Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 26.06.2020.

Informācija par projektu
Learning to Be: Development of Practices and Methodologies for Assessing Social, Emotional and Health Skills within Education Systems
Identifier: 582955-EPP-1-2016-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY
Vadošais partneris: Lietuvas bērnu un jaunatnes centrs, Lietuva
Īstenošanas laiks: 2017.gada 1.februāris – 2020.gada 31.janvāris
Kopējais projekta finansējums: 1 576 810 EUR

Projekta kontaktpersona
Aija Peršēvica
E-pasts: aija.persevica@gmail.com

Projekta mērķis
Projekta mērķis: Projekta ietvaros pētnieki septiņās valstīs izstrādās sociāli emocionālās mācīšanās teorētisko modeli un izveidos praktiskus instrumentus skolām sociāli emocionālās mācīšanās novērtēšanai, kurus skolotāji, skolēni, vecāki, izglītības iestāžu vadība varēs izmantot sava darba pašvērtēšanai. Šie instrumenti tiks adaptēti un 2018./2019. mācību gada laikā aprobēti piecās valstīs – Latvijā, Lietuvā, Slovēnijā, Itālijā un Spānijā, katrā valstī pētījumā iesaistot divdesmit skolas. Helsinku Universitātes pētnieki (Somija) izvērtēs šo instrumentu izmantošanas ietekmi skolās.

Projekta uzdevumi
Viens no būtiskiem projekta uzdevumiem ir sekmēt sociāli emocionālo prasmju novērtēšanas nozīmīgumu skolās, lai nodrošinātu šādu neakadēmisko sniegumu atpazīšanu un attīstīšanu.

Sadarbības partneri

  • Valsts izglītības satura centrs – Latvija
  • Lojola Andalūzija Universitāte – Spānija
  • Pētījumu un attīstības institūts "Utrip" – Slovēnija
  • Izglītības un zinātņu institūts – Portugāle
  • Milano-Bicocca Universitāte – Itālija
  • Sociālās un emocionālās mācīšanās institūts – Lietuva
  • Lietuvas izglītības un zinātnes ministrija – Lietuva
  • Helsinku Universitāte – Somija