Statuss:
Noslēdzies
Projekta IDES logo

Informācija par projektu
Projekta numurs: 2019-1-SK01-KA202-060776
Vadošais partneris: Košices pašpārvaldes reģions - Slovākija
Īstenošanas laiks: 2019. gada 1. decembris – 2022.gada 31. maijs
Kopējais projekta finansējums: 174 731 eiro

Projekta kontaktpersona
Inta Baranovska
Tālr.: 67226535
e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv

Projekta mērķis
Darba vidē balstītas (DVB) mācības  ir viens no priekšnoteikumiem, lai mazinātu jauniešu bezdarba līmeni Eiropā. Jauniešu bezdarbs Eiropā  turpina pieaugt - katrs sestais jaunietis, kas meklē darbu, nevar to atrast. Saskaroties ar bezdarba problēmām, būtu ieteicams pārliecināties, vai profesionālās izglītības sistēma spēj nodrošināt darba tirgum nepieciešamo prasmju apguvi, kas, savukārt,  palīdzētu jauniešiem nekavējoties iekļauties darba tirgū un būt konkurētspējīgiem. Tas arī dotu iespēju vairāk nodarbināt vietējos cilvēkresursus, sekmētu ekonomisko attīstību lauku teritorijās un novērstu intelektuālā darbaspēka emigrāciju. Projekta partnervalstīs - Latvijā, Polijā, Slovākijā un Slovēnijā ir līdzīgas izglītības sistēmas un vērojamas arī līdzīgas problēmas: neatbilstība starp izglītības piedāvājumu un darba tirgus prasībām; jauniešu skaits, kas izvēlas profesionālo izglītību pēc pamatizglītības iegūšanas procentuāli  ir mazāks par to jauniešu skaitu, kas turpina mācības vidusskolās; potenciālo profesionālās izglītības audzēkņu nepietiekama informētība par DVB mācību priekšrocībām; likumdošanas nepilnības.

Projekta uzdevumi:

  • Veikt salīdzinošo analīzi par DVB mācībām projektā iesaistītajās valstīs
  • Iepazīties ar partnervalstu DVB mācību specifiku un labās prakses piemēriem
  • Radīt komunikācijas rīkus, lai veiksmīgāk uzrunātu potenciālos profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus un tos uzņēmumus, kas nākotnē varētu iesaistīties DVB mācībās
  • Izstrādāt ieteikumus izglītības politikas veidotājiem DVB  mācību pilnveidei

Projekta partneri:

  • Valsts izglītības satura centrs - Latvija
  • Žešovas reģionālās attīstības aģentūra - Polija
  • Slovēnijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera – Slovēnija
  • Košices reģionālās attīstības atbalsta aģentūra -  Slovākija

 

Projektā sagatavotās publikācijas

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Darba vidē balstītu mācību sistēmu salīdzinošā analīze
Darba vidē balstītas mācības, kas ir viens no priekšnoteikumiem, lai mazinātu jauniešu bezdarba līmeni Eiropā. Dalībvalstīm būtu ieteicams pārliecināties, vai profesionālās izglītības sistēma spēj nodrošināt darba tirgum nepieciešamo prasmju apguvi, kas, savukārt, palīdzētu jauniešiem iekļauties darba tirgū un būt konkurētspējīgiem

Komunikācijas plāns
Komunikācijas plāns ir IDES projektā izstrādāts ceļvedis profesionālajai izglītībai Polijā, Slovākijā, Slovēnijā un Latvijā. Tā mērķis ir  informēt sabiedrību par projektu un tā rezultātiem, kā arī veicināt izpratni par profesionālo izglītību un darba vidē balstītām mācībām.

Brošūra
Brošūrā atrodami IDES projekta partneru apkopotie profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu, pedagogu un uzņēmēju viedokļi un atziņas par darba vidē balstītām mācībām.

Video
Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi dalās pārdomās par to, kādēļ izvēlējušies apgūt profesionālo izglītību.