Statuss:
Īstenošanā
Projekta IDES logo

Informācija par projektu
Projekta numurs: 2019-1-SK01-KA202-060776
Vadošais partneris: Košices pašpārvaldes reģions - Slovākija
Īstenošanas laiks: 2019. gada 1. decembris – 2022.gada 31. maijs
Kopējais projekta finansējums: 174 731 eiro

Projekta kontaktpersona
Inta Baranovska
Tālr.: 67226535
e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv

Projekta mērķis
Darba vidē balstītas (DVB) mācības  ir viens no priekšnoteikumiem, lai mazinātu jauniešu bezdarba līmeni Eiropā. Jauniešu bezdarbs Eiropā  turpina pieaugt - katrs sestais jaunietis, kas meklē darbu, nevar to atrast. Saskaroties ar bezdarba problēmām, būtu ieteicams pārliecināties, vai profesionālās izglītības sistēma spēj nodrošināt darba tirgum nepieciešamo prasmju apguvi, kas, savukārt,  palīdzētu jauniešiem nekavējoties iekļauties darba tirgū un būt konkurētspējīgiem. Tas arī dotu iespēju vairāk nodarbināt vietējos cilvēkresursus, sekmētu ekonomisko attīstību lauku teritorijās un novērstu intelektuālā darbaspēka emigrāciju. Projekta partnervalstīs - Latvijā, Polijā, Slovākijā un Slovēnijā ir līdzīgas izglītības sistēmas un vērojamas arī līdzīgas problēmas: neatbilstība starp izglītības piedāvājumu un darba tirgus prasībām; jauniešu skaits, kas izvēlas profesionālo izglītību pēc pamatizglītības iegūšanas procentuāli  ir mazāks par to jauniešu skaitu, kas turpina mācības vidusskolās; potenciālo profesionālās izglītības audzēkņu nepietiekama informētība par DVB mācību priekšrocībām; likumdošanas nepilnības.

Projekta uzdevumi:

  • Veikt salīdzinošo analīzi par DVB mācībām projektā iesaistītajās valstīs
  • Iepazīties ar partnervalstu DVB mācību specifiku un labās prakses piemēriem
  • Radīt komunikācijas rīkus, lai veiksmīgāk uzrunātu potenciālos profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus un tos uzņēmumus, kas nākotnē varētu iesaistīties DVB mācībās
  • Izstrādāt ieteikumus izglītības politikas veidotājiem DVB  mācību pilnveidei

Projekta partneri:

  • Valsts izglītības satura centrs - Latvija
  • Žešovas reģionālās attīstības aģentūra - Polija
  • Slovēnijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera – Slovēnija
  • Košices reģionālās attīstības atbalsta aģentūra -  Slovākija