Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 31.03.2010.

11.04.2011. A.Irbe.
Projekta noslēgums

Valsts izglītības satura centrs no 2010.gada 1.aprīļa līdz 2011.gada 31.martam ir īstenojis Eiropas Sociālā fonda 1.5.1.3.1. apakšaktivitātes “Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana” projektu “Inovāciju ieviešana iestādes pamatdarbības procesos” (2009.gada 12.marta vienošanās Nr.1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/032/24).
Projekta gaitā tika izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kompetenču pieeja, tika organizēta darbinieku profesionālās kompetences paaugstināšana, kā arī ārējās komunikācijas izvērtēšana.
VISC kvalitātes vadības sistēma tika veidota iGrafx programmā. Tā satur vadības sistēmas strukturālu attēlojumu, VISC noritošo darbības procesu mijiedarbības attēlojumu un vadības, atbalsta un pamata darbības izlases procesu aprakstu. Visiem VISC nodarbinātajiem tuvākajā nākotnē tiks dota iespēja elektroniski pārskatīt VISC vadības sistēmu un caur to piekļūt apkopotiem darbam nepieciešamajiem atbalsta dokumentiem, iekšējiem normatīvajiem aktiem un veidlapām. Notikuši arī semināri par kvalitātes vadības sistēmas izmantošanu iestādē.
Lai ieviestu kompetenču sistēmu iestādes ierēdņu un darbinieku ikgadējās novērtēšanas procesā, visiem darbiniekiem noteiktas 5 kompetences (komunikācijas prasmes, plānošana un kontrole, attiecību veidošana un sadarbība, orientācija uz attīstību, profesionālās kompetences). Nodaļu vadītājiem noteikta papildu kompetence – personāla vadība, savukārt Valsts valodas pārbaudes nodaļas darbiniekiem noteiktas arī individuālās kompetences. Izstrādāta arī kompetenču modeļa rokasgrāmata.
24 VISC darbiniekiem tika noorganizēts apmācību cikls “Darbs komandā un saskarsme” par dažādām tēmām – darbs komandā, komunikācija, iekšējā informētība, saskarsme, konfliktu risināšana.
Tika veikta ārējās komunikācijas izvērtēšana un rekomendāciju izstrāde – VISC ārējās komunikācijas mērķauditorijas aptauja, veikts VISC mājas lapas izvērtējums un sagatavoti 30 ieteikumi VISC mājas lapas uzlabojumiem.
Projekta gaitā notika vairākas darba grupas sanāksmes, intervijas un semināri.

29.12.2010. A.Irbe.
Projekta gaita

Projekta īstenošanas sākumā tika veikts esošās Valsts izglītības satura centra vadības sistēmas novērtējums, lai izstrādātu piemērotu vadības sistēmas modeli (saskaņā ar starptautiskā standarta ISO 9001:2008 prasībām un kopējā novērtēšanas ietvara „Common Assessment Framework” kritērijiem), kā arī sniegti priekšlikumi procesu un vadības sistēmas efektivitātes uzlabošanai. Ir sagatavota VISC kvalitātes vadības sistēmas dokumentācijas struktūra, procesu saraksts ar atbildīgajiem darbiniekiem un izstrādāti trīs vadības procesu apraksti– darba plāna izstrāde un izpildes analīze, kvalitātes vadības audits, neapbilstoša pakalpojuma vadība. Oktobrī un novembrī notika apmācības 20 darbiniekiem par kvalitātes vadības sistēmas pamatprincipiem, kā arī tika apmācīti 20 darbinieki (procesu īpašnieki) par procesu pieeju un rezultātu mērīšanu. Uzsākts darbs pie pamatdarbības un atbalsta procesu izstrādes. Darbinieki tika iepazīstināti ar kompetenču pieeju ar mērķi to izmantot ikgadējā darba izpildes vērtēšanā. Notiek darbs pie iestādes, struktūrvienību un darbinieku līmeņa kompetenču noteikšanas. Uzsākts darbs pie ārējās komunikācijas izvērtējuma, veikta darbinieku anketēšana par individuālo komunikāciju ar ārējām auditorijām. Decembrī tika organizēts vadības pārskats par projekta progresu un pārskatīti ar KVS izstrādi un ieviešanu saistītie jautājumi.

29.09.2010. A.Irbe.
Projekta uzsākšana

Valsts izglītības satura centrs iepirkumu procedūras rezultātā (identifikācijas Nr. VISC 2010/71) 2010.gada 24.septembrī ir noslēdzis līgumu par ESF projekta „Inovāciju ieviešana iestādes pamatdarbības procesos” īstenošanu Valsts izglītības satura centrā. Projekta gaitā paredzēts izveidot un ieviest kvalitātes vadības sistēmu, izstrādāt procesu sistēmu un kompetenču pieejas ieviešanu, veikt ārējās komunikācijas izvērtēšanu, kā arī paaugstināt darbinieku profesionālo kompetenci. Projekta īstenošanas laikā notiks vairāki informatīvi un apmācību semināri, projekta mērķu sasniegšanai tiks veidotas darba grupas, kā arī organizētas intervijas ar darbiniekiem. Darbu uzsākot, Izpildītāja konsultanti novērtēs un izanalizēs organizācijas līdzšinējo darba praksi un noteikts atbilstības līmeni ISO 9001:2008 standarta prasībām un CAF kritērijiem. Tiks izstrādāts sākotnējais ziņojums, ietverot esošās situācijas novērtējumu, darba plānu ar termiņiem un projekta īstenošanas risku novērtējumu.