Ilustratīvs attēls

Lai sagatavotos šī mācību gada noslēguma pārbaudījumiem, Valsts izglītības satura centrs sagatavojis un publicējis 2021./2022. mācību gada noslēguma pārbaudījumu programmas visos mācību priekšmetos.

Šajā mācību gadā vidusskolā dažādi skolēni kārtos atšķirīgus eksāmenus – proti, paralēli vienā mācību priekšmetā notiks dažādi eksāmeni. Šogad skolēni, kuri sākuši mācības atbilstoši iepriekšējam standartam pēdējo reizi kārtos eksāmenus atbilstoši iepriekšējiem standartiem. Šos eksāmenus kārtos tikai 12. klašu vai 3.kursa un 4.kursa audzēkņi profesionālajās izglītības iestādē. Vienlaikus šis ir pirmais mācību gads, kad 11.klases skolēni vai 2.kursa audzēkņi varēs pirmo reizi kārtot eksāmenus saskaņā ar jauno vispārējās vidējās izglītības standartu.

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību arī šogad skolēniem nebūs obligāti jākārto ceturtais jeb izvēles eksāmens. To paredz jau pagājušajā gadā veiktie grozījumi  Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”, nosakot, ka, lai 2020./2021. un 2021./2022. m.g. iegūtu vispārējo vidējo izglītību, būs jākārto trīs obligātie eksāmeni:

  • latviešu valoda,
  • viena svešvaloda,
  • matemātika,
  • ceturtais eksāmens nav obligāts, bet kārtojams pēc izvēles, ja tas nepieciešams iestājai augstākās izglītības iestādē.
  • Visos eksāmenos jāsasniedz 5% slieksnis, lai būtu nokārtots eksāmens.

Ja skolēns 2022.gadā neiegūst vidējo izglītību (piem., eksāmenā neiegūst 5%), 2023.gadā eksāmenus kārto atbilstoši jaunā standarta prasībām, tas ir, jākārto visi eksāmeni (optimālajā un/vai augstākajā līmenī).

Šobrīd tiek plānots, ka noslēguma pārbaudījumus skolēni kārtos klātienē, noslēdzoties mācībām pamata un vidējās izglītības posmā, jo ikvienam skolēnam ir tiesības saņemt zināšanu novērtējumu  par 9 vai 12 gados apgūto. Eksāmenu norisi ir iespējams organizēt tikai klātienē. Ja epidemioloģisko apstākļu dēļ nebūs iespējas organizēt eksāmenus noteiktajos laikos, tad tie tiks kārtoti papildtermiņos. Tas pats attiecināms uz tiem skolēniem, kuri saslimšanas vai karantīnas/pašizolācijas dēļ nevarēs ierasties uz eksāmenu klātienē, to būs iespēja kārtot papildtermiņā.

Atbilstoši plānotajam, šogad tiks organizēti arī 3. un 6. klases diagnosticējošie darbi. 

Ar visiem plānotajiem pārbaudes darbiem un to norises laikiem ir iespēja iepazīties ŠEIT

Diagnosticējošos darbus paredzēts veikt klātienē. Ja konkrētajā dienā klasē vai skolā nevar notikt mācības klātienē, tad izglītības iestāde var skolēniem nosūtīt darbu veikt attālināti vai izvēlas citu diagnosticējošā darba veikšanas dienu līdz pavasara brīvlaikam.

Šobrīd ikvienam skolēnam un skolotājam ir iespēja izpētīt un izpildīt iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumus, kā arī iepazīties ar metodiskajiem materiāliem, kas būtiski palīdzēs sagatavoties pārbaudes darbiem.