Oficiālā statistika un rezultātu raksturojums

Valsts izglītības satura centrs ir apkopojis un analizējis 2013.gada pavasara valsts pārbaudes darbu rezultātus. Apkopoti vairāk nekā 68000 centralizēto eksāmenu dati un vairāk kā 164000 skolēnu rezultāti necentralizētajos valsts pārbaudes darbos. Valsts pārbaudes darbu vispārīgā un aprakstošā analīze sniedz ikvienam interesentam priekšstatu par skolēnu sasniegumu tendencēm valsts, pašvaldības un skolas līmenī.

Lai ranžētu jebkādus datus, ir jābūt adekvātam pamatojumam attiecīgo datu salīdzināšanai. Ir jāņem vērā gan attiecīgais kārtotāju skaits skolā, gan skolu tipi, atrašanās vieta u.c. sasniegumus ietekmējoši faktori.

Atbilstoši vidējās izglītības standartā noteiktajām prasībām centralizētajos eksāmenos sākot ar 2012./2013.mācību gadu izglītojamo sasniegumus izsaka tikai procentuālajā novērtējumā. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst vispārējās vidējās izglītības standartā noteiktajiem valodas prasmes līmeņu aprakstiem, papildus norāda valodas prasmes līmeni B1, B2 vai C1. Izglītojamajiem, kuri nesasniedz 40% robežu, vērtējums tiek izteikts tikai procentuālajā novērtējumā.

Vidējo sasniegumu analīzē tiek izmantoti katra skolēna iegūtais vērtējums pret maksimāli iespējamo attiecīgajā eksāmenā. Šie dati tiek izteikti % jeb kopprocentos. Uz sertifikāta tas tiek atspoguļots kā kopvērtējums. Piemēram, ja matemātikas 12.klases eksāmenā maksimālie punkti bija 80 un skolēns ieguva 65 punktus, tad kopprocents ir 81%. No šīm vērtībām arī tiek aprēķināts skolas vidējais un valsts vidējais vērtējums.

VISC uzsver, ka visas vidējās vērtības tiek rēķinātas no skolēnu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos. Nekādā gadījumā valsts vidējās vērtības nedrīkst rēķināt, izmantojot skolu vidējās vērtības pārbaudījumos. Rēķinot vidējo no vidējā, tiek iegūti nekorekti aprēķina rezultāti.

Kopējā statistika

Lai veiksmīgi aplūkotu rezultātu datnes, atbilstoši savam programmnodrošinājumam ir jāizvēlas kāds no piedāvātajiem formātiem. Lai aplūkotu minētās datnes datorā ir jābūt pieejamai kādai no izklājlapu aplikācijām (OpenOffice Calc, Microsoft Office Excel, Apple iWork u.c).

Centralizētie eksāmeni

Eksāmens Kopvērtējuma un daļu histogrammas Eiropas valodu prasmes līmeņu sadalījums Kopvērtējums pa dzimumiem Kopvērtējums pa skolu tipiem Kopvērtējums pēc urbanizācijas
Angļu valoda

[ZIP]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Bioloģija

[ZIP]

 

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Fizika

[ZIP]

 

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Franču valoda

[ZIP]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Krievu valoda

[ZIP]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Ķīmija

[ZIP]

 

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Latviešu valoda 9.kl.

[ZIP]

 

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Latviešu valoda 12.kl.

[ZIP]

 

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Latvijas un pasaules vēsture

[ZIP]

 

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Matemātika

[ZIP]

 

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Vācu valoda

[ZIP]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Necentralizētie pārbaudes darbi

3. klase

Pārbaudes darbs Punktu sadalījums Daļu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Salīdzinājums pēc skolas tipa Salīdzinājums pēc apmācības valodas Uzdevumu izpilde
Ieskaite mācībvalodā

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Ieskaite matemātikā

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Ieskaite latviešu valodā (mazākumtautības izglītības programmās)

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

6. klase

Pārbaudes darbs Punktu sadalījums Daļu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Salīdzinājums pēc skolas tipa Salīdzinājums pēc apmācības valodas Uzdevumu izpilde
Ieskaite dabaszinībās

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Ieskaite latviešu valodā

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Ieskaite latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās)

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Ieskaite krievu valodā (mazākumtautību izglītības programmās)

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Ieskaite poļu valodā (mazākumtautību izglītības programmās)

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Ieskaite matemātikā

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

9. klase

Pārbaudes darbs Punktu sadalījums Daļu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Salīdzinājums pēc skolas tipa Salīdzinājums pēc apmācības valodas Uzdevumu izpilde
Eksāmens latviešu valodā

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Eksāmens angļu valodā

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Eksāmens franču valodā

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Eksāmens krievu valodā

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Eksāmens vācu valodā

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Eksāmens matemātikā

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Eksāmens krievu valodā (mazākumtautību izglītības programmās)

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Eksāmens poļu valodā (mazākumtautību izglītības programmās)

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

12. klase

Pārbaudes darbs Punktu sadalījums Daļu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Salīdzinājums pēc skolas tipa Salīdzinājums pēc apmācības valodas Uzdevumu izpilde
Eksāmens ekonomikā

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Eksāmens ģeogrāfijā

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Eksāmens krievu valodā un literatūrā (mazākumtautību izglītības programmās)

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

Eksāmens informātikā

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]

[PNG]