzēta veselības mācības un citu radniecīgu mācību priekšmetu pedagogiem un klases audzinātājiem.
Programmas mērķis ir pilnveidot dalībnieku kompetenci par veselībai labvēlīgu lēmumu pieņemšanu, sekmēt dalībnieku prasmi mācīt skolēniem pieņemt savai un līdzcilvēku fiziskajai, garīgajai un sociālajai veselībai labvēlīgus lēmumus, attīstīt dalībnieku kompetenci par veselīgu dzīvesveidu un dzīves stilu, veselību ietekmējošiem faktoriem un dažādu atkarību cēloņiem un to profilaksi.
Programmu veido divi 12 stundu moduļi. To ietvaros, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes, pedagogiem būs iespēja sagatavoties darbam klasē un pilnveidot izpratni par veselības kopveseluma jēdzienu, izvēles brīvību un personas atbildību veselību ietekmējošas uzvedības izvēlē, izkopt veselībai labvēlīgu lēmumu pieņemšanas un veselīga dzīvesveida stiprināšanas prasmes.
Dalībniekiem nepieciešamās priekšzināšanas vai pieredze: veselības mācības, bioloģijas, sociālo zinību, sporta mācību priekšmetu mācīšanas pieredze vai vēlme izmantot veselības izglītības elementus klases audzinātāja vai citās stundās.
Programmas autori: Reinis Upenieks, Mg.psych., Mg.soc.zin.; Kristīne Mārtinsone, Dr.psych.; Sandra Mihailova, Dr.psych.; Maija Zakriževska, Dr.psych.

 • 1.modulis. Veselība kā personīgā izvēle - (12 māc.st.)
 • 2.modulis. Veselīgs dzīvesveids - (12 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Latvijas un pasaules vēstures skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide

Tālākizglītības programmas "Latvijas un pasaules vēstures skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide" saturu veido 3 autonomi moduļi, kurus var apgūt gan kā patstāvīgu moduli, gan kombinējot tos savā starpā. Programma nodrošina skolotāju profesionālās kompetences pilnveidi darbam mūsdienu apstākļos vispārizglītojošo skolu izglītības programmās.
Tālākizglītības kursu saturs balstīts vēstures mācību priekšmeta pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, vienlaikus pievēršoties vēstures mācīšanas aktualitātēm mūsu zemē un aiz tās robežām. Īpaši programma pievēršas Latvijas vēsturei un tās mācīšanas aktualitātē gan modulī "Latvijas vēsture pamatskolā", gan arī abos pārējos programmas moduļos. Tāpat tālākizglītības kursi veicinās skolotājus pievērsties mūsdienīgām vēstures mācīšanas metodēm, izprotot skolēnu vajadzības un mācīšanās motivāciju. Programmas saturs veidots, ņemot vērā skolotāju viedokļus un vēlmes tālākizglītībā. Programmas apguvē izmantota gan tradicionāla pieeja tālākizglītības programmu īstenošanai, gan tā kombinēta ar darbošanos e-vidē. 1.modulis. paredzēts pamatskolas un vidusskolas vēstures skolotājiem, 2.modulis- pamatskolas vēstures skolotājiem, 3.modulis - vidusskolas vēstures skolotājiem.
Visi kursu dalībnieki ir vēstures skolotāji – speciālisti.
Programmas autori: Valdis Klišāns, Mg. Hist., Aija Kļaviņa, Mg. Hist., Ārija Kolosova, Dr. Hist., Dzintra Liepiņa, Mg. Paed., Dace Saleniece, Mg. Paed. Ligita Straube, Mg.Hist.

 • 1.modulis. Kritiskas pieejas vēstures saturam veidošana un mācāmo tematu izvērtēšana mērķtiecīgam un jēgpilnam mācību procesam - (12 māc.st.)
 • 2.modulis. Latvijas vēsture - atsevišķs mācību priekšmets pamatskolā - (12 māc.st.)
 • 3.modulis. Mūsdienu nozīmīgi vēstures mācīšanas jautājumi vidusskolā - (12 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Filozofijas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošana

36 stundu tālākizglītības programma paredzēta filozofijas, ētikas, kultoroloģijas, vēstures, politikas pedagogiem.
Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu pedagoģisko kompetenci un izpratni par filozofijas kā mācību priekšmeta mūsdienu perspektīvām, pielietojot mūsdienīgas mācību metodes un informācijas tehnoloģijas un saistot mācību materiālu ar mūsdienu situāciju.
Sekmīgi apgūstot programmu, skolotāji pratīs veiksmīgāk saistīt filozofiju ar mūsdienu sociāli-politisko un kultūras kontekstu, attīstot skolēnu prasmi diskutēt, veicinot viņu kritisko domāšanu un pilsoniski aktīvas, iecietīgas personības veidošanos.
Programmas saturs organizēts 3 atsevišķos 12 stundu moduļos.
Metodiski programmā īpašs akcents likts uz interaktīvām mācībām, t.sk., IKT izmantošanu un e-mācībām. Mācību laikā līdztekus teorētiskām nodarbībām, iesaistītie pedagogi sagatavos savus mācību materiālu paraugus un iepazīsies ar citu kolēģu pieredzi, tādejādi savstarpēji profesionāli bagātinoties. Viss programmas saturs un izdales materiāli dalībniekiem būs pieejami MOODLE vidē, un tie tiks izmantoti mācību laikā.
Kursu dalībniekiem nepieciešama humanitāra izglītība, kā arī filozofijas, kulturoloģijas, vēstures, ētikas vai politikas skolotāja pedagoģiskā pieredze. Dalībniekiem jāzina angļu valoda.
Programmas autori: Laima Geikina, Dr.Paed.; Ivars Ījabs, Dr. sc. pol.; Vineta Kantāne, Ba.Phil.sc., Mg. sc. pol.; Artis Svece, Mg.Phil.; Valdis Tēraudkalns, Dr.Phil.

 • 1.modulis. Indivīds un sabiedrība - (12 māc.st.)
 • 2.modulis. Sabiedrība, valsts un vara - (12 māc.st.)
 • 3.modulis. Kultūrvide laikā un telpā - (12 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Ētikas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide

Programmu veido četri atsevišķi 12 stundu moduļi.
Pirmajā modulī, sekojot aktualitātēm un mācību procesa prioritātēm, pedagogiem tiek piedāvāts pilnveidot un padziļināt izpratni par ētikas normām un vērtībām mūsdienu sabiedrībā, īpaši pievēršoties identitātes jautājumu risinājumam.
Otrais modulis sniedz iespējas pilnveidot prasmes skolēnu iesaistīšanā ētisko un morālo dilemmu risināšanā (rasu un dzimuma diskriminācijas u.c. kontekstā) un iegūt pieredzi skolēnu izpratnes veidošanā par ētisko vērtību nozīmi komunikācijā ģimenē un sabiedrībā.
Trešā moduļa tematika veltīta zināšanu un prasmju pilnveidei globalizācijas, mūsdienu informācijas vides un masu kultūras vērtību tematos ētikas aspektā.
Ceturtais modelis akcentē nepieciešamību pilnveidot pedagoga prasmes izmantot ētikas mācīšanā kritiskās domāšanas principu sistēmu un metodes. Izmantojot IKT, visos moduļos nodarbībās tiks izmantotas dažādas interaktīvas darba formas, lai veidotu un nostiprinātu pedagogu prasmes gan izmantot, gan izstrādāt metodiskos materiālus darbam klasē. Stundas modelēšana, strādājot grupās, palīdzēs iepazīt kolēģu pieredzi un sniegs radošu ierosmi turpmākam darbam.
Programmas autori: Valentīna Sūniņa, Mg.paed., Valda Reķe, Mg.paed., Daiga Muižule, Mg.paed., Līvija Zeiberte, Mg.art..

 • 1.modulis. 21.gadsimta jaunieša identitātes veidošanās ētisko principu un vērtību ietekmē - (12 māc.st.)
 • 2.modulis. Morālās dilemmas mūsdienu ģimenē un sabiedrībā - (12 māc.st.)
 • 3.modulis. Globālā informācijas vide, masu kultūra un ētika - (12 māc.st.)
 • 4.modulis. Kritiskās domāšanas pieeja mūsdienīga mācību procesa organizēšanā ētikā - (12 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Pedagogu kompetences paaugstināšana Latvijas un pasaules vēsturē, sociālajās zinībās, politikā un tiesībās jautājumos par noziegumiem pret cilvēci

Pedagogiem tiek piedāvātas teorētiska un praktiska pieeja jautājumiem, kuri ir saistīti ar noziegumiem pret cilvēci, to dažādām izpausmes formām. Tālākizglītības programma veidota tā, lai skolotāji apzinātos šo jautājumu iekļaušanas mācību un audzināšanas procesā nepieciešamību un nevairītos mācīt un iesaistīt skolēnus sensitīvu un pretrunīgu jautājumu apguvē.
Īpaša uzmanība tiek veltīta noziegumu pret cilvēci sekām mūsdienu Latvijas sabiedrībā. Tiek veidota izpratne par pilsonības, īpaši aktīvas līdzdalības jautājumiem, kā arī sabiedrības integrācijas problēmām. Nozīmīga vieta tiek atvēlēta Latvijas vēsturei un tajā noritošo procesu pagātnē un mūsdienās iekļaušanai mācību procesā. Tiek piedāvāta mūsdienīga mācību metodika un izdales materiāli, programma tiek nodrošināta ar materiāliem e-vidē. Programmu veido 3 moduļi.
Mērķauditorija - vēstures skolotāji 3.modulis. Mērķauditorija - vēstures, sociālo zinību, politikas un tiesību, ētikas, filozofijas, mākslu jomas mācību priekšmetu skolotāji.
Programmas autori: Dina Lazdovska; Nora Šņepste, Mg.paed.; Dace Saleniece Mg.paed.

 • 1.modulis. Demokrātiskas un pilsoniskas attieksmes veidošana, apgūstot sarežģītus un traģiskus 20.gadsimta Latvijas vēstures notikumus - (12 māc.st.)
 • 2.modulis. Metodiski ieteikumi atceres dienu un piemiņas pasākumu organizēšanā - (6 māc.st.)
 • 3.modulis. Mērķtiecīga un jēgpilna mācību procesa organizēšana, iekļaujot sarežģītu un traģisku jaunāko laiku vēstures notikumu apguvi mācību priekšmetu saturā - (12 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Sociālo zinību skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošana

36 stundu tālākizglītības programma paredzēta sociālo zinību (5.-9.kl.) un politikas un tiesību (10.-12.kl.) pedagogiem, klašu audzinātājiem, sociālajiem pedagogiem. Programma piemērota gan pedagogiem, kuri gatavojas uzsākt priekšmeta mācīšanu, gan pedagogiem, kuri vēlas paplašināt savas zināšanas un izpratni par mācību priekšmeta saturu un metodikas aktualitātēm.
Programmas mērķis ir pilnveidot dalībnieku kompetenci atbilstoši mūsdienīgām izglītības attīstības prasībām un sabiedrības vajadzībām, piedāvājot attīstīt daudzveidīgas, integrētas mācīšanas un mācīšanās kompetences.
Tālākizglītības programmas saturs ir veidots, pamatojoties uz mācību priekšmeta "Sociālās zinības" standarta mērķi - sekmēt izglītojamā sociālo procesu izpratni, gatavību pieņemt un īstenot sociāli atbildīgus lēmumus, veidot savu viedokli par notikumiem demokrātiskā sabiedrībā.
Programma atbilst skolotāja profesijas standartam un valsts noteiktajām prioritātēm izglītībā.
Programma sastāv no pieciem savstarpēji saistītiem un papildinošiem moduļiem. Programmā ietverti šādi aktuāli jautājumi: tolerances loma demokrātiskā sabiedrībā un tās izpausmes mūsdienās; vērtībizglītība; patērētājs ekonomikā, patērētāja tiesības un tiesību aizsardzība; cilvēkdrošība; pilsoniskās līdzdalības prasmes, pilsoniskā aktivitāte demokrātiskā sabiedrībā; tiesību būtība, pilsoniski aktīvas, iecietīgas personības veidošanās.
Apgūstot programmu, dalībnieki iegūs teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas stundas temata, uzdevumu, struktūras veidošanā un daudzveidīgu mācību metožu, piemēram, lomu spēles, dažāda veida diskusijas, izmantošanā sociālo zinību stundās. Programmas saturs veidots, izmantojot daudzveidīgus informācijas avotus un to izpētes metodes, apskatot problēmjautājumus no zinātnes un teorijas aspektiem, tiesību aktu un standartu prasībām un ilustrējot tos ar piemēriem no prakses, video materiāliem un statistikas datiem.
Tālākizglītības programma veidota tā, lai veicinātu pedagogu pašpilnveidi un radošumu.
Katrai nodarbībai tiek piedāvāti daudzveidīgi izdales materiāli, un tie būs noderīgi gan pedagogu pašpilnveidei par apgūtajām tēmām, gan izmantojami stundās.
Īpaša uzmanība tiks veltīta IKT izmantošanai un e-mācībām.
Programmas autori: Anita Jozus, Mg. Paed.; Ingūna Irbīte, Mg. hist.; Antra Mazūra, Mg.pol.sc.; Nikolajs Ozoliņš, Mg. iur.; Ritma Rungule, Dr.sc.pol.; Daina Zelmene, Mg. hist.

 • 1.modulis. Vērtības un sabiedrības daudzveidība - (6 māc.st.)
 • 2.modulis. Drošība un atbildība - (6 māc.st.)
 • 3.modulis. Dzīves kvalitāte un ilgstpējīga attīstība - (6 māc.st.)
 • 4.modulis. Valsts un sabiedrība - (12 māc.st.)
 • 5.modulis. Latvija globālajos procesos - (6 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Politikas un tiesību skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide

Tālākizglītības programmas ietvaros, pamatojoties uz Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta "Politika un tiesības" standartu, aktualizējot visu satura komponentu prasības, tiek piedāvāti šādi mācību satura temati: Demokrātija un demokrātija Latvijā; Latvijas tiesību sistēmas attīstības aktualitātes; Pilsoniskā līdzdalība un politiskā kultūra; Varas iegūšanas un popularizēšanas polittehnoloģijas; Tolerances (iecietības) nozīme cilvēku attiecībās un sabiedrībā.
Politikas un tiesību pedagogu profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide tiek īstenota, lai sekmētu inovatīvas pieejas, interaktīvas darba metodes un IKT lietošanu. Tālākizglītības programma veidota, lai veicinātu pedagogu pašpilnveidi, radošumu un pēctecību.
Programmas mērķauditorija: Politikas un tiesību, sociālo zinību (7. - 9.klases), Latvijas un pasaules vēstures, kulturoloģijas skolotāji, klašu audzinātāji.
Programmas autori: Ivars Ījabs Dr.pol.sc., Ivans Jānis Mihailovs Mg.iur., Mg. art., Antra Mazūra Mg.pol.sc., Vineta Kantāne Mg.pol.sc., Anita Ūdre Mg. hist..

 • 1.modulis. Demokrātijas raksturojums un problēmas - (12 māc.st.)
 • 2.modulis. Latvijas tiesību sistēmas attīstības aktualitātes - (12 māc.st.)
 • 3.modulis. Politiskie un sociālie procesi sabiedrībā - (12 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Ģeogrāfijas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide

36 stundu tālākizglītības programma paredzēta vispārējās vidējās izglītības ģeogrāfijas mācību priekšmeta pedagogiem. Programma veidota tā, lai tā kopumā vai atsevišķi tās moduļi būtu noderīgi profesionalitātes pilnveidei arī dabas zinību, bioloģijas, vēstures, sociālo zinību un citiem skolotājiem.
Programmas mērķis ir: sniegt pedagogiem nepieciešamo atbalstu mūsdienīga mācību procesa realizēšanā atbilstoši Eiropas Savienības Lisabonas stratēģijas pamatnostādnēm un ģeogrāfijas mācību priekšmeta standarta prasībām
Programma sniedz iespēju padziļināt zināšanas un izpratni par daudzām mūsdienu tehnoloģijām, to izmantošanu mācību procesa pilnveidošanai, informācijas apmaiņai starp skolotājiem, atbilstoši ģeogrāfijas standarta prasībām un ieteicamajām rekomendācijām ģeogrāfijas jomā. Programma paredz attīstīt prasmes izmantot e – vidi nepieciešamās informācijas ieguvei un kvalitatīvai izmantošanai mācību stundā, pilnveido pedagogu kompetences attiecīgajā mācību priekšmetā, atjauno esošās zināšanas, to pielietojumu izmantojot citas mācīšanas metodes mācību procesā.
Programmu veido 6 atsevišķi moduļi.
Programma iespējams apgūt visu kopumā, bet pedagogs var izvēlēties arī atsevišķus moduļus, kuri ir nozīmīgāki viņa profesionālajai pilnveidei.
Programmu izstrādājis autoru kolektīvs: Natālija Buile, Ilze Grospiņa, Vija Melne, Elita Segliņa, Valdis Segliņš un Dace Vereba

 • 1.modulis. Ģeogrāfijas mācību saturs standartā, satura komponenti un mācību sasniegumu vērtēšana - (6 māc.st.)
 • 2.modulis. Dabas procesi un parādības - (6 māc.st.)
 • 3.modulis. Sociālie procesi pasaulē - (6 māc.st.)
 • 4.modulis. Procesu mijiedarbība reģionu skatījumā - (6 māc.st.)
 • 5.modulis. Pētnieciskais darbs skolā ģeogrāfijas stundās un skolēnu zinātniskie pētījumi - (6 māc.st.)
 • 6.modulis. Informācijas tehnoloģijas ģeogrāfijas mācību stundās vidusskolā - (6 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Ekonomikas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide

36 stundu tālākizglītības programma paredzēta vispārējās izglītības ekonomikas pedagogiem. Programmā ietverti seši neatkarīgi satura moduļi ar apjomu sešas stundas katrs modulis.
Programmas mērķis ir sniegt ekonomikas skolotājiem zināšanas makroekonomikas, starptautiskās ekonomikas un personīgo finanšu vadīšanas likumsakarību apguvē, pilnveidot prasmes imitācijas spēļu, ekonomiskās informācijas ieguves un apstrādes, mācību priekšmeta specifisko prasmju attīstīšanas mācību stundās metodikā. Programmā uzsvērtas ekonomikas teorijas, starptautiskās ekonomikas, personīgo finanšu vadīšanas aktuālākās problēmas. Liela uzmanība tiek veltīta mācību priekšmeta standarta satura apguves plānošanai, jauno standarta prasību īstenošanai.
Apgūstot programmu, pedagogi pilnveidos teorētiskās zināšanas, informācijas iegūšanas un analīzes prasmi, prasmi lietot zināšanas praksē, mācību un skolēnu vērtēšanas prasmes, prasmi paredzēt izglītības jaunās vajadzības un prasības.
Programmas autori: Roberts Škapars Dr.oec, Ērika Šumilo, Dr.oec, Daina Šķiltere, Dr.oec, Irina Bausova, Mag. oec, Mihails Siņicins, Mag. oec, Inta Jorniņa, Mag. oec

 • 1.modulis. Ekonomikas likumsakarību izpratnes imitācijas metodes - (6 māc.st.)
 • 2.modulis. Ekonomiskās informācijas analīze un tās apstrāde - (6 māc.st.)
 • 3.modulis. Mācību procesa plānošana atbilstoši jaunajām standarta prasībām un skolēnu pētnieciskā un radošā darbība - (6 māc.st.)
 • 4.modulis. Makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšana un ekonomikas attīstības problēmas - (6 māc.st.)
 • 5.modulis. Globalizācijas un starptautiskās ekonomikas aktuālās problēmas - (6 māc.st.)
 • 6.modulis. Personīgo finanšu vadīšana - (6 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Psiholoģijas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide

36 stundu tālākizglītības programma paredzēta psiholoģijas pedagogiem, izglītības psihologiem, sociālajiem pedagogiem, klašu audzinātājiem un citu mācību priekšmetu pedagogiem, kuri saskaras savā darbā ar psiholoģijas jautājumiem.
Programmas mērķis ir pilnveidot dalībnieku profesionālās un pedagoģiskās kompetences mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai un uz zināšanām un inovācijām balstītas sabiedrības veidošanai.
Programmu veido trīs moduļi. Katra moduļa apjoms ir 12 stundas. Programmas ietvaros dalībnieki iegūs padziļinātu priekšstatu par vairākām psiholoģijas mācību satura tēmām – kognitīvie procesi, konflikti un to risināšana, pašvērtējums un vērtēšanu. Praktiski piedaloties daudzveidīgās mācību darbībās (diskusijas, video materiālu, mākslas darbu skatīšanās un analīze u.c.),dalībniekiem būs iespēja apgūt jaunas interaktīvas mācību metodes, kuras izmantot psiholoģijas stundās un apgūt paņēmienus, kā risināt ar psiholoģijas tēmām saistītus jautājumus skolas vidē.
Psiholoģijas skolotājiem programmas apguve palīdzēs veiksmīgi realizēt stundās jauno Psiholoģijas mācību standartu, savukārt citiem pedagogiem un izglītības psihologiem – paplašinās profesionālajā darbā izmantojamo zināšanu un metožu klāstu.
Programma veidota, ievērojot Psiholoģijas mācību standarta saturu, vienlaikus strukturēta un organizēta tā, lai ieinteresētu dalībniekus un dotu iespēju kopīgi meklēt atbildes uz jautājumiem: kas efektīva mācīšanās, kā vislabāk organizēt pašnovērtēšanu un vērtēšanu, kādi ir konflikti un ko ar tiem darīt, kā psiholoģijas zināšanas var atvieglot pedagoga ikdienas darbu?
Nepieciešamās priekšzināšanas/pieredze: psiholoģijas stundu vadīšanas/klases audzināšanas darba/pedagoģiskā darba vidusskolā pieredze, un/vai pieredze skolas psihologa vai sociālā pedagoga darbā.
Programmas apguves prasības: aktīva dalība nodarbībās, atbilstoši dotajiem uzdevumiem, dalībnieka materiālu izpilde (auditorijā),prezentācijas grupā sagatavošana (auditorijā).
Programmas autori: Kristīne Mārtinsone, Dr. psych., Mag.paed.; Sandra Mihailova, Dr. psych. , Mag.paed.; Ilona Ausēja – Rudzāte, Mag. psych.; Rita Orska, Mag. psych.; Ērika Gintere, Mag. psych.

 • 1.modulis. Kognitīvie procesi un daudzveidīgo mācīšanās un mācīšanas stratēģiju kompetenču pilnveide - (12 māc.st.)
 • 2.modulis. Konflikti un to risināšana - (12 māc.st.)
 • 3.modulis. Pētīšanas un vērtēšanas kompetenču pilnveide psiholoģijas kontekstā- (12 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide

Skolotāju tālākizglītības programma veidota ar mērķi paaugstināt mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības pedagogu kompetences mūsdienīga un inovatīva mācību procesa nodrošināšanai. Tā domāta skolotājiem bez pedagoģiskā darba pieredzes ierobežojumiem: mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības skolotājiem (1. modulis); mājturības un tehnoloģiju I, vizuālās mākslas skolotājiem, interešu izglītības, mākslas skolu pedagogiem (2.modulis); mājturības un tehnoloģiju I skolotājiem (3. modulis).Programmas dalībnieki var būt bez darba pieredzes ierobežojumiem.
Programmas apjoms 36 stundas. Programma sastāv no trīs moduļiem, katrs 12 stundu apjomā.
Programmas autori: Aija Pridāne, Dr.paed.; Lolita Šelvaha, Mg.paed.; Dace Sondare, Mg.paed.; Līga Barbare, Mg.paed.; Māra Urdziņa Deruma, Dr.paed.; Lauma Veita, Mg.paed.

 • 1.modulis. Dzīves kvalitātes izpratnes veidošanās mājturībā un tehnoloģijās, mājsaimniecībā - (12 māc.st.)
 • 2.modulis. Radošā darbība materiālu apstrādes tehnoloģijās 1.- 4. klasei - (12 māc.st.)
 • 3.modulis. Mūsdienīga mācību procesa īstenošanas iespējas tekstila tehnoloģijās 5.- 9. klasēs - (12 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Kulturoloģijas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošana

24 stundu tālākizglītības programma paredzēta kulturoloģijas, sociālo un humanitāro mācību priekšmetu pedagogiem, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadītājiem sociālajās un humanitārajās zinātnēs.
Programmas mērķis ir paaugstināt vispārējās izglītības pedagogu kompetences un atjaunot prasmes mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai kulturoloģijā:

 • sekmējot kultūras jēdziena daudzveidīgo interpretāciju izpratni,
 • papildinot teorētiskās zināšanas par aktuālajām izmaiņām sabiedrības un kultūras procesos,
 • attīstīt skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas prasmes kultūras un sociālo problēmu izpētē,
 • sekmējot un attīstot radošumu mācību metožu pielietojumā, arī e-vides izmantojumā mācībās.

Programmas sastāv no 3 tematiski patstāvīgiem moduļiem. 1. moduļa tēmas sniedz strukturētu informāciju par komplicētā "kultūras" jēdziena analīzes un izskaidrošanas iespējām, ar mērķi papildināt skolotāju metodisko materiālu un sniegt inovatīvus priekšlikumus mācību stundu plānojumam. 2. moduļa tēmas izvēlētas, lai atsegtu nozīmīgākās tendences aktuālajos kultūras procesos, analizētu sociālo un kultūras procesu izmaiņu būtību, sekmētu gan pašu skolotāju izpratni par šiem procesiem, gan papildinātu šo tēmu apguves metodiskos paņēmienus, akcentējot inovatīvas pieejas. 3. modulis piedāvā paplašināt izpratni par zinātniski pētnieciskā darba pamatprincipiem, izskaidro un raksturo sekmīga pētniecības projekta īstenošanas priekšnosacījumus, pētījuma loģisko struktūru un datu vākšanas metodes. Moduļa ietvaros tiks sniegts gan argumentēts izskaidrojums konkrētu pētniecības metožu pielietojuma iespējām un kvalitātes kritērijiem, gan - praktiskas rekomendācijas skolēnu zinātniski pētnieciskā darba organizācijā, vadīšanā un novērtēšanā. Programma vērsta gan uz teorētisko zināšanu papildināšanu, gan praktisku prasmju izkopšanu. Programmas dalībniekiem tiks sniegta iespēja apmainīties ar pieredzi, tādējādi savstarpēji profesionāli bagātinoties. Programmas īstenošanā izmantotie mācību materiāli būs pieejami skolotājiem un piemērojami darbā ar skolēniem. Nodarbību izdales materiāli būs pieejami arī e-formā.
Programmas autori: Anda Laķe, Mg.art., Spodra Austruma Mg.art., Jānis Ivans Mihailovs, Mg.art., Mg.iur., Lita Vēvere, Mg.sc.

 • 1.modulis. Kultūras jēdziena izpratnes daudzveidība: filozofija, antropoloģija, socioloģija. Indivīda un varas attiecības kultūrā - (6 māc.st.)
 • 2.modulis. Sabiedrības un kultūru transformācijas 20.-21. gadsimtā, aktuālās problēmas: globalizācija, riski, sociālo izmaiņu traumas, uzticēšanās kultūra. Modernitātes un postmodernitātes jēdzieni - (6 māc.st.)
 • 3.modulis. Sabiedrības un kultūras izpētes metodoloģija un metodes. Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība - (12 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Mūzikas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošana

36 stundu tālākizglītības programma paredzēta vispārizglītojošo skolu mūzikas skolotājiem. Aktīvi iesaistoties piedāvātās 36 stundu apjoma tālākizglītības programmas apguvē, mūzikas skolotājiem būs iespējams bagātināt savu profesionālo kompetenci visās mūsdienīgam mūzikas skolotājam nepieciešamās jomās.
Pirmkārt, ar jaunām Latvijas un ārzemju zinātnieku pētījumos smeltām atziņām skolotāji būs papildinājuši savu teorētisko zināšanu bagāžu (par holistisko pieeju mūzikas mācīšanā, par refleksīvo prasmju attīstību, par didaktisko modeļu variēšanas iespējām, par psihologu atziņām mūzikas uztveres jomā utt.). Otrkārt, skolotāji būs aktualizējuši jau agrāk apgūtās iemaņas un vingrinājuši jaunas prasmes praktiskās muzicēšanas jomā (dažādu mūzikas instrumentu spēles pamati, kolektīvā muzicēšana, kustību saiste ar mūziku, vokālo iemaņu attīstība utt.). Treškārt, skolotāji būs ieguvuši informāciju par to, kā iespējami daudzveidīgāk un lietderīgāk stundu sagatavošanā, norisē, tāpat arī skolēnu mājas darbos un projektu tipa uzdevumos izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (interneta resursus, interaktīvās datorprogrammas, interaktīvo tāfeli, mūzikas programmas utt.). Par visām programmas pamattēmām klausītāji saņems ikdienas darbam noderīgus izdales materiālus. 4. un 5. moduļa ietvaros atkarībā no kursu klausītāju pieprasījuma un grupas sastāva iespējama nodarbību satura daļēja diference, orientējoties uz pamatskolas jaunāko un vidējo klašu skolotājiem vai pamatskolas vecāko klašu un vidusskolas mūzikas skolotājiem. Programmas apguvē var iesaistīties pedagogi ar augstāko muzikāli pedagoģisko izglītību bez pedagoģiskā darba pieredzes ierobežojumiem. Nepieciešamas priekšzināšanas darbam ar datoru. Programmas apguves prasības ietver kursu klausītāju aktīvu līdzdalību vokālā un instrumentālā muzicēšanā, iesaisti dažādu radošu uzdevumu veikšanā un nelielu projektu īstenošanā kursu laikā, strādājot grupās.
Programmas autori: Jeļena Davidova, Dr.paed.; Ilma Grauzdiņa, Dr.art.; Jānis Mežinskis, Mg.paed.; Ilze Rožinska, Ligita Stramkale, Dr.paed.; Imants Vasmanis Mg.paed.

 • 1.modulis. Aktuālās problēmas mūsdienu mūzikas pedagoģijā - (6 māc.st.)
 • 2.modulis. Mūzikas stundas didaktiskie modeļi - (6 māc.st.)
 • 3.modulis. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantojums mūzikas nodarbībās skolā - (6 māc.st.)
 • 4.modulis. Praktiskā muzicēšana mūzikas stundās - (6 māc.st.)
 • 5.modulis. Mūzikas klausīšanās organizācijas formas un saturs mūzikas stundās - (6 māc.st.)
 • 6.modulis. Skolēnu vokālo iemaņu pilnveide - (6 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Vizuālās mākslas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide

36 stundu tālākizglītības programma paredzēta sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas pedagogiem. Programmas mērķauditorija var būt ne tikai vizuālās mākslas, bet arī mūzikas, mājturības, kulturoloģijas, interešu izglītības pedagogi.
Programmā iestrādātas inovatīvas idejas vizuālās mākslas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveidei. Programma aktualizē informāciju par tēlainās un loģiskās domāšanas atšķirībām, lai spētu novērtēt universālo simbolu nozīmi un izglītojamā tēlotājdarbības attīstību neatkarīgi no vecuma posma.
Radošas un uzņēmīgas personības attīstības sekmēšana ir viens no būtiskākajiem aspektiem izglītojamo sagatavošanai dzīvei. Izglītojamo daiļrades attīstības procesi mākslas izglītībā veicina saudzīgu attieksmi pret vidi, pilnveido un nostiprina vērtīborientāciju.
Programmas autori: Ilze Kolka, Lilita Jansone, Dace Paeglīte, Mg.art., Dace Visnola, Dr.paed., Mg.h.c.; Ilze Kadiķe, Mg.educ.; Inese Pitkeviča, Mg.paed.

 • 1.modulis. Tēlaini radošās un loģiskās domāšanas nozīme bērnu vizuālās uztveres attīstībā un tās harmonizēšanas veidi - (6 māc.st.)
 • 2.modulis. Metodes radošo prasmju, domāšanas un grupu darbu efektivitātes veicināšanai vizuālajā mākslā - (6 māc.st.)
 • 3.modulis. "No zīmes līdz zīmolam " - sākumskola - (3 māc.st.)
 • 4.modulis. "No zīmes līdz zīmolam " - pamatskola - (3 māc.st.)
 • 5.modulis. "No zīmes līdz zīmolam " - vidusskola - (6 māc.st.)
 • 6.modulis. "Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni vizuālajā mākslā" - (6 māc.st.)
 • 7.modulis. Mākslas izglītība un mākslas terapija: kopīgais un atšķirīgais mākslā - (6 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Tehniskās grafikas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošana

36 stundu tālākizglītības programma paredzēta tehniskās grafikas, mājsaimniecības kā arī mājturības un tehnoloģiju pedagogu pedagoģisko un profesionālo kompetenču pilnveidei.
Programma sniedz iespēju dalībniekiem atsvaidzināt savas prasmes un zināšanas tehniskajā grafikā. Programmas materiāli veidoti, izmantojot multimediju tehnoloģijas un tie pieejami e-vidē, tādējādi ļaujot dalībniekiem gan mācīties klātienes nodarbībās, gan patstāvīgi atkārtot apgūtos kursu materiālus pēc nodarbībām.
Programmas saturs sadalīts 5 moduļos: Kompleksais rasējums; Kopsalikuma rasējums; Grafisko dokumentu noformēšanas normas; Griezumi un šķēlumi; Celtniecības rasējumi; Automatizētās rasēšanas sistēmas.
Programmas autori: Aina Strode, Dr.Sc.Paed., Ms. Art.; Olafs Vronskis, Ms. Sc. Paed.; Alvis Kambuts, Mg.paed.; Rūdolfs Gulbis, Ms. sc. Phys.

 • 1.modulis. Kompleksais rasējums. Kopsalikuma rasējums - (12 māc.st.)
 • 2.modulis. Grafisko dokumentu noformēšanas normas - (6māc.st.)
 • 3.modulis. Griezumi un šķēlumi.- (6 māc.st.)
 • 4.modulis. Celtniecības rasējumi. - (6 māc.st.)
 • 5.modulis. Automatizētās rasēšanas sistēmas. - (6 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošana

Programma ir paredzēta vispārējās izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kompetences pilnveidošanai un prasmju atjaunošanai, akcentējot galvenās attīstības tendences 21. gadsimta izglītībā, novitātes kvalitātes vadībā, saistot tās ar izglītības iestādes pašnovērtēšanas procesu, stratēģisko plānošanu, cilvēkresursu vadību un konfliktu risināšanu.
Programma sastāv no 4 moduļiem. Programmas apjoms ir 56 stundas. 1. modulis ir obligāts visiem programmas dalībniekiem. Programmas dalībnieki var apgūt visus moduļus vai arī kādu no tiem. Programmas 1., 2. un 4. modulis ir piemērots arī izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un metodiķiem.
Programmas apguves rezultātā dalībnieki būs pilnveidojuši izpratni par 21. gadsimta izglītības attīstības tendencēm, apguvuši dažādas kvalitātes vadības tehnikas, veikuši analīzi novada/reģiona piedāvājumiem izglītībā, izpratuši vadītāja personības nozīmi izglītības iestādes kultūras veidošanā, konfliktu būtību un to risināšanas iespējas, pilnveidojuši prasmes uz skolas pašnovērtēšanas procesa pamata veidot izglītības iestādes attīstības plānu, izpratuši personāla vadības saistību ar organizācijas vadību un nozīmi organizācijas stratēģisko mērķu sasniegšanā.
Programmas autori: Vilis Deksnis, Mg.paed., Imants Mednis, Mg.sc., Vēsma Grugule, Vairis Ļaudams, Mg.sc.soc., Ineta Tamane, Mg.skolvadībā, Irēna Kokina, Dr.psych., Aija Melle, Signe Neimane, Mg.art.(ed.m.)

 • 1.modulis. 21. gadsimts izglītībā: iespējas, riski un izaicinājumi - (6 māc.st.)
 • 2.modulis. Kvalitātes vadība, izglītības iestādes pašnovērtēšanas process un stratēģiskā plānošana - (24 māc.st.)
 • 3.modulis. Cilvēkresursu vadība - (12 māc.st.)
 • 4.modulis. Konfliktu vadīšanas un risināšanas nozīme izglītības iestādes kultūras veidošanā - (14 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un metodiķu profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošana

Programmas mērķauditorija ir pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, pirmsskolas izglītības metodiķi vai vadītāja vietnieki izglītības jomā, kā arī izglītības iestāžu direktori un direktoru vietnieki izglītības jomā (1.-4. klašu) (turpmāk tekstā vadība), kuru vadītās iestādes realizē licencētas pirmsskolas un speciālās izglītības programmas savā iestādē.
Programma paredzēta, lai pilnveidotu vadības kompetenci konkurētspējīgas pirmsskolas izglītības iestādes darbības nodrošināšanai. Programmas saturs aktualizē gan vadības individuālo devumu iestādes funkcionēšanā un attīstībā, gan savstarpējo sadarbību. Tā īstenošanā dalībniekiem tiek nodrošināta iespēja klātienē uzlabot gan vispārējās kompetences pedagoģijā un psiholoģijā, gan specifiskās kompetences pedagoģiskā procesa organizācijā pirmsskolā.
Programma sastāv no diviem, savstarpēji saistītiem moduļiem. Dalībniekiem ir iespēja apgūt gan visu programmu kopumā, gan katru moduli atsevišķi.
Programmas apguves laikā dota iespēja izmantot materiālus e-vidē, dalīties pieredzē un piedalīties diskusijās.
Programmas autori: Anda Ļoļāne, Mg.paed., Vineta Pole, Mg.paed., Sarmīte Joma, Mg.paed., Dina Gaide, Mg.paed., Ruta Krūkle, Mg.paed., Dzintra Iliško, PhD.

 • 1.modulis. Konkurētspējīgas pirmsskolas izglītības iestādes vadība - (24 māc.st.)
 • 2.modulis. Profesionāla pirmsskolas izglītības iestādes darbības plānošana un nodrošināšana - (24 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Angļu valodas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide

Programmas saturs dos skolotājiem iespējas sekmēt svešvalodu apguvi skolā. Programmas ietvaros, izmantojot kooperatīvās un interaktīvās mācīšanās un mācīšanas stratēģijas, skolotāji gūs pamatzināšanas CLIL (Satura un valodas integrētās mācīšanās) teorijā, tēmu plānošanā, citu mācību priekšmetu satura adaptēšanā un izmantošanā valodas stundās.
Saturiski integrētā valodas mācīšanās metode ļauj ievērot skolēnu vecumposma īpatnības, individuālos mācīšanās stilus un daudzveidīgos spēju veidus, kā arī attīstīt viņu domāšanu. Šī metode dod priekšstatu tam, kā "pielietot svešvalodu prasmes citu mācību priekšmetu apguvē" un rada iespēju "atklāt zināmo nepazīstamajā un citādo pazīstamajā".
Programmas laikā skolotāji pilnveidos zināšanas un praktiskās iemaņas satura un valodas integrētā apguvē pamatskolā un vidusskolā. Skolotāji izvērtēs satura un valodas mācīšanas aktivitātes, attīstīs prasmes atlasīt, adaptēt un/vai sagatavot mācību materiālus un līdzekļus atbilstoši skolēnu valodas un attīstības līmenim. Skolotājiem būs iespēja pilnveidot savas prasmes plānot un īstenot stundas pēc šīs metodes.
Programmas autori: G. Krīgere, L. Sardiko, Dr.paed.,A. Skrinda Dr.paed.,I. Odiņa Dr.paed., Asoc.prof., V. Pleiksne-Gutāne Mg. paed., Mg. philol., M.Maslova, Mg.philol.

 • 1.modulis. Sociokultūras kompetences attīstīšana vidusskolā - (16 māc.st.)
 • 2.modulis. Satura un valodas integrētā mācīšanās pamatskolā - (12 māc.st.)
 • 3.modulis. Prezentācijas prasmju attīstība - (6 māc.st.)
 • 4.modulis. Argumentēšanas prasmju attīstība - (6 māc.st.)
 • 5.modulis. Angļu valodas kompetenču pilnveide: leksiskais aspekts - (6 māc.st.)
 • 6.modulis. Komunikatīvās kompetences attīstīšana angļu valodas leksikas apguvē vidusskolā - (6 māc.st.)
 • 7.modulis. Rakstīšana kā process - (16 māc.st.)
 • 8.modulis. Gramatika no cita skatu punkta - (8 māc.st.)
 • 9.modulis. Kooperatīvā mācīšanās un mācīšanās stili - (18 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Vācu valodas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide

Programma "Vācu valodas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide" paredzēta vācu valodas skolotājiem, kas ir ieguvuši vācu valodas skolotāja kvalifikāciju.
Programma strukturēta 4 moduļos, tās apjoms ir 42 stundas. Skolotājiem būs iespēja papildināt un atjaunot savas zināšanas par jaunākajām nostādnēm un atziņām vācu valodas kā svešvalodas mācību metodikā, padziļināt savu izpratni par Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē, papildināt zināšanas vācu valodas lietojuma jomā, inovatīvu metodisko pieeju un moderno informācijas tehnoloģiju izmantošanā vācu valodas apguves procesā, kā arī izvērtēt pieejamo mācību līdzekļu klāstu vācu valodā.
Programmas autori: Valija Vahere, Mg paed.; Ina Baumane, Mg. paed.; Udo Jens Grabowski, M.of.A., Mg. philol.; Prof. Ilze Kangro, Dr. philol.; Daira Spārīte, Mg. paed.

 • 1.modulis. Pamatnostādnes un pamattendences moderno valodu apguvē Eiropā un Latvijā - (6 māc.st.)
 • 2.modulis. Mācību līdzekļu izvēle vācu valodas apguvei - (6 māc.st.)
 • 3.modulis. Moderno informācijas tehnoloģiju izmantošana vācu valodas apguves procesā u valodas apguves procesā - (12 māc.st.)
 • 4.modulis. Aktuālās tendences vācu valodas apguves procesa metodikā - (18 māc.st.
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Franču valodas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide

Klases vadība; mācību procesa plānošana: mērķi, uzdevumi un stratēģijas; vērtēšanas veidi un tās metodoloģiskie principi; starpkultūru dimensija franču valodas didaktikā.
Komunikatīvā kompetence un verbālās komunikācijas attīstība; klausīšanās prasmju attīstīšana ar mērķi saprast dabisku valodu dažādās situācijās; lasīšanas stratēģiju veidošana nezināmu un autentisku tekstu lasīšanā; rakstīšanas prasmes un stratēģijas rakstu valodas radošai attīstībai.
Agrīnā franču valodas apmācība; valodas lietojums kontekstā; argumentācijas prasmju attīstīšana; komunikatīvās metodes nozīme fonētikas apguvē.
Programmas izstrādātāji: Anita Vaišļa, Mg paed., Jūlija Demakova, Mg. philol., Jeļena Kalve, Mg paed., Irina Makarova, Mg. philol., Olga Turuļina, Mg. philol.

 • 1.modulis. Mūsdienīga mācību procesa organizēšana - (12 māc.st.)
 • 2.modulis. Valodas prasmju un kompetenču attīstīšana - (12 māc.st.)
 • 3.modulis. Dažādi valodas aspekti - (12 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide

Pilnveidot krievu valodas kā svešvalodas (turpmāk tekstā - KVS) pedagogu kompetenci mācību programmas sastādīšanā, sasniegumu vērtēšanā un pārbaudes darbu veidošanā.
Skolotāji pilnveidos krievu valodas kā svešvalodas pedagogu kompetenci stundas scenārija izstrādāšanā, sekojot mūsdienu lingvodidaktikas prasībām.
KVS skolotāju pedagoģiskās kompetences pilnveidošana skolēnu valodas kompetences attīstīšanas sistēmā.
Pilnveidot krievu valodas kā svešvalodas skolotāju zināšanas informāciju un komunikāciju tehnoloģijas (turpmāk tekstā IKT) pielietošanā pedagoģiskajā darbā.
Pilnveidot pedagogu prasmes izmantot daudzveidīgas, mācību motivācijas veicinošas metodes krievu valodas kā svešvalodas apguvē.
Pilnveidot krievu valodas kā svešvalodas pedagogu kompetenci darbā ar teksta lasīšanu un tā saprašanu krievu valodā kā svešvalodā.
Programmas autori: Emma Arhangeļska Dr.Philol.; Larisa Ignatjeva, Dr. Paed.; Lidija Izotova, Mg. Philol.; Larisa Preisa.

 • 1.modulis. Krievu valodas kā svešvalodas pedagogu kompetenču pilnveide mācību programmas un pārbaudes darbu veidošanā, mācību sasniegumu vērtēšana - (6 māc.st.)
 • 2.modulis. Krievu valodas kā svešvalodas mūsdienīgas stundas modelis - (6 māc.st.)
 • 3.modulis. Krievu valodas kā svešvalodas skolēnu kompetences attīstīšanas koncentriskais princips - (6 māc.st.)
 • 4.modulis. IT tehnoloģijas krievu valodas kā svešvalodas pasniegšanā - (6 māc.st.)
 • 5.modulis. Mācību motivācijas veicinošas metodes krievu valodas kā svešvalodas apguves procesā - (6 māc.st.)
 • 6.modulis. Teksta saprašanas stratēģijas apgūstot lasīšanu krievu valodā kā svešvalodā - (6 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Sākumskolas mazākumtautību (krievu) valodas un literatūras skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide

Programmas saturs nodrošinās metodisko atbalstu skolotājiem obligātā satura īstenošanai mācību procesā: veicinās pedagogus pilnveidot inovatīvās, skolēnu vecumam, interesēm, mācīšanās stilam atbilstošas mācību procesa organizēšanas stratēģijas, lai motivētu skolēnus un radītu iespēju viņiem apgūt dzīvei noderīgas zināšanas un pētnieciskās darbības prasmes - iepazīt, pētīt, meklēt radošus risinājumus, analizēt un vērtēt.
Programmas saturs palīdzēs atbildēt uz jautājumiem: kā nodrošināt sistēmisku mācību satura apguvi atbilstīgi pamatizglītības standarta un mācību priekšmetu standartu prasībām, rēķinoties ar katra skolēna individuālajām vajadzībām, kā nodrošināt pēctecību starp sākumskolu un pamatizglītības 5. klasi, kā novērst skolēna mācīšanās šķēršļus, veicināt skolēna izziņas aktivitāti, patstāvību, un radošumu, kā strādāt ar digitālo tāfeli u.c. informācijas tehnoloģijām, kā strādāt ar īpaši apdāvinātajiem bērniem un bērniem, kuriem ir citas speciālas vajadzības.
Nodarbībās tiek piedāvāti konkrēti paņēmieni un ierosinājumi. Tiek akcentētas arī inovatīvas mācību metodes mazākumtautību (krievu) valodas un literatūras apguvē, kas ir piemērotas skolēnu vecumposma īpatnībām. Šo metožu izmantošana attīsta sociālās prasmes, paaugstina mācīšanas motivāciju un atbildību par savu mācīšanos, kā arī "vēlēšanos darboties un sadarboties". Nodarbību tēmas ir sastādītas atdilstoši esošajām problēmas un aptver visas iespējas sfēras, kas ir saistītas ar dzimtās (krievu) valodas mācīšanu: mutvārdu un rakstu valodas attīstība, teksta uztvere, lasīšanas prasmes, vizuālās rindas uztvere, radošais darbs ar vārdu, pašvērtējuma prasmes, garīgā attīstība, psiholoģisko problēmu risināšana.
Programmas autori: I.Frolova, Mg. paed.; R.Ļeveņeca, Mg. paed.; E.Vasiļjeva, Dr. phil.; E.Isajeva, Dr.phil.; L.Firsova, Mg.paed.

 • 1.modulis. Dzimtās (krievu) valodas mācīšanas aktuālākās problēmas sākumskolā - (12 māc.st.)
 • 2.modulis. Mūsdienu inovatīvas pieejas morfēmas ortogrāfijas un leksikoloģijas zināšanu, iemaņu un prasmju attīstībā sākumskolā krievu valodas un literatūras stundās - (6 māc.st.)
 • 3.modulis. Literatūras pamatu mācīšana sākumskolā - (12 māc.st.)
 • 4.modulis. Mūsdienu inovatīvas pieejas gramatisko iemaņu un prasmju attīstībā - (6 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Mazākumtautības valodas un literatūras skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide”

Tālākizglītības programma "Mazākumtautības valodas un literatūras skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide" nodrošinās metodisko atbalstu skolotājiem obligātā satura īstenošanai mācību procesā: veicina pedagogus pilnveidot inovatīvās, skolēnu vecumam, interesēm, mācīšanās stilam atbilstošas mācību procesa organizēšanas stratēģijas, lai motivētu skolēnus un radītu iespēju viņiem apgūt dzīvei noderīgas zināšanas un pētnieciskās darbības prasmes - iepazīt, pētīt, meklēt radošus risinājumus, analizēt un vērtēt.
Programmas mērķauditorija ir krievu valodas un literatūras skolotāji pamatskolā un vidusskolā ar augstāko pedagoģisko izglītību bez pedagoģiskā darba pieredzes ierobežojumiem.
Programmā piedāvātie moduli orientēti uz konkrētu mērķauditoriju (valodas vai literatūras specifika, skolēnu vecumposmi). Katrā moduļa struktūra atspoguļo sekojošus tematiskos blokus: novitātes krievu filoloģijā, novitātes krievu valodu un literatūras izglītības Latvijā, radošā darbība un darbs ar apdāvinātiem skolēniem, inovatīvo pedagoģisko stratēģiju izmantošana, skolēnu patstāvīgās mācīšanās kompetenču attīstīšana (mācīt mācīties).
Kursu darba formas paredz gan informatīvās nodarbības, gan praktisko darbu, gan praktiskās pieredzes un ideju apmaiņu.
Programma ietver kontaktstundas (48 stundas) un patstāvīgu darbu (6 stundas). Patstāvīgais darbs paredz sagatavošanos nodarbībām, dažādu uzdevumu izpildi, darbu ar literatūru un citiem informācijas avotiem, profesionālo iemaņu patstāvīgu nostiprināšanu.
Pamatojoties uz esošajām inovatīvām pieejam dod klausītājiem iespēju palielināt metodoloģisko kapacitāti krievu valodas un literatūras mācīšanā vidusskolā.Veidot apstākļus, kas ļautu paaugstināt skolotāju profesionālas kompetences atbilstoši jauna standarta prasībām un sabiedrības vajadzībām.
Programmas autori: Raisa Andžāne, Mg. Phil., Oksana Fiļina, Dr. Paed., Vera Ivanova, Mg. Phil., Nataļja Koviļina, Mg. Paed., Elīna Vasiljeva, Dr. Phil.

 • 1.modulis. Mācīšanas un mācīšanās pilnveidošana krievu valodas stundās pamatskolā mūsdienīgos apstākļos - (18 māc.st.)
 • 2.modulis. Inovatīvās tehnoloģijas un modeļi krievu literatūras mācīšanā pamatskolā - (18 māc.st.)
 • 3.modulis. Inovatīvās metodes krievu valodas un literatūras mācīšanā vidusskolā - (18 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Daudzfunkcionāla skolas servera ar Moodle vidi izveide

Programmas sniedz kursu dalībniekiem iespēju apgūt skolas Moodle e-mācību servera izveidi, kā uz esošās skolas Microsoft Windows servera, tā Ubuntu Linux servera.
1.modulī tiek aplūkotas skolas servera lomas, konfigurācijas īpatnības, skolas datortīkla lietojuma veidi, tiek teorētiski un praktiski aplūkota daudzfunkcionāla skolas Ubuntu Linux Server 10.04. LTS servera instalācija. 2.modulī teorētiski un praktiski tiek aplūkota Moodle 2.0 e-mācību vides izveide uz instalētā Linux servera, kā arī tiek aplūkotas iespējas piešķirt e-mācību servera lomu Microsoft Windows 2000/2003/2008 skolas serverim.
Programmas autori: Imants Gorbāns, Dr.Sc.administr., Kaspars Krampis, Mg.Sc.comp., Jānis Judrups, Mg.Sc.comp., Arnis Voitkāns, Mg.Phys., Atis Kapenieks, Dr.Phys.

 • 1.modulis. Pilnvērtīga skolas servera izveide - (12 māc.st.)
 • 2.modulis. E-mācību vides Moodle izveide uz skolas servera - (12 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Interaktīvās tāfeles rīki mācību materiālu sagatavošanai

Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītības programma paredzēta visu priekšmetu pedagogiem, kas vēlas apgūt interaktīvās tāfeles izmantošanas iespējas sava priekšmeta pasniegšanā.
Nodarbības sniegs plašu ieskatu darbā ar programmatūras ActivInspire rīkiem un to pielietojumu gan gatavu mācību materiālu izmantošanā, gan mācību materiālu veidošanā. Turklāt nodarbības organizētas tā, lai katram dalībniekam būtu iespējas līdzdarboties dažādu praktisku uzdevumu izpildē izmantojot datoru un interaktīvo tāfeli.
Kursu noslēgumā iegūtās zināšanas un prasmes noderēs mācību procesa pilnveidošanā atbilstoši aktuālajām tendencēm Latvijā un ārvalstīs neatkarīgi no izmantotā interaktīvās tāfeles veida.
Programma piedāvā divus moduļus: 1. modulis paredzēts pedagogiem bez pieredzes darbā ar interaktīvo tāfeli, bet 2. modulis būs piemērots pedagogiem, kas ikdienā jau izmanto interaktīvo tāfeli un vēlas savas zināšanas paplašināt.
Programmas autori: Elīna Gribuste, Mg.Oec., Andris Gribusts, Bc.Sc.ing., Vjačeslavs Šitikovs, Dr.Sc.ing., Andris Vagalis, Mg.Sc.Comp.

 • 1.modulis. Interaktīvās tāfeles rīku izmantošana mācību procesā. Pedagogiem BEZ priekšzināšanām - (12 māc.st.)
 • 2.modulis. Interaktīvās tāfeles rīku izmantošana mācību procesā un materiālu veidošanā. Pedagogiem AR priekšzināšanām - (24 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
E-kursa veidošana un realizēšana mācību procesā

Programma sniedz kursu dalībniekiem iespēju apgūt metodes un rīkus e-mācību izmantošanai izglītībā dažādos mācību priekšmetos, Moodle kursu veidošanu un lietojuma metodiku. Kurss ietver apskatu par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas iespējām mācību procesā, dažādu materiālu sagatavošanu izmantošanai e-mācību vidē Moodle. Kurss ietver skolotāju IKT kompetenču paaugstināšanu atbilstoši mūsdienu izglītības sistēmas vajadzībām.
1.modulī: iespēja apgūt datoru lietošanas pamatprasmes : darbu ar datnēm, darbu ar biroja programmatūru, attēlu, multimediju failu un interneta izmantošanas prasmes.
2.modulī: iespēja apgūt - mācību lietojuma kompetences: Moodle e-kursu izstrādi un izmantošanu, dažādu mācību materiālu sagatavošanu lietojumam e-mācībās un ievietošanu e-kursā, dažādu e-mācību rīku pielietojumā mācību rīku pielietojumā mācību procesā un e-mācību metodikas pamatus.
3.modulī: tiks apgūta prasmīga e-mācību lietotāja līmenim atbilstošas kompetences: semināru un kopdarbības organizēšana, izmantojot Moodle semināru rīku, sarežģītākos testu jautājumu veidus, gala vērtējumu automātiska aprēķināšana Moodle vidē, kā arī izveidoto materiālu tehnisko optimizēšanu.
Programmas autori: Imants Gorbāns, Dr.Sc.administr., Aija Kukuka, Mg.Sc.ing., Bruno Žuga, Mg.Sc.ing., Vija Vagale, Mg.Sc.comp., Lāsma Ulmane-Ozoliņa, Mg.Paed.

 • 1.modulis. Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju pamatprasmes - (18 māc.st.)
 • 2.modulis. E-mācību pamati - (12 māc.st.)
 • 3.modulis. Moodle padziļinātā lietojuma iespējas - (6 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Informātikas apguves iespējas pamatskolā

Programma paredzēta pedagogiem, kuri māca vai mācīs informātiku, ar mērķi papildināt savas zināšanas informātikas priekšmeta mācību metodikā, pārbaudes darba veidošanā, realizēšanā un interpretācijā.
Nodarbību laikā būs iespējas iepazīties ar novitātēm, kas tieši saistītas ar priekšmeta apguvi. Skolotājiem būs nepieciešams praktiski izstrādāt pārbaudes darbu un mācību stundu paraugus, kā arī piedalīties semināros un savstarpēji apmainīties ar savas prakses piemēriem un risināt problēmas.
Programmas autori: Ilona Bloka, Nellija Bogdanova, Dr.Paed., Iveta Gultniece, Ilva Magazeina, Mg.Sc.educ.

 • 1.modulis. Informātikas apguve pamatskolā - (12 māc.st.)
 • 2.modulis. Izglītojamo zināšanu vai mācību sasniegumu vērtēšana informātikas priekšmetā - (12 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Informātikas apguves iespējas vidusskolā

Programma paredzēta skolotājiem, kuri māca vai mācīs informātiku. Programma ir veidota kursantiem, kuriem ir nepieciešams papildināt savas zināšanas mācību priekšmeta mācību metodikā, īpaši akcentējot standartā ieviestās jaunākās tēmas.
Nodarbību laikā skolotājiem būs iespēja gūt jaunākās atziņas par mācību metodiku, izstrādāt pārbaudes darbu un mācību stundu paraugus, kā arī piedalīties semināros un savstarpēji apmainīties ar savas prakses piemēriem un risināt problēmjautājumus.
Programmas autori: Nellija Bogdanova, Dr.Paed., Iveta Gultniece, Jurijs Lavendels, Dr.Sc.ing., Vjačeslavs Šitikovs, Dr.Sc.ing.

 • 1.modulis. Informātikas apguves iespējas vidusskolā - (24 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.
Programmēšanas pamatu apguve skolā

Programma paredzēta skolotājiem, kuri māca vai mācīs programmēšanas pamatus. Tālākizglītības programmas ir sadalīta divos 24 stundu moduļos "Programmēšanas valodu mācīšanas metodika" un "Algoritmu un datu struktūru mācīšanas metodika". Nodarbību laikā skolotāji apgūs programmēšanas valodu, algoritmu un datu struktūru mācīšanas metodiku, un praktiski izstrādās uzdevumu komplektu, pārbaudes darbus un mācību stundu izvērstos plānus, kā arī piedalīsies semināros un savstarpēji apmainīsies ar savas prakses piemēriem un risinās problēmjautājumus.
Programmas autori: Iveta Gultniece, Jurijs Lavendels, Dr.Sc.ing., Vjačeslavs Šitikovs, Dr.Sc.ing., Vija Vagale, Mg.Sc.comp., Inta Znotiņa, Mg.Sc.educ.

 • 1.modulis. Programmēšanas valodu mācīšanas metodika - (24 māc.st.)
 • 2.modulis. Algoritmu un datu struktūru mācīšanas metodika - (24 māc.st.)
08.2011. - 09.2013. No 27.06.2011.

22.06.2011. K.Brikmane.
Aktualitāte projekta īstenošanā

27.jūnijā darbību uzsāks elektroniskā kursu dalībnieku un lietotāju reģistrācijas uzskaites un e-mācību vides nodrošināšanas sistēma. Sistēma darbosies visu projekta īstenošanas laiku – līdz 2013.gada novembrim.
Lai neradītu sistēmas traucējumus, vēršam Jūsu uzmanību, ka pieteikšanos kursiem Jūs varat veikt jebkurā sev izdevīgā laikā (ne tikai 27.jūnijā).
Aicinām izpētīt programmu piedāvājumu un veikt izvēli atbilstoši savām profesionālajām vajadzībām!
Kursu norise plānota pēc reģionālā principa un visu projekta īstenošanas laiku, tāpēc satraukumam, ka grupas būs nokomplektētas un nebūs vietu, nav pamata. Tālākizglītības programmu piedāvājums regulāri tiks aktualizēts.

03.06.2011. K.Brikmane.
Vispārējās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides tālākizglītības programmas

Projekta eksperti ir izstrādājuši 38 pedagogu profesionālās pilnveides programmas.
Aicinām iepazīties ar izstrādāto programmu anotācijām un programmu veidojošiem moduļiem, aktivizējot Jūsu izvēlētās programmas nosaukumu.
Elektroniska pieteikšanās kursiem notiks no 27.jūnija, kad darbību uzsāks elektroniskā kursu un lietotāju reģistrācijas uzskaites un e-mācību vides norošināšanas sistēma.

11.01.2011. G.Kaufmane.
Turpinās pieteikšanās uz pedagogu profesionālās pilnveides programmām

Turpinās pedagogu pieteikšanās uz ESF līdzfinansētā projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” profesionālās pilnveides programmām:

„Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana angļu valodā” (120 stundas)

Programmas mērķis ir uzlabot un pilnveidot angļu valodas prasmi, lai veicinātu plašāku pieejamo mācību resursu izmantošanu un sekmētu līdzdalību dažādos projektos un mobilitāti. Sākotnējai valodas prasmei ir jāatbilst Eiropas kopējās pamatnostādnēs aprakstītajam valodas apguves līmenim A2 / B1. Uz tālākizglītības kursiem tiek aicināti vismaz 2  vienas skolas pārstāvji, kuru dalību kursos piesaka izglītības iestādes vadītājs.

Attīstības izglītības projektu izveide un vadība (24 stundas)

Programma piedāvā teorētiskās zināšanas un metodiku demokrātiskas vides nodrošināšanā (piem., kā vērtēt savu un citu rīcību; kā piedalīties lēmumu pieņemšanā grupiņā, ģimenē; kā izvēlēties rotaļas vadītāju; kā mērķtiecīgi un atbildīgi sadarboties; kā strādāt ar informāciju; kā veidot izpratni par cilvēka un sabiedrības attīstības norisēm). Attīstības izglītības saturs ietver astoņus pamatjautājumus: dažādība, cilvēktiesības, savstarpējā mijiedarbība, ilgtspējīga attīstība, vērtības un uzskati, sociālais taisnīgums, konfliktu risināšana, globālā pilsonība. Programmas saturs vērsts uz dalībnieku personīgās pieredzes aktualizēšanu un tās projicēšanu attīstības izglītības globālajā dimensijā. Tās ir būtiskas tēmas ne vien priekšmetu apguvē, bet arī ļoti būtiskas klašu audzinātājiem un skolas attīstības plānošanā no sākumskolas līdz pat vidusskolai. Programmā paredzēta attīstības izglītības aktivitāšu plānošanas, ieviešanas un izvērtēšana metodikas apguve. Uz tālākizglītības kursiem tiek aicināti vismaz 2 vienas skolas pārstāvji

Sadarbība, komunikācija un sevis menedžments efektīvam izglītības procesam (24 stundas)

Programmas saturs iekļauj tēmas:

 • Kas ietekmē savstarpējo komunikāciju? Komunikācijas šķēršļi. Konflikti, to risināšanas iespējas.
 • Sadarbība, efektīvs komandas darbs, individuālo resursu apzināšana, izmantošana komandas darbā. Vērtības un vajadzības.
 • Emocionālās inteliģences attīstīšana profesionālajai darbībai un dzīves kvalitātes paaugstināšanai.
 • Starpkultūru saskarsme, komunikācija, attieksme pret citādo, tolerance, iedrošināšana. Dzīvesstila nozīme saskarsmes un sadarbības veidošanā.
 • Ikdiena stresa pārvaldīšanas iespējas.

Programmas metodika paredz praktisku, lietderīgu un piemērotu grupas un indivīdu konsultēšanas un supervīziju vadīšanas elementu mērķtiecīgu izmantošanu izglītībā strādājošo atbalstam;

Visi kursi tiks īstenoti 5 Latvijas reģionos — Rīgas, Latgales, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionā. Grupas tiks komplektētas atbilstoši pieprasījumam. Aizpildītu pieteikuma veidlapu lūdzam nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi dace.poriete@visc.gov.lv.

2010.gads

26.10.2010. Latvijas Universitāte.
Projekts "Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide"

Latvijas Universitāte ir uzsākusi īstenot projektu „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”. Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas 2007.-2013. gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”1.2.1 „Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība” pasākuma 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana” aktivitātes 1.2.1.2.3. apakšaktivitātes „Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana”.

07.10.2010. K.Brikmane.
Projekts izsludina pieteikšanos pedagogiem uz profesionālās pilnveides programmām

ESF līdzfinansētais projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” izsludina pieteikšanos pedagogiem uz profesionālās pilnveides programmām:

„Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana angļu valodā” (120 stundas)

Programmas mērķis ir uzlabot un pilnveidot angļu valodas prasmi,  lai veicinātu plašāku pieejamo mācību resursu izmantošanu un sekmētu līdzdalību dažādos projektos un mobiltāti. Sākotnējai valodas prasmei ir jāatbilst Eiropas kopējās pamatnostādnēs aprakstītajam valodas apguves līmenim A2 / B1. Uz tālākizglītības kursiem tiek aicināti vismaz 2  vienas skolas pārstāvji, kuru dalību kursos piesaka izglītības iestādes vadītājs.

„Teaching English - Learning Technologies for Classroom"  (48 stundas)

Britu padomes izstrādātās programmas mērķis ir mācīt skolotājus lietot jaunākos WEB 2.0 resursus (wiki, blog, podcast), kā arī sociālās komunikācijas platformas (Facebook, MySpace, Twitter u.c.), veidot stundu plānus, izmantojot jaunas Microsoft Word un Power Point iespējas. Pirmā nodarbība plānota visai grupai kopā (face-to-face), pārējās nodarbības būs individuālas - e-vidē. Sīkāka informācija Britu padomes mājas lapā http://www.teachingenglish.org.uk/train/learning-technologies-classroom-online

 “Primary Essentials” e-vidē (48 stundas)

Britu padomes izstrādātā programma paredzēta sākumskolas un pamatskolas angļu valodas skolotājiem, kuri strādā vai plāno strādāt ar 5 līdz 12 gadus veciem bērniem. Kursā izmantoti audio un video materiāli. Tas palīdzēs skolotājiem veidot savus stundu plānus saskaņā ar programmu un standartu, izvēlēties savu skolēnu mācīšanās stilam atbilstošākas darba metodes, veiksmīgāk iesaistīt stundās rotaļu, spēļu elementus un dziesmas. Daļa nodarbību būs individuālas - e-vidē, daļa - visai grupai kopā (face-to-face). Sīkāka informācija Britu padomes mājas lapā http://www.teachingenglish.org.uk/train/primary-essentials

Attīstības izglītības projektu izveide un vadība (24 stundas)

Programma piedāvā teorētiskās zināšanas un metodiku demokrātiskas vides nodrošināšanā (piem., kā vērtēt savu un citu rīcību; kā piedalīties lēmumu pieņemšanā grupiņā, ģimenē; kā izvēlēties rotaļas vadītāju; kā mērķtiecīgi un atbildīgi sadarboties; kā strādāt ar informāciju; kā veidot izpratni par cilvēka un sabiedrības attīstības norisēm). Attīstības izglītības saturs ietver astoņus pamatjautājumus: dažādība, cilvēktiesības, savstarpējā mijiedarbība, ilgtspējīga attīstība, vērtības un uzskati, sociālais taisnīgums, konfliktu risināšana, globālā pilsonība. Programmas saturs vērsts uz dalībnieku personīgās pieredzes aktualizēšanu un tās projicēšanu attīstības izglītības globālajā dimensijā. Tās ir būtiskas tēmas nevien priekšmetu apguvē, bet arī ļoti būtiskas klašu audzinātājiem un skolas attīstības plānošanā no sākumsskolas līdz pat vidusskolai. Programmā paredzēta attīstības izglītības aktivitāšu plānošanas, ieviešanas un izvērtēšana metodikas apguve. Uz tālākizglītības kursiem tiek aicināti vismaz 2  vienas skolas pārstāvji

Sadarbība, komunikācija un sevis menedžments efektīvam izglītības procesam (24 stundas)

Programmas saturs iekļauj tēmas:

 • Kas ietekmē savstarpējo komunikāciju? Komunikācijas šķēršļi. Konflikti, to risināšanas iespējas.
 • Sadarbība, efektīvs komandas darbs, individuālo resursu apzināšana, izmantošana komandas darbā. Vērtības un vajadzības.
 • Emocionālās inteliģences attīstīšana profesionālajai darbībai un dzīves kvalitātes paaugstināšanai.
 • Starpkultūru saskarsme, komunikācija, attieksme pret citādo, tolerance, iedrošināšana. Dzīvesstila nozīme saskarsmes un sadarbības veidošanā.
 • Ikdiena stresa pārvaldīšanas iespējas.

Programmas metodika paredz praktisku, lietderīgu un piemērotu grupas un indivīdu konsultēšanas un supervīziju vadīšanas elementu mērķtiecīgu izmantošanu izglītībā strādājošo atbalstam;

Visi kursi tiks īstenoti 5 Latvijas reģionos — Rīgas, Latgales, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionā.

Aizpildītu anketu lūdzam nosūtīt elektroniski uz e- pasta adresi karina.brikmane@visc.gov.lv . Pieteikumu kursiem sūtīt līdz 2010. gada 1.novembrim. Kursu īstenošanu plānots uzsākt š.g. novembrī. Grupas tiks komplektētas atbilstoši pieprasījumam.