Ilustratīvs attēls

Šajā mācību gadā skolēnus sagaida 14 mācību priekšmetu olimpiādes. Apkopotas programmas latviešu valodas un literatūras valsts 49. olimpiādei, vēstures valsts 29. olimpiādei, fizikas valsts 73. olimpiādei un filozofijas valsts 9. olimpiādei.

Latviešu valodas un literatūras valsts 49. olimpiādes ieteicamā literatūra un informācijas avoti pieejami šeit. 8. – 9. klašu audzēkņiem ieteicamā literatūra iekļauj Luīzes Pastoresgrāmatu “Laimes bērni”, dzejas krājumu “Netikumīgie”, kā arī raidījumu “Literatūre” saturu un citu informāciju, savukārt 11. – 12. klašu skolēniem ieteicamās literatūras sarakstā atrodams saturs par muzikālo stāstu “Elles ķēķis”, Linarda Tauna krājums “Mūžīgais mākonis” un citi informācijas avoti.

Vēstures valsts 29. olimpiādes temats pamatskolai ir “Latviešu uzņēmējdarbība līdz Pirmajam pasaules karam”. Šis temats izvēlēts, lai aktualizētu arī uzņēmējdarbību un ekonomisko neatkarību kā vienu no latviešu nacionālās pašapziņas veidošanās stūrakmeņiem. Olimpiādes uzdevumos gan novada, gan valsts posmā tiks iekļauta arī vēstures avotu analīze, ko olimpiādes darbu vērtētāji vērtēs manuāli. Olimpiādes otrajā un trešajā posmā koncentrēsies uz latviešu uzņēmējdarbības attīstību un sabiedrisko ideju ietekmi uz to laika periodā no 19.gs otrās puses līdz Pirmā pasaules kara sākumam.

Vēstures valsts 29. olimpiādes temats vidusskolai ietver politisko procesu analīzi un sintēzi Eiropā no 19. gadsimta vidus līdz II Pasaules karam, lielāku uzmanību pievēršot Ziemeļeiropas un Austrumeiropas attīstībai. Skolēniem būs iespēja parādīt savas zināšanas un prasmes vēsture faktu un jēdzienu interpretēšanā, darbā ar kartēm un vēstures avotiem. Uzmanība tiks pievērsta arī personībām un viņu sociālpolitiskajām aktivitātēm. Abos olimpiādes posmos tiks ietverti gan uzdevumi, kurus vērtē automātiski, gan atvērtie uzdevumi, kurus vērtēs pedagogi.

Fizikas valsts 73. olimpiādes tematiskajā plānojumā atspoguļotas Valsts fizikas olimpiādes II un III posma fizikas satura tēmas un to raksturojums. Tēmu ierobežojums pa klasēm pieļauj, ka katras nākamās klases uzdevumi ietver arī iepriekšējo klašu tematiku. Otrais posms tiek organizēts tiešsaistē, kas nosaka piedāvāto uzdevumu struktūru, atbilžu noformēšanas un ievadīšanas veidu. Otrā posma saturs pamatā nepārsniedz skolas fizikas priekšmeta standarta un paraugprogrammas standarta prasības. Trešais posms tiek organizēts klātienē un to veido gan teorētiskā, gan eksperimentālā daļa. Trešā posma saturs var pārsniegt skolas fizikas priekšmeta standarta un paraugprogrammas satura prasības.

Filozofijas valsts 9. olimpiādes tēma ir “Tiesības, vara, taisnīgums.” Programmā piedāvātā ieteicamā literatūra paredzēta olimpiādes dalībniekiem, lai atbalstītu gatavošanās procesu, tā iedalās 4 apakštēmās:

  • sabiedrība, kopība, sabiedriskais līgums, vara;
  • taisnīgums un tiesības;
  • vara;
  • mūsdienu sabiedrības aktuālās problēmas.

Ar mācību priekšmetu olimpiāžu programmām iespējams iepazīties šeit. Programmāspiedāvātie informācijas avoti un ieteicamā literatūra paredzēta audzēkņiem, lai atbalstītu viņu gatavošanos dalībai olimpiādē. Dotie literatūras un avotu saraksti nav nedz visaptveroši, nedz obligāti.

Mācību priekšmetu olimpiādes tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

ESF_logo_ansamblis