Pārbaudījumi profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju saistībā ar Covid - 19 infekcijas izplatību, lai nodrošinātu veselības aizsardzības pasākumu ievērošanu un ierobežotu izglītojamo pulcēšanās reižu skaitu, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem mācību gada noslēgumā arī nebūs obligāti jākārto ceturtais jeb izvēles eksāmens

Grozījumi paredz, ka ceturtais jeb izvēlas eksāmens obligāti nebūs jākārto visiem profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri mācības uzsākuši līdz 2019./2020. mācību gadam un beigs 2022./2023. mācību gadā.

Grozījumi paredz, ka profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmu apguvi noslēdz ar profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, izglītības programmās, kuras izglītojamie uzsāk pēc pamatizglītības ieguves, trīs obligātajiem eksāmeniem:

  • centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • centralizētais eksāmens vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles;
  • centralizētais eksāmens matemātikā.

Ja izglītojamais vēlas, viņš var pieteikties kārtots arī  vienu vai vairākus izvēles eksāmenus, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem: mācību priekšmetā, kurā eksāmenu organizē Valsts izglītības satura centrs vai mācību priekšmetā, kura apjoms izglītības programmā nav mazāks par 105 mācību stundām un kurā eksāmenu organizē pašvaldības izglītības speciālists, izglītības pārvaldes iestāde vai izglītības iestāde.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir sagatavojis un publicējis 2020./2021. mācību gada noslēguma pārbaudījumu programmas, kas pieejamas VISC mājaslapā šeit. Turpat mājaslapā ikvienam skolēnam un skolotājam ir iespēja izpētīt un izpildīt arī iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumus, kas būtiski palīdzēs sagatavoties pārbaudes darbiem. 

2021. gada 25. februāra Ministru kabineta sēdē tika izskatīti un apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija noteikumos Nr.332 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”.

Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 332 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu"