Interešu izglītība Covid-19
Interešu izglītības īstenošana 2021./2022.m.g.

Interešu izglītības programmu īstenošanā un nodarbību organizēšanā ievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) prasības. 

 • Atbilstoši MK noteikumu Nr. 360 4.punktam – lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā – ievēro šādus pamatprincipus: informēšana, distancēšanās, higiēna un personas veselības stāvokļa uzraudzība.

Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē nodarbības, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes, kā arī izvērtēt izglītojamā noslodzi un līdzdalību interešu izglītībā, ja izglītojamais apmeklē vienu vai vairākas interešu izglītības nodarbības/pulciņus/kolektīvus.

 • Saskaņā ar 2021.gada 17.augustā pieņemtajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.360 interešu izglītības īstenošanai ir noteikti šādi papildu nosacījumi: 
  •  40.2 Klātienē izglītības procesā un tā nodrošināšanā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu papīra vai digitālā formā par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kuru uzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai, piedalās:
   • 40.2 3. neformālās izglītības (tai skaitā interešu izglītības) un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās nodarbinātie un izglītojamie (izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības pakāpē);

Dalībai interešu izglītības nodarbībās ir derīgs negatīvais Covid-19 tests, kas veikts izglītības iestādē iknedēļas testēšanas ietvaros. Negatīvais Covid-19 tests (papīra vai digitālā formātā) jāuzrāda, dodoties uz interešu izglītības nodarbībām.

Izglītojamie pirmsskolas izglītības pakāpē neveic Covid-19 testu, lai piedalītos interešu izglītības nodarbībās.

 

Vairāk informācijas: Ieteikumi interešu izglītības īstenošanai klātienē [PDF]

 

Ja interešu izglītības īstenošana notiek pirmsskolas, pamata, vidējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves vietā vienas klases (grupas) ietvaros, tad:

 • vakcinēts/pārslimojušais nodarbinātais izglītības procesā var nelietot deguna un mutes aizsegu;
 • vakcinēts/pārslimojušais izglītojamais izglītības procesā var nelietot deguna un mutes aizsegu izglītības procesā mācību telpā (izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu) 

Ja interešu izglītības īstenošana notiek ārpus pirmsskolas, pamata, vidējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves vietas, tad interešu izglītības īstenotājs, organizējot mācības klātienē, nodrošina, ka tiek ievēroti šādi nosacījumi (minētie nosacījumi neattiecas uz vienas un tās pašas klases, profesionālās izglītības grupas (kursa) vai pirmsskolas izglītības grupas ietvaros organizētajām mācībām):

 • 40.12 1. mācības notiek pēc iepriekšēja pieraksta;
 • 40.12 2. mācības iekštelpās notiek ne vairāk kā 20 izglītojamiem un katram izglītojamam nodrošina vismaz 3 m2 no pieejamās platības, bet ārtelpās – ne vairāk kā 40 izglītojamiem;
 • 40.12 3. regulāri vēdina mācību telpas vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā.