Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 26.06.2020.

Informācija par projektu
TRACK-VET: Developing, assessing and validating transversal key competences in the formal initial and continuing VET
No: 2017-1-PL01-KA202-038732
Vadošais partneris: Varšavas Ekonomikas augstskola
Īstenošanas laiks: 2017.gada 1.septembris – 2020.gada 30.aprīlis
Kopējais projekta finansējums: 403 880 EUR

Projekta kontaktpersona
Aina Špaca
Tālr. 67350961
E-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv

Projekta mērķis
Projekta mērķis: sagatavot izpētē balstītus ieteikumus Eiropas Savienības (ES) valstu izglītības politikas veidotājiem un citām ieinteresētajām pusēm, kas piedalās transversālo pamatkompetenču attīstīšanā, novērtēšanā un atzīšanā sākotnējā profesionālajā izglītībā (PI) un profesionālajā tālākizglītībā (PT).
Vairākos ES stratēģiskajos dokumentos, tai skaitā, Eiropas ministru 2015.gada 22.jūnijā pieņemtajā Rīgas deklarācijā un Jaunu prasmju programma Eiropai (2016) ir uzsvērts, ka sākotnējās PI programmās papildus specifiskām profesionālām prasmēm ir svarīgi attīstīt transversālās kompetences, jo tās veido pamatu turpmākai karjerai, aktīvai dzīvei mūsdienu sabiedrībā un darba tirgū. Tajā pašā laikā ES politikas dokumentos un zinātniskajos pētījumos secināts, ka transversālo kompetenču izvērtēšana joprojām ir izaicinājums, tāpēc ir jāturpina izstrādāt rīkus šo kompetenču vērtēšanai. Transversālo pamatkompetenču vērtēšana ir problemātiska valstīs, kurās profesionālās izglītības kvalifikācija tiek piešķirta, pamatojoties uz summatīvo vērtēšanu - centralizētajiem valsts un atsevišķu nozaru organizētajiem eksāmeniem. Projektā TRACK-VET galvenā vērība tiks pievērsta transversālo pamatkompetenču mācīšanās mācīties, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīva un uzņēmējdarbība, kultūras izpratne un izpausme attīstīšanai, novērtēšanai un atzīšanai PI un PT.

Projekta uzdevumi

  • Izstrādāt pētījuma metodiku un sagatavot valstu nacionālos ziņojumus;
  • Piedāvāt risinājumus/modeļus transversālo pamatkompetenču attīstīšanā, vērtēšanā un atzīšanā sākotnējā profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā;
  • Prezentēt projekta dalībvalstu pieredzi starptautiskā konferencē;
  • Sagatavot rekomendācijas izglītības politikas veidotājiem un īstenotājiem.

Sadarbības partneri

  • Profesionālās izglītības pētījumu institūts – Austrija
  • Valsts izglītības satura centrs – Latvija
  • Kvalifikāciju pētījumu centrs – Francija
  • Fafo Darba un sociālo pētījumu institūts – Norvēģija
  • Nacionālais sertificēto izglītības mērījumu institūts – Slovākija
  • Mateja Bela Universitāte – Slovākija

Noslēguma konference [PDF]