Statuss:
Īstenošanā
Projekta Digital Tools for Learning and Validation in VET and WBL logo

Digital Tools for Learning and Validation in VET and WBL: Training Program for VET Teachers, Trainers and Potential I-Coaches
No: 2020-1-LV01-KA202-077486

Informācija par projektu

Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs (VISC)
Īstenošanas laiks: 2020. gada 1. septembris -  2022. gada 31.augusts
Kopējais projekta finansējums: 278 633 eiro

Projekta kontaktpersona

Inta Baranovska
Tālr.: 67350961
e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv

Projekta mērķis

Pēdējos gados profesionālajā izglītībā (PI) sadarbībā ar nozarēm ir paveikts  nozīmīgs darbs digitālā mācību satura un metodisko materiālu izstrādē, tomēr individuālajā līmenī daudziem pedagogiem trūkst prasmes, kā veidot savus mācību materiālus vai  kā izmantot digitālos rīkus vērtēšanas procesā. Īpaši šī problēma  ir aktualizējusies  Covid - 19 pandēmijas dēļ. Kamēr vienai  daļai pedagogu  jaunā situācija ir liels izaicinājums, otriem  pāriešanu uz attālinātajām mācībām ir  iespēja parādīt, cik radošs un interesants var būt mācību process virtuālajā vidē.  Gan vieniem, gan otriem un arī mācību iestādēm kopumā jaunā situācija ir iemesls un stimuls paugstināt savu digitālo kapacitāti.  Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta “Dig4VET- Digitālie rīki profesionālājā izglītībā un darba vidē balstītās (DVB) mācībās”  mērķis ir pilnveidot PI skolotāju, prakšu/DVB vadītāju un e-treneru zināšanas un prasmes par digitālo rīku dažādību un motivēt  to pielietošanu  izglītības procesā un DVB; palielināt izpratni par Eiropas izstrādātajiem rīkiem DigCompEdu, SELFIE un to izmantošanas  iespējām.

Projekta uzdevumi:

  • Sagatavot pārskata ziņojumu par PI skolotāju un DVB/ prakšu vadītāju digitālajām prasmēm partnervalstīs  un partnerorganizācijās,
  • Izstrādāt un pilotēt profesionālās pilnveides programmu PI pedagogiem  un DVB/ prakšu vadītājiem par digitālo rīku imantošanu mācību  un vērtēšanas procesā; 
  • Organizēt  meistarklases  un seminārus, lai iepazīstinātu ar projekta rezultātiem; 
  • Izveidot atvērto mācību resursu datu bāzi ar praktiskiem  piemēriem

Projekta partneri:

  • Mācību centrs ITC International TEFL Certificate s.r.o - Čehija
  • Rīgas Mākslas un mediju tehnikums – Latvija
  • SIA Baltic Bright – Latvija
  • Viļņas Automehānikas un biznesa skola - Lietuva
  • Profesionālās izglītības centrs COOPETAPE – Portugāle
  • Oulu Lietišķo zinātņu universitāte – Somija