Statistika.gif
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Valsts pārbaudes darbi. Vispārējā izglītība

28.05.2020.
Lai novērstu centralizēto eksāmenu uzdevumu "nopludināšanu", tiks veikti preventīvi pasākumi

Sākoties eksāmenu laikam, Valsts policija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra pārstāvjiem centralizēto eksāmenu norises laikā skolās veiks preventīvus pasākumus, lai novērstu centralizēto eksāmenu uzdevumu prettiesisku izpaušanu. Tāpat šogad centralizētajos eksāmenos ir iestrādāts papildus drošības elements, kas eksāmenu uzdevumu publicēšanas gadījumā ļaus vieglāk identificēt pārkāpēju. Valsts policija aicina pedagogus, skolu darbiniekus un skolēnus apzināties krimināltiesiskās sekas, kas var iestāties par centralizēto eksāmenu uzdevumu izpaušanu pirms eksāmena sākuma, un rūpēties par neizpaužamu ziņu glabāšanu!
>> Lasīt vairāk

22.05.2020.
Ieteikumi gatavojoties noslēguma pārbaudījumiem 2020.gadā

Ietekumi publicēti sadaļā "Valsts pārbaudes darbi 2019./2020.mācību gadā".

30.04.2020. K.Špūle. Precizēts 15.05.2020.
Izmaiņas valsts pārbaudes darbu norisē

Valsts izglītības satura centrs (VISC), ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī un konsultējoties ar Veselības ministriju epidemioloģiskās drošības jautājumos, kā arī analizējot citu ES valstu pieeju valsts pārbaudes darbu organizēšanā, ir izvērtējis valsts pārbaudes darbu norises iespējamos risinājumus.
Ņemot vērā, ka 2020.gada 30.aprīlī ir veikti grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” un grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.183 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā”, kā arī Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas ieteikumus, VISC ir veicis izmaiņas Valsts pārbaudes darbu programmās 2019./2020.m.g.
Galvenās izmaiņas eksāmenu programmās:

 • eksāmenu ilgums līdz 3 astronomiskajām stundām;
 • samazināts uzdevumu daudzums, saglabājot eksāmenu grūtības pakāpi;
 • svešvalodās nebūs valodas lietojuma daļas;
 • eksāmeniem netiek paredzēti starpbrīži.

Centralizēto eksāmenu vērtēšana notiks attālināti, visām eksāmenu daļām būs atbilžu lapas. Tajās atbildes, uzdevumu risinājumu gaitu, zīmējumus drīkstēs veikt tikai ar tumšas (zilas/melnas) tintes pildspalvu. Atbilžu lapas VISC skenēs, lai skolotāji tās varētu vērtēt attālināti.
Eksāmenu norises darbības laiki publicētiVISC vietnē.
Ņemot vērā, ka izglītojamajiem jākārto mazāk eksāmenu, nekā bija paredzēts, VISC aicina izglītības iestādes pārliecināties, ka Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPIS) esošā pieteikumu informācija atbilst izglītojamo šī brīža izvēlei. Izglītojamie var mainīt savu izvēlēto eksāmenu  pieteikumu, to nosūtot elektroniskā vēstulē skolas administrācijai, kura savukārt veic izmaiņa VPIS līdz 15.maijam:

 • pieteikumi 9. klases eksāmeniem (matemātika, mācībvaloda, vēsture, svešvaloda) nav jāmaina;
 • pieteikumus izvēles eksāmenam latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās 9.klasei precizēt līdz 15.maijam;
 • vidējas izglītības eksāmenu kārtotāju pieteikumus labot atbilstoši izglītojamo izvēlei līdz 15.maijam;
 • ņemot vērā eksāmenu organizēšanas nosacījumus, izvērtēt skolas organizēto eksāmenu nepieciešamību un VPIS veikt korekcijas līdz 15.maijam.

Lai 9.klases izglītojamajiem būtu vieglāk pieņemt lēmumu kārtot izvēles eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās, viņi jāinformē par iespēju iegūt valsts valodas prasmes apliecību, kārtojot valsts valodas atestācijas eksāmenu.
Izvēles eksāmenus par vidējo vispārējo izglītību drīkst kārtot arī citu klašu vai kursu izglītojamie, izvērtējot šo eksāmenu kārtošanas nepieciešamību.
Ņemot vērā, ka svešvalodu CE norise sāksies 2.jūnijā, līdz 15.maijam izglītības iestādes var veikt svešvalodas eksāmena aizstāšanu ar starptautiskās institūcijas pārbaudījumu.
Plānojot eksāmenu norisi izglītības iestādē, jāņem vērā, ka valsts pārbaudījumu un konsultāciju norisei (pirmseksāmenu klātienes konsultācijas) jānotiek, stingri ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas ieteikumus.

17.04.2020. L.Bērziņa.
Palīgs skolēniem un skolotājiem, gatavojoties eksāmeniem

VISC eksperti sagatavojuši atbalsta materiālus, kas palīdzēs sagatavoties 2019./2020. m.g. valsts pārbaudes darbiem attālinātās mācīšanās laikā.
>> Lasīt vairāk

20.03.2020. K.Špūle.
Diagnosticējošo darbu 3. un 6.klasē rezultāti

VISC ir apkopojis 2019./2020. mācību gada diagnosticējošo darbu 3. un 6.klasē rezultātus.
>> Oficiālā statistika

03.02.2020. L.Grīvans. Precizēts 14.02.2020.
Valodu eksāmenu mutvārdu daļas ieraksta programma 2020

VISC piedāvā izglītības iestādēm 2020.gada ieraksta programmatūru. Visu attiecīgo izglītības iestāžu atbildīgajiem speciālistiem lūgums iepazīties ar piedāvāto programmatūru.
>> Mutvārdu daļas ieraksta programma 2020 [EXE]
>> Lietotāja rokasgrāmata 2020 [PDF]

17.10.2019. L.Bērziņa. Precizēts 06.11.2019.
Centralizēto eksāmenu 2018./2019.m.g. darbu izvērtēšanas vebināri

VISC uzsāk tiešsaistes vebināru ciklu pedagogiem, kuros būs iespējams uzzināt par izglītojamo sekmēm 2018./2019.m.g. centralizētajos eksāmenos.

Vebinārs Datums Laiks
Matemātikas centralizētā eksāmena rezultātu analīze 15.10.2019. 16.00-17.00
Latviešu valodas 12.klases centralizētā eksāmena rezultātu analīze 29.10.2019. 16.00-17.00
Fizikas centralizētā eksāmena rezultātu analīze 5.11..2019. 16.00-17.00
Latvijas un pasaules vēstures centralizētā eksāmena rezultātu analīze 6.11..2019. 16.00-17.00
Ķīmijas centralizētā eksāmena rezultātu analīze 7.11..2019. 16.00-17.00
Bioloģijas centralizētā eksāmena rezultātu analīze 12.11..2019. 16.00-17.00

16.10.2019. K.Špūle.
Par grozījumiem MK noteikumos Nr. 112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"

2019.gada 1.oktobrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 453 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumos Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"", kuri paredz optimizēt procedūru lēmuma pieņemšanai par izglītojamā atbrīvošanu no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem. Tādejādi tiek samazināts administratīvais slogs tiesiskā regulējuma adresātiem, kā arī izglītojamo personas datu apstrādē iesaistīto personu loks.
>> Lasīt vairāk

30.09.2019. K.Špūle.
Centralizēto eksāmenu vērtēšanas kritēriji

VISC publicē 2018./2019.mācību gada centralizēto eksāmenu vērtēšanas kritērijus, kā arī atbilžu lapas tām eksāmenu daļām, kuras tika vērtētas elektroniski vai tiešsaistē.
>> Publicēti sadaļā "2018./2019. mācību gada uzdevumi"

10.09.2019. K.Špūle.
2019./2020. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks

VISC ir sagatavojis 2019./2020. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises grafiku. Grafiks ir izveidots ērti pārskatāmā tabulā.
>> Grafiks

28.12.2018. K.Špūle.
Tekstveides rezultāti un ieteikumi 9.klases mācību valodas eksāmenā

VISC ir izstrādājis metodisko materiālu, kurā analizēti 2016./2017. un 2017./2018. mācību gada 9.klases eksāmena latviešu valodā (skolēnu, kas mācību programmu apgūst latviešu valodā) un krievu valodā (skolēnu, kas apgūst mazākumtautības izglītības programmu krievu valodā) tekstveides daļas rezultāti, kā arī piedāvāti didaktiskas rekomendācijas tekstveides (pārsprieduma) prasmes pilnveidošanai.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli" 

17.12.2018. I.Zdanovska.
Par centralizētā eksāmena latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās 9.klasei mutvārdu daļu 2018./2019.mācību gadā

Lai izglītojamo latviešu valodas prasmes novērtējums būtu pēc iespējas objektīvāks, VISC 2018./2019/mācību gadā maina centralizētā eksāmena latviešu valodā 9.klasei mazākumtautību izglītības programmās mutvārdu daļu.
Metodiskajā materiālā iekļauti arī centralizētā eksāmena mutvārdu daļas jauno un koriģēto uzdevumu paraugi, īss to apraksts un vērtēšanas kritēriji.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

08.09.2017. L.Mitrofanova.
Par сentralizētā eksāmena svešvalodā mutvārdu daļu

Ar 2017./2018. mācību gadu centralizētā eksāmenā svešvalodā (angļu, franču, krievu, vācu) mutvārdu daļā tiek mainīts uzdevumu skaits un izpildes laiks. Lai sagatavotos paredzamajām izmaiņām, tika izveidots metodiskais materiāls "Centralizētā eksāmena svešvalodā mutvārdu daļas apraksts". Šajā metodiskajā materiālā publicēti jauni mutvārdu daļas vērtēšanas kritēriji, biļešu paraugi un metodiskie ieteikumi.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

31.08.2016. I.Zdanovska.
Svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšana ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā

Ar 2015./2016.m.g. stājās spēkā Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumi Nr.543 "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā" (turpmāk – noteikumi).
Noteikumi nosaka, ka 12.klases skolēniem ir tiesības aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā (turpmāk - CE) ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā (turpmāk - SE), ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

 • skolēna izvēlētais SE ir iekļauts noteikumu pielikumā minēto starptautisko institūciju un to piedāvāto eksāmenu sarakstā (skat. noteikumu pielikuma tabulas 2.un 3.kolonnu);
 • skolēna iegūtais vērtējums SE nav zemāks par B1 līmeni atbilstoši EKP pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem (skat. noteikumu pielikuma 4.kolonnu);
   
  Piemēram,
  skolēns IELTS eksāmenā ir ieguvis vērtējumu "3" (atbilst A2 līmenim), bet minimālajam vērtējumam ir jābūt vismaz "4" (atbilst B1 līmenim), līdz ar to viņš nevar pretendēt uz CE aizstāšanu ar SE, jo viņa SE iegūtais rezultāts neatbilst izvirzītajām prasībām.
   
 • SE ir nokārtots vispārējās vidējās izglītības ieguves laikā (10.-12.klase), un dokuments par skolēna iegūto vērtējumu SE ir derīgs skolēna paredzētā CE norises dienā (ja dokumentā ir norādīts derīguma termiņš).

>> Lasīt vairāk
>> 1.pielikums. Pieteikums SE dokumenta autentiskuma pārbaudei [DOC]
>> 2.pielikums. Lēmums par centralizētā svešvalodas eksāmena aizstāšanu [DOC]
>> Vērtējuma atbilstība EKP līmeņiem

13.05.2014. I.Kamarūte.
Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze un izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Gan obligāto, gan izvēles centralizēto eksāmenu rezultāti norāda uz izglītojamo mācību sasniegumu īpatsvara paaugstināšanos. Izņēmums ir izglītojamo mācību sasniegumi franču valodas un Latvijas un pasaules vēstures centralizētajā eksāmenā. Franču valodas eksāmenu kārto ļoti neliels skolēnu skaits (2012./2013.mācību gadā – 53 izglītojamie), līdz ar to eksāmena vidējo rezultātu ietekmē pat viena izglītojamā sniegums. Latvijas un pasaules vēstures centralizētā eksāmena salīdzinoši zemais vidējais rezultāts ir skaidrojams ar profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo, kuri kārto šo eksāmenu, skaita lielo īpatsvaru – 77,8% no visiem eksāmena kārtotājiem.
>> Lasīt vairāk

08.07.2013. I.Kamarūte. Precizēts 31.08.2015.
Par vērtējuma izteikšanu centralizētajos eksāmenos

Sākot ar 2012./2013.mācību gadu, centralizētajos eksāmenos izglītojamo mācību sasniegumus izsaka procentuālā novērtējumā. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumu Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” 2.pielikuma 10.punktā noteiktajam valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā (sertifikāta paraugs no 2015.gada).
Eksāmena darba kopvērtējums procentos nav eksāmena daļu vērtējuma procentos kopsumma, kā arī nav vidējais aritmētiskais vērtējums no skolēna eksāmena darba daļu vērtējumiem. Eksāmena rezultāta kopprocentu veido visā eksāmena darbā iegūto punktu skaita attiecība pret maksimāli iespējamo punktu skaitu.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs