Statuss:
Noslēdzies

ERAF vizuālais ansamblis

Informācija par projektu

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts.

Projekta numurs: 2.2.1.1./19/I/001

SAM 2.2.1. Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību

Īstenošanas laiks: 02.08.2019. – 01.12.2023.

Finansējuma saņēmējs: Izglītības un zinātnes ministrija

Projekta kopējais attiecināmais finansējums: 3 075 802.53 EUR

Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 85% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 2 614 432.16 EUR

Valsts budžeta finansējums 15% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 461 370.37 EUR


Aktuālā informācija par projekta gaitu pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas vietnē un sadaļā Aktualitātes

Projekta risinājuma attīstības vadītāji:

 • valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa optimizācija, attīstot efektīvus un modernus risinājumus valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa atbalstam, tai skaita nodrošinot iespēju valsts pārbaudījumus vai to daļas kārtot e-vidē, kā arī uzlabojot informācijas apmaiņas un datu apstrādes iespējas;
 • informācijas noplūdes risku samazināšana, attīstot risinājumus, kas ierobežotu cilvēcisko faktoru valsts pārbaudījumu satura sagatavošanā un izplatīšanā valsts pārbaudījumu organizēšanas procesos;
 • publiskās pārvaldes pakalpojumu pilnveidošana, attīstot lietotajiem draudzīgus e-pakalpojumus, piemēram, Valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātu elektronisku pieejamību.
 • Izstrādāt un aprobēt risinājumus valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu modernizēšanai;
 • Pilnveidot publiskās pārvaldes pakalpojumus, nodrošinot informācijas elektronisku pieejamību; 
 • Izstrādāt risinājumus, kas mazina pārbaudes darbu priekšlaicīgas izzināšanas riskus; 
 • Izstrādāt normatīvo regulējumu valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas darbībai.

Pilnveidota Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma atbilstoši projektā plānotajiem mērķiem un aktivitātēm.

Projekta "Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide" īstenotājs ir Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Valsts valodas centru un Rīgas valstspilsētas aģentūru "Rīgas digitālā aģentūra".

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" projekts "Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide"

IZM_ESF_vizualo_elementu_ansamblis

 

Publicēts: 31.08.2023.

Aktualitātes projekta “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide” Nr. 2.2.1.1./19/I/001 ietvaros

Izglītības un zinātnes ministrija projekta Nr.2.2.1.1/19/I/001  “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide” (turpmāk – Projekts) ietvaros ir pilnveidojusi Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmu (pilnveidots centralizēto eksāmenu un necentralizēto valsts pārbaudījumu, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un valsts valodas prasmes pārbaudījumu organizēšanas process, tai skaitā nodrošinot iespēju pilnu pārbaudījuma procesu nodrošināt arī digitālā veidā).

2022./2023. mācību gads bija pirmais, kad visi skolēni gan pamata, gan vidējās izglītības posmā kārtoja eksāmenus atbilstoši jaunajam mācību saturam un pirmo reizi šajā mācību gadā noslēguma pārbaudījumi 9. klases skolēniem tika vērtēti centralizēti un sertifikāti izsniegti elektroniski. 9. klases eksāmeni sākās š.g. 24. maijā ar eksāmenu svešvalodās, kam sekoja pārbaudījums latviešu valodā un matemātikā. Kopumā 9. klases eksāmenus šajā mācību gadā kārtoja ap 18 000 skolēnu. Savukārt, vidusskolas 2022./2023. mācību gada eksāmenu sesija sākās 15. maijā ar optimālā līmeņa eksāmenu latviešu valodā un augstākā līmeņa eksāmenu latviešu valodā un literatūrā, kam sekoja 17. maijā eksāmens programmēšanā, kurā uzdevumu izpilde notika elektroniski Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā. Kopumā šī mācību gada noslēgumā centralizētos eksāmenus vidējās izglītības posma noslēgumā kārtoja vidēji 12 000 skolēnu optimālajā līmenī. Lielākais kārtotāju skaits augstākā līmeņa eksāmenos šajā mācību gadā bija angļu valodā, kuru kārtot izvēlējās teju 6000 skolēnu.

Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs kopā ar iesaistītajiem tehnisko risinājumu partneriem, RIX Technologies un Corporate Systems, operatīvi novērsa radušās problēmas datu sinhronizācijas nodrošināšanā saistībā ar 9. klases centralizēto eksāmenu rezultātu atspoguļošanu elektroniskā veidā (izmantojot e-pakalpojumu). Izglītības un zinātnes ministrija vērš uzmanību, ka 9. klases centralizēto eksāmenu rezultātu pieejamības nodrošināšanas procesā konstatētas problēmas datu sinhronizācijā starp platformām neietekmēs projekta mērķa un rādītāju sasniegšanu.

Tāpat projekta ietvaros ir nodrošināta un veiksmīgi norit valsts valodas prasmes pārbaudes elektroniski. Vairāk informācijas Valsts izglītības satura centrs mājaslapā.

 

Publicēts: 28.02.2023.

2022. gada 23. novembrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 831 ir apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 22. oktobra rīkojumā Nr. 535 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 43.0 versija)". Grozījumi veikti, pagarinot projekta “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide” īstenošanas laiku no 42 mēnešiem līdz 52 mēnešiem un iekļaujot papildu aktivitāti projekta īstenošanā Resursu uzskaites un monitoringa informācijas sistēmas izstrādei.

Projektā piesaistīts jauns sadarbības partneris - Rīgas valstspilsētas aģentūra "Rīgas digitālā aģentūra" (turpmāk - RDA) un pagarināts Projekta īstenošanas termiņš līdz 2023. gada 1. decembrim. Sadarbībā ar RDA tiks izstrādāta Resursu uzskaites un monitoringa informācijas sistēma (turpmāk - RUMIS) izglītības procesam nepieciešamo datoru un citu palīglīdzekļu reģistrēšanai un izsniegšanai, tādējādi veicinot sadarbības memorandā "Dators ikvienam bērnam" noteikto mērķu sasniegšanu. RUMIS tehniskais risinājums tiks izstrādāts tā, lai turpmāk nākotnē (nākamajās projektu kārtās) stratēģiski šo informācijas sistēmu varētu plānot kā atkalizmantojamu IKT risinājumu par jebkuru palīglīdzekļu uzskaiti un pārvaldību (ne tikai datoru uzskaitei un pārvaldībai), mazinot alternatīvu risinājumu izstrādes un uzturēšanas izdevumus valsts pārvaldē, kā arī nākotnē paredzot iespēju jau esošajiem risinājumiem migrēt uz projekta ietvaros izstrādājamo informācijas sistēmu.

RUMIS un izveidotais e-pakalpojums "Pieteikums skolēna datoram” prasīs mazāku izglītības iestāžu darbinieku resursu pakalpojuma sniegšanai un pārvaldības procesa izpildei (datu apkopošanai par pieteikumiem; datortehnikas pieņemšanai - nodošanai; datortehnikas lietošanas monitoringa nodrošināšanai). Izglītojamo vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem, kuriem RUMIS un izveidotajā e-pakalpojumā "Pieteikums skolēna datoram” tiks sniegta iespēja iesniegt pieteikumu elektroniski, samazināsies administratīvais slogs resursu pieteikšanas procesā, ņemot vērā, ka to būs iespēja izdarīt attālināti, papildus nedodoties uz izglītības iestādi.

Turpinās darbs pie Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas (turpmāk – VPIS)  pilnveidojumu izstrādes un VPIS ieviešanas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 398 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību", kas paredz pārbaudījumu vai to daļu kārtošanu elektroniski, iepirkuma Nr. IZM 2022/15/AK/ERAF “Valsts pārbaudījumu uzdevumu ievade Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (uzdevumu bankas izveide)” rezultātā 2022. gada 16. novembrī noslēgts līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti par uzdevumu ievadi VPIS. Līguma ietvaros veikta uzdevumu ievade, lai nodrošinātu izmēģinājuma pārbaudījumu saturu.

2022. gada 4. ceturksnī uzsākta VPIS risinājuma aprobācija, 2022. gada oktobrī noritējuši diagnosticējošie darbi profesionālās izglītības iestādēs, piedaloties 11 566 izglītojamajiem. 2022. gada novembrī noticis izmēģinājuma centralizētais eksāmens angļu valodā, veiksmīgi piedaloties 1459 izglītojamiem, kā arī norisinājās testa profesionālās kvalifikācijas eksāmens Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādēs, piedaloties 572 izglītojamajiem, savukārt, 2022. gada decembrī tika organizēts izmēģinājuma centralizētais eksāmens latviešu valodā, piedaloties 4508 skolēniem.

 

Publicēts: 12.07.2022. 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), kā finansējuma saņēmējs, turpina darbu pie projekta “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide” Nr. 2.2.1.1./19/I/001 (Projekts) īstenošanas un ieviešanas.

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas (turpmāk – Sistēma) pilnveidojumu izstrādes ietvaros ir veikta Sistēmas esošās funkcionalitātes modernizācija un tās papildināšana ar funkcionalitāti, lai nodrošinātu valsts valodas prasmes pārbaudi, diagnosticējošo darbu, centralizēto eksāmenu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu veikšanu elektroniski. Nodrošinot sistēmas funkcionalitāšu atbilstību prasībām, kā arī pārbaudījumu biznesa procesa vajadzībām, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un SIA "Ernst&Young Baltic", kā piesaistītajiem konsultantiem, tiek veikta Sistēmas funkcionalitāšu akcepttestēšana, kā arī sagatavotās dokumentācijas kvalitātes pārbaude. Pēc Sistēmas akcepttestēšanas, kā arī papildu pasūtīto prasību realizācijas ir plānota sistēmas funkcionalitātes aprobācija, iesaistot izglītības iestādes risinājuma eksperimentālajā ekspluatācijā.

2022. gada 21. jūnijā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 441 ir apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 22. oktobra rīkojumā Nr. 535 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 43.0 versija)". Grozījumi veikti, nosakot projekta īstenošanas termiņu līdz 2023. gada februārim un iekļaujot papildu aktivitāti, lai Projekta ietvaros tiktu nodrošināta risinājuma ieviešanai nepieciešamā aprobācija un saturiskais atbalsts nozares lietotājiem, Sistēmā izveidojot uzdevumu bankas krātuvi.

2022. gada 1. septembrī stājas spēkā 2022. gada 5. jūlijā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Nr. 398 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību", kas paredz pārbaudījumu vai to daļu kārtošanu elektroniski.

Lai nodrošinātu lietotāju pakāpenisku pāreju pārbaudījumu kārtošanai elektroniskā vidē, kā arī uzlabotu lietotāju spēju patstāvīgi darboties Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā, pēc funkcionālās izstrādes, un akcepttestēšanas ir nepieciešams pārbaudījumu uzdevumu paraugus un uzdevumus no papīra formāta uzdevumiem pārstrādāt par uzdevumiem, kurus var pildīt elektroniski un izmantot valsts pārbaudījumu  ģenerēšanai. Uzdevumu ievadīšanai Sistēmā, lai izveidotu uzdevumu bankas krātuvi, 2022. gada 27. maijā ir  izsludināts iepirkums Nr. IZM 2022/15/AK/ERAF “Valsts pārbaudījumu uzdevumu ievade Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (uzdevumu bankas izveide)” ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2022. gada 18. jūlijam. Ar Iepirkuma dokumentāciju ir iespējams iepazīties Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Vienlaikus, 2022. gada 1. un 2. ceturksnī Projekta ietvaros tika organizētas lietotāju un sistēmas administratoru funkcionalitātes apmācības, kā arī uzdevumu veidošanas mācības, lai nodrošinātu lietotāju kompetenci darbā ar sistēmas funkcionālajiem moduļiem.

 

Publicēts: 16.02.2022.

Īstenoti Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas pilnveides 1. posma izstrādes darbi

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk tekstā – IZM), kā finansējuma saņēmējs, turpina darbu pie projekta “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide” Nr. 2.2.1.1./19/I/001 (turpmāk – Projekts)  īstenošanas un ieviešanas.

Sadarbībā ar izstrādātāju A/S “RIX Technologies” no 2021. gada 6. septembra tiek īstenota Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas pilnveidojumu izstrāde un ieviešana, , 2022. gada 4. februārī izstrādātājs ir iesniedzis  pirmā posma nodevums ar valsts valodas prasmes  pārbaužu funkcionalitāti, uzsākti pirmā posma akcepttestēšanas darbi un tiek turpināti otrā posma izstrādes darbi, lai sagatavotu risinājumu diagnosticējošo pārbaudījumu īstenošanai sistēmā.

Projekta ietvaros veikta informācijas resursu digitalizācija, ko saskaņā ar 2021. gada 21. jūnijā noslēgto līgumu, īstenoja A/S "Unifiedpost".  Līguma izpildes laikā, tika veikta  vēsturisko  valsts valodas prasmes pārbaužu rezultātu datu digitalizācija un apvienošana vienā informācijas krātuvē. Rezultātu datubāzi paredzēts automatizētā veidā migrēt uz Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas datu krātuvi. Apvienošanas rezultātā par katru personu, kura jebkad ir kārtojusi Valsts valodas prasmes pārbaudi, saglabāts ieraksts datubāzē ar norādi uz katru pārbaudījuma kārtošanas reizi, pievienojot skenēto vai digitāli radīto dokumentu, lai nodrošinātu vienkāršotu procesu valsts valodas prasmes apliecību dublikātu izsniegšanai. Kopumā tika veikta pilnīga vai daļēja datu digitalizācija apmēram 383 000 personu ierakstiem, 150 000 personu ierakstiem veikta datu kvalitātes kontrole un salīdzināšana pret papīra protokolos pieejamo informāciju. Līguma izpildes laikā konstatēta nepieciešamība veikt papildus datu digitalizāciju par Valsts izglītības satura centra rīcībā esošo papīra dokumentāciju laika periodā no 2001.-2009.gadam, par ko izsludināts jauns iepirkums. Ar Iepirkuma dokumentāciju ir iespējams iepazīties Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Kopš 2021. gada 20. jūlija SIA "Ernst&Young Baltic" sniedz atbalstu un nodrošina projekta dokumentācijas un programmatūras kvalitātes kontroli, tādējādi veicinot Projekta mērķu sasniegšanu.

 Paralēli plānotajām projekta aktivitātēm, lai pilnvērtīgi saturiski sagatavotos pārbaudījumu veikšanai digitālā formātā jau 2023.gadā, apkopotas vajadzības un izstrādāts indikatīvs ieviešanas plāns papildus identificētajiem darbiem saistībā ar uzdevumu bankas izveidi (datu ievadi jeb VPS datubāzes satura piepildīšanu) – lai īstenotu šo aktivitāti, sagatavoti grozījumi projekta detalizētajā aprakstā un lūgts projekta termiņa pagarinājums.

Veidojot atbilstošu normatīvo bāzi plānotajām informācijas sistēmas un valsts pārbaudījumu procesu izmaiņām, IZM sadarbībā ar Projekta partneriem Valsts izglītības satura centru ir sagatavojuši grozījumus 2019. gada 25. jūnija Ministru kabineta noteikumos nr. 275 “Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi”, kas 2022. gada 15. februārī pieņemti Ministru kabinetā. Savukārt izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību” 2022. gada 18.janvārī iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā. Paralēli norit darbs arī pie normatīvo aktu grozījumiem Centralizēto eksāmenu  un Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtībās.

 

Publicēts: 23.07.2021

Uzsākti projekta “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide’’ izstrādes darbi

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk tekstā – IZM) turpina darbu pie projekta “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide” Nr. 2.2.1.1./19/I/001 (turpmāk – Projekts)  īstenošanas.  

No 2020. gada 29. oktobra līdz 2021. gada 20. maijam Projekta komanda, sadarbībā ar SIA «Corporate Consulting» sagatavoja “Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas pilnveidojumu izstrāde un ieviešana” tehniskās specifikācijas papildinājumus, izveidojot nākotnes arhitektūru, datu migrācijas un integrācijas prasības un citas būtiskas prasības, kas nodrošina precīzāku plānotā iepirkuma tvērumu. 2021. gada 22. maijā uzsākta iepirkuma procedūra “Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas pilnveidojumu izstrāde un ieviešana”, atbilstoši iepirkuma nolikumam, pretendentu pieteikumu iesniegšana ir līdz 2021. gada 28. jūlijam.  

Atklātā konkursa nolikums pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Projektā uzsākta Informācijas resursu digitalizācija, ko saskaņā ar 2021. gada 21. jūnijā noslēgto līgumu, īsteno A/S Unifiedpost.  Līdz 2021. gada 30. novembrim paredzēts veikt visu vēsturisko  valsts valodas prasmes pārbaudījumu datu digitalizāciju un apvienošanu vienā informācijas krātuvē, kuru pēc tam var automatizētā veidā migrēt uz Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas datu krātuvi. Apvienošanas rezultātā par katru personu, kura jebkad ir kārtojusi Valsts valodas prasmes pārbaudi, tiek saglabāts ieraksts datubāzē ar norādi uz katru pārbaudījuma kārtošanas reizi, pievienojot skenēto vai digitāli radīto dokumentu, lai nodrošinātu vienkāršotu procesu valsts valodas prasmes apliecību dublikātu izsniegšanai.  

Lai nodrošinātu Izstrādātāju darbu uzraudzību un kvalitātes kontroli, tādējādi veicinot Projekta mērķu sasniegšanu, 2021. gada 20. jūlijā ar SIA "Ernst&Young" tika noslēgts līgums par  programmatūras izstrādes un ieviešanas projekta kvalitātes kontroles un atbalsta pakalpojumiem. 

Veidojot atbilstošu normatīvo bāzi plānotajām informācijas sistēmas un valsts pārbaudījumu procesu izmaiņām, IZM sadarbībā ar Projekta partneriem Valsts izglītības satura centru ir sagatavojuši grozījumus 2019. gada 25. jūnija Ministru kabineta noteikumos nr. 275 “Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi” un izstrādājuši Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību”, kas 2021. gada 8. jūlijā ir izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē, paralēli uzsākts darbs arī pie normatīvo aktu grozījumiem Centralizēto eksāmenu  un Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises procesos. 

 

Publicēts: 08.02.2021

Turpinās darbs pie projekta “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide’’ īstenošanas

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk tekstā – IZM) turpina darbu pie projekta “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide” Nr. 2.2.1.1./19/I/001 (turpmāk – Projekts)  īstenošanas.  

No 2020. gada 29. oktobra līdz 2021. gada 20. maijam Projekta komanda, sadarbībā ar SIA «Corporate Consulting» sagatavoja “Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas pilnveidojumu izstrāde un ieviešana” tehniskās specifikācijas papildinājumus, izveidojot nākotnes arhitektūru, datu migrācijas un integrācijas prasības un citas būtiskas prasības, kas nodrošina precīzāku plānotā iepirkuma tvērumu. 2021. gada 22. maijā uzsākta iepirkuma procedūra “Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas pilnveidojumu izstrāde un ieviešana”, atbilstoši iepirkuma nolikumam, pretendentu pieteikumu iesniegšana ir līdz 2021. gada 28. jūlijam.  

Atklātā konkursa nolikums pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Projektā uzsākta Informācijas resursu digitalizācija, ko saskaņā ar 2021. gada 21. jūnijā noslēgto līgumu, īsteno A/S Unifiedpost.  Līdz 2021. gada 30. novembrim paredzēts veikt visu vēsturisko  valsts valodas prasmes pārbaudījumu datu digitalizāciju un apvienošanu vienā informācijas krātuvē, kuru pēc tam var automatizētā veidā migrēt uz Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas datu krātuvi. Apvienošanas rezultātā par katru personu, kura jebkad ir kārtojusi Valsts valodas prasmes pārbaudi, tiek saglabāts ieraksts datubāzē ar norādi uz katru pārbaudījuma kārtošanas reizi, pievienojot skenēto vai digitāli radīto dokumentu, lai nodrošinātu vienkāršotu procesu valsts valodas prasmes apliecību dublikātu izsniegšanai.  

Lai nodrošinātu Izstrādātāju darbu uzraudzību un kvalitātes kontroli, tādējādi veicinot Projekta mērķu sasniegšanu, 2021. gada 20. jūlijā ar SIA "Ernst&Young" tika noslēgts līgums par  programmatūras izstrādes un ieviešanas projekta kvalitātes kontroles un atbalsta pakalpojumiem. 

Veidojot atbilstošu normatīvo bāzi plānotajām informācijas sistēmas un valsts pārbaudījumu procesu izmaiņām, IZM sadarbībā ar Projekta partneriem Valsts izglītības satura centru ir sagatavojuši grozījumus 2019. gada 25. jūnija Ministru kabineta noteikumos nr. 275 “Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi” un izstrādājuši Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību”, kas 2021. gada 8. jūlijā ir izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē, paralēli uzsākts darbs arī pie normatīvo aktu grozījumiem Centralizēto eksāmenu  un Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises procesos. 

 

Publicēts: 28.08.2020.

Turpinās darbs pie projekta “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide’’ īstenošanas

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk tekstā – IZM) turpina darbu pie projekta “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide” īstenošanas, izveidojot optimālo pārbaudījumu procesu koncepciju uz kura pamata izstrādāt tehnisko specifikāciju, lai veiktu informācijas sistēmas pilnveidi, un sasniegtu projektā izvirzīto mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.

Projekta ietvaros IZM sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Valsts valodas centru un projekta konsultantiem no SIA “Agile&Co” ir izstrādājusi Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas nākotnes pārbaudījumu procesu koncepciju. Kā jau iepriekš tika ziņots, lai aptvertu visu iesaistīto pušu viedokli un priekšlikumus, izvēloties nākotnes pārbaudījumu organizēšanas optimālāko biznesa procesu, no 2020. gada 12. maija līdz 2020. gada 3. jūnijam projekta komanda organizēja publisko apspriešanu, iesaistot apspriešanā kopumā 170 dalībniekus t.sk. Latvijas pašvaldību, izglītības iestāžu un darba devēju pārstāvjus, izglītības platformu turētājus, kā arī pedagogus un esošos un bijušos izglītojamos. Iesniegtie komentāri un priekšlikumi tika apkopoti un atbilstoši tiem pilnveidota koncepcija. Galvenie priekšlikumi un ierosinājumi saistībā ar pārbaudījumu procesu bija:

 • Uzlabot lietotāju digitālās prasmes. Projekta ietvaros ir plānots organizēt apmācības dažādu līmeņu lietotājiem par VPIS sistēmas lietošanu. Kā arī citos IZM resora projektos ir plānots uzlabot lietotāju digitālās prasmes.
 • Pārbaudāmajiem sniegt iespēju iepazīties ar saviem darbiem (atgriezeniskā saite). Risinājums paredzēs iespēju sniegt pārbaudāmajiem atgriezenisko saiti.
 • Nepieciešams izveidot skaidrojošus videomateriālus, organizēt vebinārus/seminārus, lietotāju apmācības par pārbaudījumu norisi un VPIS lietošanu. Projekta ietvaros ir plānots organizēt apmācības dažādu līmeņu lietotājiem VPIS sistēmas. lietošanu.
 • Elektroniskie sertifikāti. Projekta ietvaros ir plānots, ka tiks ieviesti elektroniskie sertifikāti.
 • Sasaiste ar skolvadības sistēmām (e-klasi, mykoob). Projekta ietvaros ir plānots izskatīt iespējas datu apmaiņai ar skolvadības sistēmām.
 • Skaidri noteikt prasības tehniskajam nodrošinājumam iestādēs. Paralēli procesu analīzei, piesaistītie konsultanti veica pasaules prakses izpēti par tehniskajiem rīkiem un risinājumiem pārbaudījumu procesu nodrošināšanai, kā arī sagatavoja minimālās prasības tehniskajam nodrošinājumam izglītības iestādēm lai nodrošinātu pārbaudījumu organizēšanu elektroniski.

Papildus, projekta komanda ir uzsākusi Ministru kabineta rīkojuma Nr. 535 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 43.0. versija)” grozījumu sagatavošanu un virzīšanu saskaņošanai. Grozījumi paredz projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2022. gada augustam, ņemot vērā to, ka projekta saskaņošanas process līdz tā apstiprināšanai ir ilgusi gandrīz gadu un Ārkārtējās situācijas ietekmi saistībā ar Covid-19, jo sākotnēji daudzas iesaistītās puses tika iesaistītas krīzes novēršanā saistībā ar attālināto mācību nodrošināšanu.

 

Publicēts: 18.05.2020.

Turpinās darbs pie projekta “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide’’ īstenošanas

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk tekstā – IZM) turpina darbu pie projekta “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide” īstenošanas, lai sasniegtu tajā izvirzīto mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.

2020. gada 22. aprīlī tika organizēta projekta uzraudzības padomes sanāksme, lai informētu projekta partnerus un projektā iesaistītās puses par projekta īstenošanas gaitu un turpmāk plānotajiem darbiem.

Projekta uzraudzības padomes sanāksmē tika pieņemts lēmums atbalstīt priekšlikumu par projekta gala termiņa pagarināšanu līdz 2022.gada 2.augustam (kopā 36 mēneši projekta īstenošanai), kā arī atbalstīt priekšlikumu uzsākt projekta grozījumu sagatavošanu un virzīšanu saskaņošanai un apstiprināšanai. Saskaņā ar sanāksmē pieņemto lēmumu, projekta komanda ir uzsākusi projekta detalizētā apraksta grozījumu sagatavošanu un iekšējo saskaņošanu.

Papildus tam, projekta ietvaros IZM sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Valsts valodas centru un projekta konsultantiem SIA “Agile&Co” ir izstrādājusi Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas nākotnes pārbaudījumu procesu koncepciju.

Lai aptvertu visu iesaistīto pušu viedokli un priekšlikumus, izvēloties nākotnes pārbaudījumu organizēšanas optimālāko procesu, 2020. gada 13. maijā projekta komanda uzsāka organizēt publisko apspriešanu, iesaistot apspriešanā Latvijas pašvaldību, izglītības iestāžu un darba devēju pārstāvjus, izglītības platformu turētājus, kā arī pedagogus un esošos un bijušos izglītojamos. Publiskās apspriešanas dalībnieki savus komentārus ir aicināti izteikt līdz 2020. gada 27. maijam. Iesniegtie komentāri un priekšlikumi tiks apkopoti un kalpos par pamatu padziļinātai diskusijai par koncepciju un tās tālākai pilnveidei, lai virzītu to uz apstiprināšanu.

Pēc nākotnes pārbaudījumu procesu koncepcijas apstiprināšanas tiks uzsākta tehniskās specifikācijas sagatavošana Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas pilnveides izstrādei.

 

Publicēts: 24.02.2020.

Turpinās darbs pie Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas nākotnes procesu definēšanas

 

Atbilstoši 2019. gada 28. oktobrī noslēgtajam darba uzdevumam Nr. 2-6.1e/19/116 ar SIA “Agile&Co” par Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas pilnveidojumu tehniskās specifikācijas izstrādi atbilstoši Agile metodikai projektā “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide” turpinās analīzes darbs. Sadarbībā ar iesaistītajām pusēm tiek izvērtētas iesniegtās esošo un nākotnes procesu kartes, ar mērķi VPIS izstrādes iepirkuma tehnisko specifikāciju izstrādāt uz saskaņotu nākotnes procesu pamata.

Analīzes procesa ietvaros tiek vērtēta arī ārzemju prakse, un tās iespējamais pielietojums Latvijas VPIS nākotnes procesos. Tāpat veidojot Sistēmas arhitektūru tiek apskatīti e-vides radītie drošības riski saistībā ar valsts pārbaudījumu saturu, paredzot vairāku līmeņu drošības risinājumus.

Lai nodrošinātu projektā izvirzīto mērķu sasniegšanu un plānoto aktivitāšu īstenošanu, darbu projektā gan Izglītības un zinātnes ministrijā, gan arī Valsts izglītības un satura centrā ir uzsācis projekta vadības un īstenošanas personāls. Procesu definēšana notiek sadarbojoties ar VISC un iesaistot nepieciešamos ekspertus, tādā veidā nodrošinot sadarbību projekta aktivitāšu veikšanā un pušu viedokļu skaņošanā. Līdztekus uzsākts darbs pie nepieciešamo normatīvā regulējuma izmaiņu identificēšanas.

Projekta ietvaros analizētas VPIS komponentes, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu pārbaudījumu organizēšanai pēc kompetenču pieejas izglītības saturā ieviešanas, kas vēl tiek izstrādāts. Lai aptvertu pietiekami lielu nozares iesaistāmo pušu viedokli, tiek plānots organizēt nākotnes procesu sabiedrisko apspriešanu.

 

 

Publicēts: 25.11.2019.

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas pilnveidojumu tehniskās specifikācijas izstrāde

2019. gada 25. novembrī, atbilstoši 2019. gada 28. oktobrī noslēgtajam darba uzdevumam Nr. 2-6.1e/19/116 ar SIA “Agile&Co” par Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas pilnveidojumu tehniskās specifikācijas izstrādi atbilstoši Agile metodikai projektā “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide”, tika saskaņots darbu pieprasījuma novērtējums par valsts pārbaudījumu organizēšanas biznesa procesu pilnveidojumu izstrādi un tehnisko risinājumu izpēti valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveidei, izvērtējot potenciālo risinājumu lietojamības un veiktspējas priekšrocības un ierobežojumus.

Lai nodrošinātu projekta mērķu sasniegšanu, ir uzsāktas intervijas ar visām valsts pārbaudījumu organizēšanas procesā iesaistītajām pusē.

Interviju mērķis ir analizēt esošos valsts pārbaudījumu organizēšanās procesus, kā arī veikt nākotnes procesu modelēšanu. Pēc nākotnes procesu definēšanas tiks uzsākta tehniskās specifikācijas izstrāde, lai noteiktu prasības Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas papildinājumiem.

Projekta ietvaros ir izvirzīti trīs Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas tālākās attīstības virzieni:

 1. valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu optimizācija, attīstot efektīvus un modernus risinājumus valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu atbalstam, tai skaitā pārskatot esošā procesa norisi un nodrošinot iespēju valsts pārbaudījumus vai to daļas kārtot e-vidē, kā arī uzlabojot informācijas apmaiņas un datu apstrādes iespējas;
 2. publiskās pārvaldes pakalpojumu pilnveidošana, attīstot lietotājiem draudzīgus e-pakalpojumus;
 3. informācijas noplūdes risku samazināšana, attīstot risinājumus, kas ierobežotu cilvēcisko faktoru valsts pārbaudījumu satura noplūdē valsts pārbaudījumu organizēšanas procesos.

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" projekts "Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide"

IZM_ESF_vizualo_elementu_ansamblis