2016.gads

17.11.2016. R.Ančupāne. Precizēts 09.02.2017.
Par centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu teorētiskās daļas norises laiku 2016./2017.m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās" 11.punktu un Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni”, VISC ar 2016. gada 3. oktobra rīkojumu Nr.1-03/172 noteicis centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu teorētisko zināšanu pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017. mācību gadā.

21.01.2016. R.Ančupāne.
Izstrādātas centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās" 11.punktu un Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumiem „Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni”, VISC ar 2015. gada 8. oktobra rīkojumu Nr.1-03/235 noteicis centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu teorētisko zināšanu pārbaudes darbu norises laiku 2015. /2016. mācību gadā un izstrādājis eksāmenu programmas.
Eksāmenu norisi nodrošina akreditētas profesionālās izglītības iestādes.

 
2015.gads

30.03.2015. R.Ančupāne.
Izstrādātas centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās" 11.punktu un Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumiem „Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni”, VISC ar 2014. gada 3. novembra rīkojumu Nr.1-03/251 noteicis centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu teorētisko zināšanu pārbaudes darbu norises laiku 2014. /2015. mācību gadā un izstrādājis eksāmenu programmas.
Eksāmenu norisi nodrošina akreditētas profesionālās izglītības iestādes.

 
2013.gads

03.12.2013. R.Ančupāne.
Izstrādātas centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas

VISC atbilstoši 2011.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās” 20., 21. un 23.punktu ir izstrādājis un publicējis VISC tīmekļa vietnē 2013./2014.mācību gada centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas. Minētās eksāmenu programmas ir saistošas profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmām. Ir noteikts arī šo eksāmenu teorētisko zināšanu pārbaudes darba norises laiks.

14.11.2013. R.Ančupāne.
VISC noteicis centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu teorētiskās daļas norises laiku

VISC, pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās" 11.punktu, ar centra 2013.gada 14.novembra rīkojumu Nr.103/361 noteicis centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu teorētisko zināšanu pārbaudes darba norises laiku.

27.08.2013. B.Pauniņa.
Uzsākts dialogs par alternatīvām mācību rezultātu novērtēšanas formām

VISC sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana" (vienošanās Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001). Projekta īstenošanas gaitā plānots pārskatīt profesionālās izglītības saturu un eksaminācijas procesu, piemērojot to veiktajiem tautasaimniecības nozaru izpētes rezultātiem un vajadzībām. Modulārās izglītības programmās tiks veidoti moduļi balstoties uz (sasniedzamajiem) mācību rezultātiem, kuriem ir svarīga novērtēšana. Veicinot dialogu starp darba devējiem, darba ņēmējiem un izglītotājiem, uzsākta tirgus izpēte „Alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas ieviešana profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturā tūrisma nozares profesionālajām kvalifikācijām "Ēdināšanas pakalpojumu speciālists" un "Pavārs"". Šī darba mērķis ir izstrādāt jaunas, efektīvākas mācību (sasniedzamo) rezultātu novērtēšanas formas un metodes.

 
2012.gads

17.12.2012. R.Ančupāne.
Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norise 2012./2013.mācību gadā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumu Nr. 662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās" 11. punktu un Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumiem „Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni”, Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – centrs) ar 2012. gada 25. oktobra rīkojumu Nr.1-03/354 noteicis centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk – eksāmens) teorētisko zināšanu pārbaudes darbu norises laiku 2012. /2013. mācību gadā un izstrādājis eksāmenu programmas.
Eksāmenu teorētiskās daļas norisi centrs organizē divas reizes mācību gadā – 2012. gada 21. decembrī un laikā no 2013. gada 25. jūnija līdz 2013. gada 28. jūnijam. Eksāmena uzdevumi izstrādāti atbilstoši katras profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmai. Eksāmenu norisi nodrošinās akreditētas profesionālās izglītības iestādes saskaņā ar centram iesūtīto informāciju par plānotajiem eksāmenu norises laikiem. Šī informācija apkopota eksāmenu norises grafikā.
2012. gada 21. decembrī deviņām profesionālajām kvalifikācijām eksāmena teorētisko daļu eksaminējamie kārtos tiešsaistē, izmantojot datorprogrammu; 20 profesionālajām kvalifikācijām eksāmena teorētiskās daļas saturs būs pieejams elektroniskajā saziņas vidē Reģistrētajiem lietotājiem (turpmāk – e-vide) divas stundas pirms eksāmena sākuma. Centrs ievietojis e-vidē norādes par tālāku rīcību ar eksāmena materiāliem eksāmena teorētiskās daļas norises dienā.
Eksāmena praktiskās daļas norise organizējama laikā no 2013. gada 25. jūnija līdz 2013. gada 28. jūnijam.

23.08.2012. R.Ančupāne.
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizācija un norise

Aizvadītajā mācību gadā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu sagatavošana un organizācija noritēja atbilstoši diviem jauniem Ministru kabineta noteikumiem: Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās" (MK noteikumi Nr.662) un Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.664 "Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni" (MK noteikumi Nr.664). Noteikumi ieviesa izmaiņas eksāmena dokumentācijā, skaidri noteica, kuri eksāmeni ir centralizēti un kas tos sagatavo, kā arī precizēja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norisi. Lai sekmētu savlaicīgu un kvalitatīvu sagatavošanos profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem atbilstoši jaunajiem normatīvajiem dokumentiem, Valsts pārbaudījumu sagatavošanas nodaļā regulāri tika izstrādāti un ievietoti elektroniskajā saziņas vidē Reģistrētiem lietotājiem (e-vide) atgādinājumi, paskaidrojumi un citi atbalsta materiāli.

22.08.2012. M.Dukurs.
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti

2011./2012.mācību gadā profesionālās kvalifikācijas eksāmenus kārtoja 10500 eksaminējamie no 92 profesionālās izglītības iestādēm. No tiem 13 kvalifikācijās eksāmena teorētiskās daļas kārtošana tika organizēta tiešsaistē, izmantojot zināšanu un prasmju testēšanas informācijas sistēmu; šādi uz eksāmena teorētiskās daļas jautājumiem atbildēja 3132 audzēkņi. Arī šo eksāmenu organizācija un norise bija sekmīga, izņemot dažas izglītības iestādes, kurās eksāmena kārtošanu elektroniski apgrūtināja objektīvs faktors - nepietiekošs interneta pieslēguma ātrums.
Eksāmenu sesija kopumā noritējusi veiksmīgi. Eksaminācijas komisijas novērtējušas eksaminējamo teorētiskās zināšanas un profesionālās kompetences 140 profesionālajās kvalifikācijās. 97 % eksaminējamo eksāmenus ir sekmīgi nokārtojuši un, pamatojoties uz eksaminācijas komisiju priekšlikumiem, saņēmuši atbilstošo profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus.
VISC ir saņēmis un apkopojis eksaminācijas institūciju iesniegtos eksāmenu kopsavilkumus. Diemžēl ne visas eksaminācijas institūcijas ir iesniegušas eksāmenu rezultātus, tādēļ diagrammā iekļautā informācija par eksāmenu rezultātiem, ir nepilnīga.
Saziņai starp izglītības iestādēm un VISC aizvien veiksmīgāk tiek izmantota elektroniskā saziņas vide Reģistrētajiem lietotājiem VISC mājas lapā (e-vide). Arī nākošajā mācību gadā e-vidē būs regulāri pieejama visa aktuālā informācija, kā arī iesūtāmo dokumentu veidlapas un sagataves.
2012./2013.gadā pirmā anketa, kura jāaizpilda un jāatsūta VISC līdz 15.septembrim, būs par šajā mācību gadā izglītības iestādē paredzētajiem profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem.

05.07.2012. R.Ančupāne.
Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni 2011./2012.mācību gadā

Veiksmīgi aizritējis 2011./2012.mācību gada profesionālās kvalifikācijas eksāmenu laiks profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās. Eksāmeni notika 92 akreditētās profesionālās izglītības iestādēs 164 profesionālajās kvalifikācijās. Novērotāju statusā 17 eksāmenos piedalījās VISC darbinieki.
Mācību gada sākumā VISC organizētās darba grupas izstrādāja 62 centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas, kuras 2011.gada 1.decembrī tika publicētas VISC tīmekļa vietnē. Eksāmenu teorētiskās daļas notika atbilstoši eksaminācijas institūciju iespējām 2011.gada decembrī vai 2012.gada jūnijā VISC noteiktajos datumos. Visiem eksāmeniem praktiskās daļas noritēja pēc audzēkņu atgriešanās no kvalifikācijas prakses, t.i., laikā no 2012.gada 18.jūnija līdz 2012.gada 22.jūnijam.
Lai sekmētu eksaminācijas institūciju savlaicīgu un kvalitatīvu sagatavošanos profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem, Valsts pārbaudījumu sagatavošanas nodaļā tika izstrādāti un ievietoti elektroniskajā saziņas vidē Reģistrētiem lietotājiem atgādinājumi, paskaidrojumi un citi atbalsta materiāli.
Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu sagatavošanā un norisē aizvien vairāk iesaistās tautsaimniecības nozaru deleģēti eksperti. Aizvadītajā mācību gadā eksperti piedalījās eksāmenu programmu izstrādē un uzdevumu banku aktualizēšanā vairākām profesionālajām kvalifikācijām, ar ekspertiem tika saskaņots saturs visiem centralizētajiem profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem, nozaru ekspertu padomju pilnvarotas personas piedalījās eksāmenos arī kā novērotāji. Bez tam, visiem profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem eksaminācijas komisijas tiek veidotas tikai no tautsaimniecības nozarēs strādājošām personām atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662 „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās” eksaminācijas institūcijām 10 darbdienu laikā pēc pēdējā kvalifikācijas eksāmena jānosūta centram kvalifikācijas eksāmenu rezultātu kopsavilkumu kopijas un centralizēto eksāmenu teorētisko daļu pārbaudītās eksaminējamo atbilžu lapas.

01.06.2012. R.Ančupāne.
Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni 2011./2012.mācību gada noslēgumā

Akreditētās profesionālās izglītības iestādēs profesionālās kvalifikācijas eksāmeni pēc arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas apguves notiks laikā no 2012.gada 18.jūnija līdz 2012.gada 22.jūnijam. Speciālās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās pamatizglītības programmas, profesionālās kvalifikācijas eksāmeni notiks 2012.gada 5.jūnijā.
85 eksaminācijas institūcijās, tajā skaitā, 21 speciālās izglītības iestādē, notiks centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni. VISC saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662 „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās” ir sagatavojis saturu šiem eksāmeniem tajās profesijās, kuras noteiktas Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 „Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni”.
57 eksaminācijas institūcijas sagatavojušas un ar VISC saskaņojušas eksāmenu materiālus 78 profesionālajām kvalifikācijām, kuras nav nosauktas iepriekš minētajos noteikumos.
Eksaminācijas institūcijas, ievērojot noteiktos dokumentu iesniegšanas termiņus, iesūtījušas Valsts izglītības satura centram (VISC) eksāmenu norises grafikus. Iesūtītie grafiki ir apkopoti un publicēti tīmekļa vietnē.

12.04.2012. R.Ančupāne.
Tuvojas profesionālās kvalifikācijas eksāmeni

VISC un profesionālās izglītības iestādes gatavojas 2011./2012.mācību gada profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem. VISC izstrādājis saturu 62 centralizētajiem profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem 2011.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.664 „Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni" noteiktajām kvalifikācijām. Pēc nozaru ekspertu vērtējuma eksāmenu saturs atbilst profesiju standartiem un darba tirgus prasībām. Elektroniskajā saziņas vidē reģistrētajiem lietotājiem Valsts pārbaudījumu sagatavošanas nodaļa ievietojusi atbalsta materiālus eksāmenu sagatavošanas un sekmīgas norises nodrošināšanai.
Profesionālās izglītības iestādes sagatavo eksāmenu materiālus – eksāmena programmu, saturu, norises darbību laikus – tām profesionālajām kvalifikācijām, kas nav centralizēto eksāmenu sarakstā. Saskaņā ar 2011.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās” eksaminācijas institūcijai jāiesniedz saskaņošanai centrā eksāmenu materiāli ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms kvalifikācijas eksāmena. Tie jānoformē atbilstoši minēto noteikumu prasībām. Lielākā daļa eksaminācijas institūciju materiālus ir iesniegušas un tie ir jau saskaņoti.
Lūdzam tās eksaminācijas institūcijas, kuras sagatavotos eksāmenu materiālus vēl nav iesniegušas, nekavēties, tādā veidā nodrošinot materiālu savlaicīgu saskaņošanu.

12.01.2012. R.Ančupāne.
Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu teorētiskās daļas norise 2011.gada 16.decembrī

2011.gada 16.decembrī sekmīgi noritējusi 88 centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu teorētiskā daļa arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās. Eksāmenā piedalījās 29 profesionālās izglītības iestāžu 2190 izglītojamie. Eksāmena uzdevumi eksaminācijas institūcijām tika piegādāti eksāmena norises dienā elektroniskajā saziņas vidē Reģistrētajiem lietotājiem divas stundas pirms atbilstošā eksāmena sākuma. Eksaminācijas institūciju atbildīgie darbinieki līdz eksāmena norises sākumam sagatavoja nepieciešamo eksāmena materiālu eksemplāru skaitu. Pēc uzdevumu izpildei noteiktā laika elektroniskajā saziņas vidē kļuva pieejamas uzdevumu pareizās atbildes.
>> Lasīt vairāk

 
2011.gads

02.12.2011. R.Ančupāne.
VISC izstrādājis centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas

Saskaņā ar 2011.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.662 „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās” 20.punktu VISC izstrādājis 2011./2012.mācību gada centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas.

28.11.2011. R.Ančupāne.
VISC noteicis centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu teorētisko zināšanu pārbaudes darba norises laiku

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās" 11.punktu un Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumiem "Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni", VISC ar 2011.gada 15.novembra rīkojumu Nr.336 noteicis centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu teorētisko zināšanu pārbaudes darbu norises laiku. Eksāmenu teorētiskās daļas norisi centrs organizē divas reizes mācību gadā – 2011.gada 16.decembrī un laikā no 2012.gada 18.jūnija līdz 2012.gada 22.jūnijam. Eksaminācijas institūcijas nodrošina katras profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas norisi saskaņā ar centram iesūtītajiem pieteikumiem vienā no noteiktajiem datumiem.
Eksāmena praktiskās daļas norise organizējama laikā no 2012.gada 18.jūnija līdz 2012.gada 22.jūnijam.

31.10.2011. R.Ančupāne.
Seminārs "Profesionālās kvalifikācijas eksāmena izstrādes metodikas pilnveidošana"

2011.gada 16.novembrī VISC sadarbībā ar Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centru "Jelgavas Amatniecības vidusskola" rīko praktisku semināru par profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmas izstrādi. Semināra mērķauditorija ir arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas īstenojošo izglītības iestāžu metodiķi vai pedagogi, kuru pienākumos ir izstrādāt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas. Semināra norises vieta – Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā. Semināra programma un pieteikuma anketa atrodama elektroniskajā saziņas vidē (sadaļa "Reģistrētiem lietotājiem" VISC vietnē)

13.09.2011. R.Ančupāne.
Jauni normatīvie dokumenti saistībā ar profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem

Ar 2011.gada 1.septembri stājušies spēkā Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās" (turpmāk – MK noteikumi Nr.662) un Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.664 "Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni" (turpmāk – MK noteikumi Nr.664). Šie noteikumi attiecas uz akreditētām profesionālās izglītības iestādēm un akreditētiem eksaminācijas centriem, kuri nodrošina profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norisi. Līdz ar to spēku zaudējuši Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumi Nr.308 "Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība".
MK noteikumi Nr.662 nosaka profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, tai skaitā centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, norises kārtību akreditētās profesionālās izglītības programmās. Vēršam uzmanību, ka MK noteikumi Nr.662 nosaka kvalifikācijas eksāmenu norisei nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanas un saskaņošanas termiņus, kā arī paredz jaunus dokumentus, kas līdz šim netika lietoti profesionālās kvalifikācijas eksāmenu sagatavošanas procesā. MK noteikumu Nr.662 pielikumi un noteikumos minēto jauno dokumentu noformēšanas paraugi ievietoti VISC vietnē, kā arī VISC elektroniskajā saziņas vidē reģistrētajiem lietotājiem.
MK noteikumi Nr.662 nosaka, ka eksaminācijas institūcijai līdz attiecīgā mācību gada 15.septembrim jānosūta VISC informācija par šajā mācību gadā paredzētajiem kvalifikācijas eksāmeniem, norādot profesionālo kvalifikāciju un plānotos kvalifikācijas eksāmenu teorētisko daļu norises laikus. Pieteikuma forma ir pieejama VISC elektroniskajā saziņas vidē reģistrētajiem lietotājiem. Lai VISC varētu savlaicīgi apkopot informāciju un sākt gatavošanos 2011./2012.m.g. eksāmeniem, lūdzam nenokavēt MK noteikumos norādītos termiņus un savlaicīgi iesūtīt pieteikumus uz adresi maris.dukurs@visc.gov.lv .
MK noteikumi Nr.664 nosaka profesionālo kvalifikāciju sarakstu, kurām organizējami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni. Centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni kārtojami pēc arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu apguves. Tālākizglītības programmām eksāmenu saturu izstrādās eksaminācijas institūcijas.

12.07.2011. R.Ančupāne.
Centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni

Noslēgusies 2010./2011.mācību gada centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu sesija profesionālās izglītības iestādēs arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās. Visas eksaminācijas institūcijas savlaicīgi saņēma Valsts izglītības satura centrā eksāmenu praktisko daļu uzdevumus un vērtēšanas kritērijus. Eksāmena teorētiskās daļas saturs eksaminācijas institūcijām bija pieejams elektroniskajā saziņas vidē reģistrētiem lietotājiem eksāmena norises dienā. Ir saņemta atgriezeniskā informācija par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norisi un eksāmenu rezultātu kopsavilkumi. Eksāmenos piedalījās 8286 eksaminējamie no 76 profesionālās izglītības iestādēm. Visās eksaminācijas komisijās piedalījās tautsaimniecības nozaru pārstāvji, kuri novērtēja eksaminējamo teorētiskās zināšanas un profesionālās kompetences 126 profesijām. Lielākā daļa no eksaminējamajiem eksāmenus ir sekmīgi nokārtojuši un pamatojoties uz eksaminācijas komisiju priekšlikumiem saņēmuši atbilstošo profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus.

Darba tirgum šogad būs papildinājums ar 639 automehāniķiem, 197 elektriķiem, 246 sekretāriem, 245 grāmatvežiem, 257 māsas palīgiem, 372 pavāriem, 178 mēbeļu galdniekiem, 113 rokas lokmetinātājiem (MMA), lokmetinātājiem metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) utt. Ir sagatavoti speciālisti lauksaimniecībai - 104 lauksaimniecības tehnikas mehāniķi, 68 lauku īpašuma apsaimniekotāji u.c. Populāras ir informācijas tehnoloģiju un elektronikas specialitātes - centralizētos profesionālās kvalifikācijas eksāmenus nokārtojuši un profesionālo kvalifikāciju ieguvuši 111 programmēšanas tehniķi, 397 datorsistēmu tehniķi, 42 elektronikas tehniķi, 26 mehatronisku sistēmu tehniķi un 21 ciparu programmas vadības (CNC) darbgaldu iestatītājs. Tautsaimniecībā ieguldījumu var dot arī jaunie apkalpojošās sfēras speciālisti, piemēram, 434 ēdināšanas pakalpojumu speciālisti, 286 viesmīlības pakalpojumu speciālisti, 79 lauku tūrisma speciālisti. Pozitīvi vērtējams fakts, ka pirmo kvalifikācijas līmeni var apgūt jaunieši ar īpašām vajadzībām, kurus darba tirgum sagatavo speciālās internātpamatskolas. Šeit sagatavoti, piemēram, 65 galdnieka palīgi un 85 pavāra palīgi.

Izglītības iestādēs ar labu interneta pieslēguma nodrošinājumu, veiksmīgi noritēja eksāmeni, kuru teorētiskās daļas eksaminējamie kārtoja interneta tiešsaistē. 2010./2011.mācību gadā tika organizēta elektroniska eksāmena teorētiskās daļas kārtošana 12 profesionālajām kvalifikācijām. Šī teorētisko zināšanu pārbaudes sistēma atvieglo darbu eksaminācijas komisijai un izslēdz iespēju kļūdīties pareizo atbilžu skaita noteikšanā. Valsts izglītības satura centrs ir saņēmis vairākas pozitīvas atsauksmes par šādu eksāmena norisi no izglītības iestādēm, kā arī no nozaru un arodbiedrību pārstāvjiem, kuri eksaminācijas komisijas sastāvā vai kā novērotāji piedalījās profesionālās kvalifikācijas eksāmenos. Atzinīgus vārdus par eksāmena teorētiskās daļas organizēšanu Valsts izglītības satura centrs saņēmis no Latgales transporta un sakaru tehnisks skolas, Rīgas 3.arodskolas, Mašīnbūves asociācijas pārstāvji.em un vairākiem eksaminācijas komisiju priekšsēdētājiem dažādos eksāmenos. Eksāmenu norises gaitu interneta tiešsaistē nodrošināja un eksāmena dienā tai sekoja Valsts izglītības satura centra atbildīgais speciālists. Bija vērojams, ka liela daļa no eksaminējamajiem atbildēja uz jautājumiem ātri, nešaubīdamies un pareizi. Arī eksāmenu praktiskajās daļās daudzi eksaminējamie demonstrēja ļoti labas profesionālās kompetences. Tas liecina par to, ka izglītības iestādēs strādā talantīgi pedagogi, kuri sniedz izglītojamajiem labas profesionālās zināšanas, spēj ieinteresēt un aizraut.

Šinī mācību gadā eksāmenos kā novērotāji piedalījās Valsts izglītības satura centra un tautsaimniecības nozaru pārstāvji. Daudzkārt eksāmenu norise bija organizēta sadarbības partneru uzņēmumos, kuros nereti jau pirms kvalifikācijas eksāmena izglītojamie, atrodoties kvalifikācijas praksē, apguvuši jaunākās ražošanas tehnoloģijas un iekārtas (piemēram, SIA TENAX, VAS „Latvijas dzelzceļš” stacija „Grīva”, AS Laima u.c.). Tas liecina, ka kļūst ciešākas izglītības iestāžu un tautsaimniecības uzņēmumu saiknes, kas sekmē kvalificētu darbinieku ieplūšanu darba tirgū.

28.06.2011. R.Ančupāne.
Centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni

Noslēgusies 2010./2011.mācību gada centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu sesija profesionālās izglītības iestādēs arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās. Visas eksaminācijas institūcijas savlaicīgi saņēma Valsts izglītības satura centrā eksāmenu praktisko daļu uzdevumus un vērtēšanas kritērijus. Eksāmena teorētiskās daļas saturs eksaminācijas institūcijām bija pieejams elektroniskajā saziņas vidē reģistrētiem lietotājiem eksāmena norises dienā.
Eksāmenos piedalījās 8286 eksaminējamie no 76 profesionālās izglītības iestādēm. Eksaminējamo teorētiskās zināšanas un profesionālās kompetences tika novērtētas 126 profesijām. Visās eksaminācijas komisijās piedalījās tautsaimniecības nozaru pārstāvji. Pēc eksaminācijas komisiju priekšlikumiem lielākajai daļai no eksaminējamajiem tika piešķirta atbilstoša profesionālā kvalifikācija.
Izglītības iestādēs, kurās nodrošināts labs interneta pieslēgums, veiksmīgi noritēja eksāmeni, kuru teorētiskās daļas eksaminējamie kārtoja interneta tiešsaistē. Šī teorētisko zināšanu pārbaudes sistēma atvieglo darbu eksaminācijas komisijai un izslēdz iespēju kļūdīties pareizo atbilžu skaita noteikšanā. Eksāmenu norises gaitu interneta tiešsaistē nodrošināja un eksāmena dienā tai sekoja Valsts izglītības satura centra atbildīgais speciālists. Bija vērojams, ka liela daļa no eksaminējamajiem atbildēja uz jautājumiem ātri, nešaubīdamies un pareizi. Arī eksāmenu praktiskajās daļās daudzi eksaminējamie demonstrēja ļoti labas profesionālās kompetences. Tas liecina par to, ka izglītības iestādēs strādā talantīgi pedagogi, kuri sniedz izglītojamajiem labas profesionālās zināšanas, spēj ieinteresēt un aizraut.
Šinī mācību gadā eksāmenos kā novērotāji piedalījās Valsts izglītības satura centra un tautsaimniecības nozaru pārstāvji. Daudzkārt eksāmenu norise bija organizēta sadarbības partneru uzņēmumos.

09.06.2011. R.Ančupāne.
Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises grafiks

Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises grafiks 2010./2011. mācību gadā.

30.05.2011. R.Ančupāne.
Centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni

Tuvojas 2010./2011.mācību gada centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni profesionālās izglītības iestādēs. Eksāmenu norise sākas 2011.gada 20. jūnijā.
Tāpat kā pagājušajā mācību gadā, eksāmena dienā divas stundas pirms eksāmena eksaminācijas institūciju vadītājiem būs pieejami eksāmena teorētisko daļu materiāli elektroniskajā saziņas vidē reģistrētajiem lietotājiem. Eksāmena praktisko daļu uzdevumus un to veikšanas vērtēšanas kritērijus eksaminācijas institūciju vadītāji vai to rakstveidā pilnvarotas personas saņems Valsts izglītības satura centrā no 2011.gada 13.līdz 17.jūnijam.
Valsts izglītības satura centrs ir gatavs 12 profesionālajām kvalifikācijām administrēt eksāmenu teorētisko daļu norisi interneta tiešsaistē. Katrai profesionālajai kvalifikācijai noteiktajā eksāmena norises laikā elektroniskajai zināšanu pārbaudes programmai pieslēgsies 58 mācību grupu izglītojamie. Šiem eksāmeniem pieteicies 1511 izglītojamais no 33 izglītības iestādēm.
Izglītojamo sasniegumus visos profesionālās kvalifikācijas eksāmenos vērtēs eksaminācijas komisijas, kurās iesaistīti atbilstošo tautsaimniecības nozaru speciālisti.

04.04.2011. R.Ančupāne.
Seminārs profesionālo priekšmetu skolotājiem

VISC izstrādā centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturu vairāk nekā 60 profesionālajām kvalifikācijām. Darba grupas, kuras 2010./2011.mācību gadā veido eksāmena praktiskās daļas saturu attiecīgajām profesionālajām kvalifikācijām, atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām un jaunākajām tehnoloģijām aktualizē arī eksāmena teorētiskās daļas jautājumus un uzdevumus.
VISC organizētā darba grupa profesionālajai kvalifikācijai „Grāmatvedis” radusi iespēju noorganizēt informatīvu semināru, kas notiks 2011.gada 13.aprīlī Biznesa augstskolā „Turība”. Šajā seminārā, kurā aicināti piedalīties grāmatvedības profesionālo priekšmetu pedagogi no profesionālās izglītības iestādēm, tiks sniegta informācija par grāmatvedības uzskaites aktualitātēm. Semināra laikā pedagogi uzzinās par aktualitātēm, kuras jāņem vērā mācību procesa laikā. Savukārt darba grupa, kas veido eksāmena praktiskās daļas uzdevumus, gūs ierosmi turpmākajam darbam. Papildus teorētiskajai informācijai semināra dalībniekiem tiks piedāvāta ekskursija pa Biznesa augstskolu „Turība”, kuras laikā varēs gūt ierosmi par aktuālās izglītojošās informācijas izvietošanu mācību kabinetos un citās atbilstošās izglītības iestādes telpās.

24.03.2011. R.Ančupāne.
Seminārs profesionālo priekšmetu skolotājiem

VISC vairākām profesionālajām kvalifikācijām centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētisko daļu organizē elektroniskā formā. Tas atvieglo gan eksāmena norisi, gan dažāda rakstura informācijas par eksāmena saturu un norisi iegūšanu un uzglabāšanu. Darba grupas, kuras 2010./2011.macību gadā veido eksāmena saturu atbilstošajām profesionālajām kvalifikācijām, pielāgo eksāmena teorētiskās daļas jautājumu uzbūvi tā, lai tie būtu ērti lietojami datorprogrammā. Līdztekus notiek eksāmena jautājumu un uzdevumu bankas aktualizēšana atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām un jaunākajām tehnoloģijām.
VISC organizētā darba grupa profesionālajai kvalifikācijai „Datorsistēmu tehniķis” radusi iespēju uzaicināt uz informatīvu semināru, kas notiks 2011.gada 25.martā Ogres Profesionālajā vidusskolā, ne tikai profesionālo priekšmetu skolotājus, bet arī atbilstošās nozares speciālistus. Semināra laikā LIKTA pārstāvis Aldi Gulbis informēs semināra dalībniekus par aktualitātēm informāciju tehnoloģiju jomā. Savukārt, VISC centra pārstāvji nodaļas vad. vietn. Ruta Ančupāne un vec. referents Māris Dukurs, informēs semināra dalībniekus par eksāmena norisi un eksāmena teorētiskās daļas veikšanas iespējām elektroniski.
Papildus teorētiskajai informācijai semināra dalībniekiem būs iespēja aplūkot materiāli tehnisko bāzi, ko Ogres Profesionālajā vidusskolā izmanto izglītības programmas „Datorsistēmas” īstenošanā un centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norisē.

 

2010.gads

09.09.2010. R.Ančupāne.
Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturs tiek piegādāts elektroniski

2009./2010.mācību gadā centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises organizācijā ir ieviestas divas novitātes informācijas tehnoloģiju izmantošanā – VISC vietnē tika izveidota elektroniskā saziņas vide (e-vide) profesionālās izglītības iestādēm kā reģistrētajiem lietotājiem un eksāmenu teorētiskās daļas saturs tika piegādāts elektroniski tieši eksāmena norises dienā.
E-vide sniedz iespēju mērķtiecīgi informēt profesionālās izglītības iestādes par aktuālām problēmām, kopīgi risināt organizatoriskus jautājumus, kā arī operatīvi piegādāt liela apjoma informāciju. Izmantojot e-vides iespējas tika apkopots un publicēts VISC vietnē centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises grafiks. Pirmo reizi Valsts pārbaudījumu departaments piegādāja 53 profesionālās kvalifikācijas eksāmenu teorētiskās daļas saturu e-vidē. Eksāmenu jautājumu un uzdevumu komplekti profesionālās izglītības iestādēm kļuva pieejami e-vidē divas stundas pirms eksāmena sākuma, ko lielākā daļa no skolām sekmīgi izmantoja. Eksāmena materiāli tika izdrukāti un līdz eksāmena sākumam tika sagatavoti eksāmena materiāli katram eksaminējamajam.
Šobrīd e-vidē ir ievietota pieteikuma anketa 2010./2011.m.g. eksāmeniem. Valsts pārbaudījumu departaments līdz 15.septembrim gaida profesionālās izglītības iestāžu iesūtītās aizpildītās anketas ar informāciju par plānotajiem eksāmeniem.

15.06.2010. M.Dukurs.
Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises grafiks

2010.gada jūnijā profesionālās izglītības iestādes organizē centralizētos profesionālās kvalifikācijas eksāmenus. VISC sniedz apkopotu informāciju par CPKE norises laikiem profesionālās izglītības iestādēs.