Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 26.06.2020.

Informācija par projektu

SKILLS4VET: Training of VET Teachers on Key Skills to Increase the Employability of VET Students
No: 2016-1-TR01-KA202-036086
Vadošais partneris: Abidinpasa tehniskais licejs (Turcija)
Īstenošanas laiks: 2016.gada 1.septembris – 2018.gada 31.augusts
Kopējais projekta finansējums: 223 610 EUR

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt profesionālās izglītības pedagogu izpratni par audzēkņiem nepieciešamajām transversālajām prasmēm un sniegt praktiskus ieteikumus to attīstīšanai mācību procesā.
Profesionālās izglītības skolu audzēkņi lielākoties uzsāk darba gaitas uzreiz pēc iestādes absolvēšanas, tāpēc mācību laikā apgūto zināšanu un prasmju kopumam ir liela nozīme topošā profesionāļa karjeras attīstībā. Lai ikviens indivīds spētu konkurēt un būt veiksmīgs darba tirgū, papildu profesionālajām prasmēm ne mazāk svarīgi ir attīstīt transversālās prasmes. Profesionālās izglītības pedagogu uzdevums ir palīdzēt audzēkņiem attīstīt transversālās prasmes jau skolā, integrējot tās mācību priekšmetu saturā. Lai tas īstenotos praksē, vispirms pašiem pedagogiem nepieciešams izprast šo prasmju nozīmi ikviena cilvēka dzīvē. Projektā tiks likts uzsvars uz sekojošo transversālo prasmju pilnveidi – komandas darbs, iniciatīva un radošums, problēmu risināšana un kritiskā domāšana

Projekta uzdevumi

  • Izveidot vērtēšanas instrumentu un veikt izpēti projekta dalībvalstīs par transversālo prasmju lietojumu un pilnveides vajadzībām profesionālās izglītības pedagogiem;
  • Izstrādāt profesionālās pilnveides programmu un organizēt pilotseminārus;
  • Sagatavot ziņojumu par projekta pētnieciskās un praktiskās daļas rezultātiem.

Sadarbības partneri

  • Abidinpasa tehniskais licejs – Turcija
  • Gazi Universitāte – Turcija
  • APEC izglītības projektu un konsultāciju centrs – Turcija
  • Navaras reģiona rūpniecības asociācija – Spānija
  • Valsts izglītības satura centrs – Latvija
  • Tehniskā koledža ETP Sico – Portugāle