Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 15.12.2008.

Eiropas Sociālā fonda projekts "Dabaszinātnes un matemātika" tika īstenots saskaņā ar 2008. gada 15. decembrī noslēgto vienošanos Nr. 2008/0002/1DP/2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/00 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Izglītības satura un eksaminācijas centru (kopš 2009. gada 1. jūlija Valsts izglītības satura centrs).

No projekta par Dabaszinātņu un matemātikas centru

2011.gada 31.decembrī noslēdzās VISC īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts „Dabaszinātnes un matemātika”. Laika posmā no 2008. gada15. decembra līdz 2011. gada 31.oktobrim projekta ietvaros tika pilnveidots pamatskolas mācību saturs dabaszinātnēs un matemātikā, izstrādāti un nogādāti skolām elektroniskie un drukātie mācību materiāli bioloģijā, fizikā, ķīmijā un matemātikā 7. – 9. klasei, veikta pedagogu profesionālā pilnveide, uzsāktas daudzveidīgas aktivitātes bērnu un jauniešu intereses veicināšanai par dabaszinātnēm un matemātiku un īstenotas citas aktivitātes pieejas maiņai dabaszinātņu un matemātikas izglītībā.

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs tapis uz Eiropas Sociālā fonda projekta „Dabaszinātnes un matemātika” bāzes. Tas izveidots ar mērķi veidot tiltu starp universitāti un skolu, strādājot ar talantīgajiem skolēniem, dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem, kā arī atrodot jaunus talantus. Jaunizveidotā centra uzdevumi ir veicināt jauniešu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, sekmēt inovāciju ienākšanu vispārējā izglītības sistēmā, pēctecību un sadarbību starp vispārējo un augstāko izglītību, popularizēt zinātni skolēnu un visas sabiedrības vidū, kā arī stiprināt pētniecisko darbību vispārējā izglītībā.