Vispārējā izglītība

VISC aicina pašvaldības, organizējot metodisko darbu pilsētās un novados, uz sadarbību un iesaisti atbalsta mehānismu veidošanā  mūsdienīgas lietpratības izglītības ieviešanai un nostiprināšanai.
Sadarbības ar novadu pedagogiem mērķis ir jaunā mācību satura un tā īstenošanas pilnveide, pedagogu profesionālo vajadzību  izzināšana, viedokļu apmaiņa un praktiska rīcība skolēnu lietpratības un skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšanā.
Centrs ir nosūtījis pašvaldībām lūgumu pedagogu nominēšanai septiņās mācību jomās (Valodu, Sociālajā un pilsoniskajā, Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, Dabaszinātņu, Matemātikas, Tehnoloģiju, Veselības un fiziskās aktivitātes), kā arī Pirmsskolai un  sākumskolai - šajos izglītības posmos specifisku mācību satura un pieejas jautājumu risināšanai.
Informāciju par pašvaldību izvirzītajiem jomu koordinatoriem centrs lūdz iesniegt līdz šā gada 25.oktobrim. Centrs, tai skaitā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros, tuvākajos gados ir plānojis īstenot aktivitātes mācību jomu kooordinatoru informēšanai par aktualitātēm un viņu profesionālas kompetences pilnveides atbalstam.
Novembrī centrs Rīgā organizēs seminārus mācību jomu koordinatoriem. Semināru mērķis: iepazīstināt ar jaunā mācību satura un pieejas izveides un īstenošanas principiem un sagatavot mācību jomu koordinatorus satura sabiedriskās apspriešanas organizēšanai savas pilsētas/novada pedagogiem. Detalizēta informācija par semināru norisi ir nosūtīta pašvaldībām.