Oficiālā statistika un rezultātu raksturojums

Par datu analīzi

Valsts izglītības satura centrs arī šogad ir apkopojis un analizējis 2010.gada valsts pārbaudes darbu rezultātus. Kopumā tika apkopoti vairāk kā 90 tūkstoš centralizēto eksāmenu dati un vairāk kā 100 tūkstoš skolēnu rezultāti necentralizētajos valsts pārbaudes darbos.

Valsts pārbaudes darbu vispārīgā un aprakstošā analīze sniedz ikvienam interesentam priekšstatu par skolēnu sasniegumu tendencēm valsts, pašvaldības un skolas līmenī. Piedāvātā informācija nodrošina precīzu un sakārtotu tālākas datu apstrādes iespējas un veikt padziļinātāku analīzi specifiskās jomās.

VISC norāda, lai ranžētu jebkādus datus, ir jābūt adekvātam pamatojumam attiecīgo datu salīdzināšanai. Ir jāņem vērā gan attiecīgais kārtotāju skaits skolā, gan skolu tipi, atrašanās vieta u.c. sasniegumus ietekmējoši faktori. Tā kā skolu vidējie sasniegumi bieži vien ir savstarpēji statistiski nenozīmīgi, uz šādiem rangiem ir jālūkojas kritiski.

Lasītāja ceļvedis

Vidējo sasniegumu analīzē tiek izmantoti katra skolēna iegūtais vērtējums pret maksimāli iespējamo attiecīgajā eksāmenā. Šie dati tiek izteikti % jeb kopprocentos. Uz sertifikāta tas tiek atspoguļots kā kopvērtējums. Piemēram, ja matemātikas 12.klases eksāmenā maksimālie punkti bija 80 un skolēns ieguva 65 punktus, tad kopprocents ir 81%. No šīm vērtībām arī tiek aprēķināts skolas vidējais un valsts vidējais vērtējums.

VISC uzsver, ka visas vidējās vērtības tiek rēķinātas no skolēnu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos. Nekādā gadījumā valsts vidējās vērtības nedrīkst rēķināt, izmantojot skolu vidējās vērtības pārbaudījumos. Rēķinot vidējo no vidējā, tiek iegūti nekorekti aprēķina rezultāti.

Lai korekti un precīzi varētu izdarīt precīzus secinājumus, vairumā gadījumu, kad tiek analizētas kādas vidējās vērtības, ir obligāti jāatspoguļo šo vērtību standartkļūdas vai arī statistiskās nozīmības intervāls. Šāds intervāls nodrošina iespēju redzēt, vai vidējie sasniegumi savā starpā tiešām ir atšķirīgi, lai gan vizuāli tā varētu šķist. Ja statistiskās nozīmības intervāli, kas atspoguļoti stabiņu diagrammās, salīdzināmajiem stabiņiem pārklājas, var secināt, ka starp attiecīgajām vērtībām nav statistiski nozīmīga atšķirība. Tas nozīmē, ka vidējie sasniegumi ir vienādi.

Vairākās stabiņu diagrammās, kurās tiek atspoguļoti vidējie sasniegumi, būs redzama arī horizontāla līnija, kas ir valsts vidējais rādītājs attiecīgajā eksāmenā un, kas palīdzēs objektīvi salīdzināt, vai attiecīgās vidējās vērtības ir statistiski nozīmīgi augstākās vai zemākās kā valsts vidējais.

Korelācijas (Pīrsona) jeb sakarības starp eksāmena daļām ir vērtības, kas var būt intervālā no 0 līdz 1. Jo lielāka ir šī vērtība starp diviem mainīgajiem jeb rezultātiem, jo ciešāka korelācija. Ļoti ciešā korelācija ir 0,8 līdz 1 (korelācija 1 dabā praktiski nepastāv). Par vāju korelāciju tiek uzskatīta vērtība no 0 līdz 0,3. Korelācija starp divām vērtībām norāda uz lineāru vai tieši nelineāru raksturu. Korelācija būs ciešāka, ja pieaugot vienai vērtībai (piem., skolēna vērtējumam gadā) pieaug arī otra (piem., skolēna vērtējums eksāmenā). Korelācija var būt arī negatīva, kas liecina par diametrāli pretēju datu raksturu.

Lai veiktu sev nepieciešamo datu atlasi izklājlapu datnēs (piem., savas un kaimiņu skolas vai konkrētu eksāmenu), lietotājam ir jāizmanto datu filtrēšanas vai kārtošanas funkcijas. Izvēloties sev nepieciešamos datus, lietotājs var tālāk ērti veidot diagrammas vai veikt citus aprēķinus. Uzmanība ir jāpievērš arī tam, ka datnēs, apakšdaļā ir vairākas darblapas, kurās atrodas diagrammas un datu masīvi.

Interesentiem ar augstām profesionālajām datu apstrādes prasmēm arī šogad tiek piedāvāts visu centralizēto eksāmenu datu masīva datne SPSS (PASW) formātā, ar kuru var veikt padziļinātu skolēnu sasniegumu sekundāro analīzi.

Statistiskās analīzes jaunumi:

  • savstarpējās centralizēto eksāmenu daļu korelācijas (sakarības);
  • korelācijas starp sasniegumiem pārbaudījumos un vērtējumu gadā/1.semestrī;
  • vidējo rezultātu atspoguļojums diagrammās statistiskās nozīmības robežās;
  • vidējie sasniegumi katrā skolā necentralizētajos valsts pārbaudes darbos;
  • vidējie sasniegumi un līmeņu sadalījums katrā skolā centralizētajos eksāmenos;
  • vidējo sasniegumu dinamika pēdējos trīs gados;
  • vidējo rezultātu salīdzinājums republikas nozīmes pilsētās;
  • uzlabota datu struktūra izklājlapās, lai ērtāk varētu veikt sev nepieciešamo datu atlasi;
  • centralizēto eksāmenu kārtotāju skaits attiecībā pret absolventu skaitu.

Kopējā statistika

Lai veiksmīgi aplūkotu rezultātu datnes, atbilstoši savam programmnodrošinājumam ir jāizvēlas kāds no piedāvātajiem formātiem. Lai aplūkotu minētās datnes datorā ir jābūt pieejamai kādai no izklājlapu aplikācijām (OpenOffice Calc, Microsoft Office Excel, Apple iWork u.c).

Centralizētie eksāmeni

Eksāmens Kopvērtējuma un daļu histogrammas Līmeņu sadalījums Līmeņu sadalījums trijos gados Kopvērtējums pa dzimumiem Kopvērtējums pa skolu tipiem Kopvērtējums pēc urbanizācijas
Angļu valoda

[ZIP]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Bioloģija

[ZIP]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Fizika

[ZIP]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Franču valoda

[ZIP]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Krievu valoda

[ZIP]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Ķīmija

[ZIP]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Valsts valoda 9.kl.

[ZIP]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Valsts valoda 12.kl.

[ZIP]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Matemātika

[ZIP]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Vācu valoda

[ZIP]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Vēsture

[ZIP]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Latviešu valoda

[ZIP]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Necentralizētie pārbaudes darbi

3. klase

Pārbaudes darbs Punktu sadalījums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Salīdzinājums pēc skolas tipa Salīdzinājums pēc apmācības valodas Uzdevumu izpilde
Ieskaite mācībvalodā

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Ieskaite matemātikā

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Ieskaite sociālajās zinībās

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Ieskaite latviešu valodā (mazākumtautības izglītības programmās)

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

6. klase

Pārbaudes darbs Punktu sadalījums Daļu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Salīdzinājums pēc skolas tipa Salīdzinājums pēc apmācības valodas Uzdevumu izpilde
Ieskaite latviešu valodā

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Ieskaite latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās)

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Ieskaite krievu valodā (mazākumtautību izglītības programmās)

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Ieskaite matemātikā

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

9. klase

Pārbaudes darbs Punktu sadalījums Daļu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Salīdzinājums pēc skolas tipa Salīdzinājums pēc apmācības valodas Uzdevumu izpilde
Eksāmens latviešu valodā

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Eksāmens angļu valodā

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Eksāmens franču valodā

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Eksāmens krievu valodā

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Eksāmens vācu valodā

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Eksāmens vēsturē

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Eksāmens matemātikā

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Eksāmens krievu valodā (mazākumtautību izglītības programmās)

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

12. klase

Pārbaudes darbs Punktu sadalījums Daļu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Salīdzinājums pēc skolas tipa Salīdzinājums pēc apmācības valodas Uzdevumu izpilde
Eksāmens biznesa ekonomiskajos pamatos

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Eksāmens dabaszinībās

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Eksāmens ģeogrāfijā

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Eksāmens kultūras vēsturē

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Eksāmens krievu valodā un literatūrā (mazākumtautību izglītības programmās)

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

Ieskaite informātikā

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

[JPG]

 

VISC Pārbaudījumu īstenošanas nodrošinājuma
nodaļas vadītājs Rūdolfs Kalvāns