ESF projekts 8.3.6.2/17/I/001
Studējošo caurviju kompetences

Lai informētu par studējošo caurviju kompetenču novērtēšanu, to atspoguļojumu studiju rezultātos, kā arī to nozīmi augstākās izglītības monitoringa sistēmā, augstskolu studiju programmu direktori, studiju virzienu vadītāji un citi interesenti ir aicināti piedalīties informatīvajā seminārā „Studējošo caurviju kompetences: pētīšana, novērtēšana, pilnveide”.  Seminārs norisināsies 2021. gada 9. jūnijā plkst. 10.00 tiešsaistē. Dalībai seminārā nepieciešams reģistrēties šeit.

Profesionalitāte nozīmē ne tikai specifiskās kompetences, kas atspoguļo zināšanas un prasmes noteiktā profesionālajā jomā, bet gan kompetenču kopumu, kas ietver arī caurviju kompetences tehnoloģiju un inovāciju radīšanai, sociālās saliedētības un ilgtspējīgas ekonomiskās sistēmas izveidei. Arī Covid-19 izraisītā krīze apliecina, ka caurviju un profesionālās kompetences ir vienlīdz svarīgas profesionālās autonomijas stiprināšanai (ANO. Covid-19 Inequalities and Building Back Better). Tādēļ caurviju kompetenču veicināšanu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD uzskata par galveno universitāšu uzdevumu nākotnē. Nepieciešama studentu profesionālo un caurviju kompetenču novērtēšanas sistēmas pilnveide ES, lai nodrošinātu salīdzināmu studentu un absolventu prasmju novērtējumu.

Augstākās izglītības kvalitātes veicināšanai un plaisas mazināšanai starp universitāšu absolventu kompetencēm un darba tirgum nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, kopš 2020. gada janvāra Latvijas Universitātē tiek īstenots pētījums „Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā” (Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.6.2/17/I/001 „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” (23-12.3e/19/103). Pētījuma mērķis ir izpētīt studējošo caurviju kompetences – pētniecības, inovācijas, uzņēmējspējas, digitālo un globālo, kā arī pilsonisko kompetenci, lai noskaidrotu to attīstības dinamiku šādās studiju jomās: RIS 3 jomās, radošo industriju, sabiedrības pārvaldības un izglītības jomās. Pētījuma ietvaros ir izstrādāta un aprobēta metodoloģija studējošo caurviju kompetenču (un to attīstības dinamikas) novērtēšanai.

Papildu informācijai: Zanda Rubene, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, 26555495, zanda.rubene@lu.lv.

ESF_logo_ansamblis